• Dictionar dreptul muncii

    Dictionar dreptul muncii


Dictionar de Dreptul Muncii

Abaterea disciplinara
Este o fapta in legatura cu munca si care consta intr-o actiune sau inactiune savarsita cu vinovat ...
Abilitate
Capacitatea de a executa sarcini, dobandita natural sau prin invatare ...
Accident de munca
Vatamarea violenta a organismului, precum si intoxicatia acuta profesionala, care au loc in timpul ...
Acord colectiv
Conventia incheiata in forma scrisa intre organizatiile sindicale ale functionarilor publici sau a ...
Act aditional la contractul individual de munca
(in sens larg), act juridic - intocmit in scris - prin care se modifica ori se completeaza contrac ...
Active ale unui fond de pensii administrat privat
Instrumente financiare, inclusiv instrumente financiare derivate, precum si numerar, rezultate ca ...
Activitati cu caracter ocazional
Activitatile care se desfasoara in mod intamplator, sporadic sau accidental, care nu au caracter p ...
Adaptare rezonabila la locul de munca
Totalitatea modificarilor facute de angajator pentru a facilita exercitarea dreptului la munca al ...
Adeverinta de somaj
Adeverinta necesara pentru stabilirea dreptului la ajutor de somaj eliberata de angajator dupa un ...
Adeverinta de venit
Adeverinta care atesta veniturile impozabile realizate, existente in evidenta angajatorului, la da ...
Administrare de personal
Procesul de administrare corecta si eficienta a efectivul de personal al unei societati la nivel a ...
Agentul de munca temporara
Este persoana juridica, autorizata de Ministerul Muncii, care incheie contracte de munca temporara ...
Alti participanti la procesul de munca
Persoane aflate in intreprindere si/sau unitate, cu permisiunea angajatorului, in perioada de veri ...
Angajare asistata
Optiunea de angajare care faciliteaza munca in locuri de munca obisnuite de pe piata competitiva a ...
Angajat
Persoana fizica, parte a unui contract individual de munca ori raport de serviciu, care presteaza ...
Angajator
Persoana fizica sau juridica ce poate, potrivit legii, sa angajeze forta de munca pe baza de contr ...
Asigurarea pentru accidente de munca si boii profesionale
Reprezinta o asigurare de persoane, face parte din sistemul de asigurari sociale, este garantata d ...
Asigurat
Persoana fizica pentru care angajatorul este obligat sa retina si sa plateasca contributia individ ...
Asistent maternal
Persoana fizica atestata sa asigure, prin activitatea pe care o desfasoara la domiciliul sau, cres ...
Asistent personal al persoanei cu handicap grav
Persoana care supravegheaza, acorda asistenta si ingrijire copilului sau adultului cu handicap gra ...
Asistent personal profesionist
Persoana fizica atestata care asigura la domiciliul sau ingrijirea si protectia adultului cu handi ...
Asistenta vie
Include asistenta animala, ca de exemplu, cainele-ghid ...
Assessment center
Forma de evaluare cu multiple tehnici de simulare a unei zile tipice la viitorul job si, uneori, t ...
Atelier protejat
Spatiul adaptat nevoilor persoanelor cu handicap, unde acestea desfasoara activitati de formare, d ...
Audit
Examinare profesionala a unei informatii in vederea exprimarii unei opinii responsabile si indepen ...
Avansare
Modalitate de modificare a contractului individual de munca, realizata prin schimbarea felului mun ...
Avertisment
Sanctiune disciplinara aplicata angajatului in situatia in care a fost sanctionat pentru o fapta c ...
Boala legata de profesiune
Boala cu determinare multifactoriala, la care unii factori determinanti sunt de natura profesional ...
Boala profesionala
Afectiunea care se produce ca urmare a exercitarii unei meserii sau profesii, cauzata de agenti no ...
Bonus
Suma de bani primita de un angajat ca forma de recunoastere a unui anumit nivel de performanta dem ...
Calificare
Reprezinta ansamblul de competente profesionale care permit unei persoane sa desfasoare activitati ...
Calificari profesionale superioare
Calificarile atestate prin prezentarea calificarilor din invatamantul postliceal sau superior ori ...
Carte de sanatate
Act oficial in care sunt trecute rezultatele examinarilor medicale ale unei persoane, diagnosticul ...
Cartea albastra a UE
Documentul de identitate, eliberat strainului de catre Inspectoratul General pentru Imigrari care ...
Case de pensii sectoriale
Casele de pensii care functioneaza in subordinea Ministerului Apararii Nationale, Ministerului Adm ...
Centrele rezidentiale
Sunt locatii in care persoana cu handicap este gazduita cel putin 24 de ore. ...
Cerere de munca
Nevoia de servicii-munca din partea utilizatorilor acesteia, unde conditia esentiala este remunera ...
Cerinte educative speciale
Necesitatile educationale suplimentare, complementare obiectivelor generale ale educatiei adaptate ...
Clasificarea ocupatiilor din Romania
Este sistemul de identificare, ierarhizare, codificare a ocupatiilor din economie, care se elabore ...
Clauza de confidentialitate
Clauza prin care partile convin ca, pe toata durata contractului individual de munca si dupa incet ...
Clauza de mobilitate
Clauza prin care partile in contractul individual de munca stabilesc ca, in considerarea specificu ...
Clauza de neconcurenta
Clauza prin care salariatul sa fie obligat ca dupa incetarea contractului sa nu presteze, in inter ...
Clauza de obiectiv
Este acea clauza cuprinsa in contractul individual de munca prin care salariatului i se cere si el ...
Cod vestimentar
Norme sociale scrise sau nescrise referitoare la modul de a se imbraca pe care unele companii le i ...
Codul de conduita al angajatului
Document care contine regulile, principiile, valorile si asteptarile angajatilor, comportamentul s ...
Concedierea
Reprezinta incetarea contractului individual de munca din initiativa angajatorului. ...
Concedierea colectiva
Concedierea, intr-o perioada de 30 de zile calendaristice, din unul sau mai multe motive care nu t ...
Concediu medical
Categorie de concedii constand in intervalui de timp in care salariatul nu presteaza munca intruca ...
Concediul postnatal obligatoriu
Este concediul de 42 de zile pe care salariata mama are obligatia sa il efectueze dupa nastere, in ...
Conflict colectiv de munca
Conflictul de munca ce intervine intre angajati si angajatori care are ca obiect inceperea, desfas ...
Conflict de munca
Conflictul dintre angajati si angajatori privind interesele cu caracter economic, profesional sau ...
Conflict individual de munca
Conflictul de munca ce are ca obiect exercitarea unor drepturi sau indeplinirea unor obligatii car ...
Conflicte de munca
Conflictele dintre salariati si angajatori privind interesele cu caracter economic, profesional sa ...
Consiliul Economic si Social
Instittie publica de interes national, tripartita autonoma, constituita in scopul realizarii dialo ...
Contract de asigurare sociala
Contractul incheiat voluntar intre persoane fizice si casele teritoriale de pensii in scopul asigu ...
Contract de depozitare
Contractul incheiat intre administrator, ca reprezentant al fondului de pensii administrat privat ...
Contract de prestari de servicii de formare profesionala
Contractul incheiat intre angajator si furnizorul de formare profesionala pentru ucenicie la locul ...
Contractul colectiv de munca
Este conventia incheiata in forma scrisa intre angajator sau organizatia patronala, de o parte, si ...
Contractul de adaptare profesionala
Se incheie in vederea adaptarii salariatilor debutanti la o functie noua, la un loc de munca nou s ...
Contractul de calificare profesionala
Este contractul in baza caruia salariatul se obliga sa urmeze cursurile de formare organizate de a ...
Contractul de ucenicie
Este un contract individual de munca de tip particular, incheiat pe durata determinata, in temeiul ...
Contractul de ucenicie la locul de munca
Este contractul individual de munca de tip particular, in temeiul caruia:
a) angajatoru ...
Contractul individual de munca
Este contractul in temeiul caruia o persoana fizica, denumita salariat, se obliga sa presteze munc ...
Coordonatorul de ucenicie
Salariatul angajatorului sau, dupa caz, intreprinzatorul persoana fizica organizator al uceniciei ...
Cumul de functii
Situatie in care, una si aceiasi persoana fizica, este concomitent incadrata in munca, pe baza a d ...
Curriculum Vitae
(CV) Document care cuprinde experienta si calificarea profesionala a unei persoane ...
Decizie de returnare
Actul administrativ emis de Inspectoratul General pentru Imigrari prin care se constata ca sederea ...
Declaratie individuala de asigurare
Documentul depus la casele teritoriale de pensii, pe baza caruia se inregistreaza in sistemul publ ...
Declaratie nominala de asigurare
Evidenta nominala a asiguratilor si a obligatiilor de plata catre bugetul asigurarilor sociale de ...
Deducere personala
Suma care se acorda numai o singura data pe luna si numai la locul unde salariatul are functia de ...
Deduceri
Suma care, la calcularea venitului impozabil, se scade din venitul brut al contribuabilului confor ...
Delegarea
Reprezinta exercitarea temporara, din dispozitia angajatorului, de catre salariat, a unor lucrari ...
Demisia
Actul unilateral de vointa a salariatului care, printr-o notificare scrisa, comunica angajatorului ...
Depozitar
Institutia de credit din Romania, autorizata de Banca Nationala a Romaniei, in conformitate cu leg ...
Desegregare pe piata muncii
Politici vizand reducerea sau eliminarea segregarii/discriminarii (verticale/orizontale) pe piata ...
Detasarea
Este actul prin care se dispune schimbarea temporara a locului de munca, din dispozitia angajatoru ...
Detectiv particular
Este persoana atestata in conditiile prezentei legi si care, fara sa aduca atingere dreptului la v ...
Dezvolarea carierei
Este activitatea coordonata de pregatire a unui angajat pentru dezvoltarea potentialului profesion ...
Dezvoltarea organizationala
Reprezinta un domeniu de studii si practici asupra unor aspecte ale vietii organizatiei care inclu ...
Dezvoltarea resurselor umane
Este rezultatul folosirii integrate a training-ului, a dezvoltarii carierei si a dezvoltarii organ ...
Dialog social
Procesul voluntar prin care partenerii sociali se informeaza, se consulta si negociaza in vederea ...
Dialog social bipartit
Dialogul desfasurat numai intre sindicate sau organizatii sindicale si angajatori ori organizatii ...
Dialog social tripartit
Dialogul desfasurat intre sindicate sau organizatii sindicale, angajatori ori organizatii patronal ...
Dialogul social
Reprezinta o forma de comunicare, informare si negociere colectiva intre salariati sau reprezentan ...
Discriminare bazat? pe criteriul de sex
Se in?elege discriminarea direct? ?i discriminarea indirect?, h?r?uirea ?i h?r?uirea sexual? a une ...
Discriminare directa
Actele si faptele de excludere, deosebire, restrictie sau preferinta, bazata pe criterii de sex, ...
Discriminare multipla
Se intelege orice fapta de discriminare bazata pe doua sau mai multe criterii de discriminare ...
Dispensa pentru consultatii prenatale
Reprezinta un numar de ore libere platite salariatei de catre angajator, pe durata programului nor ...
Diurna
Suma zilnica acordata, in lei sau in valuta (in cazul personalului trimis in strainatate), in vede ...
Dizabilitate
Termenul generic pentru afectari/deficiente, limitari de activitate si restrictii de participare, ...
Dosar de personal
Colectia tiparita a datelor salariatului inregistrate de angajator in ReviSal, precum si alte docu ...
Dreptul muncii
Acea ramur? de drept care reglementeaz? raporturile juridice ce se nasc, se modific? ?i se sting i ...
Echipament de lucru
Totalitatea mijloacelor individuale utilizate in procesul muncii halate, salopete, etc.) care se a ...
Echipament de munca
Orice masina, aparat, unealta sau instalatie folosita in munca ...
Echipament individual de protectie
Orice echipament destinat a fi purtat sau manuit de un lucrator pentru a-l proteja impotriva unuia ...
Egalitatea de sanse si de tratament intre femei si barbati in relatiile de munca
Se intelege accesul nediscriminatoriu la:
a)alegerea ori exercitarea libera a unei prof ...
Egalizarea sanselor
Procesul prin care diferitele structuri sociale si de mediu, infrastructura, serviciile, activitat ...
Evaluare
Etapa in care se analizeaza modul in care au fost atinse obiectivele unui post stabilite anterior ...
Exit interviu
Un interviu intre un memebru al conducerii unei organizatii atunci cand un angajat si-a dat demisi ...
Fisa de pontaj
Document folosit in unele sisteme de evidenta a prezentei la program, in decursul unei luni, a ang ...
Fisa postului
Inscris complementar al contractului individual de munca in care sunt indicate, complet si analiti ...
Fond de pensii administrat privat
Denumit si fond de pensii - fondul constituit prin contract de societate civila, incheiat intre pa ...
Fond de salarii
Totalitatea sumelor brute cuvenite lunar (si, dupa caz, trimestrial ori anual), ca drepturi salari ...
Fondul de garantare a pensiilor
Reprezinta fondul infiintat din contributii ale administratorilor si ale furnizorilor de pensii, a ...
Fondul de pensii facultative
Reprezinta fondul constituit prin contract de societate civila, incheiat intre participanti, in co ...
Formarea profesionala initiala
Reprezinta procesul prin care o persoana dobandeste cunostintele si calificarile necesare pentru o ...
Functia publica
Reprezinta ansamblul atributiilor si responsabilitatilor, stabilite in temeiul legii, in scopul re ...
Functie
Expresia sintetica si generalizata a ansamblului de atributii si sarcini de serviciu, corespunzato ...
Functiile publice generale
Reprezinta ansamblul atributiilor si responsabilitatilor cu caracter general si comun tuturor auto ...
Functiile publice specifice
Reprezinta ansamblul atributiilor si responsabilitatilor cu caracter specific unor autoritati si i ...
Functionar public
Este persoana numita, in conditiile legii, intr-o functie publica. Persoana care a fost eliberata ...
Grad profesional
Subdiviziune a functiei, prevazuta de legislatia salarizarii personalului din sectorul bugetar, pe ...
Gradatie
Element de diferentiere a salariului de baza aferent pentru functiile de executie - inclusiv al gr ...
Greva
Reprezinta incetarea voluntara si colectiva a lucrului de catre salariati. ...
Grup de lucru
Numar mic de angajati, desemnati sa lucreze impreuna la un anumit proiect ...
Handicap
Se refera la dezavantajul social, la pierderea si limitarea sanselor unei persoane de a lua parte ...
Hartuire
Se intelege situatia in care se manifesta un comportament nedorit, legat de sexul persoanei, avand ...
Hartuire sexuala
Se intelege situatia in care se manifesta un comportament nedorit cu conotatie sexuala, exprimat f ...
Incident periculos
Evenimentul identificabil, cum ar fi explozia, incendiul, avaria, accidentul tehnic, emisiile majo ...
Incluziune sociala
Setul de masuri si actiuni multidimensionale din domeniile protectiei sociale, ocuparii fortei de ...
Indatorire de serviciu
Orice sarcina profesionala stabilita in contractul individual de munca sau conventia civila, regul ...
Indatoriri de serviciu
Sarcinile profesionale stabilite in : contractul individual de munca sau conventia civila, regulam ...
Indemnizatie de neconcurenta
Cheltuiala a angajatorului, deductibila la calculul profitului impozabil si impozitata la persoana ...
Indemnizatie de somaj
O compensatie partiala a veniturilor asiguratului ca urmare a pierderii locului de munca sau a ven ...
Indicator social de referinta
Reprezinta unitatea exprimata in lei la nivelul careia se raporteaza prestatiile banesti suportate ...
Informare
Transmiterea de date de catre angajator catre sindicat sau, dupa caz, catre reprezentantii alesi a ...
Ingineri de receptie si control aeronave
Personalul tehnic calificat pe tip de aeronava civila, cu licenta, in conformitate cu reglementari ...
Ingineri de receptie si control mijloace PNA-TC
Personalul tehnic calificat, cu licenta, in conformitate cu reglementarile aeronautice specifice i ...
Insotitor
Persoana care acompaniaza persoana cu handicap si care beneficiaza de drepturi in conditiile preva ...
Insotitori de bord
Membrii unui echipaj de zbor, calificati pe tip de aeronava civila, cu licenta, in conformitate cu ...
Inspectoratul Teritorial de Munca
(ITM) organ de specialitate aflat in subordinea Inspectiei Muncii, care controleaza aplicarea unit ...
Integrare sociala
Procesul de interactiune dintre individ sau grup si mediul social, prin intermediul caruia se real ...
Internship
Stagiu de practica sau un job temporar (platit sau neplatit) in cadrul unei organizatii care ofera ...
Interviu
Dialog intre angajator (sau reprezentantul sau) si persoanele care solicita incadrarea in munca re ...
Interviu de angajare
Dialog intre angajator (sau reprezentantul sau) si persoanele care solicita incadrarea in munca re ...
Invaliditate permanenta
Reducerea potentialului fizic, psiho-senzorial sau intelectual, provocata de un accident in care a ...
Invaliditatea de gradul I
Caracterizata prin pierderea totala a capacitatii de munca si a capacitatii de autoingrijire; ...
Invaliditatea de gradul II
Caracterizata prin pierderea totala a capacitatii de munca, cu pastrarea capacitatii de autoingrij ...
Invaliditatea de gradul III
Caracterizata prin pierderea a cel putin jumatate din capacitatea de munca, persoana putand sa pre ...
Jurisdictia muncii
Are ca obiect solutionarea conflictelor de munca cu privire la incheierea, executarea, modificarea ...
Leasing de personal
Incadrarea uneia sau mai multor persoane de catre firma de consultanta, administrarea dosarelor de ...
Libertatea muncii
Posibilitatea persoanei de a opta in mod liber cu privire la profesie si la locul sau de munca. ...
Loc de munca
Cadrul in care se desfasoara o activitate din care se obtine un venit si in care se materializeaza ...
Loc de munca inalt calificat
Locul de munca al unei persoane care in scopul exercitarii unei activitati salariate, reale si efe ...
Lock-out
Masura dispusa de angajator, simetric opusa grevei salariatilor, constand in inchiderea totala sau ...
Locul muncii
Element esential al contractului individual de munca, constand in indicarea localitatii (comuna, o ...
Locuri de munca in conditii deosebite
Locurile de munca unde gradul de expunere la factorii de risc profesional sau la conditiile specif ...
Locuri de munca in conditii speciale
Locurile de munca unde gradul de expunere la factorii de risc profesional sau la conditiile specif ...
Lucrator
Persoana angajata de catre un angajator, potrivit legii, inclusiv studentii, elevii in perioada ef ...
Lucrator transfrontalier
Strainul incadrat in munca in localitatile de frontiera de pe teritoriul Romaniei si care se intoa ...
Managementul securitatii si sanatatii in munca
Reprezinta ansamblul de activitati de organizare si de conducere in scopul adoptarii deciziilor op ...
Masuri de stimulare a ocuparii fortei de munca
Acele masuri care au ca scop sprijinirea persoanelor in cautarea unui loc de munca si, in mod deos ...
Meserie
Complexul de cunostinte profesionale obtinute prin scolarizare si prin practica, necesare pentru e ...
Misiunea de munca temporara
Inseamna acea perioada in care salariatul temporar este pus la dispozitia utilizatorului pentru a ...
Munca
O activitate manual? sau intelectual? indreptat? spre producerea unor bunuri ori crearea unor valo ...
Munca de noapte
Munca prestata intre orele 22,00-6,00 este considerata munca de noapte. ...
Munca de valoare egala
Se intelege activitatea remunerata care, in urma compararii, pe baza acelorasi indicatori si a ace ...
Munca fortata
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a expri ...
Munca in schimburi
Reprezinta orice mod de organizare a programului de lucru, potrivit caruia salariatii se succed un ...
Munca la domiciliu
Modalitate specifica de executare a contractului individual de munca, determinata de faptul ca loc ...
Munca prin agent de munca temporara
Este munca prestata de un salariat temporar care a incheiat un contract de munca temporara cu un a ...
Munca suplimentara
Munca prestata in afara duratei normale a timpului de munca saptamanal este considerata munca supl ...
Neglijenta in serviciu
Incalcarea din culpa, de catre un salariat, a unei indatoriri de serviciu, prin neindeplinirea ace ...
Negociere colectiva
Negocierea dintre angajator sau organizatia patronala si sindicat ori organizatia sindicala sau re ...
Nevoia sociala
Ansamblul de cerinte indispensabile fiecarei persoane pentru asigurarea conditiilor de viata in ve ...
Norma de munca
Exprima cantitatea de munca necesara pentru efectuarea operatiunilor sau lucrarilor de catre o per ...
Norma de protectie a muncii
Norma juridica prin care se instituie masuri tehnice, organizatorica si institutionale in scopul a ...
Norme de medicina muncii
Norme legale, avand caracter imperativ, prin care se reglementeza activitatile profesionale astfel ...
Obiectivele de training
Descriu ceea ce un participant va fi capabil sa faca la sfarsitul cursului. Ele indica conditiile, ...
Obligatie de fidelitate
Obligatie principala a salariatului, pe durata executarii contractului sau individual de munca, de ...
Ore suplimentare
Orele prestate de salariat peste durata normala a timpului de lucru si a programului de lucru ...
Organigrama
Sructura organizatorica - reprodusa, de regula, sub forma unei scheme - a unei persoane juridice p ...
Organizatia Internationala a Muncii
Cu sediul la Geneva, este agentia specializata a Natiunilor Unite care promoveaza justitia sociala ...
Organizatie patronala
Organizatia patronilor, autonoma, fara caracter politic, infiintata in baza principiului liberei a ...
Organizatie sindicala
Denumire generica pentru sindicat, federatie sau confederatie sindicala. Se constituie pe baza dre ...
Parteneri sociali
Sindicate sau organizatii sindicale, angajatori ori organizatii patronale, precum si reprezentanti ...
Patron
Persoana juridica inmatriculata, persoana fizica autorizata potrivit legii sau persoana care exerc ...
Patronatele
Denumite si organizatii de angajatori, constituite in conditiile legii, sunt organizatii ale angaj ...
Pensia facultativa
Reprezinta suma platita periodic titularului sau beneficiarului, in mod suplimentar si distinct de ...
Pensia pentru limita de varsta
Pensia care se cuvine persoanelor care indeplinesc, cumulativ, la data pensionarii, conditiile pri ...
Pericol grav si iminent de accidentare
Situatia concreta, reala si actuala careia ii lipseste doar prilejul declansator pentru a produce ...
Periculozitate sociala
Atributul unei stari psihice sau al unui comportament ce implica riscul unei vatamari fizice pentr ...
Perioada de proba
(in raportul contractual de munca) modalitate prin care se testeaza, in mod efectiv, cunostintele ...
Perioade asimilate
Perioadele pentru care nu s-au datorat sau platit contributii de asigurari sociale si care sunt as ...
Permis de munca
Document oficial care constituie conditia necesara (si prealabila) pentru incheierea contractului ...
Permis de sedere
Documentul de identitate care se elibereaza de catre Oficiul Roman pentru Imigrari, in conditiile ...
Permis de sedere in scop de detasare
Documentul de identitate care se elibereaza strainului de catre Oficiul Roman pentru Imigrari, in ...
Permis unic
Documentul de identitate, eliberat strainului de catre Inspectoratul General pentru Imigrari, in c ...
Persoanele cu handicap
Sunt acele persoane carora mediul social, neadaptat deficientelor lor fizice, senzoriale, psihice, ...
Personal
Denumire generica pentru totalitatea salariatilor unui angajator ori pentru ansamblul unei anumite ...
Personal de inspectie in zbor
Personalul aeronautic civil navigant, cu licenta, care executa activitati de inspectie, supraveghe ...
Piata muncii
Confruntarea dintre cererea si oferta de munca intr-un interval de timp si intr-un anumit spatiu g ...
Piloti
Membrii unui echipaj de zbor, calificati pe tip sau clasa de aeronava civila, care detin o licenta ...
Plan de afaceri
Document utilizat in planificarea strategiei si a activitatilor unei firme care cuprinde, in gener ...
Plata compensatorie
Reprezinta o suma neimpozabila al carei cuantum lunar este egal cu salariul mediu net pe unitate, ...
Pontaj
(pontare) operatie prin care se inregistreaza prezenta muncitorilor la locul de munca, cantitatea ...
Preaviz
Instiintare prealabila facuta de catre o parte contractanta privind incetarea contractului intr-un ...
Prestatii de asigurari sociale
Veniturile de inlocuire acordate la intervenirea riscurilor asigurate sub forma de pensii, ajutoar ...
Profesiograma
Reprezentare sintetica a caracteristicilor unei activitati profesionale sub aspectul cerintelor fi ...
Program de lucru
Organizarea timpului zilnic de munca al salariatilor, prin indicarea exacta a orei de incepere si ...
Program individual de reabilitare si integrare sociala
Documentul elaborat de comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, in care sunt precizat ...
Programe de formare profesionala
Cuprind totalitatea activitatilor de pregatire teoretica si/sau practica destinate unor categorii ...
Protectia muncii
Ansamblu de activitati institutionalizate avand ca scop asigurarea celor mai bune conditii in desf ...
Psihologia muncii
Ramura a psihologiei care cerceteaza probleme psihologice de organizare si rationalizare a product ...
Punctaj anual
Numarul de puncte realizat de asigurat pe parcursul unui an calendaristic, obtinut prin impartirea ...
Punctaj lunar
Numarul de puncte realizat de asigurat intr-o luna, calculat prin raportarea castigului salarial b ...
Punctaj mediu anual
Numarul de puncte realizat de asigurat, calculat prin raportarea punctajului total realizat de ace ...
Raport juridic de munca
Relatia sociala reglementata prin norme de drept ce se naste intre o persoana fizica, pe de o part ...
Rata de rentabilitate a unui fond de pensii facultative
Reprezinta rata anualizata a produsului randamentelor zilnice, masurate pe o perioada de 24 de lun ...
Recrutare
Procesul de cautare, identificare si atragere a candidatilor potentiali, din care urmeaza sa fie a ...
Redistribuire de personal
Proces de selectie, efectuat de catre angajator, cu prilejul reducerii personalului prin desfiinta ...
Registrul de evidenta a zilierilor
Registru cu regim special, intocmit de catre beneficiar pentru a tine evidenta zilnica a zilierilo ...
Registrul unic de control
Are ca scop evidentierea tuturor controalelor desfasurate la contribuabil de catre toate organele ...
Regulament de organizare si functionare
(ROF) Actul intern a lunei persoane juridice prin care se stabilesc, potrivit prevederilor legale, ...
Regulamentul intern
Act intern al angajatorului, de regul? persoan? juridic?, prin care se reglementeaz? concret, in b ...
Reintegrare in munca
Obligatie a oricarui angajator, in cazul anularii desfacerii contractului individual de munca de c ...
Repartizare in munca
Act administrativ individual prin care o persoana este orientata si sprijinita sa se incadreze in ...
Repaus saptamanal
Repausul saptamanal se acorda in doua zile consecutive, de regula sambata si duminica. ...
Repaus zilnic
Repausul zilnic este perioada minima de odihna la care are dreptul salariatul intre doua zile de m ...
Reprezentanti ai angajatilor
Cei alesi si mandatati de catre angajati sa ii reprezinte pe acestia, potrivit legii ...
Reprezentativitate
Atribut al organizatiilor sindicale sau patronale dobandit potrivit prevederilor prezentei legi, c ...
Responsabilitate
Reprezinta o descrierea a scopului pentru care exista o anumita functie, in relatie cu celelalte f ...
Resurse umane
Resurse productive, cele mai limitate si cele mai importante, care creeaza cele mai mari si mai de ...
Riscuri asigurate
Evenimentele care, la producerea efectelor lor, obliga institutiile sistemului public de pensii sa ...
Riscuri biometrice
Riscurile legate de deces, invaliditate si longevitate ...
Salariat cu munca la domiciliu
Salariatul care indeplineste, la domiciliul lor, atributiile specifice functiei pe care o detine. ...
Salariata care alapteaza
Este femeia care, la reluarea activitatii dupa efectuarea concediului de lauzie, isi alapteaza cop ...
Salariata gravida
Este femeia care anunta in scris angajatorul asupra starii sale fiziologice de graviditate si anex ...
Salariatul cu fractiune de norma
Este salariatul al carui numar de ore normale de lucru, calculate saptamanal sau ca medie lunara, ...
Salariatul temporar
Este persoana care a incheiat un contract de munca temporara cu un agent de munca temporara, in ve ...
Salariu
Reprezinta contraprestatia muncii depuse de salariat in baza contractului individual de munca. ...
Salariu de baza
Suma negociata si stipulata in contractul individual de munca sau in actele aditionale care prevad ...
Salariu in natura
O parte a remuneratiei care nu este varsata sub forma baneasca, ci sub forma de bunuri si servicii ...
Salariu minim
Salariu fixat pe cale legala pentru a garanta salariatilor din categoriile defavorizate un venit c ...
Salariu net
Sumele de bani pe care salariatul le incaseaza, acestea rezultand din salariul brut corectat cu di ...
Salariu nominal
Suma de bani pe care o primeste un salariat pentru munca prestata in temeiul unui contract de munc ...
Salariul brut
Realizat produsul dintre numarul orelor lucrate efectiv si tariful orar; mai poate include sporuri ...
Salarizare
Proces prin care se calculeaza salariile cuvenite personalului contractual; modalitate de evaluare ...
Salarizare in acord
Forma de salarizare utilizata pentru compartimentele de productie in care angajatii efectueaza toa ...
Salarizare in acord direct
Forma de salarizare in care salariul cuvenit este direct proportional cu cantitatea de produse sau ...
Salarizare in acord indirect
Forma de salarizare utilizata pentru functiile care, prin natura lor, sustin activitatea ce genere ...
Salarizare in acord progresiv
Forma de salarizare in care, la un anumit nivel de realizare a sarcinilor dinainte stabilite, tari ...
Salarizare in regie
Forma de salarizare in care salariul de baza stabilit pe ora, zi sau luna se acorda angajatilor pe ...
Salarizare prin cote procentuale
Forma de salarizare in care salariul cuvenit pentru munca prestata se calculeaza pe baza de tarife ...
Sanctiune disciplinara
Masura de constrangere, juridica, prevazuta expres in legislatia muncii, avand caracter precumpani ...
Sanse egale
Rezultatul procesului de egalizare a sanselor, prin care diferitele structuri ale societatii si me ...
Sarcina de munca
Totalitatea actiunilor ce trebuie efectuate de executant, prin intermediul mijloacelor de producti ...
Schema de pensii facultative
Reprezinta sistemul de termene, conditii si reguli pe baza carora administratorul colecteaza si in ...
Sectoare de activitate
Sectoarele economiei nationale care grupeaza domenii de activitate definite conform codului CAEN. ...
Securitate si sanatate in munca
Ansamblul de activitati institutionalizate avand ca scop asigurarea celor mai bune conditii in des ...
Securitate sociala
Desemneaza ansamblul de masuri, prestatii in bani si in natura, acordate in vederea protejarii ven ...
Sedere ilegala
Prezenta pe teritoriul Romaniei a unui strain care nu indeplineste sau nu mai indeplineste conditi ...
Sindicat
Forma de organizare voluntara a angajatilor, in scopul apararii drepturilor si promovarii interese ...
Sindicatele
Organizatii profesionale, independente fata de autoritatile publice, partidele politice si patrona ...
Societatea de pensii
Reprezinta societatea pe actiuni, constituita in conformitate cu dispozitiile legislatiei comercia ...
Somer de lunga durata
Persoana care este somer pe o perioada mai mare de 12 luni, in cazul persoanelor cu varsta de mini ...
Somer inregistrat
Somerul care se inregistreaza la agentia pentru ocuparea fortei de munca in a carei raza teritoria ...
Stagiu complet de cotizare
Perioada de timp prevazuta de prezenta lege in care asiguratii au realizat stagiul de cotizare pen ...
Stagiu de cotizare
Perioada de timp pentru care s-au datorat contributii de asigurari sociale la sistemul public de p ...
Stagiu de cotizare in specialitate
Perioada in care o persoana din sistemul national de aparare nationala, ordine publica si sigurant ...
Stagiu de cotizare necesar
Perioada de timp prevazuta de prezenta lege, in functie de varsta, in care asiguratii au realizat ...
Stagiu de practica
Instruirea cu caracter aplicativ, specifica meseriei sau specialitatii in care se pregatesc elevii ...
Stagiu minim de cotizare
Perioada minima de timp prevazuta de prezenta lege in care asiguratii au realizat stagiul de cotiz ...
Stagiu potential
Perioada de timp prevazuta de prezenta lege, considerata stagiu de cotizare si acordata la calculu ...
Standard ocupational
Documentul care precizeaza unitatile de competenta si nivelul calitativ asociat rezultatelor activ ...
Stare conflictuala
Situatie economico-sociala specifica, intervenita intre partenerii sociali (patronat-sindicate), l ...
Stat Schengen
Stat care aplica in totalitate acquis-ul Schengen in domeniul vizelor si imigratiei ...
Statut familial
Se intelege acel statut prin care o persoana se afla in relatii de rudenie, casatorie sau adoptie ...
Statut marital
Se intelege acel statut prin care o persoana este necasatorit/a, casatorit/a, divortat/a, vaduv/a. ...
Studiul de caz
Este un exemplu, scris sau verbal, bazat pe experienta reala a participantilor. Scopul lui este de ...
Suspendarea contractului individual de munca
Are ca efect suspendarea prestarii muncii de catre salariat si a platii drepturilor de natura sala ...
Tehnicile de training
Sunt metodele de invatare pe care trainerul le foloseste pentru a transmite informatia si a genera ...
Timp de munca
Timpul de munca reprezinta timpul pe care salariatul il foloseste pentru indeplinirea sarcinilor d ...
Timp de odihna
Timpul de odihna este durata de timp necesara pentru recuperarea energiei fizice si intelectuale c ...
Timp normat
Totalitate a timpului productiv si a timpului de intreruperi reglementate care formeaza continutul ...
Toc de munca protejat
Spatiul aferent activitatii persoanei cu handicap, adaptat nevoilor acesteia, care include cel put ...
Trafic de carne vie
Trafic de fiinte umane, in special de femei si de copii, in scopul exploatarii sexuale, obtinerii ...
Training
Proces sistematic de invatare a adultului in scopul dobandirii de noi cunostinte, abilitati si ati ...
Tura
Program de lucru folosit in unitatile (subunitatile) in care activitatea se defasoara, fara intrer ...
Ucenic
Persoana cu varsta de peste 16 ani care, din vointa proprie, incheie un contract de ucenicie cu un ...
Ucenicia
Reprezinta formarea profesionala realizata la locul de munca in baza unui contract de ucenicie. ...
Unitate protejata autorizata
Operatorul economic de drept public sau privat, cu gestiune proprie, in cadrul caruia cel putin 30 ...
Utilizatorul
Este persoana fizica sau juridica pentru care si sub supravegherea si conducerea careia munceste t ...
Valoarea unitatii de fond
Raportul dintre valoarea activului net al fondului de pensii la o anumita data si numarul total de ...
Variatie salariala
Diferenta dintre o plata de baza si totalul veniturilor; poate consta in lucruri ca ore suplimenta ...
Varsta standard de pensionare
Varsta stabilita de prezenta lege, pentru barbati si femei, la care acestia pot obtine pensie pent ...
Vechime in munca
Timpul in care o persoana a fost incadrata in baza unui contract individual de munca ...
Vechime in specialiate
Perioada de timp in care o persoana a lucrat in activitati corespunzatoare functiei (meseriei) in ...
Verificarea aptitudinilor si pregatirii profesionale
Conditie prealabila pentru incheierea contractului individual de munca sau pentru modificarea aces ...
Voluntar
Persoana care nu primeste nicio remuneratie in urma activitatii prestate ...
Zilier
Persoana fizica, cetatean roman sau strain, ce are capacitate de munca si care desfasoara activita ...

Servicii pentru Angajatori

Indiferent de marimea sau obiectul de activitate, uneori, companiile au nevoie si de ajutorul unor specialisti in dreptul muncii. Confruntarea cu probleme care decurg raporturile de munca cu salariatii, in special cele privitoare la incheierea, modificarea, suspendarea sau incetarea acestora, poate provoca pierderi financiare daca nu sunt abordate in mod corespunzator.
Sunt Angajator

Servicii pentru Salariati

Pentru multi salariati, drepturile legale si cele care decurg din contractul de munca (individual sau colectiv) sunt ingradite sau limitate in mod netemeinic, uneori abuziv, de catre cei care sunt obligati sa le respecte si, implicit, sa le acorde integral. Daca sunteti implicat intr-un conflict sau litigiu de munca, apelarea la un speciaslit, cel putin, va reduce stresul dvs.
Sunt Salariat