Ordinul 424/2014 privind aprobarea criteriilor specifice care stau la baza acreditarii furnizorilor de servicii sociale


MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECTIEI SOCIALE SI PERSOANELOR VARSTNICE

Avand in vedere:
prevederile art. 9 alin. (1) din Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calitatii in domeniul serviciilor sociale, cu modificarile ulterioare;
prevederile Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calitatii in domeniul serviciilor sociale, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 118/2014,
in baza art. 12 din Hotararea Guvernului nr. 10/2013 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice, cu modificarile si completarile ulterioare,
ministrul muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor varstnice emite urmatorul ordin:

Art. 1
(1) Se aproba criteriile specifice care stau la baza acreditarii furnizorilor de servicii sociale, prevazute in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.
(2) Criteriile prevazute la alin. (1), denumite in continuare criterii de acreditare, sunt stabilite cu respectarea prevederilor art. 9 alin. (2) din Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calitatii in domeniul serviciilor sociale, cu modificarile ulterioare.

Art. 2
Criteriile de acreditare sunt opozabile tuturor furnizorilor de servicii sociale, publici si privati, iar verificarea respectarii acestora se realizeaza de catre personalul din cadrul Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice care desfasoara activitatile de acreditare prevazute la art. 20 alin. (2) din Legea nr. 197/2012, cu modificarile ulterioare.

Art. 3
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.


ANEXA - CRITERIILE SPECIFICE care stau la baza acreditarii furnizorilor de servicii sociale


Art. 1
(1) Criteriile de acreditare ale furnizorilor de servicii sociale, denumiti in continuare furnizori, sunt urmatoarele:

a) sunt persoane fizice sau juridice, de drept public ori privat, prevazute la art. 37 din Legea asistentei sociale nr. 292/2011;
b) sunt infiintati in conditiile legii;
c) au atributii stabilite de lege pentru infiintarea, acordarea si finantarea serviciilor sociale sau au prevazute in actul de infiintare/statut activitati privind serviciile sociale;
d) durata de functionare a furnizorului, conform actului de infiintare, permite dezvoltarea serviciilor sociale pe care intentioneaza sa le infiinteze;
e) au capacitate manageriala pentru infiintarea si furnizarea de servicii sociale;
f) serviciile sociale acordate de furnizori sunt definite la art. 27 din Legea nr. 292/2011 si sunt organizate in conditiile legii.
(2) Pentru a fi acreditati, furnizorii trebuie sa indeplineasca cumulativ criteriile prevazute la alin. (1).


Art. 2
In cazul furnizorilor care, la data depunerii cererii de acreditare, nu au infiintate servicii sociale, pe langa criteriile de acreditare prevazute la art. 1, acestia trebuie sa se angajeze ca, in termen de maximum 3 ani de la data eliberarii certificatului de acreditare, sa infiinteze si sa acorde servicii sociale in conditiile legii.

Art. 3
Constatarea indeplinirii criteriilor de acreditare prevazute la art. 1 si 2 se face pe baza datelor si informatiilor cuprinse in cererea de acreditare a furnizorului si documentele justificative prevazute la art. 7 alin. (3), respectiv art. 8 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calitatii in domeniul serviciilor sociale, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 118/2014.

Servicii pentru Angajatori

Indiferent de marimea sau obiectul de activitate, uneori, companiile au nevoie si de ajutorul unor specialisti in dreptul muncii. Confruntarea cu probleme care decurg raporturile de munca cu salariatii, in special cele privitoare la incheierea, modificarea, suspendarea sau incetarea acestora, poate provoca pierderi financiare daca nu sunt abordate in mod corespunzator.
Sunt Angajator

Servicii pentru Salariati

Pentru multi salariati, drepturile legale si cele care decurg din contractul de munca (individual sau colectiv) sunt ingradite sau limitate in mod netemeinic, uneori abuziv, de catre cei care sunt obligati sa le respecte si, implicit, sa le acorde integral. Daca sunteti implicat intr-un conflict sau litigiu de munca, apelarea la un speciaslit, cel putin, va reduce stresul dvs.
Sunt Salariat