Legea nr. 52/2011 privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri, actualizata


Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.
CAPITOLUL I: Dispozitii generale
Art. 1
(1)In intelesul prezentei legi, urmatorii termeni se definesc dupa cum urmeaza:
a)zilier - persoana fizica, cetatean roman sau strain, ce are capacitate de munca si care desfasoara activitati necalificate cu caracter ocazional, pentru un beneficiar, contra unei remuneratii;
b)beneficiar de lucrari, denumit in continuare beneficiar - persoana juridica, persoana fizica autorizata, intreprinderea individuala, intreprinderea familiala, pentru care zilierul desfasoara activitati necalificate cu caracter ocazional;
c)registrul de evidenta a zilierilor; denumit in continuare Registru - registru cu regim special, intocmit de catre beneficiar pentru a tine evidenta zilnica a zilierilor;
d)activitati cu caracter ocazional - activitatile care se desfasoara in mod intamplator, sporadic sau accidental, care nu au caracter permanent.
(2)Pot desfasura activitati necalificate cu caracter ocazional si cetatenii altor state sau apatrizii care au domiciliul sau, dupa caz, resedinta in Romania, in conditiile legislatiei romane.
(3)Institutiile publice nu au calitatea de beneficiari in sensul prevazut de prezenta lege, cu exceptia:
a)serviciilor de gospodarire comunala gestionate direct de consiliile locale, cum ar fi: sere, spatii verzi si gradini zoologice;
b)unitatilor din subordinea Ministerului Tineretului si Sportului pentru domeniile prevazute la art. 11 alin. (1) lit. l)-n);
c)institutelor, centrelor si statiunilor de cercetare-dezvoltare agricola aflate in subordinea Academiei de Stiinte Agricole si Silvice "Gheorghe Ionescu-Sisesti", precum si al Institutului de Stat pentru Testarea Soiurilor aflat in subordinea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, pentru domeniile prevazute la art. 11 alin. (1) lit. a) si b).
Art. 2
Prin derogare de la prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, prezenta lege reglementeaza modul in care zilierii pot desfasura activitati necalificate cu caracter ocazional, sub forma raporturilor de munca.
Art. 3
(1)Raportul de munca dintre zilier si beneficiar se stabileste in conditiile prevazute la art. 2, prin acordul de vointa al partilor, fara incheierea, in forma scrisa, a unui contract individual de munca.
(2)O persoana poate desfasura activitati ca zilier numai daca a implinit varsta de cel putin 16 ani.
(3)Prin exceptie de la prevederile alin. (2), minorii cu varsta cuprinsa intre 15 si 16 ani pot desfasura activitate ca zilieri numai cu acordul parintilor sau al reprezentantilor legali.
(4)Lucratorii minori, respectiv minorii in varsta de cel putin 15 ani si de cel mult 18 ani desfasoara, ca zilieri, numai activitati potrivite cu dezvoltarea lor fizica si cu aptitudinile de care dau dovada, daca astfel nu le sunt incalcate dreptul la dezvoltare fizica, mentala, spirituala, morala si sociala, dreptul la educatie, si nu le este periclitata starea de sanatate.
CAPITOLUL II: Desfasurarea activitatilor de catre zilieri
Art. 4
(1)Durata activitatii ocazionale care poate fi exercitata in temeiul prevederilor prezentei legi este de minimum o zi, corespunzator cu 8 ore de munca.
(2)Durata zilnica de executare a activitatii unui zilier nu poate depasi 12 ore. Zilierul minor care are capacitatea de munca va putea lucra 6 ore pe zi, dar nu mai mult de 30 de ore pe saptamana - Zilierul minor nu va efectua activitate in timpul noptii. Chiar daca partile convin un numar mai mic de ore de activitate, plata zilierului se va face pentru echivalentul a cel putin 8 ore de munca.
(3)Zilierul minor poate presta activitati necalificate cu caracter ocazional la implinirea varstei de 16 ani. Prin exceptie, minorul cu varsta cuprinsa intre 15 si 16 ani poate presta activitati necalificate cu caracter ocazional numai cu acordul parintilor sau al reprezentantilor legali, pentru activitati potrivite cu dezvoltarea fizica, aptitudinile si cunostintele sale, daca astfel nu ii sunt periclitate dezvoltarea si sanatatea personala.
(4)Niciun zilier nu poate presta activitati pentru acelasi beneficiar pe o perioada mai lunga de 90 de zile cumulate pe durata unui an calendaristic.
(5)Beneficiarul nu poate utiliza zilieri pentru desfasurarea unor activitati in beneficiul unui tert.
Art. 5
(1)Beneficiarul are urmatoarele drepturi:
a)sa stabileasca activitatile pe care urmeaza sa le desfasoare zilierul, locul executarii activitatii si durata acesteia;
b)sa exercite controlul asupra modului de indeplinire a lucrarilor.
(2)Beneficiarul are urmatoarele obligatii:
a)sa infiinteze Registrul de evidenta a zilierilor conform modelului prevazut in anexa nr. 1, care face parte integranta din prezenta lege. Registrele de evidenta a zilierilor se pastreaza la sediul beneficiarului si/sau la punctele de lucru, dupa caz;
b)sa completeze Registrul de evidenta a zilierilor, inainte de inceperea activitatii, conform instructiunilor prevazute in anexa nr. 2, care face parte integranta din prezenta lege;
c)sa prezinte Registrul de evidenta a zilierilor organelor de control abilitate;
d)sa asigure informarea zilierului cu privire la activitatea pe care urmeaza sa o presteze, precum si cu privire la drepturile si obligatiile sale;
e)sa plateasca zilierului remuneratia cuvenita, prin orice mijloc de plata admis de lege, la sfarsitul fiecarei zile; plata remuneratiei se poate realiza cel mai tarziu la sfarsitul saptamanii sau al perioadei de desfasurare a activitatii, numai cu acordul exprimat in scris de catre zilier si beneficiar; modalitatea de plata electronica si aspectele care privesc plata remuneratiei se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.
(3)In domeniul securitatii si sanatatii in munca, beneficiarul are urmatoarele obligatii:
a)sa asigure securitatea si sanatatea in munca a zilierilor;
b)sa asigure instruirea zilierului, inainte de inceperea activitatii si/sau la schimbarea locului de munca, cu privire la pericolele la care poate fi expus si la masurile de prevenire si protectie pe care trebuie sa le respecte;
c)sa solicite zilierilor asumarea pe propria raspundere, prin semnatura, ca starea sanatatii le permite desfasurarea activitatilor repartizate de beneficiar;
d)sa puna la dispozitie zilierilor echipamente de munca adecvate, care nu pun in pericol securitatea si sanatatea acestora;
e)sa asigure, in mod gratuit, echipamente individuale de protectie adecvate activitatii desfasurate de zilieri;
f)sa comunice de indata, catre inspectoratul teritorial de munca pe raza caruia s-a produs, orice eveniment in care au fost implicati zilieri;
g)sa inregistreze accidentele de munca suferite de zilieri in timpul activitatii; modalitatea de inregistrare se stabileste prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.
Art. 51
Cercetarea evenimentului in care au fost implicati zilieri se realizeaza de catre inspectoratul teritorial de munca pe raza caruia acesta s-a produs.
Art. 6
(1)Plata impozitului pe venit datorat pentru activitatea prestata de zilier este in sarcina beneficiarului.
(2)Cuantumul impozitului prevazut la alin. (1) este de 16% calculat la remuneratia bruta si se vireaza in conformitate cu prevederile art. 58 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.
Art. 7
(1)Beneficiarul are obligatia sa inregistreze, in Registrul de evidenta a zilierilor, in ordine cronologica, toti zilierii cu care exercita activitati cu caracter ocazional in baza prezentei legi. Registrul se intocmeste zilnic, exceptand perioadele in care nu se apeleaza la serviciile zilierilor.
(2)Beneficiarul va inainta lunar, pana cel tarziu la data de 5 a fiecarei luni, catre inspectoratul teritorial de munca unde isi are sediul, un extras al Registrului de evidenta a zilierilor continand inregistrarile din luna precedenta. Transmiterea extrasului se poate face si pe suport electronic, dupa caz. Modelul registrului electronic de evidenta a zilierilor si modalitatea de completare se aproba prin ordin al ministrului muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor varstnice.
(3)Inspectia Muncii va centraliza la nivel national datele transmise potrivit alin. (2) de catre inspectoratele teritoriale de munca, pentru a monitoriza si verifica respectarea prevederilor prezentei legi.
Art. 8
(1)Activitatea desfasurata in conditiile prezentei legi nu confera zilierului calitatea de asigurat in sistemele de asigurari publice. Acesta se poate asigura, optional, la sistemul public de pensii, sistemul asigurarilor sociale pentru somaj si la sistemul de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale.
(2)Pentru veniturile realizate din activitatea prestata de zilieri nu se datoreaza contributiile sociale obligatorii nici de catre zilier, nici de catre beneficiar.
Art. 81
In situatia producerii unui eveniment care are ca urmare accidentarea/decesul zilierului, beneficiarul este obligat sa asigure cheltuielile necesare ingrijirilor medicale/ inmormantarii din fonduri proprii, in cazul in care evenimentul s-a produs din vina beneficiarului.
Art. 9
(1)Pentru activitatea executata, zilierul are dreptul la o remuneratie al carei cuantum se stabileste prin negociere directa intre parti, in conditiile prevazute la alin. (2).
(2)Cuantumul remuneratiei brute orare stabilite de parti nu poate fi mai mic decat valoarea/ora a salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata si se acorda la sfarsitul fiecarei zile de lucru sau la sfarsitul saptamanii, inainte de semnarea in Registru de catre zilier si beneficiar.
(3)Dovada platii remuneratiei se face prin semnatura zilierului in Registru.
Art. 10
(1)Zilierii au urmatoarele obligatii in domeniul securitatii si sanatatii in munca:
a)sa isi insuseasca si sa respecte masurile de prevenire si protectie stabilite de beneficiar;
b)sa utilizeze corect echipamentele de munca puse la dispozitie de catre beneficiar;
c)sa utilizeze corect echipamentul individual de protectie acordat si, dupa utilizare, sa il inapoieze sau sa il puna la locul destinat pentru pastrare;
d)sa nu procedeze la scoaterea din functiune, la modificarea, schimbarea sau inlaturarea arbitrara a dispozitivelor de securitate proprii ale echipamentelor de munca;
e)sa comunice imediat beneficiarului orice situatie de munca despre care au motive intemeiate sa o considere un pericol pentru securitatea si sanatatea zilierilor;
f)sa puna la dispozitia inspectorilor de munca informatiile si documentele solicitate cu ocazia controlului.
(2)Beneficiarul care foloseste minori in varsta de cel putin 15 ani si de cel mult 18 ani pentru desfasurarea de activitati necalificate cu caracter ocazional are obligatia de a respecta toate dispozitiile legale privitoare la protectia minorilor la locul de munca.
Art. 11
(1)Munca necalificata cu caracter ocazional se poate presta in urmatoarele domenii prevazute in Clasificarea activitatilor din economia nationala, actualizata:
a)agricultura, vanatoare si servicii anexe, cu exceptia crescatorilor de animale in sistem semiliber, traditional si transhumanta - diviziunea 01;
b)silvicultura, cu exceptia exploatari forestiere - diviziunea 02;
c)pescuit si acvacultura - diviziunea 03;
d)colectarea, tratarea si eliminarea deseurilor nepericuloase - clasa 3821 si 3811;
e)recuperarea materialelor - grupa 383;
f)comert cu ridicata al produselor agricole brute si al animalelor vii - grupa 462;
g)activitati de organizare a expozitiilor, targurilor si congreselor-grupa 823;
h)publicitate - grupa 731;
i)activitati de interpretare artistica - spectacole - clasa 9001, activitati suport pentru interpretarea artistica-spectacole - clasa 9002 si activitati de gestionare a salilor de spectacole - clasa 9004;
j)activitati de cercetare-dezvoltare in stiinte sociale si umaniste - clasa 7220 (sapaturi arheologice);
k)activitati desfasurate in sere, spatii verzi, parcuri si gradini zoologice - cod 0141.
l)hoteluri si alte facilitati de cazare - diviziunea 55 (tabere organizate de Ministerul Tineretului si Sportului direct sau prin unitatile din subordinea acestuia);
m)activitati ale bazelor sportive - diviziunea 9311;
n)activitati ale cluburilor sportive - diviziunea 9312.
(2)Activitatile de manipulare marfuri si activitatile de curatenie si intretinere se presteaza numai in domeniile de activitate prevazute la alin. (1).
CAPITOLUL III: Raspunderea contraventionala
Art. 12
(1)Urmatoarele fapte savarsite de beneficiar constituie contraventii si se sanctioneaza dupa cum urmeaza:
a)incalcarea prevederilor art. 9 alin. (2), cu amenda de 10.000 lei;
b)incalcarea prevederilor art. 5 alin. (2) lit. a)-d), art. 5 alin. (3) lit. e)-g) si art. 7 alin. (1) si (2), cu amenda de 6.000 lei;
c)incalcarea prevederilor art. 6, cu amenda de 20.000 lei si interzicerea utilizarii zilierilor pe toata durata de existenta a beneficiarului;
d)beneficiarul care foloseste zilieri pentru alte activitati decat cele expres reglementate de prezenta lege se sanctioneaza cu amenda de la 10.000 la 20.000 lei;
e)beneficiarul care foloseste zilieri pentru desfasurarea de activitati necalificate cu caracter ocazional fara respectarea dispozitiilor art. 4 se sanctioneaza cu amenda de 6.000 lei.
(2)Prevederile alin. (1) se completeaza cu dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.
(3)Contravenientul poate achita pe loc sau in termen de cel mult 48 de ore de la data incheierii procesului-verbal ori, dupa caz, de la data comunicarii acestuia, jumatate din minimul amenzii prevazute la alin. (1), agentul constatator facand mentiune despre aceasta posibilitate in procesul-verbal.
Art. 13
(1)Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevazute la art. 12 alin. (1) lit. a), b), d) si e) se realizeaza de catre inspectorii de munca.
(2)Constatarea contraventiei si aplicarea sanctiunii prevazute la art. 12 alin. (1) lit. c) se realizeaza de catre Agentia Nationala de Administrare Fiscala.
CAPITOLUL IV: Dispozitii finale
Art. 14
Litigiile dintre beneficiar si zilier nerezolvate pe cale amiabila se solutioneaza de catre judecatoria competenta in a carei raza teritoriala se afla locul desfasurarii activitatii zilierului.
Art. 15
In termen de 10 zile de la data publicarii prezentei legi in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, ministrul muncii, familiei si protectiei sociale si ministrul finantelor publice vor aproba prin ordin comun normele metodologice de aplicare a prezentei legi.
-****-
Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.

ANEXA Nr. 1: REGISTRUL DE EVIDENTA A ZILIERILOR

REGISTRUL DE EVIDENTA A ZILIERILOR
- model -
Beneficiar ...............................
CUI .........................................
Cod CAEN .............................
Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
A - Remuneratia bruta convenita;
B - Remuneratia neta platita;
C - Semnatura de confirmare de primire a banilor;
D - Loc pentru stampila si semnatura beneficiarului;

E - Acordul parintilor/reprezentantilor legali pentru minorul/minorii care desfasoara activitate ca zilieri.

Nr. crt.

Data de desfasurare a activitatii

Numele si prenumele zilierului

Actul de identitate si CNP

Semnatura zilierului pentru asumarea pe propria raspundere ca starea sanatatii sale ii permite desfasurarea activitatii

Semnatura zilierului la inceperea activitatii dupa efectuarea instruirii in domeniul securitatii si sanatatii in munca

Domeniul de activitate principal sau secundar; locul executarii activitatii

Nr. de ore lucrate

A

B

C

D

E

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

ANEXA Nr. 2: INSTRUCTIUNI DE COMPLETARE a Registrului de evidenta a zilierilor

INSTRUCTIUNI DE COMPLETARE a Registrului de evidenta a zilierilor
1.Beneficiar - se completeaza datele de identificare a beneficiarului, dupa cum urmeaza: denumirea persoanei juridice, persoanei fizice autorizate, intreprinderii individuale sau intreprinderii familiale, codul unic de inregistrare, sediul, dupa caz.
2.CUI - codul unic de inregistrare a beneficiarului.
3.Cod CAEN - diviziunea/grupa/clasa activitatii economice pentru care beneficiarul s-a inregistrat sa desfasoare activitatea.
4.In coloana nr. 1 - Nr. crt. - se vor numerota in ordine, incepand cu numarul 1, lucratorii zilieri.
5.In coloana nr. 2 - Data de desfasurare a activitatii - se va trece data fiecarei zile de lucru a zilierului.
6.In coloana nr. 3 - Numele si prenumele zilierului - se vor trece numele si prenumele zilierului.
7.In coloana nr. 4 - Actul de identitate si CNP-se va trece tipul actului (BI, CI, pasaport), seria si numarul acestuia si codul numeric personal din actul de identitate al zilierului.
8.In coloana nr. 5 - Semnatura zilierului pentru asumarea pe propria raspundere ca starea sanatatii sale ii permite desfasurarea activitatii - zilierul va semna zilnic, inainte de inceperea activitatii.
9.In coloana nr. 6 - Semnatura zilierului la inceperea activitatii, dupa efectuarea instruirii in domeniul securitatii si sanatatii in munca - zilierul va semna zilnic, inainte de inceperea activitatii si dupa efectuarea instruirii in domeniul securitatii si sanatatii in munca.
10.In coloana nr. 7 - Domeniul de activitate principal sau secundar; locul executarii activitatii - se va trece explicit activitatea din CAEN si locul unde se desfasoara activitatea zilierului (ferma, gradina, padure etc.).
11.In coloana nr. 8 - Nr. de ore lucrate - numarul de ore lucrate de zilier in fiecare zi.
12.In coloana nr. 9 - Remuneratia bruta convenita - se va preciza suma stabilita prin negociere intre parti.
13.In coloana nr. 10 - Remuneratia neta platita - se va preciza suma neta cuvenita zilierului, dupa scaderea impozitului pe venit.
14.In coloana nr. 11 - Semnatura de confirmare de primire a banilor - zilierul va semna pentru confirmarea primirii remuneratiei nete cuvenite la sfarsitul zilei de lucru.
15.In coloana nr. 12 - Loc pentru stampila si semnatura beneficiarului - beneficiarul va semna si va aplica stampila.
16.In coloana nr. 13 - Acordul parintilor/reprezentantilor legali pentru minorul/minorii care desfasoara activitate ca zilieri.

Servicii pentru Angajatori

Indiferent de marimea sau obiectul de activitate, uneori, companiile au nevoie si de ajutorul unor specialisti in dreptul muncii. Confruntarea cu probleme care decurg raporturile de munca cu salariatii, in special cele privitoare la incheierea, modificarea, suspendarea sau incetarea acestora, poate provoca pierderi financiare daca nu sunt abordate in mod corespunzator.
Sunt Angajator

Servicii pentru Salariati

Pentru multi salariati, drepturile legale si cele care decurg din contractul de munca (individual sau colectiv) sunt ingradite sau limitate in mod netemeinic, uneori abuziv, de catre cei care sunt obligati sa le respecte si, implicit, sa le acorde integral. Daca sunteti implicat intr-un conflict sau litigiu de munca, apelarea la un speciaslit, cel putin, va reduce stresul dvs.
Sunt Salariat