Normele metodologice privind procedura de avizare a acordului de primire pentru cercetatorii din tari terte in scopul desfasurarii in Romania de activitati de cercetare-dezvoltare-inovare


Articolul 1
Domeniul de aplicare

Prezentele norme metodologice stabilesc procedura de avizare a acordului de primire pentru cercetatorii din tari terte in scopul desfasurarii in Romania de activitati de cercetare- dezvoltare-inovare pentru o perioada mai mare de 90 de zile, in vederea acordarii vizei de lunga sedere pentru activitati de cercetare stiintifica si prelungirii dreptului de sedere temporara pentru realizarea unui proiect de cercetare, in conformitate cu prevederile legislatiei de transpunere a Directivei (UE) 2016/801 privind conditiile de intrare si de sedere a resortisantilor tarilor terte pentru cercetare, studii, formare profesionala, servicii de voluntariat, programe de schimb de elevi sau proiecte educationale si munca au pair, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 132 din 21 mai 2016.

Articolul 2
Dispozitii generale

In sensul prezentelor norme metodologice, termenii si expresiile de mai jos se definesc astfel:
a) tara terta inseamna orice tara care nu este membra a Uniunii Europene sau parte a Spatiului Economic European;
b) cercetare-dezvoltare-inovare inseamna principalele activitati creatoare si generatoare de progres economic si social, cuprinzand cercetarea fundamentala, cercetarea aplicativa, dezvoltarea tehnologica si inovarea, definite conform Ordonantei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea stiintifica si dezvoltarea tehnologica, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 324/2003, cu modificarile si completarile ulterioare;
c) unitate de cercetare-dezvoltare autorizata inseamna un organism de drept public sau privat care desfasoara activitati de cercetare-dezvoltare-inovare, in conformitate cu legislatia nationala, si care indeplineste conditiile de autorizare prevazute in prezentele norme metodologice;
d) cercetator este definit conform art. 2 lit. o) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul strainilor in Romania, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
e) entitate-gazda este definita conform art. 2 lit. o2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul strainilor in Romania, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Articolul 3
Autorizarea unitatilor de cercetare-dezvoltare

(1) O unitate de cercetare-dezvoltare care doreste sa primeasca un cercetator dintr-o tara terta in scopul desfasurarii in Romania de activitati de cercetare-dezvoltare-inovare pe o perioada mai mare de 90 de zile trebuie sa fie evaluata in acest scop de catre Colegiul Consultativ pentru Cercetare-Dezvoltare si Inovare si autorizata de catre Ministerul Cercetarii si Inovarii.
(2) Pentru a fi evaluata si ulterior autorizata in sensul Directivei (UE) 2016/801 si al prezentelor norme metodologice, o unitate de cercetare-dezvoltare trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:
a) sa depuna cererea de autorizare, conform formularului prezentat in anexa nr. 1, care face parte integranta din prezentele norme metodologice, la Secretariatul Colegiului Consultativ pentru Cercetare-Dezvoltare si Inovare;
b) sa prezinte impreuna cu cererea de autorizare copii dupa actul de infiintare, ultimul bilant si statut;
c) sa faca dovada desfasurarii de activitati de cercetare prin prezentarea in copie a cel putin unui contract de cercetare incheiat anterior solicitarii, anexata la cererea de autorizare.
(3) Colegiul Consultativ pentru Cercetare-Dezvoltare si Inovare comunica Ministerului Cercetarii si Inovarii hotararea sa privind evaluarea unitatii de cercetare-dezvoltare (aviz consultativ, refuzul motivat al avizarii, respectiv abtinere), in termen de 30 de zile de la depunerea cererii de autorizare la Secretariatul Colegiului Consultativ pentru Cercetare-Dezvoltare si Inovare.
(4) Autorizarea unitatii de cercetare-dezvoltare se acorda de catre Ministerul Cercetarii si Inovarii pe o perioada de 5 ani, conform formularului prezentat in anexa nr. 2, care face parte integranta din prezentele norme metodologice.
(5) Ministerul Cercetarii si Inovarii publica si actualizeaza pe pagina sa de internet, la adresa www.research.gov.ro, lista unitatilor de cercetare-dezvoltare autorizate in sensul prezentelor norme metodologice.

Articolul 4
Acordul de primire

(1) Acordul de primire precizeaza relatia juridica intre unitatea de cercetare-dezvoltare si cercetator, conform formularului prezentat in anexa nr. 3, care face parte integranta din prezentele norme metodologice. Conditiile de munca ale cercetatorului urmeaza a fi stabilite ulterior de catre parti, tinand cont de prevederile Cartei europene a cercetatorilor si ale Codului de conduita pentru recrutarea cercetatorilor1.
1 Carta europeana a cercetatorilor si Codul de conduita pentru recrutarea cercetatorilor: https://euraxess.ec.europa.eu/jobs.charter
(2) Cercetatorului dintr-o tara terta admis sa desfasoare activitati de cercetare-dezvoltare-inovare in alt stat membru in conditiile Directivei (UE) 2016/801 i se va permite sa desfasoare o parte din activitatea de cercetare-dezvoltare-inovare pe teritoriul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 671 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul strainilor in Romania, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, astfel:
a) daca este titular al unui permis de sedere in scop de cercetare stiintifica sau al unei vize de lunga sedere in scop de cercetare stiintifica, valabile, eliberate de un alt stat membru al Uniunii Europene, poate intra si ramane pe teritoriul Romaniei pentru a desfasura activitati de cercetare pentru o perioada de pana la 180 de zile (mobilitate pe termen scurt), in orice perioada de 360 de zile, fara obligativitatea obtinerii unei vize de lunga sedere, in baza unui acord de primire incheiat cu entitatea-gazda din Romania si avizat de catre Ministerul Cercetarii si Inovarii;
b) pentru a desfasura activitati de cercetare stiintifica pentru o perioada mai mare de 180 de zile (mobilitate pe termen lung), daca este titular al unui permis de sedere in scop de cercetare stiintifica sau al unei vize de lunga sedere in scop de cercetare stiintifica, valabile, eliberate de un alt stat membru al Uniunii Europene, poate intra si solicita prelungirea dreptului de sedere pe teritoriul Romaniei, fara obligativitatea obtinerii unei vize de lunga sedere, in baza acordului de primire incheiat cu unitatea de cercetare-dezvoltare din Romania si avizat de catre Ministerul Cercetarii si Inovarii.
(3) Unitatea de cercetare-dezvoltare autorizata va informa cu promptitudine Ministerul Cercetarii si Inovarii in legatura cu orice impediment privind implementarea acordului de primire.

Articolul 5
Procedura de avizare a acordului de primire

(1) Unitatea de cercetare-dezvoltare autorizata in sensul prezentelor norme metodologice depune la registratura Ministerului Cercetarii si Inovarii acordul de primire, in trei exemplare, toate avand valoare de original.
(2) Avizul Ministerului Cercetarii si Inovarii se va acorda pe formularul "Acord de primire" de catre directorul directiei responsabile cu politicile si programele nationale de cercetare- dezvoltare sau, dupa caz, de catre directorul general al Directiei generale organismul intermediar pentru cercetare, in functie de sursa de finantare a proiectului de cercetare.
(3) Avizul se acorda in termen de maximum 30 de zile de la solicitarea unitatilor de cercetare-dezvoltare autorizate, cu indeplinirea cumulativa a conditiilor prevazute in art. 48 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 194/2002, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Articolul 6
Incetarea acordului de primire

(1) Acordul de primire inceteaza in mod automat in cazul in care cercetatorul nu este admis sau in cazul in care relatia juridica dintre cercetator si unitatea de cercetare-dezvoltare autorizata inceteaza.
(2) In termen de doua luni de la data expirarii acordului de primire, unitatea de cercetare-dezvoltare va transmite Ministerului Cercetarii si Inovarii confirmarea faptului ca activitatea de cercetare-dezvoltare-inovare a fost efectuata.
(3) In situatia in care, din motive intemeiate, acordul de primire isi inceteaza valabilitatea inainte de finalizarea proiectului, unitatea de cercetare-dezvoltare este obligata in termen de o luna sa notifice acest fapt Ministerului Cercetarii si Inovarii.

Articolul 7
Conditii de refuz si de retragere

A. In cazul autorizarii unitatii de cercetare-dezvoltare
(1) Autorizarea sau reinnoirea autorizarii unitatii de cercetare- dezvoltare, dupa caz, este refuzata in urmatoarele situatii:
a) cand nu sunt respectate conditiile prevazute la art. 3 alin. (2);
b) cand nu este respectata prevederea de la art. 6 alin. (2);
c) autorizarea a fost obtinuta in mod fraudulos.
(2) Autorizarea unitatii de cercetare-dezvoltare este retrasa in urmatoarele situatii:
a) cand a fost obtinuta in mod fraudulos;
b) cand acordul de primire a fost incheiat in mod fraudulos.
(3) In cazul in care reinnoirea autorizarii unitatii de cercetare- dezvoltare a fost refuzata sau autorizarea este retrasa, se interzice solicitarea unei noi aprobari pe o perioada de 5 ani de la data emiterii deciziei de refuz al reinnoirii autorizarii sau de retragere.
B. In cazul avizarii acordului de primire
Avizul Ministerului Cercetarii si Inovarii nu se acorda in urmatoarele situatii:
a) autorizarea unitatii de cercetare-dezvoltare si-a incetat valabilitatea;
b) documentatia necesara obtinerii avizului este prezentata incomplet sau se constata omisiuni care nu sunt remediate in termen de 5 zile lucratoare de la data primirii in scris a notificarii Ministerului Cercetarii si Inovarii;
c) unitatea de cercetare-dezvoltare a incheiat in mod fraudulos un acord de primire cu un cetatean al unei tari terte.

Articolul 8
Contestatii

Eventualele contestatii privind refuzul autorizarii, reinnoirii sau retragerii autorizarii unitatii de cercetare-dezvoltare, precum si contestatiile avand ca obiect refuzul avizarii acordului de primire se depun la sediul Ministerului Cercetarii si Inovarii in termen de 10 zile de la data comunicarii.

Articolul 9
Drepturile cercetatorului

(1) Cercetatorul admis in conditiile prezentelor norme metodologice poate desfasura activitati didactice in conformitate cu legislatia nationala.
(2) Numarul maxim de ore sau de zile pentru activitatea didactica se stabileste conform legislatiei in vigoare la data solicitarii cercetatorului.
(3) Cercetatorul admis in conditiile prezentelor norme metodologice beneficiaza de aceleasi drepturi si obligatii ca si cercetatorii cetateni romani, in conformitate cu legislatia si procedurile nationale in vigoare, in ceea ce priveste:
a) recunoasterea diplomelor, a certificatelor, precum si a altor calificari profesionale;
b) raporturile de munca;
c) securitatea sociala;
d) beneficiile fiscale;
e) accesul la bunuri si servicii, precum si la furnizarea de bunuri si servicii care sunt disponibile publicului.

Articolul 10
Dispozitii finale

(1) Prezentele norme metodologice nu aduc atingere dispozitiilor mai favorabile cuprinse in:
a) acordurile bilaterale sau multilaterale incheiate intre Comunitate/Comunitate si statele membre, pe de o parte, si una sau mai multe tari terte, pe de alta parte;
b) acordurile bilaterale sau multilaterale incheiate intre unul sau mai multe state membre si una sau mai multe tari terte.
(2) Prezentele norme metodologice nu aduc atingere dreptului statului roman de a adopta dispozitii mai favorabile pentru persoanele carora li se aplica.


ANEXA Nr. 1
la normele metodologice
Unitatea de cercetare-dezvoltare
Nr. inregistrare . . . . . . . . . . data . . . . . . . . . . Colegiul consultativ pentru Cercetare-Dezvoltare si Inovare
Nr. inregistrare . . . . . . . . . . data . . . . . . . . . .
CERERE DE AUTORIZARE
in vederea aplicarii Directivei (UE) 2016/801
Prin prezenta cerere se solicita autorizarea unitatii de cercetare-dezvoltare cu denumirea . . . . . . . . . ., adresa . . . . . . . . . ., nr. de inregistrare la registrul comertului . . . . . . . . . ., C.U.I. . . . . . . . . . ., reprezentata de (nume, prenume, functie) . . . . . . . . . ., pentru o perioada de cinci (5) ani, in vederea primirii de cercetatori din state terte in scopul desfasurarii de activitati de cercetare-dezvoltare in cadrul unor proiecte de cercetare.
Se anexeaza urmatoarele documente:
a) copii dupa actul de infiintare, ultimul bilant si statut;
b) copia a cel putin unui contract de cercetare incheiat anterior solicitarii.
Declaram pe propria raspundere ca datele prezentate sunt in conformitate cu realitatea.
Reprezentantul legal al unitatii de cercetare-dezvoltare,
Functia . . . . . . . . . .
Numele si prenumele
. . . . . . . . . .
(semnatura si stampila) Compartimentul juridic al unitatii de cercetare-dezvoltare
Functia . . . . . . . . . .
Numele si prenumele
. . . . . . . . . .
(semnatura)


ANEXA Nr. 2

la normele metodologice
Colegiul Consultativ pentru Cercetare-Dezvoltare si Inovare
Nr. inregistrare . . . . . . . . . . data . . . . . . . . . . Ministerul Cercetarii si Inovarii
Nr. inregistrare . . . . . . . . . . data . . . . . . . . . .
Se aproba
ministrul cercetarii si inovarii
(numele si prenumele)
AUTORIZARE
Prin prezenta se certifica indeplinirea de catre . . . . . . . . . . (denumirea unitatii de cercetare-dezvoltare), . . . . . . . . . . (adresa), nr. de inregistrare la registrul comertului . . . . . . . . . ., C.U.I. . . . . . . . . . ., reprezentata de . . . . . . . . . . (nume, prenume, functie), a conditiilor prevazute in normele metodologice ce transpun Directiva (UE) 2016/801 privind conditiile de intrare si de sedere a resortisantilor tarilor terte pentru cercetare, studii, formare profesionala, servicii de voluntariat, programe de schimb de elevi sau proiecte educationale si munca "au pair".
Prezenta autorizare este valabila pentru o perioada de cinci ani pana la data de . . . . . . . . . . (ziua/luna/anul acordarii autorizarii de catre Ministerul Cercetarii si Inovarii + 5 ani).
Avizat
Presedintele Colegiului Consultativ pentru Cercetare-Dezvoltare si Inovare
. . . . . . . . . .
Numele si prenumele
. . . . . . . . . .
(semnatura si stampila)


ANEXA Nr. 3
la normele metodologice

Unitatea de cercetare-dezvoltare
Nr. inregistrare . . . . . . . . . . data . . . . . . . . . . Registratura Ministerului Cercetarii si Inovarii
Nr. inregistrare . . . . . . . . . . data . . . . . . . . . .
Avizat
Ministerul Cercetarii si Inovarii
Directia politici si programe nationale de cercetare-dezvoltare/
Directia generala organism intermediar pentru cercetare
Director/Director general,
. . . . . . . . . .
Nr. inregistrare . . . . . . . . . . data avizarii . . . . . . . . . .
ACORD DE PRIMIRE
In vederea primirii unui cercetator dintr-o tara terta invitat de o unitate de cercetare-dezvoltare autorizata, cu scopul de a desfasura activitati de cercetare-dezvoltare in cadrul unui proiect de cercetare pe o durata mai mare de 90 de zile, s-a incheiat prezentul acord prin care:
I. Unitatea de cercetare-dezvoltare solicitanta:
denumire . . . . . . . . . .,
adresa . . . . . . . . . .,
nr. de inregistrare la registrul comertului . . . . . . . . . ., C.U.I. . . . . . . . . . .,
reprezentant legal (nume, prenume, functie) . . . . . . . . . .,
avand autorizarea valabila pana la data de . . . . . . . . . .,
confirma primirea in calitate de cercetator a:
numele (dl, dna) . . . . . . . . . .,
prenumele . . . . . . . . . .,
data nasterii . . . . . . . . . .,
locul nasterii . . . . . . . . . .,
cetatenia . . . . . . . . . .,
domiciliul actual . . . . . . . . . .,
titlu (prof., dr., cercetator etc.) . . . . . . . . . .,
ultima organizatie angajatoare . . . . . . . . . .,
pentru a desfasura activitati de cercetare stiintifica in cadrul proiectului:
(titlul) . . . . . . . . . ., derulat prin Programul (program-cadru european, fonduri structurale, alte programe sau surse de finantare) . . . . . . . . . ., finantat prin contract de cercetare incheiat cu (denumirea contractorului) . . . . . . . . . ., inregistrat cu nr. . . . . . . . . . . din data de . . . . . . . . . .,
ce constau in indeplinirea urmatoarelor sarcini:
. . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
Data estimata de inceput a activitatii de cercetare: . . . . . . . . . .
Data estimata de sfarsit a activitatii de cercetare: . . . . . . . . . .
Adresa pe durata sederii . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . .
si garanteaza ca:
1. cercetatorul este acceptat in scopul desfasurarii si finalizarii activitatilor de cercetare-dezvoltare mai sus mentionate;
2. proiectul de cercetare este validat de conducerea unitatii noastre dupa examinarea scopului si a duratei activitatii de cercetare, a disponibilitatii resurselor financiare necesare realizarii lui, precum si a calificarilor corespunzatoare ale cercetatorului, care ii permit accesul la programe de doctorat si, in acelasi timp, sunt relevante pentru obiectivele proiectului;
3. suporta cheltuielile de sedere si indepartare a cercetatorului in cazul in care acesta ramane ilegal pe teritoriul Romaniei dupa incetarea dreptului de sedere, pentru o perioada de maximum 6 luni de la incetarea acordului de primire.
II. Cercetatorul se angajeaza:
1. sa indeplineasca sarcinile asumate in cadrul proiectului de cercetare;
2. sa dispuna pe perioada sederii de resurse lunare suficiente pentru a-si acoperi cheltuielile de intretinere si costurile calatoriei de intoarcere la finalizarea proiectului;
3. sa detina pe perioada sederii o asigurare medicala valabila;
4. sa faca eforturi pentru finalizarea activitatii de cercetare.
III. Informatii privind intentiile de mobilitate in alte state membre (in cazul in care mobilitatea este cunoscuta la momentul depunerii cererii): . . . . . . . . . .
IV. Acordul de primire inceteaza in mod automat in cazul in care strainul nu este admis sau in cazul in care raportul juridic dintre cercetator si unitatea de cercetare-dezvoltare inceteaza.
V. Partile vor reglementa raporturile de munca prin incheierea unui contract individual de munca.
Semnat la . . . . . . . . . . (localitatea), . . . . . . . . . . (data)
Semnatura reprezentantului legal al unitatii
de cercetare-dezvoltare
. . . . . . . . . .
Directia relatii europene si internationale
Nume si prenume, semnatura
. . . . . . . . . . Semnatura cercetatorului
. . . . . . . . . .
Consilier juridic Ministerul Cercetarii si Inovarii
Nume si prenume, semnatura
. . . . . . . . . .
Avizul se prelungeste pana la data de . . . . . . . . . . .

Servicii pentru Angajatori

Indiferent de marimea sau obiectul de activitate, uneori, companiile au nevoie si de ajutorul unor specialisti in dreptul muncii. Confruntarea cu probleme care decurg raporturile de munca cu salariatii, in special cele privitoare la incheierea, modificarea, suspendarea sau incetarea acestora, poate provoca pierderi financiare daca nu sunt abordate in mod corespunzator.
Sunt Angajator

Servicii pentru Salariati

Pentru multi salariati, drepturile legale si cele care decurg din contractul de munca (individual sau colectiv) sunt ingradite sau limitate in mod netemeinic, uneori abuziv, de catre cei care sunt obligati sa le respecte si, implicit, sa le acorde integral. Daca sunteti implicat intr-un conflict sau litigiu de munca, apelarea la un speciaslit, cel putin, va reduce stresul dvs.
Sunt Salariat