Legea 156/2000 privind protectia cetatenilor romani care lucreaza in strainatate republicata


CAPITOLUL I

Dispozitii generale

Articolul 1

Statul roman asigura, in conformitate cu prevederile prezentei legi, protectia cetatenilor romani cu domiciliul in Romania care lucreaza in strainatate.


Articolul 2

(1) Prezenta lege reglementeaza conditiile de functionare, precum si procedura de inregistrare a persoanelor juridice care isi desfasoara activitatea pe teritoriul Romaniei ca agenti de plasare a fortei de munca in strainatate.
(2) Serviciile specializate de plasare a fortei de munca realizate pe teritoriul Romaniei de catre un agent de plasare a fortei de munca in strainatate constau in informarea, consilierea si medierea cetatenilor romani in vederea angajarii acestora in strainatate.
(3) Serviciile prevazute la alin. (2) sunt furnizate de catre agentii de plasare a fortei de munca infiintati pe teritoriul Romaniei sau de catre alti furnizori de servicii de plasare a fortei de munca stabiliti pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, altul decat Romania, sau al Spatiului Economic European, inregistrati in conditiile prevazute de prezenta lege ori, dupa caz, supusi procedurii de notificare.


Articolul 3
In sensul prezentei legi, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:
a) plasare a fortei de munca - activitate prin care se realizeaza urmatoarele:
1. identificarea locurilor de munca oferite de angajatori, persoane juridice sau persoane fizice din strainatate;
2. constituirea unei banci de date privind solicitantii de locuri de munca si ofertele de locuri de munca in strainatate;
3. publicarea locurilor de munca si a conditiilor de ocupare a acestora;
4. preselectia sau, dupa caz, selectia candidatilor, corespunzator cerintelor locurilor de munca oferite si in concordanta cu pregatirea, aptitudinile si interesele acestora, testarea aptitudinilor, intocmirea si gestionarea dosarului de personal si a documentatiei necesare;
5. intreprinderea demersurilor pentru angajarea persoanelor selectate pe locurile de munca oferite;
6. punerea in legatura cu angajatori straini a persoanelor care au domiciliul in Romania si care se afla in cautarea unui loc de munca, in vederea stabilirii unui raport de munca;
b) agent de plasare a fortei de munca - persoana juridica constituita in temeiul Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, inclusiv filialele societatilor comerciale straine, infiintate in Romania potrivit art. 42 si 44 din Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, care are ca activitate principala "Activitati ale agentiilor de plasare a fortei de munca" cod CAEN - 7810, denumita in continuare agent de plasare;
c) mediere - activitatea prin care se realizeaza punerea in legatura a angajatorului strain cu persoana care are domiciliul in Romania si se afla in cautarea unui loc de munca, in vederea stabilirii unui raport de munca, finalizata prin incheierea unui contract individual de munca;
d) interpunere - interventia unui tert ca mijlocitor intre agentul de plasare si angajatorul strain sau persoana mediata, in vederea facilitarii activitatii de mediere;
e) furnizor de servicii de plasare a fortei de munca - persoana juridica stabilita pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, altul decat Romania, sau al Spatiului Economic European, care are dreptul legal de a presta servicii de plasare a fortei de munca in baza legislatiei statului de stabilire, fiind supus, dupa caz, unei proceduri de acreditare, autorizare ori inregistrare pentru prestarea de astfel de servicii;
f) alte categorii de intermediari - orice alta persoana fizica sau juridica;
g) persoana mediata - persoana aflata in cautarea unui loc de munca, cu domiciliul in Romania si care beneficiaza, in vederea angajarii, de activitatea de mediere conform prevederilor prezentei legi.

Articolul 4
(1) Guvernul Romaniei, prin autoritatile competente, va depune diligentele necesare pentru incheierea de acorduri, intelegeri, tratate sau conventii cu autoritati publice similare din alte state, in vederea stabilirii conditiilor de protectie a cetatenilor romani cu domiciliul in Romania care lucreaza in tarile respective.
(2) La negocierea acordurilor, intelegerilor, tratatelor sau conventiilor prevazute la alin. (1), partea romana va urmari respectarea principiului egalitatii de tratament si a reglementarilor aplicabile in ceea ce priveste nivelul salariului minim, durata timpului de lucru si de odihna, conditii generale de munca, sanatate si securitate in munca, asigurarea pentru accidente de munca sau boli profesionale.

Articolul 5
Ministerul Afacerilor Externe, prin misiunile diplomatice si oficiile consulare, va depune diligentele necesare pentru ca, prin intermediul autoritatilor publice sau al organismelor straine competente, sa se asigure cetatenilor romani prevazuti la art. 1:
a) respectarea, pe durata angajarii, a drepturilor prevazute de legislatia statului de primire, de acordurile, intelegerile si conventiile bilaterale si multilaterale la care Romania si statul de primire sunt parte, precum si a clauzelor contractului individual de munca;
b) aplicarea masurilor de protectie a salariatilor, prevazute de legislatia statului respectiv;
c) solutionarea eventualelor litigii, avand ca obiect respectarea drepturilor cetatenilor romani, potrivit legislatiei statului de primire.


CAPITOLUL II
Activitatea agentilor de plasare a fortei de munca in strainatate


Articolul 6
(1) Agentii de plasare desfasoara activitati de mediere a cetatenilor romani, cu domiciliul in Romania, care solicita sa lucreze pe baza ofertelor ferme de locuri de munca transmise din strainatate de catre persoane juridice sau fizice, in calitate de angajatori.
(2) Interpunerea altor categorii de intermediari intre agentul de plasare, persoana mediata si angajatorul strain este interzisa.

Articolul 7
Agentii de plasare au obligatia sa prelucreze datele cu caracter personal ale cetatenilor romani cu domiciliul in Romania care solicita locuri de munca in strainatate, cu respectarea prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificarile si completarile ulterioare*).
*) Legea nr. 677/2001 a fost abrogata prin art. V alin. (1) din Legea nr. 129/2018 pentru modificarea si completarea Legii nr. 102/2005 privind infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, precum si pentru abrogarea Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 503 din 19 iunie 2018.
Toate trimiterile la Legea nr. 677/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, din actele normative se interpreteaza ca trimiteri la Regulamentul general privind protectia datelor si la legislatia de punere in aplicare a acestuia, conform art. V alin. (2) din Legea nr. 129/2018.

Articolul 8
(1) Agentii de plasare desfasoara pe teritoriul Romaniei activitatea de mediere in vederea angajarii cetatenilor romani in strainatate daca indeplinesc, in mod cumulativ, urmatoarele conditii:
a) s-au inregistrat la inspectoratul teritorial de munca in a carui raza teritoriala isi au sediul, in conditiile stabilite prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi;
b) au incheiat cu persoane juridice sau fizice, stabilite intr-un alt stat decat Romania, care au calitate de angajator conform legislatiei statului respectiv, contracte care contin oferte ferme de locuri de munca;
c) dispun de spatiul si dotarile necesare pentru buna desfasurare a activitatii;
d) au incadrat in munca personal calificat in domeniul resurselor umane care face dovada experientei in recrutare de personal;
e) nu au fost condamnati definitiv pentru o infractiune savarsita cu intentie, prevazuta de Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificarile si completarile ulterioare, incompatibila cu activitatea pe care urmeaza sa o desfasoare;
f) nu se afla in faliment;
g) nu se afla in dizolvare.
(2) Furnizorii de servicii de plasare a fortei de munca pot desfasura activitatea de plasare pe teritoriul Romaniei daca au notificat inspectoratul teritorial de munca in a carui raza teritoriala urmeaza sa desfasoare activitatile specifice in conditiile art. 10 alin. (1) - (3).
(3) Dupa inregistrarea la inspectoratul teritorial de munca conform alin. (1) lit. a), agentii de plasare au obligatia de a organiza o baza de date care sa contina:
a) ofertele ferme de locuri de munca din strainatate, cu toate specificatiile acestora, atat in limba statului de destinatie sau intr-o alta limba de circulatie internationala, cat si in limba romana;
b) informatii referitoare la conditiile de ocupare a locurilor de munca;
c) datele de identificare ale solicitantilor locurilor de munca, precum si datele referitoare la calificarile si aptitudinile acestora.
(4) Pentru medierea cetatenilor romani in vederea angajarii in strainatate, agentii de plasare incheie cu solicitantii locurilor de munca contracte de mediere in forma scrisa, al caror continut este stabilit prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.
(5) Agentii de plasare efectueaza in mod gratuit activitati de mediere a cetatenilor romani in vederea angajarii in strainatate, fara perceperea de la acestia de comisioane, tarife sau taxe.

Articolul 9
(1) In vederea inregistrarii la inspectoratele teritoriale de munca, agentii de plasare trebuie sa prezinte urmatoarele documente:
a) certificatul constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului, din care sa rezulte ca au ca activitate principala "Activitati ale agentiilor de plasare a fortei de munca" cod CAEN - 7810;
b) dovada inregistrarii la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal ca operator de date cu caracter personal, in conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001, cu modificarile si completarile ulterioare*);
*) Legea nr. 677/2001 a fost abrogata prin art. V alin. (1) din Legea nr. 129/2018 pentru modificarea si completarea Legii nr. 102/2005 privind infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, precum si pentru abrogarea Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 503 din 19 iunie 2018.
Toate trimiterile la Legea nr. 677/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, din actele normative se interpreteaza ca trimiteri la Regulamentul general privind protectia datelor si la legislatia de punere in aplicare a acestuia, conform art. V alin. (2) din Legea nr. 129/2018.
c) alte documente, stabilite prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

(2) Agentii de plasare care se supun procedurii de inregistrare, potrivit prezentei legi, au obligatia de a notifica infiintarea de filiale, sucursale ori alte sedii secundare, anterior inceperii prestarii de activitati in cadrul acestora, atat inspectoratului teritorial de munca unde sunt inregistrati, cat si inspectoratului teritorial de munca in a carui raza teritoriala functioneaza respectivele sedii secundare, in termen de 5 zile lucratoare de la data emiterii, de catre Oficiul National al Registrului Comertului, a documentului prin care se atesta infiintarea acestora.

Articolul 10
(1) In vederea prestarii, cu caracter permanent in Romania, a serviciilor prevazute la art. 2 alin. (2), furnizorii de servicii de plasare a fortei de munca au obligatia de a notifica inspectoratul teritorial de munca in a carui raza teritoriala au stabilit un sediu permanent in Romania, potrivit legii, anterior inceperii prestarii acestor servicii, in conditiile stabilite prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.
(2) In vederea prestarii transfrontaliere, cu caracter temporar sau ocazional in Romania, a serviciilor prevazute la art. 2 alin. (2), furnizorii de servicii de plasare a fortei de munca au obligatia de a notifica inspectoratele teritoriale de munca in a caror raza teritoriala intentioneaza sa isi desfasoare activitatea pe teritoriul Romaniei, in conditiile stabilite prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.
(3) Furnizorii de servicii de plasare a fortei de munca prevazuti la alin. (1) au obligatia de a notifica infiintarea pe teritoriul Romaniei de filiale, sucursale ori alte sedii secundare, ale caror activitati intra in sfera de aplicare a prezentei legi, inspectoratelor teritoriale de munca in a caror raza teritoriala functioneaza respectivele filiale, sucursale ori sedii, anterior inceperii prestarii activitatii in cadrul acestora, in conditiile stabilite prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi

Articolul 11
(1) Ofertele ferme din contractele prevazute la art. 8 alin. (1) lit. b) vor cuprinde cel putin urmatoarele elemente:
a) datele de identificare ale angajatorului strain;
b) durata ofertei ferme;
c) numarul locurilor de munca din strainatate continute de ofertele ferme;
d) functia, meseria sau ocupatia;
e) durata angajarii, conditiile de angajare, de incetare a angajarii sau de reangajare;
f) durata timpului de munca si de repaus;
g) tariful orar si/sau salariul lunar, moneda in care se efectueaza plata, modalitatile de plata si datele de plata a salariului;
h) sporuri, ore suplimentare si alte drepturi salariale;
i) cazurile in care pot fi urmarite drepturile salariale;
j) durata, modul de acordare si drepturile banesti aferente concediului de odihna;
k) conditiile de munca si de clima, masurile de sanatate si securitate in munca;
l) asigurarea medicala si de viata a angajatilor romani, in aceleasi conditii cu cetatenii din tara de destinatie;
m) acordarea de despagubiri in caz de boli profesionale, accidente de munca sau deces;

n) conditiile de cazare sau, dupa caz, de inchiriere a unei locuinte si de asigurare a hranei;
o) conditiile de transport si de repatriere a salariatilor romani, inclusiv in caz de boli profesionale, accidente de munca sau deces;
p) obiceiurile locului si orice alte aspecte specifice de natura a pune in pericol viata, libertatea sau siguranta salariatilor romani;
q) taxele, impozitele si contributiile care greveaza asupra veniturilor angajatilor cetateni romani, asigurandu-se, dupa caz, evitarea dublei impuneri sau a dublei perceperi de contributii de asigurari sociale;
r) datele de contact ale ambasadelor/misiunilor diplomatice ale Romaniei in statul de destinatie.
(2) Agentii de plasare au obligatia de a asigura includerea elementelor prevazute la alin. (1) lit. a), d) -r) in contractul de mediere si in contractul individual de munca sau, dupa caz, in documentul echivalent acestuia pentru statele prevazute la art. 12 alin. (2), incheiat intre angajatorul strain si salariatul cetatean roman, cu respectarea legislatiei statului pe teritoriul caruia urmeaza sa fie angajat.

Articolul 12
(1) Pentru statele in care contractele individuale de munca se incheie, potrivit legislatiei aplicabile in statul respectiv, in forma scrisa, agentii de plasare au obligatia de a asigura incheierea acestora de catre parti atat in limba statului in care se afla stabilit sau isi desfasoara activitatea angajatorul, cat si in limba romana, inainte de plecarea salariatului din Romania.
(2) Pentru statele in care forma de angajare nu se realizeaza prin incheierea unui contract de munca, agentii de plasare au obligatia de a asigura comunicarea, catre salariatul cetatean roman, inainte de plecarea acestuia din Romania, a documentului echivalent contractului de munca potrivit legislatiei statului de destinatie, atat in limba romana, cat si in limba statului in care se afla stabilit sau isi desfasoara activitatea angajatorul.
(3) Agentii de plasare vor pastra la sediul social sau, dupa caz, la sediile secundare cate o copie, in limba romana si in limba statului in care se afla stabilit sau isi desfasoara activitatea angajatorul, a contractului individual de munca, semnat de parti conform alin. (1), sau, dupa caz, un exemplar al documentului prevazut la alin. (2), pe care au obligatia de a le pune la dispozitia inspectorilor de munca, cu ocazia controlului.

Articolul 13
(1) Agentii de plasare au obligatia de a transmite, trimestrial, inspectoratului teritorial de munca in a carui raza teritoriala isi desfasoara activitatea, pana la sfarsitul lunii urmatoare trimestrului incheiat, situatia privind contractele de mediere incheiate si persoanele angajate in strainatate, conform modelului stabilit prin normele de aplicare a prezentei legi.
(2) Inspectia Muncii centralizeaza situatiile prevazute la alin. (1) si le pune la dispozitia Ministerului Afacerilor Externe in vederea facilitarii acordarii de asistenta si protectie consulara in beneficiul persoanelor mediate si angajate in strainatate.
(3) Situatiile prevazute la alin. (1) sunt administrate cu respectarea regimului juridic specific datelor cu caracter personal.
(4) Inspectia Muncii pune la dispozitia Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca, la cerere, situatia privind persoanele mediate si angajate in strainatate.

Articolul 14
Cetatenii romani care lucreaza in strainatate si sunt incadrati pe locurile de munca prevazute in contractele care contin oferte ferme de locuri de munca, reglementate la art. 8 alin. (1) lit. b), beneficiaza in tara, in conditiile legii, de prestatiile acordate de sistemul asigurarilor sociale de sanatate, sistemul asigurarilor pentru somaj sau de sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, daca, in temeiul contractelor individuale de asigurare incheiate cu institutiile competente din Romania, platesc contributiile corespunzatoare stabilite pe baza declaratiilor privind veniturile lunare realizate in strainatate sau in conditiile prevederilor acordurilor bilaterale in domeniul securitatii sociale incheiate de Romania cu alte state.

Articolul 15
In cazurile in care misiunile diplomatice si oficiile consulare ale Romaniei sunt sesizate de catre cetatenii romani angajati in strainatate cu privire la incalcarea legislatiei aplicabile in materie de dreptul muncii si a clauzelor contractului individual de munca, acestea transmit sesizarile respective autoritatilor locale competente ale statului pe teritoriul caruia isi desfasoara activitatea angajatorul.


Articolul 16

In cazul plasarii in strainatate a unor cetateni romani fara indeplinirea conditiilor prevazute la art. 11 alin. (2) si art. 12, agentii de plasare sunt obligati sa suporte costurile aferente repatrierii cetatenilor romani in cauza, in baza documentelor justificative.

Articolul 17
In cazul plasarii in strainatate a unor cetateni romani care, dupa semnarea contractului de mediere, nu isi respecta obligatiile ce decurg din acestea, lucratorii sunt obligati sa achite contravaloarea cheltuielilor efectuate de agentul de plasare, in baza documentelor justificative, fara ca aceasta suma sa depaseasca 200 euro/lucrator.

Articolul 18
Controlul indeplinirii conditiilor prevazute la art. 8-13 si al activitatii desfasurate de agentii de plasare a fortei de munca se realizeaza de inspectorii de munca.


CAPITOLUL III
Contraventii


Articolul 19
(1) Constituie contraventii urmatoarele fapte si se sanctioneaza dupa cum urmeaza:
a) exercitarea de catre agentii de plasare a fortei de munca a activitatii de mediere in vederea angajarii cetatenilor romani in strainatate, cu incalcarea prevederilor art. 6 si art. 8 alin. (1), (2), (4) si (5), cu amenda de la 10.000 lei la 20.000 lei;
b) exercitarea de catre agentii de plasare a fortei de munca a activitatii de mediere in vederea angajarii cetatenilor romani in strainatate, cu incalcarea prevederilor art. 11, cu amenda de la 7.000 lei la 10.000 lei;
c) organizarea unei baze de date cu incalcarea prevederilor art. 8 alin. (3) de catre agentii de plasare, cu amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei;
d) incalcarea dispozitiilor art. 10, cu amenda de la 10.000 lei la 20.000 lei;
e) incalcarea dispozitiilor art. 12, cu amenda de la 7.000 lei la 10.000 lei;
f) exercitarea activitatii de mediere in vederea angajarii cetatenilor romani in strainatate de catre alte persoane juridice sau de catre persoane fizice, in afara agentilor de plasare, cu amenda de la 25.000 lei la 40.000 lei;
g) netransmiterea situatiei trimestriale, in conditiile prevazute la art. 13 alin. (1), cu amenda de la 3.000 lei la 5.000 lei.
(2) Constatarea contraventiilor si aplicarea amenzilor prevazute la alin. (1) se fac de catre inspectorii de munca.

CAPITOLUL IV
Dispozitii finale


Articolul 20
In aplicarea dispozitiilor prezentei legi Ministerul Muncii si Protectiei Sociale si Ministerul Afacerilor Externe vor elabora norme metodologice, care vor fi supuse aprobarii prin hotarare a Guvernului, in termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a acesteia*).

*) Hotararea Guvernului nr. 384/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 156/2000 privind protectia cetatenilor romani care lucreaza in strainatate, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 208 din 24 aprilie 2001, cu modificarile si completarile ulterioare.

Articolul 21
Dispozitiile din prezenta lege, referitoare la raspunderea contraventionala, se completeaza cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

Articolul 22
Dispozitiile art. 14 se aplica si cetatenilor romani care lucreaza in strainatate in baza unui contract individual de munca incheiat cu o persoana fizica sau juridica straina, aflat in executare la data intrarii in vigoare a prezentei legi.

Articolul 23
La data intrarii in vigoare a prezentei legi orice dispozitii contrare se abroga.

NOTA:
Reproducem mai jos prevederile art. II-IV din Legea nr. 232/2017, care nu sunt incluse in forma republicabila a Legii nr. 156/2000 si care se aplica, in continuare, ca dispozitii proprii ale actului modificator:

"Articolul II
(1) Agentii de plasare a fortei de munca sau furnizorii de servicii prevazuti la art. 11 alin. (3) *) din Legea nr. 156/2000 privind protectia cetatenilor romani care lucreaza in strainatate, republicata, astfel cum a fost modificata si completata prin prezenta lege, care, la data intrarii in vigoare a acesteia, sunt inregistrati la inspectoratul teritorial de munca in a carui raza isi au sediul, au obligatia de a se inregistra in termen de 60 de zile calendaristice de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, in conditiile stabilite potrivit acesteia.
*) Art. 11 alin. (3) a devenit in forma republicata art. 2.
(2) Inspectia Muncii verifica indeplinirea obligatiei prevazute la alin. (1).

Articolul III
In cuprinsul actelor normative in vigoare, sintagma AAĞagentul de ocupare a fortei de muncaAAğ se inlocuieste cu sintagma AAĞagentul de plasare a fortei de muncaAAğ, in sensul Legii nr. 156/2000 privind protectia cetatenilor romani care lucreaza in strainatate, republicata, astfel cum a fost modificata si completata prin prezenta lege.

Articolul IV
(1) Prezenta lege intra in vigoare la 90 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, cu exceptia art. 13**), care se aplica de la data intrarii in vigoare a hotararii Guvernului prevazute la alin. (2)***).
**) Art. 13 a devenit in forma republicata art. 19.

***) A se vedea Hotararea Guvernului nr. 723/2018 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 156/2000 privind protectia cetatenilor romani care lucreaza in strainatate, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 384/2001, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 815 din 24 septembrie 2018.
(2) In termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, Ministerul Muncii si Justitiei Sociale, in baza propunerilor Inspectiei Muncii si ale Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca, va supune Guvernului, spre aprobare, modificarea in mod corespunzator a Hotararii Guvernului nr. 384/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 156/2000 privind protectia cetatenilor romani care lucreaza in strainatate, cu modificarile si completarile ulterioare."

Servicii pentru Angajatori

Indiferent de marimea sau obiectul de activitate, uneori, companiile au nevoie si de ajutorul unor specialisti in dreptul muncii. Confruntarea cu probleme care decurg raporturile de munca cu salariatii, in special cele privitoare la incheierea, modificarea, suspendarea sau incetarea acestora, poate provoca pierderi financiare daca nu sunt abordate in mod corespunzator.
Sunt Angajator

Servicii pentru Salariati

Pentru multi salariati, drepturile legale si cele care decurg din contractul de munca (individual sau colectiv) sunt ingradite sau limitate in mod netemeinic, uneori abuziv, de catre cei care sunt obligati sa le respecte si, implicit, sa le acorde integral. Daca sunteti implicat intr-un conflict sau litigiu de munca, apelarea la un speciaslit, cel putin, va reduce stresul dvs.
Sunt Salariat