OUG 158/2005, Actualizata, privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate


In vederea realizarii obiectivelor inscrise in Programul de guvernare cu privire la imbunatatirea standardului de viata al persoanelor varstnice, pentru aceasta fiind necesara consolidarea financiara a sistemului public de pensii, prin externalizarea din bugetul asigurarilor sociale de stat a prestatiilor care nu au legatura directa cu asigurarea sociala care priveste pensiile,

pentru asigurarea cadrului legal necesar aplicarii acestor masuri care presupun modificari, pentru anul 2006, in structura bugetului asigurarilor sociale de stat si in aceea a Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, fapt ce impune reflectarea in bugetele anului 2006 a sumelor necesare,

avand in vedere faptul ca masura de sustinere, din surse exterioare bugetului asigurarilor sociale de stat, a finantarii unor drepturi de asigurari sociale care nu au o legatura directa cu drepturile de pensie, a fost inclusa in aprilie 2004 in Planul de actiune, ca una dintre actiunile prevazute pentru realizarea sarcinilor asumate prin "Imprumutul de ajustare programatica 2", corespunzator obiectivului specific "Imbunatatirea sustenabilitatii financiare a sistemului de pensii", elemente care vizeaza interesul public si constituie situatii de urgenta,

tinand seama de faptul ca neadoptarea de masuri imediate de catre Guvern, prin ordonanta de urgenta, ar conduce la grevarea, in continuare, a bugetului asigurarilor sociale de stat, in detrimentul pensiilor, afectand astfel interesele persoanelor varstnice, cu plata unei prestatii care nu constituie un risc social, asa cum este definit de instrumentele juridice internationale, la imposibilitatea respectarii angajamentelor privind politica de protectie sociala asumate in Programul de guvernare 2005-2008 si in documentele de pozitie intocmite in urma negocierilor de aderare la Uniunea Europeana, precum si la imposibilitatea elaborarii procedurilor de implementare a acestui act normativ,

in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,

Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

CAPITOLUL I: Dispozitii generale

Articolul 1

(1) Persoanele asigurate pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate in sistemul de asigurari sociale de sanatate, denumite in continuare asigurati, au dreptul, in conditiile prezentei ordonante de urgenta, pe perioada in care au domiciliul sau resedinta pe teritoriul Romaniei, la concedii medicale si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate, daca:

A. realizeaza venituri din desfasurarea unei activitati in baza unui contract individual de munca, a unui raport de serviciu, act de detasare sau a unui statut special prevazut de lege, precum si alte venituri asimilate salariilor, cu respectarea prevederilor legislatiei europene aplicabile in domeniul securitatii sociale, precum si a acordurilor privind sistemele de securitate sociala la care Romania este parte;

B. realizeaza in Romania veniturile prevazute la lit. A, de la angajatori din state care nu intra sub incidenta legislatiei europene aplicabile in domeniul securitatii sociale, precum si a acordurilor privind sistemele de securitate sociala la care Romania este parte;

C. beneficiaza de indemnizatie de somaj, potrivit legii.

(2) Se pot asigura in sistemul de asigurari sociale de sanatate, pentru a beneficia de concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate, in conditiile prezentei ordonante de urgenta, persoanele fizice, altele decat cele prevazute la alin. (1) , pe baza de contract de asigurare pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate.

(3) Modelul si continutul contractului prevazut la alin. (2) sunt reglementate in normele de aplicare a prezentei ordonante de urgenta.

(4) Contractul de asigurare pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate prevazut la alin. (2) constituie titlu de creanta si devine titlu executoriu la data la care creanta bugetara este scadenta, conform legii.

(5) Persoanele prevazute la alin. (2) , care au calitatea de pensionari, nu sunt asigurate conform prezentei ordonante de urgenta, cu exceptia pensionarilor de invaliditate gradul III si a pensionarilor nevazatori, care desfasoara activitati independente definite potrivit Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare Codul fiscal.

NOTA: Prevederile se aplica incepand cu veniturile aferente lunii ianuarie 2018.

Articolul 2

(1) Concediile medicale si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, la care au dreptul asiguratii, in conditiile prezentei ordonante de urgenta, sunt:

a) concedii medicale si indemnizatii pentru incapacitate temporara de munca, cauzata de boli obisnuite sau de accidente in afara muncii;

b) concedii medicale si indemnizatii pentru prevenirea imbolnavirilor si recuperarea capacitatii de munca, exclusiv pentru situatiile rezultate ca urmare a unor accidente de munca sau boli profesionale;

c) concedii medicale si indemnizatii pentru maternitate;

d) concedii medicale si indemnizatii pentru ingrijirea copilului bolnav;

e) concedii medicale si indemnizatii de risc maternal.

(2) Concediile medicale si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate prevazute la alin. (1) sunt denumite in continuare concedii si indemnizatii.

Articolul 3

(1) Dreptul la concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, la care au dreptul persoanele asigurate prevazute la art. 1 alin. (1) lit. A si B, este conditionat de plata contributiei asiguratorii pentru munca, destinata suportarii acestor indemnizatii, reglementata prin Codul fiscal.

(2) Persoanele prevazute la art. 1 alin. (1) lit. C sunt asigurate in sistemul de asigurari sociale de sanatate pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate fara plata unei contributii.

(3) Dreptul la concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, la care au dreptul persoanele prevazute la art. 1 alin. (2) , este conditionat de plata unei contributii pentru asigurarea pentru concedii si indemnizatii in cota de 1%, aplicata asupra venitului lunar ales inscris in contractul de asigurare, care se face venit la bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate.

NOTA: Prevederile se aplica incepand cu veniturile aferente lunii ianuarie 2018.

Articolul 31

Pentru a beneficia de concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate, persoanele prevazute la art. 1 trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

a) sa indeplineasca stagiul minim de cotizare prevazut de prezenta ordonanta de urgenta;

b) sa prezinte adeverinta de la platitorul de indemnizatii din care sa reiasa numarul de zile de concediu de incapacitate temporara de munca avute in ultimele 12 luni, cu exceptia urgentelor medico-chirurgicale sau a bolilor infectocontagioase din grupa A;

c) [Art. 3^1, litera C. din capitolul I a fost abrogat la 10-iul-2015 de Art. 1, punctul 1. din Legea 183/2015]

Articolul 4

(1) [Art. 4, alin. (1) din capitolul I a fost abrogat la 26-apr-2010 de Art. I, punctul 2. din Ordonanta urgenta 36/2010]

(2) Suma destinata exclusiv finantarii cheltuielilor cu plata drepturilor prevazute de prezenta ordonanta de urgenta se asigura din sumele care se distribuie fondului din contributia asiguratorie pentru munca, conform art. 2206 alin. (4) lit. d) din Codul fiscal, din contributia prevazuta la art. 3 alin. (3) , precum si de la bugetul de stat, dupa caz.

NOTA: Prevederile se aplica incepand cu veniturile aferente lunii ianuarie 2018.

(3) Veniturile provenite din sumele care se distribuie fondului din contributia asiguratorie pentru munca, prevazute la alin. (2) , se prevad distinct la partea de venituri a bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate.

NOTA: Prevederile se aplica incepand cu veniturile aferente lunii ianuarie 2018.

(4) Cheltuielile pentru plata drepturilor prevazute de prezenta ordonanta de urgenta se prevad distinct la partea de cheltuieli a bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate.

(5) Excedentele anuale rezultate in cazul in care veniturile depasesc cheltuielile prevazute de prezenta ordonanta de urgenta se reporteaza in anul urmator.

(6) Eventualele deficite inregistrate pe parcursul executiei bugetare si deficitul anual rezultat in conditiile aplicarii prevederilor prezentei ordonante de urgenta se acopera din disponibilitatile inregistrate in anii precedenti cu aceasta destinatie sau de la bugetul de stat, dupa caz.

(7) [Art. 4, alin. (7) din capitolul I a fost abrogat la 01-feb-2018 de Art. I, punctul 4. din Ordonanta urgenta 99/2017]

(8) [Art. 4, alin. (8) din capitolul I a fost abrogat la 01-feb-2018 de Art. I, punctul 4. din Ordonanta urgenta 99/2017]

Articolul 5

(1) Cota de contributie prevazuta la art. 3 alin. (3) se datoreaza si se achita de catre persoanele prevazute la art. 1 alin. (2) . Venitul lunar pentru care se opteaza plata contributiei este un venit ales care nu poate fi mai mic decat valoarea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata, stabilit potrivit legii, si nici mai mare decat valoarea a de 12 ori a acestuia.

(2) Salariul de baza minim brut pe tara prevazut la alin. (1) utilizat la stabilirea bazei lunare de calcul al contributiei este salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata stabilit prin hotarare a Guvernului, aferent lunii pentru care se opteaza plata contributiei.

(3) Persoanele asigurate in baza contractului de asigurare pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate prevazute la art. 1 alin. (2) efectueaza plata contributiei lunar, prin aplicarea cotei asupra venitului lunar ales inscris in contract.

NOTA: Prevederile se aplica incepand cu veniturile aferente lunii ianuarie 2018.

Articolul 6

(1) [Art. 6, alin. (1) din capitolul I a fost abrogat la 01-feb-2018 de Art. I, punctul 6. din Ordonanta urgenta 99/2017]

(2) [Art. 6, alin. (2) din capitolul I a fost abrogat la 01-feb-2018 de Art. I, punctul 6. din Ordonanta urgenta 99/2017]

(3) Persoanele asigurate care au beneficiat de certificate de concediu medical, informatiile referitoare la certificate, precum si veniturile care intra in baza de calcul al indemnizatiilor aferente acestora se declara de catre persoanele fizice si juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora la care isi desfasoara activitatea persoanele fizice prevazute la art. 1 alin. (1) lit. A, persoanele fizice prevazute la art. 1 alin. (1) lit. B, precum si Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca, prin agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene si a municipiului Bucuresti prin declaratia prevazuta la art. 147 alin. (1) din Codul fiscal.

NOTA: Prevederile se aplica incepand cu veniturile aferente lunii ianuarie 2018.

(31) Persoanele si institutia prevazute la alin. (3) sunt obligate sa depuna la casele de asigurari de sanatate, in a caror raza administrativ-teritoriala isi au sediul social, respectiv domiciliul, exemplarul 2 al certificatelor de concediu medical in conditiile in care se solicita restituirea sumelor reprezentand indemnizatii platite asiguratilor, care sunt suportate din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate.

NOTA: Prevederile se aplica incepand cu veniturile aferente lunii ianuarie 2018.

(4) Persoanele si institutia prevazute la alin. (3) au obligatia de a pune la dispozitia organelor de control ale caselor de asigurari de sanatate documentele justificative si actele de evidenta necesare in vederea verificarii modului de determinare a indemnizatiilor suportate din Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate.

NOTA: Prevederile se aplica incepand cu veniturile aferente lunii ianuarie 2018.

(5) [Art. 6, alin. (5) din capitolul I a fost abrogat la 01-feb-2018 de Art. I, punctul 6. din Ordonanta urgenta 99/2017]

(6) Pentru a beneficia de concedii si indemnizatii, persoanele prevazute la art. 1 alin. (2) sunt obligate sa incheie contractul de asigurare pentru concedii si indemnizatii cu casa de asigurari de sanatate la care sunt luate in evidenta ca persoane asigurate in sistemul de asigurari sociale de sanatate potrivit prevederilor Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. Contractul se inregistreaza la casa de asigurari de sanatate si produce efecte de la data inregistrarii.

NOTA: Prevederile se aplica incepand cu veniturile aferente lunii ianuarie 2018.

(61) Contractul prevazut la art. 1 alin. (2) se incheie intre persoana interesata sau, dupa caz, de persoana imputernicita de catre aceasta in acest sens si casa de asigurari de sanatate.

NOTA: Prevederile se aplica incepand cu veniturile aferente lunii ianuarie 2018.

(62) Ori de cate ori intervin modificari asupra elementelor care au stat la baza incheierii contractului de asigurare pentru concedii si indemnizatii este obligatorie incheierea unui act aditional la contract, in termen de maximum 30 de zile de la aparitia modificarii respective. Actul aditional la contract produce efecte pentru viitor incepand cu data inregistrarii acestuia si are acelasi regim juridic ca si contractul de asigurare pentru concedii si indemnizatii.

NOTA: Prevederile se aplica incepand cu veniturile aferente lunii ianuarie 2018.

(63) Persoanele si informatiile prevazute la alin. (3) se declara si de catre persoanele fizice care obtin venituri sub forma de salarii ca urmare a activitatii desfasurate la misiunile diplomatice si posturile consulare acreditate in Romania, precum si la reprezentantele din Romania ale persoanelor juridice straine, precum si de persoanele fizice care realizeaza venituri din salarii sau asimilate salariilor, care isi desfasoara activitatea in Romania si obtin venituri sub forma de salarii de la angajatori care nu au sediu social, sediu permanent sau reprezentanta in Romania si care datoreaza contributiile sociale obligatorii pentru salariatii lor, potrivit prevederilor legislatiei europene aplicabile in domeniul securitatii sociale, precum si ale acordurilor privind sistemele de securitate sociala la care Romania este parte, in conditiile prevazute la art. 147 alin. (12) si (13) din Codul fiscal.

NOTA: Prevederile se aplica incepand cu veniturile aferente lunii ianuarie 2018.

(64) Termenele si modalitatile de depunere a declaratiei prevazuta la alin. (3) sunt prevazute in Codul fiscal.

(7) [Art. 6, alin. (7) din capitolul I a fost abrogat la 01-feb-2018 de Art. I, punctul 6. din Ordonanta urgenta 99/2017]

(8) [Art. 6, alin. (8) din capitolul I a fost abrogat la 01-feb-2018 de Art. I, punctul 6. din Ordonanta urgenta 99/2017]

(9) [Art. 6, alin. (9) din capitolul I a fost abrogat la 01-feb-2018 de Art. I, punctul 6. din Ordonanta urgenta 99/2017]

Articolul 7

Stagiul minim de asigurare pentru acordarea drepturilor prevazute la art. 2 alin. (1) lit. a) -d) este de 6 luni realizate in ultimele 12 luni anterioare lunii pentru care se acorda concediul medical.

NOTA: Prevederile se aplica incepand cu veniturile aferente lunii ianuarie 2018.

Articolul 71

Prin derogare de la prevederile art. 7, pana la 1 iulie 2018, stagiul minim de asigurare pentru acordarea drepturilor prevazute la art. 2 alin. (1) lit. a) -d) este de o luna realizata in ultimele 12 luni anterioare lunii pentru care se acorda concediul medical.

Articolul 8

(1) Stagiul de cotizare in sistemul de asigurari sociale de sanatate, prevazut la art. 7, se constituie din insumarea perioadelor:

a) pentru care s-a achitat contributia asiguratorie pentru munca;

b) pentru care s-a achitat contributia pentru concedii si indemnizatii de catre angajator sau, dupa caz, de catre asigurat, respectiv de catre fondul de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale sau bugetul asigurarilor pentru somaj;

c) pentru care s-a achitat contributia prevazuta la art. 3 alin. (3) ;

d) pentru care persoanele sunt asigurate fara plata contributiei potrivit art. 3 alin. (2) .

(2) Se asimileaza stagiului de cotizare in sistemul de asigurari sociale de sanatate perioadele in care:

a) asiguratul beneficiaza de concediile si indemnizatiile prevazute de prezenta ordonanta de urgenta;

b) a beneficiat de pensie de invaliditate;

c) a urmat cursurile de zi ale invatamantului universitar, organizat potrivit legii, pe durata normala a studiilor respective, cu conditia absolvirii acestora cu examen de licenta sau de diploma organizat in prima sesiune. Dovada absolvirii cursurilor de zi ale invatamantului universitar se face cu diplomele eliberate de institutiile autorizate, in conditiile legii. Dovada duratei normale a studiilor respective se face cu diploma de absolvire, foaia matricola sau cu adeverinta eliberata de institutia de invatamant superior;

d) a beneficiat de indemnizatie lunara pe perioada concediului de acomodare, potrivit Legii nr. 273/2004 privind procedura adoptiei, republicata, de indemnizatie pentru cresterea copilului potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor, aprobata cu modificari prin Legea nr. 132/2011, cu modificarile si completarile ulterioare.

(3) Perioadele prevazute la alin. (2) se asimileaza stagiului de cotizare numai daca in aceste perioade asiguratul nu a realizat stagii de cotizare in intelesul prevederilor prezentei ordonante de urgenta.

NOTA: Prevederile se aplica incepand cu veniturile aferente lunii ianuarie 2018.

Articolul 9

Asiguratii au dreptul la concediu si indemnizatie pentru incapacitate temporara de munca, fara conditii de stagiu de cotizare, in cazul urgentelor medico-chirurgicale, tuberculozei, bolilor infectocontagioase din grupa A, neoplaziilor si SIDA. Lista cuprinzand urgentele medico-chirurgicale, precum si bolile infectocontagioase din grupa A este stabilita prin hotarare a Guvernului.

Articolul 10

(1) Pentru persoanele prevazute la art. 1 alin. (1) lit. A si B, baza de calcul al indemnizatiilor prevazute la art. 2 se determina ca medie a veniturilor brute lunare din ultimele 6 luni din cele 12 luni din care se constituie stagiul de cotizare, pana la limita a 12 salarii minime brute pe tara lunar, pe baza carora se calculeaza contributia asiguratorie pentru munca.

(2) Pentru persoanele prevazute la art. 1 alin. (1) lit. C, baza de calcul al indemnizatiilor prevazute la art. 2 se determina ca medie a veniturilor brute lunare reprezentand indemnizatie de somaj, din ultimele 6 luni din cele 12 luni din care se constituie stagiul de cotizare, pana la limita a 12 salarii minime brute pe tara lunar.

(3) Pentru persoanele prevazute la art. 1 alin. (2) , baza de calcul al indemnizatiilor prevazute la art. 2 se determina ca medie a veniturilor asigurate, inscrise in contractul de asigurare, din ultimele 6 luni din cele 12 luni din care se constituie stagiul de cotizare, pana la limita a 12 salarii minime brute pe tara lunar.

(4) In situatia in care la stabilirea celor 6 luni din care, potrivit prevederilor alin. (1) -(3) , se constituie baza de calcul al indemnizatiilor se utilizeaza perioadele asimilate stagiului de cotizare prevazute la art. 8 alin. (2) , veniturile care se iau in considerare sunt:

a) indemnizatiile de asigurari sociale de care au beneficiat asiguratii, prevazute la art. 8 alin. (2) lit. a) ;

b) salariul de baza minim brut pe tara din perioadele respective, pentru situatiile prevazute la art. 8 alin. (2) lit. b) si c) ;

c) indemnizatiile de care au beneficiat asiguratii, prevazute la art. 8 alin. (2) lit. d) .

(5) Prevederile alin. (1) -(3) se aplica si in cazul pensionarilor de invaliditate gradul III, precum si in cazul pensionarilor nevazatori, pe perioada in care se afla in situatiile prevazute la art. 1 alin. (1) lit. A si B si alin. (2) .

(6) Pentru persoanele prevazute la art. 1 alin. (1) , in cazul in care stagiul de cotizare este mai mic de 6 luni, pentru situatiile prevazute la art. 9 si 31, baza de calcul al indemnizatiilor de asigurari sociale o constituie media veniturilor lunare realizate sau, dupa caz, venitul lunar din prima luna de activitate, cu respectarea prevederilor alin. (4) .

(7) Pentru persoanele prevazute la art. 1 alin. (2) , in cazul in care stagiul de cotizare este mai mic de 6 luni, pentru situatiile prevazute la art. 9 si 31, baza de calcul al indemnizatiilor de asigurari sociale o constituie media veniturilor lunare asigurate, inscrise in contractul de asigurare sau, dupa caz, venitul lunar din prima luna de asigurare cu respectarea prevederilor alin. (4) .

(8) Din duratele de acordare a concediilor medicale, exprimate in zile calendaristice, se platesc zilele lucratoare.

(9) La stabilirea numarului de zile ce urmeaza a fi platite se au in vedere prevederile legale cu privire la zilele de sarbatoare declarate nelucratoare, precum si cele referitoare la stabilirea programului de lucru, prevazute prin contractele colective de munca.

Articolul 11

(1) Asiguratii beneficiaza de concedii si de indemnizatii, in baza certificatului medical eliberat de medicul curant, conform reglementarilor in vigoare.

(2) In intelesul prezentei ordonante de urgenta, medic curant este orice medic aflat in relatie contractuala cu casele de asigurari de sanatate, precum si orice alt medic cu autorizatie de libera practica valabila, medic de familie sau specialist, care incheie o conventie in acest sens cu casele de asigurari de sanatate, in conditiile prezentei ordonante de urgenta.

(3) Medicii prevazuti la alin. (1) pot completa certificatele de concediu medical atat pe suport hartie, cat si electronic si le pot transmite pe suport hartie sau prin mijloace electronice de transmitere la distanta angajatorilor/persoanelor in drept, dupa caz.

(4) Certificatele de concediu medical, prevazute la alin. (3) , care sunt transmise prin mijloace electronice de transmitere la distanta de catre medicii care le elibereaza, sunt semnate de acestia cu semnaturi electronice calificate.

Articolul 111

Medicii prevazuti la art. 11 au obligatia de a completa certificatele de concediu medical cu respectarea Instructiunilor privind utilizarea si modul de completare a certificatelor de concediu medical, aprobate prin ordin comun al ministrului sanatatii si al presedintelui CNAS.

NOTA: Prevederile se aplica incepand cu veniturile aferente lunii ianuarie 2018.

CAPITOLUL II: Concediul si indemnizatia pentru incapacitate temporara de munca

Articolul 12

Indemnizatia pentru incapacitate temporara de munca se suporta dupa cum urmeaza:

A. de catre angajator, din prima zi pana in a 5-a zi de incapacitate temporara de munca;

B. din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, incepand cu:

a) ziua urmatoare celor suportate de angajator, conform lit. A, si pana la data incetarii incapacitatii temporare de munca a asiguratului sau a pensionarii acestuia;

b) prima zi de incapacitate temporara de munca, in cazul persoanelor asigurate prevazute la art. 1 alin. (1) lit. B si C si alin. (2) .

Articolul 13

(1) Durata de acordare a indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca este de cel mult 183 de zile in interval de un an, socotita din prima zi de imbolnavire.

(2) Incepand cu a 91-a zi, concediul se poate prelungi de catre medicul specialist pana la 183 de zile, cu aprobarea medicului expert al asigurarilor sociale.

(3) Durata de acordare a concediului si a indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca este mai mare in cazul unor boli speciale si se diferentiaza dupa cum urmeaza:

a) un an, in intervalul ultimilor 2 ani, pentru tuberculoza pulmonara si unele boli cardiovasculare, stabilite de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, denumita in continuare CNAS, cu acordul Ministerului Sanatatii;

b) un an, cu drept de prelungire pana la un an si 6 luni de catre medicul expert al asigurarilor sociale, in intervalul ultimilor 2 ani, pentru tuberculoza meningeala, peritoneala si urogenitala, inclusiv a glandelor suprarenale, pentru SIDA si neoplazii, in functie de stadiul bolii;

c) un an si 6 luni, in intervalul ultimilor 2 ani, pentru tuberculoza pulmonara operata si osteoarticulara;

d) 6 luni, cu posibilitatea de prelungire pana la maximum un an, in intervalul ultimilor 2 ani, pentru alte forme de tuberculoza extrapulmonara, cu avizul medicului expert al asigurarilor sociale.

Articolul 14

(1) Medicul primar sau, dupa caz, medicul specialist in afectiunea principal invalidanta poate propune pensionarea de invaliditate daca bolnavul nu a fost recuperat la expirarea duratelor de acordare a indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca, prevazute de prezenta ordonanta de urgenta.

(2) In situatii temeinic motivate de posibilitatea recuperarii, medicul prevazut la alin. (1) poate propune prelungirea concediului medical peste 183 de zile, in scopul evitarii pensionarii de invaliditate si mentinerii asiguratului in activitate.

(3) Medicul expert al asigurarilor sociale decide, dupa caz, prelungirea concediului medical pentru continuarea programului recuperator, reducerea programului de lucru, reluarea activitatii in raport de pregatirea profesionala si de aptitudini ori pensionarea de invaliditate.

(4) Prelungirea concediului medical peste 183 de zile se face pentru cel mult 90 de zile, conform procedurilor stabilite de Casa Nationala de Pensii Publice, denumita in continuare CNPP, impreuna cu CNAS, in raport cu evolutia cazului si cu rezultatele actiunilor de recuperare.

NOTA: Prevederile se aplica incepand cu veniturile aferente lunii ianuarie 2018.

Articolul 15

In cazul in care medicul expert al asigurarilor sociale a emis avizul de pensionare de invaliditate, plata indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca se face pana la sfarsitul lunii urmatoare celei in care s-a emis avizul, fara a se depasi durata maxima de acordare a concediului, prevazuta de art. 14 alin. (4) .

Articolul 16

(1) Asiguratii a caror incapacitate temporara de munca a survenit in timpul concediului de odihna sau al concediului fara plata beneficiaza de indemnizatie pentru incapacitate temporara de munca, concediul de odihna sau fara plata fiind intrerupt, urmand ca zilele neefectuate sa fie reprogramate.

(2) Beneficiaza de indemnizatii pentru incapacitate temporara de munca, in aceleasi conditii ca si ceilalti asigurati, pensionarii care se afla si in una dintre situatiile mentionate la art. 1 alin. (1) lit. A sau B, precum si pensionarii de invaliditate gradul III sau, dupa caz, pensionarii nevazatori, care se regasesc in situatiile prevazute la art. 1 alin. (2) .

NOTA: Prevederile se aplica incepand cu veniturile aferente lunii ianuarie 2018.

Articolul 17

(1) Cuantumul brut lunar al indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca se determina prin aplicarea procentului de 75% asupra bazei de calcul stabilite conform art. 10.

(2) Cuantumul brut lunar al indemnizatiei pentru incapacitate temporara de munca, determinata de tuberculoza, SIDA, neoplazii, precum si de o boala infectocontagioasa din grupa A si de urgente medico-chirurgicale stabilite in conditiile prevazute la art. 9, este de 100% din baza de calcul stabilita conform art. 10.

CAPITOLUL III: Concediile si indemnizatiile pentru prevenirea imbolnavirilor si recuperarea capacitatii de munca

Articolul 18

In scopul prevenirii imbolnavirilor si recuperarii capacitatii de munca, asiguratii pot beneficia de:

a) indemnizatie pentru reducerea timpului de munca;

b) concediu si indemnizatie pentru carantina;

c) tratament balnear, in conformitate cu programul individual de recuperare.

Articolul 19

(1) Indemnizatia pentru reducerea timpului de munca cu o patrime din durata normala se acorda asiguratilor prevazuti la art. 1 alin. (1) lit. A si B, care, din motive de sanatate, nu mai pot realiza durata normala de munca.

(2) Indemnizatia prevazuta la alin. (1) se acorda, la propunerea medicului curant, cu avizul medicului expert al asigurarilor sociale, pentru cel mult 90 de zile in ultimele 12 luni anterioare primei zile de concediu, in una sau mai multe etape.

(3) Cuantumul brut lunar al indemnizatiei pentru reducerea timpului de munca este egal cu diferenta dintre baza de calcul stabilita conform art. 10 si venitul salarial brut realizat de asigurat prin reducerea timpului normal de munca, fara a depasi 25% din baza de calcul.

Articolul 20

(1) Concediul si indemnizatia pentru carantina se acorda asiguratilor carora li se interzice continuarea activitatii din cauza unei boli contagioase, pe durata stabilita prin certificatul eliberat de directia de sanatate publica.

(2) Cuantumul brut lunar al indemnizatiei pentru carantina reprezinta 75% din baza de calcul stabilita conform art. 10.

Articolul 21

(1) Asiguratii aflati in incapacitate temporara de munca pe o perioada mai mare de 90 de zile consecutive beneficiaza de tratament balnear si de recuperare a capacitatii de munca, pe baza biletului de trimitere, in conditiile prevazute in Contractul-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate.

(2) Tratamentul balnear si de recuperare a capacitatii de munca se desfasoara in conformitate cu prevederile programului individual de recuperare intocmit de medicul specialist, cu aprobarea medicului expert al asigurarilor sociale, in functie de natura, stadiul si prognosticul bolii, structurat pe etape.

(3) In functie de tipul afectiunii si de natura tratamentului, durata tratamentului balnear este de 15-21 de zile si se stabileste de medicul curant.

(4) Programul individual de recuperare este obligatoriu si se realizeaza in unitati sanitare specializate aflate in relatie contractuala cu casele de asigurari de sanatate.

(5) Dupa fiecare etapa prevazuta in programul individual de recuperare, asiguratii sunt supusi reexaminarii medicale, in functie de rezultatele acesteia, medicul expert al asigurarilor sociale poate propune medicului curant actualizarea programului individual de recuperare sau, dupa caz, recomanda reluarea activitatii profesionale ori propune pensionarea de invaliditate.

(6) Plata indemnizatiilor nu se cuvine pe perioadele in care asiguratul, din motive imputabile lui, nu isi indeplineste obligatia de a urma si de a respecta programul individual de recuperare.

(7) Controlul recomandarilor medicului specialist si al programului individual de recuperare, precum si respectarea acestora de catre asigurat se realizeaza de catre organele specializate din structura CNAS, respectiv casele de asigurari de sanatate.

Articolul 22

(1) Indemnizatiile prevazute la art. 18 lit. a) si b) se suporta integral din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, in conditiile prevazute de prezenta ordonanta de urgenta.

(2) Costurile tratamentului balnear, precum si cele ale actiunilor de recuperare a capacitatii de munca, prevazute la art. 18 lit. c) , se suporta din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate in conditiile prevazute de Contractul-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate si de normele metodologice de aplicare a acestuia.

CAPITOLUL IV: Concediul si indemnizatia de maternitate

Articolul 23

(1) Asiguratele au dreptul la concedii pentru sarcina si lauzie, pe o perioada de 126 de zile calendaristice, perioada in care beneficiaza de indemnizatie de maternitate.

(2) De aceleasi drepturi beneficiaza si femeile care nu se mai afla, din motive neimputabile lor, in una dintre situatiile prevazute la art. 1 alin. (1) , daca nasc in termen de 9 luni de la data pierderii calitatii de asigurat. Faptul ca pierderea calitatii de asigurat nu s-a produs din motive imputabile persoanei in cauza se dovedeste cu acte oficiale eliberate de catre angajatori sau asimilatii acestora, iar indemnizatia se achita din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate de catre casele de asigurari de sanatate unde medicul de familie al asiguratului are incheiata conventie.

(3) In situatiile prevazute la alin. (2) , baza de calcul al indemnizatiei de maternitate se constituie din media veniturilor lunare pe baza carora s-a calculat contributia asiguratorie pentru munca, din ultimele 6 luni anterioare datei pierderii calitatii de asigurat, cu respectarea prevederilor art. 10.

Articolul 24

(1) Concediul pentru sarcina se acorda pe o perioada de 63 de zile inainte de nastere, iar concediul pentru lauzie pe o perioada de 63 de zile dupa nastere.

(2) Concediile pentru sarcina si lauzie se pot compensa intre ele, in functie de recomandarea medicului si de optiunea persoanei beneficiare, in asa fel incat durata minima obligatorie a concediului de lauzie sa fie de 42 de zile calendaristice.

(3) Persoanele cu handicap asigurate beneficiaza, la cerere, de concediu pentru sarcina, incepand cu luna a 6-a de sarcina.

(4) In situatia copilului nascut mort sau in situatia in care acesta moare in perioada concediului de lauzie, indemnizatia de maternitate se acorda pe toata durata acestuia.

Articolul 25

(1) Cuantumul brut lunar al indemnizatiei de maternitate este de 85% din baza de calcul stabilita conform art. 10.

(2) Indemnizatia de maternitate se suporta integral din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate.

CAPITOLUL V: Concediul si indemnizatia pentru ingrijirea copilului bolnav

Articolul 26

(1) Asiguratii au dreptul la concediu si indemnizatie pentru ingrijirea copilului bolnav in varsta de pana la 7 ani, iar in cazul copilului cu handicap, pentru afectiunile intercurente, pana la implinirea varstei de 18 ani.

(11) In cazul copilului cu afectiuni grave, asiguratii au dreptul la concediu si indemnizatie pentru ingrijirea copilului bolnav in varsta de pana la 16 ani.

(12) Lista afectiunilor prevazute la alin. (11) se stabileste de catre comisiile de specialitate ale Ministerului Sanatatii si este prevazuta in normele de aplicare a prezentei ordonante de urgenta.

(13) La includerea afectiunilor in lista prevazuta la alin. (12) , pe aparate si sisteme, se au in vedere elemente clinice, evolutive si complicatii ce determina prin severitatea tulburarilor morfologice si functionale o durata cumulata a ingrijirilor medicale acordate copilului, exclusiv pentru afectiunea de baza, de peste 90/180 de zile calendaristice pe an.

(2) Indemnizatiile prevazute la alin. (1) si (11) se suporta integral din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate

Articolul 27

(1) Beneficiaza de indemnizatia pentru ingrijirea copilului bolnav, optional, unul dintre parinti, daca solicitantul indeplineste conditiile de stagiu de cotizare prevazute la art. 7.

(2) Beneficiaza de aceleasi drepturi, daca indeplineste conditiile cerute de prezenta ordonanta de urgenta pentru acordarea acestora, si asiguratul care! in conditiile legii, a adoptat, a fost numit tutore, caruia i s-au incredintat copii in vederea adoptiei sau i-au fost dati in plasament.

Articolul 271

(1) Persoanele prevazute la art. 27 beneficiaza de concediu medical pentru ingrijirea copilului bolnav daca insotesc copilul la tratament pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, Spatiului Economic European si Confederatiei Elvetiene sau pe teritoriul altui stat care nu este membru al Uniunii Europene, Spatiului Economic European si Confederatiei Elvetiene.

(2) Certificatul de concediu medical se elibereaza de medicul curant din Romania, pe baza actelor doveditoare traduse si autentificate, in conditiile si pana la duratele maxime prevazute de prezenta ordonanta de urgenta, dar nu mai tarziu de 15 zile de la data revenirii in tara a persoanelor prevazute la alin. (1) .

Articolul 272

(1) Certificatele de concediu medical prevazute la art. 271 alin. (2) pot fi eliberate persoanelor in drept, precum si sotului/sotiei/rudelor de gradul I ale persoanelor prevazute la art. 27 sau unei alte persoane imputernicita de catre acestea in acest sens.

(2) Documentele prevazute la art. 271 alin. (2) pot fi transmise medicului care elibereaza certificatul de concediu medical de catre persoanele prevazute la alin. (1) pe suport hartie sau prin mijloace electronice de transmitere la distanta sau, dupa caz, de catre persoanele care autentifica documentele prin mijloace electronice de transmitere la distanta, iar medicul, la randul sau, poate transmite certificatul de concediu medical, pe suport hartie sau prin mijloace electronice de transmitere la distanta, beneficiarilor/persoanelor in drept/angajatorilor, dupa caz.

(3) Documentele prevazute la art. 271 alin. (2) , precum si certificatele de concediu medical, atunci cand sunt transmise prin mijloace electronice de transmitere la distanta, sunt semnate cu semnatura electronica calificata.

Articolul 28

(1) Indemnizatiile prevazute la art. 26 alin. (1) se acorda pe baza certificatului de concediu medical eliberat de medicul curant si a certificatului pentru persoanele cu handicap, emis in conditiile legii, dupa caz.

(2) Indemnizatiile prevazute la art. 26 alin. (11) se acorda pe baza certificatului de concediu medical eliberat de medicul specialist.

Articolul 29

(1) Durata de acordare a indemnizatiei prevazute la art. 26 alin. (1) este de maximum 45 de zile calendaristice pe an pentru un copil, cu exceptia situatiilor in care copilul este diagnosticat cu boli infectocontagioase, este imobilizat in sisteme de imobilizare specifice aparatului locomotor sau este supus unor interventii chirurgicale; durata concediului medical in aceste cazuri va fi stabilita de medicul specialist, iar dupa depasirea termenului de 90 de zile, cu aprobarea medicului expert al asigurarilor sociale.

(2) Durata de acordare a indemnizatiei prevazute la art. 26 alin. (11) va fi cea corespunzatoare numarului de zile calendaristice aferente duratei concediului medical stabilita de medicul specialist, iar dupa depasirea termenului de 90 de zile, cu aprobarea medicului expert al asigurarilor sociale.

Articolul 291

(1) In situatia in care durata internarii copilului bolnav cuprinde perioade din doua sau mai multe luni calendaristice, medicul curant poate acorda certificatul de concediu medical la externare sau lunar.

(2) Prevederile alin. (1) se aplica in mod corespunzator si persoanelor prevazute la art. 27, pe baza actelor doveditoare traduse si autentificate.

Articolul 30

Cuantumul brut lunar al indemnizatiei pentru ingrijirea copilului bolnav este de 85% din baza de calcul stabilita conform art. 10.

CAPITOLUL VI: Concediul si indemnizatia de risc maternal

Articolul 31

(1) Dreptul la concediul de risc maternal se acorda in conditiile prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 96/2003 privind protectia maternitatii la locurile de munca, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 25/2004.

(2) Pe durata concediului de risc maternal se acorda o indemnizatie de risc maternal care se suporta integral din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate.

(3) Concediul si indemnizatia de risc maternal se acorda fara conditie de stagiu de cotizare.

(4) Cuantumul indemnizatiei prevazute la alin. (2) reprezinta 75% din baza de calcul stabilita conform prevederilor art. 10.

CAPITOLUL VII: Alte dispozitii privind indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate

Articolul 32

(1) In cazul in care, potrivit legii, angajatorul isi suspenda temporar activitatea sau activitatea acestuia inceteaza prin divizare ori fuziune, dizolvare, reorganizare, lichidare, reorganizare judiciara, lichidare judiciara, faliment sau prin orice alta modalitate prevazuta de lege, drepturile prevazute la art. 2 alin. (1) , care s-au nascut anterior ivirii acestor situatii, se achita din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate de catre casele de asigurari de sanatate unde medicul de familie al asiguratului are incheiata conventie.

(2) Prevederile alin. (1) se aplica si in situatia in care a expirat termenul pentru care a fost incheiat contractul individual de munca, contractul de administrare ori de management, a expirat termenul pentru care a fost exercitata functia publica ori a expirat mandatul in baza caruia a desfasurat activitate in functii elective sau in functii numite in cadrul autoritatii executive, legislative ori judecatoresti.

(3) Drepturile achitate in conditiile prevazute la alin. (1) urmeaza a fi recuperate de catre casele de asigurari de sanatate de la angajator, dupa caz, conform legii.

NOTA: In vederea inregistrarii in sistemul public de pensii a stagiului de cotizare realizat in perioada concediilor de asigurari sociale de sanatate de catre persoanele prevazute la art. 1 alin. (2) , art. 23 alin. (2) si la art. 32 alin. (1) si (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 casele de asigurari de sanatate vor completa anexele nr. 1. 1 si 1. 2 la normele aprobate de Ordinul ministrului muncii si solidaritatii sociale nr. 340/2001. Acestea se depun, pana la data de 25 a lunii urmatoare celei pentru care se datoreaza contributia individuala de asigurari sociale, la casa teritoriala de pensii in a carei raza isi are sediul casa de asigurari de sanatate platitoare.

Articolul 33

Pentru persoana asigurata care se afla in doua sau mai multe situatii prevazute la art. 1 alin. (1) lit. A si B si care desfasoara activitatea la mai multi angajatori, la fiecare fiind asigurata conform prezentei ordonante de urgenta, indemnizatiile se calculeaza si se platesc, dupa caz, de fiecare angajator. Baza de calcul pentru fiecare indemnizatie o constituie numai venitul obtinut pe fiecare loc de realizare.

NOTA: Prevederile se aplica incepand cu veniturile aferente lunii ianuarie 2018.

Articolul 34

Durata concediilor pentru tuberculoza, neoplazii, SIDA, boli cardiovasculare, a concediilor pentru sarcina si lauzie, ingrijirea copilului bolnav, pentru reducerea timpului de munca si pentru carantina, precum si pentru risc maternal nu diminueaza numarul zilelor de concediu medical acordate unui asigurat pentru celelalte afectiuni.

Articolul 35

(1) Pentru plata indemnizatiilor pentru incapacitate temporara de munca, aferente concediilor medicale acordate cu intrerupere intre ele, acestea se iau in considerare separat, durata lor nu se cumuleaza, iar plata se suporta conform art. 12.

(2) In situatia in care unui asigurat i se acorda in aceeasi luna doua sau mai multe concedii medicale pentru afectiuni diferite, fara intrerupere intre ele, indemnizatia pentru incapacitate temporara de munca se calculeaza si se plateste separat, iar plata se suporta conform art. 12.

Articolul 36

(1) Calculul si plata indemnizatiilor prevazute de prezenta ordonanta de urgenta se fac pe baza certificatului de concediu medical eliberat in conditiile legii, care constituie document justificativ pentru plata.

(2) Certificatul de concediu medical se prezinta platitorului pana cel mai tarziu la data de 5 a lunii urmatoare celei pentru care a fost acordat concediul.

(3) Plata indemnizatiilor se face lunar de catre:

a) angajator, cel mai tarziu odata cu lichidarea drepturilor salariale pe luna respectiva, pentru asiguratii prevazuti la art. 1 alin. (1) lit. A;

NOTA: Prevederile se aplica incepand cu veniturile aferente lunii ianuarie 2018.

b) institutia care administreaza bugetul asigurarilor pentru somaj, pana la data de 10 a lunii urmatoare celei pentru care s-a acordat concediul medical;

c) casa de asigurari de sanatate, pana la data de 10 a lunii urmatoare celei pentru care s-a acordat concediul medical, pentru asiguratii prevazuti la art. 1 alin. (1) lit. B si alin. (2) , precum si pentru persoanele prevazute la art. 23 alin. (2) si la art. 32.

NOTA: Prevederile se aplica incepand cu veniturile aferente lunii ianuarie 2018.

Articolul 361

Pentru calculul si plata indemnizatiilor, platitorii de indemnizatii prevazuti la art. 36 au urmatoarele obligatii:

a) sa verifice elementele care se inscriu obligatoriu pe certificatul de concediu medical, prevazute in Instructiunile privind utilizarea si modul de completare a certificatelor de concediu medical, aprobate prin ordinul ministrului sanatatii si al presedintelui CNAS;

b) sa gestioneze numarul de zile de concediu medical pe fiecare asigurat si pe fiecare afectiune;

c) sa respinga la plata certificatele de concediu medical completate eronat de catre medicii prescriptori.

Articolul 37

[Art. 37 din capitolul VII a fost abrogat la 01-ian-2018 de Art. I, punctul 28. din Ordonanta urgenta 99/2017]

Articolul 38

Sumele reprezentand indemnizatii, care se platesc asiguratilor si care, potrivit prevederilor prezentei ordonante de urgenta, se suporta din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, se recupereaza din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate din creditele bugetare prevazute cu aceasta destinatie, in conditiile reglementate prin normele de aplicare a prezentei ordonante de urgenta. Aceste sume nu pot fi recuperate din sumele constituite reprezentand contributie de asigurari sociale de sanatate.

NOTA: Prevederile se aplica incepand cu veniturile aferente lunii ianuarie 2018.

Articolul 39

(1) Indemnizatiile se achita beneficiarului, reprezentantului legal sau mandatarului desemnat prin procura de catre acesta.

(2) Indemnizatiile cuvenite si neachitate asiguratului decedat se platesc sotului supravietuitor, copiilor, parintilor sau, in lipsa acestora, persoanei care dovedeste ca l-a ingrijit pana la data decesului.

Articolul 40

(1) Indemnizatiile pot fi solicitate pe baza actelor justificative, in termen de 90 de zile de la data de la care persoanele prevazute la art. 1 alin. (1) si (2) , art. 32 alin. (1) , precum si platitorii prevazuti la art. 36 alin. (3) lit. a) si b) erau in drept sa le solicite

NOTA: Prevederile se aplica incepand cu veniturile aferente lunii ianuarie 2018.

(2) Cuantumul indemnizatiilor solicitate potrivit alin. (1) se achita la nivelul cuvenit in perioada prevazuta in certificatul medical.

Articolul 41

Plata indemnizatiilor inceteaza incepand cu ziua urmatoare celei in care:

a) beneficiarul a decedat;

b) beneficiarul nu mai indeplineste conditiile legale pentru acordarea indemnizatiilor;

c) beneficiarul si-a stabilit domiciliul pe teritoriul altui stat cu care Romania nu are incheiata conventie de asigurari sociale;

d) beneficiarul si-a stabilit domiciliul pe teritoriul unui stat cu care Romania a incheiat conventie de asigurari sociale, daca in cadrul acesteia se prevede ca indemnizatiile se platesc de catre celalalt stat.

Articolul 42

(1) Sumele incasate necuvenit cu titlu de indemnizatii se recupereaza de la beneficiari in termenul de prescriptie de 3 ani.

(2) Recuperarea sumelor prevazute la alin. (1) se efectueaza de catre angajator sau, dupa caz, de institutia care efectueaza plata acestor drepturi.

(3) Casele de asigurari de sanatate recupereaza sumele platite necuvenit de la platitorii prevazuti la art. 36 alin. (3) .

(4) Sumele platite necuvenit prin intermediul caselor de asigurari de sanatate se recupereaza de la beneficiari in baza deciziei casei respective, care constituie titlu executoriu.

(5) Sumele nerecuperate din cauza decesului beneficiarilor nu se mai urmaresc.

(6) Debitele privind contributia datorata de persoanele prevazute la art. 1 alin. (2) se recupereaza de casele de asigurari de sanatate si constituie venituri la bugetul Fondului national de asigurari sociale de sanatate.

NOTA: Prevederile se aplica incepand cu veniturile aferente lunii ianuarie 2018.

(7) La recuperarea debitelor in conformitate cu dispozitiile alin. (3) si (6) se aplica prevederile Codului de procedura fiscala.

NOTA: Prevederile se aplica incepand cu veniturile aferente lunii ianuarie 2018.

Articolul 43

(1) Sumele incasate necuvenit, cu titlu de indemnizatii, ca urmare a unei infractiuni savarsite de beneficiar, se recupereaza de la acesta, inclusiv dobanzile aferente, pana la recuperarea integrala a prejudiciului.

(2) Sumele stabilite in conformitate cu alin. (1) , nerecuperate din cauza decesului asiguratilor, se recupereaza de la mostenitori, in conditiile dreptului comun.

(3) Debitele provenite din indemnizatiile prevazute de prezenta ordonanta de urgenta se recupereaza prin executorii proprii ai CNAS si ai caselor de asigurari de sanatate si constituie venituri ale bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate.

Articolul 44

[Art. 44 din capitolul VII a fost abrogat la 19-dec-2017 de Art. I, punctul 32. din Ordonanta urgenta 99/2017]

Articolul 45

[Art. 45 din capitolul VII a fost abrogat la 19-dec-2017 de Art. I, punctul 32. din Ordonanta urgenta 99/2017]

Articolul 46

[Art. 46 din capitolul VII a fost abrogat la 19-dec-2017 de Art. I, punctul 32. din Ordonanta urgenta 99/2017]

CAPITOLUL VIII: Contraventii

Articolul 47

(1) Constituie contraventii faptele savarsite prin incalcarea dispozitiilor art. 6 alin. (4) .

(2) Constituie contraventii faptele savarsite prin incalcarea obligatiilor prevazute la art. 36 alin. (3) , refuzul nejustificat de plata a indemnizatiilor si/sau calculul si plata eronata a indemnizatiilor, precum si incalcarea obligatiilor prevazute la art. 361 lit. b) .

(3) Constituie contraventie eliberarea certificatelor de concediu medical de catre medicii prescriptori, cu nerespectarea prevederilor legale in vigoare.

Articolul 48

(1) Contraventiile prevazute la art. 47 se sanctioneaza dupa cum urmeaza:

a) cele prevazute la alin. (1) si (2) , cu amenda de la 2. 500 lei la 5. 000 lei;

b) cele prevazute la alin. (3) , cu amenda de la 5. 000 lei la 10. 000 lei.

(2) Sumele incasate din aplicarea amenzilor prevazute la alin. (1) constituie venituri la Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate.

Articolul 49

Constatarea contraventiilor prevazute la art. 47 si aplicarea amenzilor corespunzatoare se fac de catre organele de control ale CNAS si ale caselor de asigurari de sanatate.

Articolul 50

Dispozitiile prezentei ordonante de urgenta, referitoare la stabilirea si sanctionarea contraventiilor, se completeaza cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

CAPITOLUL IX: Control si jurisdictie

Articolul 51

(1) Controlul modului de acordare a concediilor medicale si de eliberare a certificatelor de concediu medical se realizeaza de catre echipe formate din personal din cadrul serviciilor specializate din structura CNAS, respectiv a caselor de asigurari de sanatate. In cazuri justificate, CNAS, respectiv casele de asigurari de sanatate, coopteaza reprezentanti ai Ministerului Sanatatii Publice sau ai directiilor de sanatate publica si ai directiilor medicale ori ai structurilor similare din ministerele si institutiile din administratia publica centrala cu retea sanitara proprie.

(2) Controlul se realizeaza ca urmare a sesizarii casei de asigurari de sanatate de catre platitori, precum si prin sondaj, la initiativa autoritatilor abilitate sa realizeze controlul.

(3) Controlul privind respectarea obligatiilor prevazute in conventiile incheiate de catre medicii curanti cu casele de asigurari de sanatate se efectueaza de catre organele de control ale CNAS, respectiv ale caselor de asigurari de sanatate.

(31) [Art. 51, alin. (3^1) din capitolul IX a fost abrogat la 10-iul-2015 de Art. 1, punctul 2. din Legea 183/2015]

(32) [Art. 51, alin. (3^2) din capitolul IX a fost abrogat la 10-iul-2015 de Art. 1, punctul 2. din Legea 183/2015]

(33) [Art. 51, alin. (3^3) din capitolul IX a fost abrogat la 10-iul-2015 de Art. 1, punctul 2. din Legea 183/2015]

(4) In cazul constatarii nerespectarii prevederilor prezentei ordonante de urgenta, vor fi sesizate comisiile de disciplina din cadrul colegiului medicilor de la nivelul fiecarui judet, respectiv din cadrul Colegiului Medicilor Bucuresti sau, dupa caz, din cadrul Colegiului Medicilor Dentisti din Romania, pe domeniul de competenta, precum si unitatile cu care medicii se afla in relatii contractuale, pentru luarea masurilor legale ce se impun.

(5) Comisia de disciplina a Colegiului Medicilor din Romania, a consiliilor judetene ale medicilor si al municipiului Bucuresti vor aplica masurile prevazute de legislatia in vigoare, in situatia in care constata nerespectarea dispozitiilor prezentei ordonante de urgenta cu privire la eliberarea certificatelor medicale.

(6) La nivelul CNAS, respectiv al caselor de asigurari de sanatate, se constituie comisii mixte de analiza a concediilor medicale, conform protocolului incheiat intre CNAS-CNPAS si medicii de expertiza.

Articolul 52

Litigiile care au ca obiect modul de calcul si de plata a indemnizatiilor prevazute de prezenta ordonanta de urgenta se solutioneaza de catre instantele judecatoresti competente, potrivit jurisdictiei asigurarilor sociale.

CAPITOLUL X: Dispozitii finale

Articolul 53

(1) Indemnizatiile prevazute la art. 2 alin. (1) lit. a) - d) se pot transfera in tarile in care asiguratii isi stabilesc domiciliul sau resedinta, in conditiile reglementate prin acorduri si conventii internationale la care Romania este parte.

(2) Plata indemnizatiilor prevazute la alin. (1) se poate face in moneda tarilor respective sau intr-o alta moneda asupra careia s-a convenit.

Articolul 54

[Art. 54 din capitolul X a fost abrogat la 23-ian-2005 de Art. 6 din Ordonanta 1/2006]

Articolul 55

(1) Certificatele de concediu medical se pot completa atat pe suport hartie, cat si electronic si pot fi eliberate on-line sau, dupa caz, off-line, in situatii justificate in care nu se poate realiza comunicatia cu sistemul informatic.

(2) Certificatele de concediu medical se pot completa electronic incepand cu data implementarii acestora, stabilita prin normele de aplicare a prezentei ordonante de urgenta.

(3) Continutul si forma certificatelor de concediu medical, care reprezinta formulare cu regim special si contin elemente de protectie impotriva falsificarii sau contrafacerii si ale altor formulare necesare aplicarii prezentei ordonante de urgenta, precum si instructiunile privind utilizarea si modul de completare a certificatelor de concediu medical se aproba prin ordin al ministrului sanatatii si al presedintelui CNAS si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

(4) Cheltuielile necesare pentru realizarea solutiilor informatice pentru administrarea sistemului electronic pentru concedii medicale, precum si cheltuielile generate de realizarea aplicatiei informatice se suporta din fonduri externe nerambursabile, cuprinse in bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate.

Articolul 56

In aplicarea prezentei ordonante de urgenta, in termen de 60 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, se vor elabora norme de aplicare, aprobate prin ordin comun al ministrului sanatatii si al presedintelui CNAS.

Articolul 57

CNAS, Casa Nationala de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale si Institutul National de Expertiza Medicala si Recuperare a Capacitatii de Munca vor incheia un protocol privind activitatea desfasurata de medicii experti ai asigurarilor sociale, potrivit prezentei ordonante de urgenta.

Articolul 58

(1) Necesarul de personal la CNAS si la casele de asigurari de sanatate, pentru realizarea activitatilor de evidenta si control rezultate din aplicarea prevederilor prezentei ordonante de urgenta, se stabileste prin hotarare a Guvernului.

(2) Activitatea de declarare, constatare, control, colectare si solutionare a contestatiilor privind contributiile pentru concedii si indemnizatii datorate de persoanele fizice si persoanele juridice care au calitatea de angajator se realizeaza de Ministerul Finantelor Publice, prin Agentia Nationala de Administrare Fiscala, in conditiile legii.

Articolul 59

Prezenta ordonanta de urgenta intra in vigoare pe data de 1 ianuarie 2006.

Articolul 60

(1) [Art. 60, alin. (1) din capitolul X a fost abrogat la 01-ian-2011 de Art. 196, litera A. din capitolul X din Legea 263/2010]

(2) Pe data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta se abroga art. 11 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 96/2003 privind protectia maternitatii la locurile de munca, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 25/2004.

(3) Pe data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta se abroga art. 5 alin. (3) din Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 454 din 27 iunie 2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

(4) Sunt si raman in vigoare prevederile art. 109 alin. (2) si ale art. 117 din Legea nr. 19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, referitoare la acordarea biletelor pentru tratament balnear pensionarilor si altor categorii de asigurati decat cele prevazute de prezenta ordonanta de urgenta.

(5) Pentru personalul civil care indeplineste functii de demnitate publica, functii publice sau este incadrat cu contract individual de munca in institutiile publice prevazute la art. 5 alin. (2) din Legea nr. 346/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, prestatiile aferente accidentelor de munca sau bolilor profesionale se calculeaza in conditiile prevazute de aceasta lege si se suporta de la bugetul de stat, prin bugetele acestor institutii.

Articolul 61

Prevederile prezentei ordonante de urgenta sunt aplicabile si persoanelor care isi desfasoara activitatea in ministerele si institutiile din sectorul de aparare, ordine publica si securitate nationala, cu exceptia personalului militar in activitate, politistilor si functionarilor publici cu statut special.

NOTA: Curtea Constitutionala admite exceptia de neconstitutionalitate si constata ca sintagma "cu exceptia personalului militar in activitate, politistilor si functionarilor publici cu statut special" din art. 61 este neconstitutionala.

Articolul 62

Se autorizeaza Ministerul Finantelor Publice, la propunerea ordonatorilor principali de credite, sa introduca modificarile ce decurg din aplicarea prevederilor prezentei ordonante de urgenta in volumul si in structura bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, respectiv ale bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2006, cu mentinerea echilibrului bugetar. i

Servicii pentru Angajatori

Indiferent de marimea sau obiectul de activitate, uneori, companiile au nevoie si de ajutorul unor specialisti in dreptul muncii. Confruntarea cu probleme care decurg raporturile de munca cu salariatii, in special cele privitoare la incheierea, modificarea, suspendarea sau incetarea acestora, poate provoca pierderi financiare daca nu sunt abordate in mod corespunzator.
Sunt Angajator

Servicii pentru Salariati

Pentru multi salariati, drepturile legale si cele care decurg din contractul de munca (individual sau colectiv) sunt ingradite sau limitate in mod netemeinic, uneori abuziv, de catre cei care sunt obligati sa le respecte si, implicit, sa le acorde integral. Daca sunteti implicat intr-un conflict sau litigiu de munca, apelarea la un speciaslit, cel putin, va reduce stresul dvs.
Sunt Salariat