Legea nr. 1/2020 privind pensiile ocupationale


CAPITOLUL I

Obiectul si domeniul de aplicare

Articolul 1 - Obiectul de reglementare

Prezenta lege reglementeaza:

a) autorizarea si functionarea administratorilor si a fondurilor de pensii ocupationale;

b) supravegherea desfasurarii activitatii entitatilor prevazute la lit. a) in Romania, pe teritoriul celorlalte state membre si pe teritoriul statelor terte;

c) avizarea si functionarea institutiilor de credit pentru desfasurarea activitatii de depozitare si de custodie a activelor fondurilor de pensii ocupationale;

d) avizarea auditorilor financiari, pentru activitatea desfasurata in calitate de auditor al administratorilor si al fondurilor de pensii ocupationale;

e) supravegherea entitatilor prevazute la lit. c), pentru desfasurarea activitatii de depozitare si de custodie a activelor fondurilor de pensii ocupationale;

f) supravegherea entitatilor prevazute la lit. d), pentru activitatea acestora in legatura cu fondurile de pensii ocupationale si administratorii acestora.

Articolul 2 - Domeniul de aplicare

(1) Prezenta lege se aplica:

a) fondurilor de pensii ocupationale;

b) administratorilor de fonduri de pensii ocupationale;

c) depozitarilor, numai cu privire la activitatea de depozitare si custodie a activelor fondurilor de pensii ocupationale;

d) auditorilor financiari;

e) angajatorilor;

f) Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private.

(2) Prezenta lege nu se aplica:

a) institutiilor care administreaza sistemele de securitate sociala reglementate de Regulamentul (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European si al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate sociala si Regulamentul (CE) nr. 987/2009 al Parlamentului European si al Consiliului din 16 septembrie 2009 de stabilire a procedurii de punere in aplicare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate sociala;

b) institutiilor reglementate de Directiva 2009/65/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 13 iulie 2009 de coordonare a actelor cu putere de lege si a actelor administrative privind organismele de plasament colectiv in valori mobiliare (OPCVM), Directiva 2009/138/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 25 noiembrie 2009 privind accesul la activitate si desfasurarea activitatii de asigurare si de reasigurare (Solvabilitate II), Directiva 2011/61/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 8 iunie 2011 privind administratorii fondurilor de investitii alternative si de modificare a Directivelor 2003/41/CE si 2009/65/CE si a Regulamentelor (CE) nr. 1.060/2009 si (UE) nr. 1.095/2010, Directiva 2013/36/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 26 iunie 2013 cu privire la accesul la activitatea institutiilor de credit si supravegherea prudentiala a institutiilor de credit si a firmelor de investitii, de modificare a Directivei 2002/87/CE si de abrogare a Directivelor 2006/48/CE si 2006/49/CE si Directiva 2014/65/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 15 mai 2014 privind pietele instrumentelor financiare si de modificare a Directivei 2002/92/CE si a Directivei 2011/61/UE;

c) institutiilor care functioneaza in sistem redistributiv;

d) institutiilor in cadrul carora salariatii din intreprinderile platitoare nu au dreptul legal la prestatii si in care intreprinderea platitoare poate rascumpara activele in orice moment, fara a isi indeplini neaparat obligatiile de plata a pensiilor;

e) intreprinderilor care constituie provizioane la bilant in vederea asigurarii platii pensiilor pentru salariatii proprii.

Articolul 3 - Definitii

(1) In intelesul prezentei legi, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:

a) act individual de aderare - inscrisul prin care o persoana isi manifesta actul de vointa de a fi parte la contractul de societate, respectiv la fondul de pensii ocupationale;

b) actionar semnificativ - persoana fizica, persoana juridica sau grupul de persoane fizice si/sau juridice care actioneaza impreuna si care detine direct ori indirect o participatie de cel putin 10% din capitalul social al unei societati ori din drepturile de vot sau o participatie care permite exercitarea unei influente semnificative asupra administrarii societatii respective;

c) activ net al fondului de pensii ocupationale la o anumita data - valoarea care se obtine prin deducerea valorii obligatiilor fondului din valoarea activelor acestuia la acea data;

d) activ personal - suma acumulata in contul unui participant la fondul de pensii ocupationale, rezultata din inmultirea numarului de unitati de fond detinute de acesta cu valoarea la zi a unei unitati de fond;

e) active ale unui fond de pensii ocupationale - instrumentele financiare, inclusiv instrumentele financiare derivate, precum si numerarul, rezultate ca urmare a investirii activelor personale ale participantilor;

f) activitate transfrontaliera - administrarea unei scheme de pensii in care relatia dintre angajator si participantii vizati, respectiv mostenitorii acestora, astfel cum sunt definiti conform art. 963 si 986 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicata, cu modificarile ulterioare, denumita in continuare Codul civil, este reglementata de legislatia privind munca si protectia sociala relevanta in domeniul schemelor de pensii ocupationale dintr-un stat membru diferit de statul membru de origine;

g) administrator - o societate de pensii constituita in vederea administrarii de fonduri de pensii ocupationale, conform prevederilor prezentei legi, precum si o societate de pensii care administreaza un fond de pensii administrat privat si/sau fonduri de pensii facultative, o societate de administrare a investitiilor si o societate de asigurare de viata, autorizate de Autoritatea de Supraveghere Financiara, denumita in continuare A.S.F., conform legislatiei care reglementeaza domeniile in care activeaza, a caror autorizatie este in vigoare si care sunt autorizate pentru a administra fonduri de pensii ocupationale si, optional, pentru a furniza pensii ocupationale, in conformitate cu prevederile prezentei legi;

h) administrator catre care se efectueaza transferul transfrontalier - un administrator care primeste total sau partial pasivele unei scheme de pensii, provizioanele tehnice si alte obligatii si drepturi, precum si activele aferente sau numerarul echivalent acestora, din partea unui administrator inregistrat sau autorizat in alt stat membru;

i) administrator de la care se efectueaza transferul transfrontalier - un administrator care transfera total sau partial obligatiile unei scheme de pensii, provizioanele tehnice si alte obligatii si drepturi, precum si activele aferente sau numerarul echivalent acestora unui administrator inregistrat sau autorizat in alt stat membru;

j) administrare speciala - exercitarea raspunderii fiduciare de catre administratorul special, pe o perioada determinata, asupra activelor fondului, in scopul limitarii pierderilor pentru protejarea drepturilor cuvenite participantilor si mostenitorilor participantilor, definiti conform prevederilor Codului civil;

k) administrator special - orice persoana juridica autorizata sa administreze un fond de pensii, desemnata de A.S.F. si care se subroga in drepturile si obligatiile administratorului pentru o perioada determinata;

l) angajator - persoana fizica sau juridica care poate, potrivit legii, sa angajeze persoane pe baza de contract individual de munca, potrivit Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, sau pe baza de raport de serviciu, potrivit dispozitiilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completarile ulterioare, sau in temeiul oricarui alt tip de contract conform caruia o persoana desfasoara o activitate generatoare de venituri asimilate salariului;

m) A.S.F. - autoritatea competenta care aplica prevederile prezentei legi prin exercitarea prerogativelor prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 93/2012 privind infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii de Supraveghere Financiara, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 113/2013, cu modificarile si completarile ulterioare;

n) autoritate competenta in domeniul auditului financiar - autoritate care isi exercita atributiile potrivit prevederilor Legii nr. 162/2017 privind auditul statutar al situatiilor financiare anuale si al situatiilor financiare anuale consolidate si de modificare a unor acte normative;

o) beneficiar - persoana care primeste o pensie ocupationala;

p) beneficii colaterale - orice avantaje, precum facilitati banesti sau cadouri, altele decat cele care rezulta din calitatea de participant sau de mostenitor al participantului, definit conform prevederilor Codului civil;

q) contract de administrare - contractul incheiat in forma scrisa intre angajator si administrator, care are ca obiect administrarea unui fond de pensii ocupationale;

r) contributie - suma platita de catre angajator si/sau de catre angajat la un fond de pensii ocupationale;

s) depozitar - institutia de credit avizata de A.S.F., potrivit legii, pentru activitatea de depozitare si custodie, careia ii sunt incredintate spre pastrare, in conditii de siguranta, activele fiecarui fond de pensii ocupationale;

s) Fond de garantare - fondul infiintat in conformitate cu prevederile Legii nr. 187/2011 privind infiintarea, organizarea si functionarea Fondului de garantare a drepturilor din sistemul de pensii private;

t) fond de pensii ocupationale - entitatea constituita prin contract de societate potrivit dispozitiilor Codului civil, republicata, cu modificarile ulterioare, si ale prezentei legi, avand cel putin 100 de participanti, denumit in continuare fond;

t) instrumentele financiare reprezinta:

(i) valori mobiliare, astfel cum sunt definite la art. 3 alin. (1) pct. 84 din Legea nr. 126/2018 privind pietele de instrumente financiare;

(ii) instrumente ale pietei monetare, respectiv categoriile de instrumente care se tranzactioneaza in mod obisnuit pe piata monetara, precum certificatele de trezorerie si certificatele de depozit, cu exceptia instrumentelor de plata;

(iii) titluri de participare la organismele de plasament colectiv, astfel cum sunt definite la art. 2 alin. (1) pct. 32 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare;

(iv) instrumente financiare derivate;

u) instrumente financiare derivate - contracte futures, optiuni, contracte forward, swap-uri si orice alte contracte derivate in legatura cu valori mobiliare, valute, rate ale dobanzii sau ale rentabilitatii, indici financiari sau indicatori financiari, care pot fi decontate fizic ori in fonduri banesti;

v) participant - persoana care a aderat la un fond, care a platit sau in numele caruia s-au platit contributii la un fond si care are un drept prezent sau viitor la o pensie ocupationala;

w) participatie calificata - detinere directa sau indirecta din drepturile de vot sau din capitalul unei entitati, care reprezinta cel putin 10% din acestea sau care permite exercitarea unei influente semnificative asupra administrarii entitatii respective;

x) pensie ocupationala - suma platita periodic participantului, in mod suplimentar si distinct de cea furnizata de sistemul public, obtinuta in urma calitatii de participant la un fond de pensii ocupationale;

y) persoana care detine o functie-cheie - persoana ale carei atributii au o influenta semnificativa asupra realizarii obiectivelor strategice ale administratorului, care nu fac parte din structura de conducere, indeplinind in cadrul administratorului atributiile de:

(i) evaluare si administrare a riscurilor, respectiv managementul riscurilor;

(ii) conformitate si/sau control intern;

(iii) audit intern;

(iv) director de investitii/administrare a investitiilor;

(v) actuar;

z) piata reglementata - o piata reglementata, astfel cum este definita la art. 3 alin. (1) pct. 60 din Legea nr. 126/2018;

aa) potential achizitor - orice persoana care isi propune:

(i) sa achizitioneze, direct sau indirect, o participatie calificata la un administrator;

(ii) sa isi majoreze, direct sau indirect, participatia calificata detinuta la un administrator, astfel incat sa atinga sau sa depaseasca 20%, 33% sau 50% din totalul drepturilor de vot sau din capitalul social;

bb) pondere lunara a unui fond - raportul dintre activul net al fondului si suma activelor nete ale tuturor fondurilor, calculate in luna respectiva;

cc) pondere medie a unui fond pe o anumita perioada - media aritmetica a ponderilor lunare ale fondului pe perioada respectiva;

dd) proiect de achizitie - documentatia si informatiile transmise A.S.F. de catre un potential achizitor privind achizitionarea sau majorarea, directa ori indirecta, a drepturilor de vot intr-o entitate reglementata sau majorarea participatiei la capitalul social al acesteia;

ee) prospect al fondului de pensii ocupationale - documentul care cuprinde termenii contractului de administrare si ai schemei de pensii ocupationale, denumit in continuare prospect;

ff) provizion tehnic - volumul adecvat de active corespunzator obligatiilor financiare ale fondului, care acopera riscurile biometrice si investitionale;

gg) rata de rentabilitate a unui fond - diferenta dintre valoarea unitatii de fond din ultima zi lucratoare a perioadei si valoarea unitatii de fond din ultima zi lucratoare ce precede perioada respectiva, totul raportat la valoarea unitatii de fond din ultima zi lucratoare ce precede perioada respectiva;

hh) rata medie ponderata de rentabilitate a fondurilor - suma produselor dintre rata de rentabilitate a fiecarui fond pe o perioada si ponderea medie a fondului pe aceeasi perioada;

ii) reglementari interne ale administratorilor - regulamente, norme, proceduri, coduri, reguli sau politici interne;

jj) riscuri biometrice - riscuri legate de deces, invaliditate si longevitate;

kk) schema de pensii ocupationale - un sistem de termene, conditii si reguli prin care un angajator participa la asigurarea unor beneficii angajatilor sai, in timpul activitatii lor, sub forma unei contributii la un fond, in vederea obtinerii de catre acestia a unei pensii ocupationale;

ll) schema de pensii ocupationale de tip contributii definite - schema de pensii in baza careia sumele ce urmeaza a fi platite ca pensii ocupationale rezulta din contributii la un fond si din castigurile obtinute in urma investirii acestor contributii;

mm) schema de pensii ocupationale de tip contributii definite cu garantii - schema de pensii in baza careia sumele ce urmeaza a fi platite ca pensii ocupationale rezulta din contributii la un fond si din castigurile obtinute in urma investirii acestor contributii, dar nu mai putin garantiile prevazute de prospect;

nn) stat membru de origine - statul membru al Uniunii Europene sau apartinand Spatiului Economic European, in care administratorul isi are sediul social si principala structura administrativa sau, daca nu are un sediu social, locul unde se afla principala sa structura administrativa;

oo) stat membru gazda - statul membru al Uniunii Europene sau apartinand Spatiului Economic European, a carui legislatie sociala si legislatie a muncii relevante in domeniul pensiilor ocupationale sunt aplicabile relatiei dintre angajator si participanti sau persoanelor care primesc o pensie ocupationala;

pp) stat tert - oricare alt stat care nu este stat membru al Uniunii Europene sau nu apartine Spatiului Economic European;

qq) structura de conducere - este reprezentata de:

(i) persoane care, potrivit actelor constitutive si/sau hotararii structurilor statutare ale administratorului, sunt imputernicite sa conduca si sa coordoneze activitatea curenta a acestuia si au competenta de a angaja raspunderea societatii, respectiv directorii sau membrii directoratului, in functie de sistemul de administrare, unitar sau dualist;

(ii) membrii consiliului de administratie sau membrii consiliului de supraveghere, in functie de sistemul de administrare, unitar sau dualist;

rr) supraveghere speciala - masura avand drept scop limitarea riscurilor si asigurarea redresarii fondului, in vederea protejarii intereselor participantilor si ale mostenitorilor acestora, definiti conform prevederilor Codului civil, in situatia in care se constata deficiente in urma supravegherii si/sau controalelor efectuate de A.S.F. si care nu sunt situatii de natura a institui administrarea speciala;

ss) transfer de lichiditati banesti - trecerea contravalorii activului personal din contul unui participant la un fond catre un alt fond;

ss) unitate de fond - raportul dintre valoarea activului net al fondului si numarul total de unitati de fond;

tt) vesting - clauza prevazuta in schema de pensii ocupationale potrivit careia, la expirarea unui termen de maximum 3 ani, persoana prevazuta la art. 79 alin. (1) dobandeste dreptul de proprietate asupra activului sau personal la fond, obtinut ca urmare a contributiilor platite de catre angajator pentru acesta, cu conditia ca raportul in baza caruia se platesc respectivele contributii sa fie inca in vigoare;

tt) viitor participant - o persoana care este eligibila sa fie participant la un fond.

(2) Persoana afiliata, in raport cu o persoana fizica sau juridica, numita prima entitate, reprezinta:

a) un actionar sau un grup de actionari care detine mai mult de 15% din actiunile emise de prima entitate ori care, desi detine un procent mai mic, poate influenta, direct sau indirect, deciziile luate de prima entitate;

b) orice entitate in care prima entitate detine, direct sau indirect, mai mult de 15% din actiunile emise ori in care, desi detine un procent mai mic, poate influenta, direct sau indirect, deciziile luate de respectiva entitate;

c) orice alta entitate in care un actionar detine, direct sau indirect, mai mult de 30% din actiunile emise si, in acelasi timp, detine, direct sau indirect, mai mult de 30% din totalul actiunilor emise de prima entitate;

d) orice persoana care poate determina, direct sau indirect, deciziile primei entitati;

e) orice membru al consiliului de administratie sau al altui organ de conducere ori supraveghere al respectivei entitati;

f) sotul/sotia sau o ruda pana la gradul al treilea ori un afin pana la gradul al doilea inclusiv al oricarei persoane prevazute la lit. a)-e).

CAPITOLUL II

Administratorul

SECTIUNEA 1 - Autorizarea administratorului

Articolul 4 - Entitati care pot administra fonduri

(1) Pot administra fonduri:

a) societatile de pensii constituite in baza prezentei legi;

b) societatile de pensii, societatile de administrare a investitiilor si societatile de asigurare de viata care sunt autorizate sa administreze fonduri de pensii facultative si/sau fonduri de pensii administrate privat;

c) societatile de administrare a investitiilor si societatile de asigurare de viata, autorizate in conditiile prezentei legi de catre A.S.F., pentru activitatea de administrare a fondurilor.

(2) Entitatile prevazute la alin. (1) pot furniza, optional, pensii ocupationale.

(3) Poate fi administrator, in sensul prezentei legi, orice entitate autorizata pentru aceasta activitate intr-un alt stat membru al Uniunii Europene sau apartinand Spatiului Economic European.

(4) Administratorii care au fost autorizati, avizati sau supusi unei proceduri similare in vederea functionarii ca administrator de fonduri de pensii ocupationale intr-un stat membru al Uniunii Europene sau apartinand Spatiului Economic European sunt exceptati de la cerinta autorizarii de catre A.S.F.

(5) Un administrator poate administra unul sau mai multe fonduri.

Articolul 5 - Procedura de autorizare a administratorilor

(1) Administratorii prevazuti la art. 4 alin. (1) lit. b), pentru a administra fonduri, transmit urmatoarele documente:

a) hotararea adunarii generale a actionarilor privind activitatea de administrare a fondurilor;

b) dovada indeplinirii cerintelor de capital social;

c) hotararea adunarii generale a actionarilor privind alocarea capitalului social pentru fiecare activitate;

d) actul constitutiv actualizat;

e) proiectul prospectului;

f) proiectul contractului de societate si al actului individual de aderare;

g) proiectul contractului de administrare, al contractului de depozitare si al contractului de audit financiar pentru fiecare fond;

h) planul de afaceri pe 3 ani.

(2) A.S.F. analizeaza documentele si, in termen de 30 de zile calendaristice de la data primirii acestora, procedeaza la autorizarea administrarii/respingerea autorizarii de administrare, prin decizie scrisa si motivata.

Articolul 6 - Documente pentru autorizarea de constituire a societatii de pensii

(1) Societatile de pensii nou-infiintate trebuie autorizate de catre A.S.F. pentru constituire si administrare.

(2) Societatea de pensii se constituie sub forma unei societati pe actiuni, iar persoanele care intentioneaza sa infiinteze o societate de pensii depun la A.S.F. cererea pentru autorizarea de constituire.

(3) Cererea pentru autorizarea de constituire a societatii de pensii este insotita de urmatoarele documente:

a) proiectul actului constitutiv;

b) dovada ca fondatorii detin resursele financiare necesare varsarii capitalului social, precum si provenienta acestora;

c) cazierele judiciare si cazierele fiscale ale fondatorilor;

d) documente privind fondatorii, cu informatii referitoare la statutul lor juridic, eventuala lor calitate de persoane afiliate, precum si natura legaturilor dintre ei;

e) documente din care sa reiasa soliditatea financiara a fondatorilor;

f) declaratia pe propria raspundere a fondatorilor, a candidatilor pentru structura de conducere, din care sa rezulte daca detin, individual sau in legatura cu alte persoane implicate in orice societate, cel putin 5% din capitalul social sau din drepturile de vot;

g) documente privind adecvarea candidatilor pentru structura de conducere, din care sa reiasa ca acestia indeplinesc cerintele A.S.F. referitoare la competenta si experienta profesionala, integritate si buna reputatie, guvernanta;

h) certificatul de cazier judiciar si certificatul de cazier fiscal, in termenul de valabilitate legal, ale candidatilor pentru structura de conducere sau alt document echivalent eliberat de autoritatile competente din tara in care acestia au stabilit/stabilita domiciliul si/sau resedinta;

i) proiectul regulamentului de organizare si functionare a societatii de pensii;

j) dovada varsarii integrale si in forma baneasca a capitalului social;

k) dovada platii taxei privind cererea de autorizare de constituire.

Articolul 7 - Analizarea cererii pentru autorizarea de constituire

(1) A.S.F. analizeaza cererea pentru autorizarea de constituire si, in termen de 30 de zile calendaristice de la data inregistrarii acesteia si a documentatiei prevazute la art. 6 alin. (3), procedeaza la aprobarea sau la respingerea cererii, prin decizie scrisa si motivata.

(2) Orice solicitare a A.S.F. de informatii suplimentare sau de modificare a documentelor prezentate intrerupe termenul prevazut la alin. (1), un nou termen incepand sa curga de la data depunerii respectivelor informatii sau modificari, depunere care nu poate fi facuta mai tarziu de 30 de zile calendaristice de la data solicitarii A.S.F., sub sanctiunea respingerii cererii pentru autorizarea de constituire.

Articolul 8 - Aprobarea cererii pentru autorizarea de constituire

A.S.F. aproba cererea pentru autorizarea de constituire, pe baza urmatoarelor criterii:

a) onorabilitatea fondatorilor, respectiv buna reputatie si integritate a acestora;

b) competenta si onorabilitatea candidatilor din structura de conducere;

c) soliditatea si stabilitatea financiara a fondatorilor;

d) capacitatea fondatorilor de a respecta si de a se conforma permanent cerintelor prudentiale;

e) inexistenta unor motive rezonabile de a suspecta ca o operatiune de spalare de bani ori de finantare a terorismului, in sensul Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative, a avut loc sau se incearca a se comite de catre fondatori sau de catre candidati pentru structura de conducere;

f) fondatorii si candidatii pentru structura de conducere nu sunt in procedura de reorganizare judiciara sau de faliment si nu au contribuit, direct sau indirect, la falimentul unor persoane juridice;

g) denumirea societatii de pensii nu este de natura sa induca in eroare participantii, viitorii participanti sau alte persoane;

h) natura provenientei fondurilor care vor fi utilizate de catre actionari ca participatie la capitalul social al administratorului.

Articolul 9 - Respingerea cererii pentru autorizarea de constituire

(1) A.S.F. respinge cererea pentru autorizarea de constituire in urmatoarele situatii:

a) documentatia prezentata este incompleta sau nu este intocmita in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare;

b) neindeplinirea uneia dintre conditiile de autorizare prevazute in reglementarile A.S.F.

(2) Decizia de respingere, scrisa si motivata, se comunica fondatorilor in termen de 10 zile lucratoare de la adoptarea acesteia.

Articolul 10 - Inregistrarea societatii de pensii la registrul comertului

(1) Fondatorii inregistreaza societatea la Oficiul National al Registrului Comertului, in conditiile prevazute de Legea societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in termen de 30 de zile calendaristice de la primirea deciziei pentru autorizarea de constituire.

(2) Depasirea termenului prevazut la alin. (1), din motive imputabile entitatii, duce la pierderea valabilitatii deciziei de autorizare de constituire.

(3) Obtinerea deciziei de autorizare de constituire a unei societati de pensii nu garanteaza si obtinerea autorizarii de administrare.

Articolul 11 - Obtinerea autorizarii de administrare

(1) Entitatile prevazute la art. 4 alin. (1) lit. a) si c) trebuie sa obtina autorizare de administrare a fondurilor de la A.S.F.

(2) In vederea obtinerii autorizarii de administrare, entitatile prevazute la art. 4 alin. (1) lit. a) si c) depun la A.S.F. o cerere insotita de urmatoarele documente:

a) certificatul de inregistrare la registrul comertului, in copie;

b) certificat constatator in termenul de valabilitate, in original;

c) actul constitutiv;

d) dovada varsarii integrale sau a reintregirii/majorarii, dupa caz, sub forma baneasca a capitalului social, in copie;

e) proiectul de contract de societate si al actului individual de aderare;

f) proiectul contractului de administrare, al contractului de depozitare, al contractului de custodie si al contractului de audit financiar al fondului;

g) planul de activitate intocmit pentru o perioada de minimum 3 ani;

h) proiectul prospectului;

i) notificarea cu privire la persoanele care asigura auditul intern si functia actuariala;

j) documente privind adecvarea persoanelor propuse pentru functii-cheie autorizate;

k) dovada platii taxei de autorizare de administrare si de autorizare a fiecarui membru propus pentru structura de conducere, respectiv a fiecarei persoane propuse pentru o functie-cheie autorizata.

(3) Entitatile prevazute la art. 4 alin. (1) lit. c) depun la A.S.F., suplimentar fata de documentele prevazute la alin. (2), documentele in vederea indeplinirii cerintelor de adecvare a persoanelor propuse pentru structura de conducere.

(4) A.S.F. poate solicita entitatilor prevazute la art. 4 alin. (1) lit. a) si c), in termen de 30 de zile calendaristice de la primirea cererii pentru autorizare, documente si informatii suplimentare, pe care acestea trebuie sa le furnizeze in maximum 30 de zile calendaristice de la data primirii solicitarii.

(5) A.S.F. analizeaza cererea pentru autorizarea de administrare si, in termen de 30 de zile calendaristice de la inregistrarea acesteia si a documentatiei prevazute la alin. (2) - (4), dupa caz, procedeaza la aprobarea sau la respingerea cererii, prin decizie scrisa si motivata.

(6) Orice solicitare a A.S.F. de informatii suplimentare sau de modificare a documentelor prezentate intrerupe termenul prevazut la alin. (5), un nou termen incepand sa curga de la data depunerii respectivelor informatii sau modificari, depunere care nu poate fi facuta mai tarziu de 30 de zile calendaristice de la data solicitarii A.S.F., sub sanctiunea respingerii cererii pentru autorizarea de administrare.

(7) Decizia de autorizare sau decizia de respingere, dupa caz, se comunica in termen de 10 zile lucratoare de la adoptarea acesteia.

(8) Deciziile de respingere prevazute la alin. (7) si la art. 9 alin. (2) pot fi atacate la instanta judecatoreasca competenta, in conformitate cu prevederile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

Articolul 12 - Decizia de retragere a autorizarii de administrare

(1) A.S.F. poate retrage, prin decizie, scrisa si motivata, autorizarea de administrare a administratorului in una dintre urmatoarele situatii:

a) administratorul nu a inceput operatiunile pentru care a fost autorizat, in termen de 2 ani de la primirea autorizatiei sau nu si-a exercitat mai mult de 2 ani activitatea de administrare;

b) actionarii au decis lichidarea sau divizarea administratorului;

c) actionarii au decis fuziunea administratorului absorbit;

d) administratorul se afla in incapacitate de plata;

e) administratorul nu mai indeplineste conditiile de functionare;

f) administratorul nu asigura apararea corespunzatoare a intereselor participantilor si ale mostenitorilor acestora, definiti conform prevederilor Codului civil;

g) administratorul nu a stabilit provizioane tehnice suficiente privind intreaga activitate sau nu are suficiente active pentru a acoperi provizioanele tehnice.

(2) Decizia de retragere a autorizarii de administrare, scrisa si motivata, se comunica in termen de 10 zile lucratoare de la adoptarea acesteia si poate fi atacata la instanta judecatoreasca competenta, in conformitate cu prevederile Legii nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

(3) Contestatia adresata instantei de contencios administrativ competente nu suspenda, pe timpul solutionarii acesteia, decizia prevazuta la alin. (2).

(4) In termen de 10 zile calendaristice de la data expirarii perioadei de contestare sau, dupa caz, de la data ramanerii definitive a hotararii judecatoresti prin care s-a solutionat contestatia, A.S.F. publica anuntul privind retragerea autorizarii de administrare in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, si pe pagina de internet a A.S.F.

Articolul 13 - Modificarea documentelor care au stat la baza autorizarii de administrare

A.S.F. analizeaza modificarile documentelor care au stat la baza autorizarii de administrare si aproba sau respinge prin decizie modificarile solicitate.

Articolul 14 - Obligatia administratorului de a pastra pe intreaga durata de functionare conditiile avute in vedere la autorizarea de catre A.S.F.

Administratorul are obligatia sa pastreze pe intreaga durata de functionare conditiile avute in vedere la autorizarea de catre A.S.F.

Articolul 15 - Emiterea de reglementari privind autorizarea administratorilor

A.S.F. emite reglementari privind:

a) autorizarea administratorilor;

b) modificarea documentelor care au stat la baza autorizarii de administrare;

c) retragerea autorizarii de administrare a administratorului si incetarea activitatii acestuia;

d) taxele de autorizare, avizare si functionare.

SECTIUNEA a 2-a

Cerinte privind organizarea

Articolul 16 - Capitalul social minim al administratorului

(1) Pentru a putea administra fonduri de pensii ocupationale, capitalul social minim necesar este echivalentul in lei, calculat la cursul de schimb al Bancii Nationale a Romaniei la data constituirii, al sumei de 1,5 milioane euro.

(2) Administratorul are obligatia sa pastreze pe intreaga durata de functionare nivelul de capital social prevazut la alin. (1).

(3) Capitalul social minim al administratorului societate de pensii este subscris si varsat integral, exclusiv in numerar, la momentul constituirii, intr-un cont deschis la o banca, persoana juridica romana, sau la o sucursala a unei banci straine autorizate sa functioneze pe teritoriul Romaniei.

(4) Pentru a putea administra fonduri de pensii ocupationale, capitalul social al administratorului care este o entitate dintre cele prevazute la art. 4 alin. (1) lit. b) sau c) se completeaza, daca este cazul, pana la a fi cel putin egal cu suma capitalurilor minime prevazute de Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificarile si completarile ulterioare, dupa caz, pentru activitatile desfasurate.

(5) Varsarea capitalului social se realizeaza prin subscriere si varsare integrala, exclusiv in numerar, la momentul autorizarii de administrare, intr-un cont deschis la o banca, persoana juridica romana, sau la o sucursala a unei banci straine autorizate sa functioneze pe teritoriul Romaniei.

(6) Capitalul social prevazut la alin. (1) se majoreaza cu 0,2% pentru echivalentul in lei al fiecarui milion de euro care depaseste echivalentul in lei a 200 milioane euro active nete ale fondurilor de pensii ocupationale, aflate in administrare.

Articolul 17 - Actiunile administratorului

(1) Actiunile administratorului sunt nominative, nu pot fi transformate in actiuni la purtator, nu pot constitui garantii sau sa fie utilizate pentru acordarea de credite si nu pot fi executate silit, sub sanctiunea nulitatii absolute a actelor prin care se constituie garantiile, se acorda creditele sau a actelor de executare silita.

(2) Administratorii nu pot emite actiuni preferentiale.

(3) Actionarii nu pot beneficia de drepturi preferentiale sau de alte privilegii si este interzisa limitarea drepturilor sau impunerea de obligatii suplimentare.

(4) Activele financiare proprii ale administratorului nu pot fi utilizate pentru:

a) acordarea de imprumuturi;

b) garantarea de imprumuturi sau credite pentru terti.

Articolul 18 - Dobandirea si provenienta capitalului

(1) Administratorul sau o persoana afiliata acestuia poate achizitiona actiuni ale altui administrator, numai cu aprobarea prealabila a A.S.F. si cu respectarea legislatiei din domeniul concurentei, sub sanctiunea nulitatii absolute a actului.

(2) Capitalul social al administratorului nu poate proveni din imprumuturi sau credite si nu poate fi grevat de sarcini.

Articolul 19 - Fuziunea sau divizarea administratorului

(1) Operatiunile de fuziune sau divizare a administratorului sunt supuse autorizarii prealabile a A.S.F.

(2) Administratorii rezultati in urma operatiunilor de fuziune sau divizare prevazute la alin. (1) au obligatia sa respecte conditiile de autorizare, limita minima a capitalului social, cerintele prudentiale si regulile de conduita stabilite prin prezenta lege si prin reglementarile A.S.F., pe toata durata desfasurarii activitatii.

(3) Fuziunea administratorilor poate genera in paralel fuziunea fondurilor aflate in administrare.

(4) Autoritatea poate respinge motivat solicitarea de fuziune sau divizare atunci cand nu este in interesul participantilor, precum si in orice alte situatii prevazute prin reglementarile A.S.F.

Articolul 20 - Actionariatul administratorului

(1) O persoana fizica sau juridica poate fi actionar la un singur administrator.

(2) Calitatea actionarilor trebuie sa raspunda nevoii garantarii unei gestiuni prudente si sanatoase a fondului si sa permita realizarea unei supravegheri eficiente, in scopul protejarii intereselor participantilor si ale mostenitorilor acestora, definiti conform prevederilor Codului civil.

(3) Actionarii administratorului trebuie sa indeplineasca conditiile avute in vedere pentru fondatorii societatii de pensii, precum si urmatoarele:

a) sa justifice provenienta fondurilor destinate participatiei la capitalul social;

b) sa furnizeze toate informatiile necesare pentru identificarea relatiilor de afiliere cu alte persoane;

c) sa fi functionat, in cazul actionarilor persoane juridice, minimum 3 ani, cu exceptia celor rezultati in urma fuziunii sau divizarii unei alte persoane juridice care, inainte de fuziune sau de divizare, a functionat minimum 3 ani.

Articolul 21 - Achizitiile

(1) Potentialii achizitori transmit A.S.F. proiectul de achizitie intocmit in conformitate cu prevederile legale, indicand marimea participatiei care urmeaza a fi detinuta.

(2) Actionarii care intentioneaza sa cedeze, direct sau indirect, o participatie calificata notifica Autoritatii intentia respectiva, mentionand cota participatiei detinute in urma cedarii.

(3) Notificarea prevazuta la alin. (2) se realizeaza si in cazul in care actionarii isi diminueaza participatia calificata detinuta intr-o societate, astfel incat dreptul de vot sau capitalul social detinut scade sub 20%, 33% sau 50%.

(4) A.S.F. evalueaza impactul potentialului achizitor asupra administrarii corecte si prudente a societatii vizate de proiectul de achizitie si poate respinge motivat proiectul de achizitie.

Articolul 22 - Cerinte pentru structura de conducere/persoanele care detin functii-cheie

(1) Membrii structurii de conducere a administratorului si persoanele care detin functii-cheie prevazute la art. 3 alin. (1) lit. y) pct. (i), (ii) si (iv) sunt autorizate de catre A.S.F., odata cu analiza cererii pentru autorizarea de administrare.

(2) Persoanele care detin functii-cheie prevazute la art. 3 alin. (1) lit. y) pct. (iii) si (v) sunt notificate A.S.F.

(3) Membrii structurii de conducere a administratorului si persoanele care detin functii-cheie indeplinesc urmatoarele cerinte:

a) privind competenta:

(i) pentru membrii structurii de conducere a administratorului, calificarile, cunostintele si experienta lor sunt adecvate pentru a le permite sa asigure o administrare sanatoasa si prudenta a administratorului;

(ii) pentru persoanele care detin functii-cheie, calificarile, cunostintele si experienta lor profesionala sunt adecvate sa indeplineasca atributiile functiilor-cheie in mod corespunzator;

b) privind onorabilitatea, respectiv o buna reputatie si integritate.

(4) Persoana care detine o functie-cheie in cadrul administratorului este diferita de cea care detine o functie-cheie similara in cadrul angajatorului.

(5) Membrii structurii de conducere a administratorului nu pot fi membri in structura de conducere:

a) a unui alt administrator sau a persoanelor afiliate acestuia;

b) a administratorului unui fond de pensii facultative si/sau al unui fond de pensii administrat privat sau a persoanelor afiliate acestuia, cu exceptia situatiei in care administratorii fac parte din acelasi grup;

c) a depozitarului sau a persoanelor afiliate acestuia;

d) a societatilor de servicii de investitii financiare sau a persoanelor afiliate acestora cu care administratorul a incheiat un contract de intermediere;

e) a unei organizatii sindicale sau patronale.

(6) Interdictiile prevazute la alin. (5) se aplica si persoanelor care au raporturi de munca, comerciale sau alte raporturi similare cu entitatile prevazute la acelasi alineat.

Articolul 23 - Emiterea de reglementari privind organizarea administratorilor

A.S.F. emite reglementari privind:

a) verificarea provenientei capitalului varsat de catre fondatori;

b) procedura privind constituirea, majorarea si reducerea capitalului social;

c) criteriile aplicabile si procedura pentru evaluarea prudentiala a achizitiilor si majorarilor participatiilor la administratorii fondurilor de pensii ocupationale;

d) fuziunea si divizarea administratorilor.

SECTIUNEA a 3-a

Conditii de functionare

Articolul 24 - Cerinte generale de guvernanta

(1) Administratorul are obligatia sa adopte masurile corespunzatoare privind aplicarea unui sistem de guvernanta corporativa care sa asigure o administrare corecta, eficienta si prudenta bazata pe principiul continuitatii activitatii, proportional cu natura, amploarea si complexitatea activitatilor desfasurate.

(2) Sistemul de guvernanta corporativa aplicat trebuie sa respecte urmatoarele cerinte:

a) asigurarea unei structuri organizatorice transparente si adecvate;

b) alocarea adecvata si separarea corespunzatoare a responsabilitatilor;

c) administrarea corespunzatoare a riscurilor/managementul riscurilor;

d) adecvarea politicilor si strategiilor, precum si a mecanismelor de control intern;

e) asigurarea unei bune organizari administrative si contabile;

f) asigurarea unui sistem eficient de comunicare si de transmitere a informatiilor;

g) aplicarea unor proceduri operationale care sa impiedice divulgarea informatiilor confidentiale;

h) includerea unei analize a factorilor de mediu, sociali si de guvernanta legati de activele care fac obiectul investitiilor.

(3) Administratorul are obligatia sa adopte, sa aplice si sa mentina politici si proceduri corespunzatoare pentru a se asigura ca membrii structurii de conducere a administratorului si persoanele care detin functii-cheie indeplinesc in permanenta cerintele de buna reputatie si integritate.

(4) Conducerea administratorului poate fi asigurata numai de catre persoanele fizice care, potrivit actelor constitutive si/sau hotararii organelor statutare ale administratorului, sunt imputernicite sa conduca si sa coordoneze activitatea acestuia.

Articolul 25 - Politica de remunerare

(1) Administratorul are obligatia sa elaboreze si sa aplice o politica judicioasa de remunerare pentru toate persoanele din structura de conducere, precum si pentru cele care detin functii- cheie si pentru alte categorii de angajati ale caror activitati profesionale au un impact important asupra profilului de risc.

(2) Administratorul, in absenta unor dispozitii legale contrare, da publicitatii, in mod regulat, informatiile relevante referitoare la politica de remunerare, in conformitate cu reglementarile emise de A.S.F.

(3) Politica de remunerare prevazuta la alin. (1) respecta urmatoarele principii:

a) se stabileste, se pune in aplicare si se mentine in functie de activitatile, profilul de risc, obiectivele, interesul pe termen lung si performanta activitatii de administrare in ansamblu si sprijina administrarea corecta, prudenta si eficienta a fondurilor;

b) este corelata cu interesele pe termen lung ale participantilor;

c) include masuri menite sa evite conflictele de interese;

d) este compatibila cu gestionarea corecta si eficienta a riscurilor si nu incurajeaza asumarea unor riscuri incompatibile cu profilul de risc si politicile si strategiile fondului;

e) se aplica si prestatorilor de servicii in cazul activitatilor externalizate.

Articolul 26 - Separarea functiilor

(1) Administratorul trebuie sa separe functiile de decizie de functiile de executie si de functiile-cheie.

(2) Administratorul constituie structuri responsabile cu activitatile de audit intern, control intern, administrare a riscurilor, analiza oportunitatilor investitionale si plasarea activelor in conformitate cu strategia stabilita de consiliul de administratie/consiliul de supraveghere si dispune, atunci cand este cazul, de functie actuariala.

(3) Persoana care detine o functie-cheie raporteaza eventualele constatari si face recomandari structurii de conducere a administratorului potrivit competentei acesteia, care stabileste ce actiuni trebuie intreprinse.

(4) Fara a aduce atingere dreptului de a nu se autoincrimina, persoana care detine o functie-cheie informeaza A.S.F. daca structura de conducere a administratorului nu ia in timp util si in mod adecvat masurile corective in urmatoarele cazuri:

a) atunci cand persoana care detine o functie-cheie a sesizat un risc substantial ca administratorul sa nu respecte o cerinta legala importanta si a informat structura de conducere a administratorului cu privire la acest risc si in cazul in care acest lucru ar putea avea un impact semnificativ asupra intereselor participantilor; ori

b) atunci cand persoana care detine o functie-cheie a sesizat o incalcare a legislatiei aplicabile administratorului si activitatilor sale in cadrul acestei functii-cheie si a informat structura de conducere a administratorului cu privire la aceasta.

(5) Aplicarea prevederilor alin. (4) nu constituie motiv pentru sanctionarea persoanei care detine o functie-cheie de catre administrator.

Articolul 27 - Functia de audit intern

(1) Administratorul are obligatia de a constitui o structura de audit intern, a carei activitate se realizeaza conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

(2) Auditul intern trebuie sa acopere toate activitatile de administrare a fondurilor.

(3) Administratorul notifica A.S.F. persoana care conduce structura responsabila cu activitatile de audit intern.

(4) Obiectivele auditului intern sunt:

a) asigurarea ca politicile si procedurile administratorului sunt respectate in cadrul tuturor activitatilor si structurilor;

b) revizuirea politicilor, procedurilor, proceselor si mecanismelor de control, astfel incat acestea sa fie suficiente si adecvate activitatii desfasurate.

(5) In vederea indeplinirii obiectivelor, activitatea de audit intern include urmatoarele:

a) evaluarea eficientei si a gradului de adecvare a activitatii de control intern, de administrare a riscurilor si a investitiilor;

b) analizarea relevantei si integritatii datelor furnizate de sistemele informatice;

c) evaluarea acuratetei si credibilitatii inregistrarilor contabile si situatiilor financiare;

d) evaluarea modului in care se asigura protejarea elementelor patrimoniale bilantiere si extrabilantiere si identificarea metodelor de prevenire a fraudelor si a pierderilor de orice fel.

(6) Este interzisa externalizarea activitatii de audit intern de catre administrator.

(7) Fiecare misiune de audit intern face obiectul unui raport de audit intern care este prezentat consiliului de administratie/consiliului de supraveghere.

(8) Raportul prevazut la alin. (7) trebuie sa cuprinda urmatoarele elemente:

a) perioada supusa auditarii interne;

b) lista activitatilor desfasurate de catre structura de audit intern aferente perioadei auditate;

c) descrierea principalelor activitati desfasurate;

d) persoanele responsabile pentru efectuarea respectivelor activitati;

e) deficientele identificate si recomandarile structurii de audit intern pentru remedierea acestora;

f) situatia privind planul de masuri pentru solutionarea deficientelor identificate, separat pentru deficientele curente si cele identificate prin rapoartele de audit intern anterioare, in cazul in care acestea din urma nu au fost solutionate corespunzator.

(9) Persoana care conduce structura de audit intern are obligatia de a intocmi un raport semestrial privind misiunile de audit intern desfasurate, care se transmite A.S.F. in conformitate cu reglementarile acesteia.

(10) Auditorii interni au acces la orice date sau inregistrari, precum si la documente si informatii relevante necesare indeplinirii atributiilor care le revin.

(11) In indeplinirea atributiilor care ii revin, persoana care conduce structura de audit intern urmareste modul de implementare a recomandarilor formulate in raportul de audit intern.

Articolul 28 - Functia actuariala

(1) Atunci cand prospectul prevede acoperirea riscurilor biometrice si/sau garanteaza rata de rentabilitate a investitiilor sau un anumit nivel al garantiilor, administratorul constituie sau dispune de o functie actuariala responsabila cu:

a) coordonarea si monitorizarea calculului provizioanelor tehnice;

b) evaluarea adecvarii metodologiilor si modelelor de baza utilizate la calculul provizioanelor tehnice si a ipotezelor formulate in acest scop;

c) determinarea in ce masura datele utilizate la calcularea provizioanelor tehnice sunt suficiente si calitatea acestora;

d) compararea ipotezelor utilizate la calculul provizioanelor tehnice cu experienta;

e) informarea consiliului de administratie/consiliului de supraveghere cu privire la adecvarea calcularii provizioanelor tehnice;

f) exprimarea unei opinii privind strategia de aderare, in cazul in care prospectul prevede;

g) exprimarea unei opinii privind adecvarea mecanismelor de asigurare in cazul in care prospectul prevede astfel de mecanisme; si

h) participarea la punerea in aplicare efectiva a sistemului de gestionare a riscurilor.

(2) Administratorul desemneaza cel putin o persoana independenta, din interiorul sau din afara entitatii, care sa raspunda de functia actuariala.

(3) Administratorul notifica A.S.F. persoana responsabila cu functia actuariala.

(4) In exercitarea atributiilor sale, persoana responsabila cu functia actuariala are obligatia de a intocmi anual un raport actuarial, care se transmite A.S.F. in conformitate cu reglementarile acesteia.

Articolul 29 - Functia de control intern/conformitate

(1) Administratorul are obligatia de a constitui o structura de control intern/conformitate pentru care trebuie prevazute urmatoarele elemente:

a) rolul si responsabilitatile structurii de conducere in relatia cu structura de control intern;

b) activitatile de control intern si separarea responsabilitatilor;

c) activitatile de monitorizare si corectare a deficientelor.

(2) Obiectivele activitatii de control intern/conformitate sunt:

a) desfasurarea acesteia in conditii de eficienta;

b) furnizarea unor informatii corecte, credibile, relevante, complete si oportune in luarea deciziilor de catre membrii consiliului de administratie/consiliului de supraveghere sau directori/directorat, dupa caz, precum si de catre utilizatorii externi ai informatiilor;

c) supravegherea respectarii de catre administrator si personalul acestuia a actelor normative aplicabile si a reglementarilor/normelor/procedurilor/regulilor interne;

d) reducerea riscurilor de neindeplinire a obligatiilor de catre administrator.

(3) Activitatea de control intern/conformitate se desfasoara in mod independent de activitatile pe care administratorul le monitorizeaza si controleaza, astfel incat:

a) sa evalueze in mod continuu eficacitatea si modul adecvat de punere in aplicare a masurilor si procedurilor administratorului, precum si masurile dispuse pentru rezolvarea oricaror situatii de neindeplinire a obligatiilor acestuia;

b) sa urmareasca desfasurarea activitatii de administrare a fondului in conditii de eficacitate.

(4) Pentru a permite persoanei care conduce structura de control intern/conformitate sa isi duca la indeplinire responsabilitatile in mod corect si independent, administratorul trebuie sa se asigure ca aceasta:

a) are autoritatea, resursele si experienta necesare, precum si acces la toate informatiile relevante;

b) are atributii aferente activitatii de control intern, precum si metode de remunerare, astfel incat sa nu ii fie afectata obiectivitatea sau sa conduca la aceasta posibilitate;

c) nu este implicata in desfasurarea activitatilor pe care le monitorizeaza;

d) participa, in calitate de invitat, la sedinta consiliului de administratie/consiliului de supraveghere, atunci cand pe ordinea de zi a acesteia este prevazuta dezbaterea raportului prevazut la alin. (7).

(5) Activitatea de control intern/conformitate este implementata pentru fiecare nivel organizatoric al administratorului si se exercita in functie de dimensiunea, natura si complexitatea acestuia.

(6) Este interzisa externalizarea activitatii de control intern/conformitate de catre administrator.

(7) In exercitarea atributiilor sale, persoana care conduce structura de control intern/conformitate are obligatia de a intocmi semestrial un raport de control intern, care se transmite A.S.F. in conformitate cu reglementarile acesteia.

Articolul 30 - Functia de administrare a riscurilor

(1) Administratorul are obligatia de a constitui o structura de administrare a riscurilor.

(2) Obiectivele activitatii de administrare a riscurilor sunt identificarea, analizarea, evaluarea, diminuarea, monitorizarea si raportarea riscurilor la care sunt expuse fondurile si administratorul, in mod proportional cu dimensiunea si organizarea lor interna, precum si cu volumul, natura, amploarea si complexitatea activitatii desfasurate.

(3) Activitatea de administrare a riscurilor trebuie sa se realizeze cu luarea in considerare a factorilor interni si externi care afecteaza activitatea fondului si administratorului acestuia, avand in vedere urmatoarele:

a) calculul si constituirea provizionului;

b) administrarea activelor si a pasivelor;

c) strategia de investitii;

d) gestionarea riscului de lichiditate si a riscului de concentrare;

e) gestionarea riscului operational;

f) asigurarea si alte tehnici de diminuare a riscurilor;

g) riscurile de mediu, sociale si de guvernanta asociate cu portofoliul de investitii si gestionarea acestora;

h) alti factori prevazuti de reglementarile A.S.F.

(4) In functie de tipul schemei de pensii ocupationale, sistemul de gestionare a riscurilor trebuie sa ia in considerare riscurile suportate de participanti.

(5) Pentru riscurile identificate, administratorul efectueaza analize cantitative si/sau calitative, utilizand teste de stres, dupa caz.

(6) Persoana care conduce structura de administrare a riscurilor raporteaza structurii de conducere in scopul de a oferi fundamentare pentru revizuirea si imbunatatirea politicii de administrare a riscurilor si a limitelor de expunere fixate, inclusiv pentru adoptarea de masuri adecvate daca rezultatele testelor indica o vulnerabilitate semnificativa.

(7) Persoana care conduce structura de administrare a riscurilor are obligatia de a intocmi semestrial un raport de risc, in conformitate cu art. 115, care se transmite A.S.F. in conformitate cu reglementarile acesteia.

(8) Este interzisa externalizarea activitatii de administrare a riscurilor.

Articolul 31 - Functia de administrare a investitiilor

(1) Administratorul are obligatia de a constitui o structura separata, responsabila cu administrarea investitiilor, cu analiza oportunitatilor investitionale si plasarea activelor in conformitate cu strategia stabilita de consiliul de administratie sau de consiliul de supraveghere, dupa caz.

(2) Este interzisa externalizarea activitatii de administrare a investitiilor.

Articolul 32 - Obligatia privind existenta unui sistem informatic

Administratorul trebuie sa dispuna de un sistem informatic care sa asigure pastrarea in siguranta a evidentelor operationale si contabile ale fondului, ale valorii activului net, ale numarului de unitati de fond ale participantilor, ale platii drepturilor participantilor/mostenitorilor acestora, definiti conform prevederilor Codului civil, evidentierea modului de calcul al tuturor comisioanelor, taxelor si tarifelor incasate sau datorate, a modului de calcul al obligatiilor de plata.

Articolul 33 - Inceperea activitatii de administrare

Administratorul poate incepe activitatea de administrare de la data comunicarii deciziei de autorizare de administrare a fondului.

Articolul 34 - Activitatea de administrare a fondurilor

(1) Activitatea de administrare a fondurilor cuprinde urmatoarele:

a) administrarea si investirea activelor fondului;

b) evaluarea portofoliului de active si determinarea valorii activului si pasivului fondului;

c) gestionarea operatiunilor zilnice ale fondului;

d) convertirea contributiilor;

e) calculul activului net al fondului;

f) calculul si plata pensiilor ocupationale, dupa caz;

g) constituirea si actualizarea registrului participantilor;

h) calculul ratelor de rentabilitate;

i) reflectarea elementelor de natura activelor, datoriilor, capitalurilor proprii, cheltuielilor si veniturilor;

j) calculul provizionului tehnic;

k) gestionarea relatiilor cu entitatile implicate in domeniul pensiilor ocupationale;

l) dispunerea efectuarii platilor datorate entitatilor implicate in domeniul pensiilor ocupationale si A.S.F.;

m) elaborarea, prezentarea, depunerea, publicarea si distribuirea catre A.S.F., angajatori si participanti, a situatiilor financiare anuale si a rapoartelor prevazute de prezenta lege;

n) gestionarea, pastrarea si arhivarea documentelor privind fondul, angajatorii, contributiile, participantii si mostenitorii acestora, definiti conform prevederilor Codului civil, dupa caz, precum si altele asimilate, cu respectarea legislatiei in domeniu;

o) alte activitati prevazute in reglementarile A.S.F.

(2) Ca principiu general, administratorul tine seama, dupa caz, in cadrul activitatii de administrare a fondurilor, de obiectivul repartizarii echitabile a riscurilor si a beneficiilor intre generatii.

Articolul 35 - Segregarea activelor

(1) Activitatile de administrare si furnizare a pensiilor ocupationale, precum si toate activele si angajamentele corespunzatoare acestora sunt restrictionate, gestionate si organizate separat de alte activitati ale administratorului, fara posibilitate de transfer.

(2) Activele si pasivele unui fond sunt evidentiate si tinute separat de cele ale administratorului, ale celorlalte fonduri de pensii ocupationale administrate, precum si de cele ale altor fonduri de pensii private administrate.

Articolul 36 - Externalizarea

(1) Administratorul poate externaliza, partial sau in totalitate, activitatile prevazute la art. 34 alin. (1) lit. h) -n) unor prestatori de servicii care sa opereze in numele sau.

(2) Administratorul nu poate delega raspunderea si ramane pe deplin responsabil de respectarea obligatiilor care ii revin in temeiul prezentei legi atunci cand externalizeaza oricare dintre activitatile prevazute la art. 34 alin. (1) lit. h) -n).

(3) Externalizarea se realizeaza in asa fel incat sa se evite oricare dintre urmatoarele consecinte:

a) diminuarea calitatii sistemului de guvernanta al administratorului;

b) cresterea nejustificata a riscului operational;

c) subminarea capacitatii A.S.F. de a supraveghea respectarea de catre administrator a obligatiilor sale;

d) prestarea de servicii catre participanti si mostenitorii acestora, definiti conform prevederilor Codului civil, in mod defectuos, cu incalcarea prevederilor legale si contractuale.

(4) Administratorul asigura functionarea corespunzatoare a activitatilor externalizate prin procesul de selectie a unui prestator de servicii si prin monitorizarea continua a activitatilor acestuia.

(5) Externalizarea activitatilor prevazute la alin. (1) se realizeaza in baza unui contract incheiat intre administrator si prestatorul de servicii.

(6) Administratorul este obligat sa notifice A.S.F. intentia de a efectua operatiunile prevazute la alin. (1), inainte de a incheia contractul prevazut la alin. (5).

Articolul 37 - Taxa de functionare

Administratorul achita A.S.F. de la momentul autorizarii fondului, pe toata durata de functionare a acestuia, o taxa lunara, conform reglementarilor A.S.F.

Articolul 38 - Emiterea de reglementari privind modul de functionare a administratorilor

(1) A.S.F. emite reglementari cu privire la:

a) cerintele pentru autorizarea persoanelor din structura de conducere si a celor care detin functii-cheie;

b) principiile de organizare si functionare a structurilor prevazute la art. 26 alin. (2);

c) continutul minim al rapoartelor prevazute la art. 28 alin. (4), art. 29 alin. (7) si art. 30 alin. (7);

d) calculul si raportarea taxei de functionare a administratorilor;

e) reguli aplicabile externalizarii activitatilor care intra sub incidenta prezentei legi;

f) contabilitatea administratorilor si a fondurilor, respectiv a Fondului de garantare;

g) organizarea activitatii de arhiva a administratorilor.

(2) Emiterea reglementarilor prevazute la alin. (1) lit. f) se realizeaza cu avizul Ministerului Finantelor Publice.

SECTIUNEA a 4-a

Reguli prudentiale

Articolul 39 - Regulile prudentiale

(1) Administratorul trebuie sa respecte in orice moment, pe parcursul desfasurarii activitatii, regulile de prudentialitate stabilite prin prezenta lege si prin reglementarile A.S.F.

(2) Regulile prudentiale sunt cuprinse in reglementarile interne ale administratorului si se refera, fara a se limita la:

a) stabilirea directiilor principale de activitate si de dezvoltare ale administratorului;

b) stabilirea politicilor contabile si a sistemului de control financiar, precum si aprobarea planificarii financiare;

c) stabilirea unor proceduri administrative si contabile corespunzatoare, de control si siguranta pentru procesarea electronica a datelor, precum si mecanisme adecvate de control intern;

d) stabilirea de proceduri adecvate care sa asigure separarea activelor si pasivelor administratorului si ale fiecarui fond de pensii private administrat;

e) stabilirea unor proceduri cu privire la mecanismele de adoptare a deciziilor, la modalitatile de raportare interna si la administrarea conflictului de interese;

f) stabilirea unor proceduri adecvate care sa asigure posibilitatea ca operatiunile efectuate de administrator sa fie reconstituite, inclusiv in ceea ce priveste partile implicate, timpul si locul in care au fost efectuate;

g) stabilirea de politici scrise in ceea ce priveste gestionarea riscurilor, auditul intern si, daca este cazul, activitatile actuariale si cele externalizate;

h) pastrarea inregistrarilor tranzactiilor desfasurate, pentru a permite verificarea respectarii regulilor prudentiale, regulilor de guvernanta corporativa, precum si a altor cerinte legale.

(3) Politicile prevazute la alin. (2) lit. g) sunt revizuite cel putin o data la trei ani sau ori de cate ori este necesar.

Articolul 40 - Obligatii in scopul protejarii intereselor participantilor si mostenitorilor acestora

In scopul protejarii intereselor participantilor si ale mostenitorilor acestora, definiti conform prevederilor Codului civil, si a integritatii sistemului de pensii ocupationale, administratorul are urmatoarele obligatii:

a) sa actioneze cu onestitate, corectitudine si diligenta profesionala;

b) sa evite conflictele de interese;

c) sa asigure participantilor si mostenitorilor acestora, definiti conform prevederilor Codului civil, un tratament corect, egal si nediscriminatoriu.

Articolul 41 - Emiterea de reglementari privind regulile prudentiale

A.S.F. emite reglementari privind:

a) aplicarea de catre administratori a regulilor prudentiale;

b) aplicarea principiilor de guvernanta corporativa.

SECTIUNEA a 5-a

Finantarea activitatii administratorului

Articolul 42 - Comisionul de administrare

(1) Pentru activitatea de administrare, administratorul percepe un comision de administrare, prin:

a) deducerea unui procent de maximum 0,2% pe luna din activul net al fondului; si/sau

b) perceperea unei sume fixe care se suporta de catre angajator.

(2) Cuantumul comisionului de administrare se stabileste prin contractul de administrare si este prevazut in prospect.

(3) Modificarea comisionului de administrare se comunica participantilor cu cel putin 90 de zile inainte de aplicare.

(4) Modificarea comisionului de administrare prevazut la alin. (2) este supusa regulilor de informare a participantilor prevazute in schema de pensii ocupationale si este notificata A.S.F.

(5) Comisionul de administrare prevazut la alin. (1) poate fi platit de catre angajator, din surse proprii, cu aplicarea corespunzatoare a alin. (2) - (4).

Articolul 43 - Veniturile administratorului

Veniturile administratorului aferente activitatii de administrare a unui fond se constituie din comisioanele de administrare aferente schemelor de pensii ocupationale administrate.

Articolul 44 - Emiterea de reglementari privind finantarea activitatii administratorului

A.S.F. emite reglementari privind:

a) metodologia de calcul si raportare a comisionului de administrare;

b) procedura de comunicare a modificarii comisionului de administrare;

c) raportarea veniturilor administratorului;

d) reguli de notificare a modificarii comisionului de administrare.

CAPITOLUL III

Schema de pensii ocupationale si prospectul

SECTIUNEA 1 - Schema de pensii ocupationale

Articolul 45 - Elementele constitutive ale schemei de pensii ocupationale

(1) Schema de pensii ocupationale trebuie sa contina urmatoarele:

a) tipul schemei de pensii ocupationale;

b) cuantumul si periodicitatea contributiilor;

c) informatii privind proportiile de impartire a contributiilor intre angajator si angajat, dupa caz;

d) metode prin care se pot efectua plati ale drepturilor participantilor, precum si frecventa, durata si modificarea acestor plati;

e) modalitatea de schimbare a cuantumului contributiilor;

f) garantiile oferite, dupa caz;

g) informatii referitoare la vesting, dupa caz;

h) conditiile de acordare a contravalorii activului personal in caz de invaliditate, deces si deschiderea dreptului la pensie.

(2) Schema de pensii ocupationale poate fi de tip contributii definite sau contributii definite cu garantii.

(3) Dreptul de a propune o schema de pensii ocupationale apartine angajatorului, prin contractul colectiv de munca sau, in lipsa acestuia, prin contractele individuale de munca ale tuturor angajatilor sau in temeiul unor rapoarte de serviciu sau acte de numire, dupa caz, in baza carora fiecare angajat isi desfasoara activitatea.

(4) Toate informatiile privind schema de pensii sunt furnizate de catre angajator.

Articolul 46 - Aderarea angajatilor proprii la o schema de pensii ocupationale

(1) Administratorul transmite angajatorului actele individuale de aderare spre a fi completate si semnate de catre fiecare angajat, viitor participant.

(2) Angajatorul transmite administratorului actele individuale de aderare completate.

Articolul 47 - Emiterea de reglementari privind schema de pensii ocupationale

A.S.F. emite reglementari privind regulile schemei de pensii ocupationale.

SECTIUNEA a 2-a

Prospectul

Articolul 48 - Prospectul fondului

Fiecare fond are un prospect distinct si autorizat.

Articolul 49 - Elementele obligatorii ale prospectului

(1) Prospectul este elaborat si propus de catre administrator, care furnizeaza toate informatiile privind acesta.

(2) Administratorul trebuie sa obtina autorizarea prospectului de catre A.S.F.

(3) Prospectul contine obligatoriu urmatoarele elemente:

a) denumirea si sediul administratorului;

b) informatii despre fond, depozitar si auditorul financiar;

c) termenii si conditiile schemei de pensii ocupationale si ale contractului de administrare;

d) principiile si politica de investitii aplicate unitar tuturor schemelor de pensii ocupationale;

e) riscurile financiare, tehnice si de alta natura;

f) natura si distributia riscurilor prevazute la lit. e);

g) impartirea intre participanti a rezultatelor din investitii in mod proportional cu numarul de unitati de fond detinute de catre acestia;

h) dreptul exclusiv de proprietate al participantilor asupra activului personal existent in conturile individuale sau amanarea momentului la care se naste acest drept in situatia existentei unor clauze referitoare la vesting;

i) conditiile privind plata contributiilor;

j) conditiile de acordare a contravalorii activului personal in caz de invaliditate, deces si deschiderea dreptului la pensie;

k) periodicitatea si procedura de raportare catre participanti;

l) conditiile si procedurile de incetare a participarii la fond si de transfer la un alt fond;

m) informatii privind modul si masura in care factorii de mediu, climatici, sociali si cei legati de guvernanta corporativa sunt luati in considerare in cadrul politicii de investitii;

n) indicatii cu privire la modul in care pot fi obtinute informatii suplimentare.

(4) In cazul in care schema de pensii ocupationale si/sau prospectul prevad clauze referitoare la vesting, angajatul poate incepe sa contribuie doar ulterior datei la care acesta dobandeste dreptul de proprietate asupra activului personal.

(5) In cazul aplicarii clauzei privind vestingul, administratorul returneaza angajatorului contravaloarea activului personal al unui participant, mai putin deducerile legale.

Articolul 50 - Incasarea de contributii

Administratorul procedeaza la incasarea de contributii numai dupa autorizarea prospectului si a fondului, sub sanctiunea retragerii autorizarii de functionare a administratorului.

Articolul 51 - Autorizarea prospectului

(1) In vederea autorizarii unui prospect, administratorul transmite A.S.F. o cerere de autorizare, insotita de urmatoarele documente:

a) proiectul prospectului;

b) schema/schemele de pensie/pensii ocupationala/ocupationale;

c) contractul de administrare;

d) contractul de depozitare;

e) contractul de custodie;

f) contractul de societate;

g) dovada platii taxei de autorizare a prospectului.

(2) A.S.F. aproba sau respinge, dupa caz, cererea de autorizare, prin decizie.

Articolul 52 - Modificarea prospectului

(1) Modificarea prospectului se autorizeaza de catre A.S.F.

(2) Autoritatea poate respinge modificarile solicitate daca acestea:

a) prejudiciaza interesul participantilor;

b) creeaza inechitati intre participanti;

c) nu respecta legislatia in vigoare.

(3) Administratorul are obligatia sa prezinte A.S.F. dovada informarii participantilor, cu privire la modificarea prevazuta la alin. (1).

Articolul 53 - Retragerea autorizarii prospectului

(1) A.S.F. poate retrage prin decizie, scrisa si motivata, autorizarea unui prospect in situatiile in care constata ca administratorul a incalcat dispozitiile prezentei legi si ale reglementarilor A.S.F.

(2) Cu cel putin 30 de zile calendaristice inainte de a proceda la retragerea autorizarii, A.S.F. notifica administratorului fondului respectiv si angajatorului/angajatorilor intentia si motivele retragerii.

(3) In termen de 30 de zile calendaristice de la data primirii notificarii A.S.F., administratorul are obligatia sa raspunda acestei notificari si, daca este cazul, sa propuna un plan de remediere.

(4) A.S.F. poate aproba planul de remediere propus si acorda un termen de punere in aplicare.

(5) In cazul in care A.S.F. nu primeste raspuns in termenul prevazut la alin. (3) sau daca raspunsul primit ori planul de remediere propus nu indeplineste conditiile legale, procedeaza la retragerea autorizarii prospectului si fondului.

(6) Decizia de retragere a autorizarii prospectului, scrisa si motivata, se comunica in termen de 10 zile lucratoare de la adoptarea acesteia si poate fi atacata la instanta judecatoreasca competenta, in conformitate cu prevederile Legii nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

(7) Contestatia adresata instantei de contencios administrativ competente nu suspenda, pe timpul solutionarii acesteia, decizia prevazuta la alin. (1).

Articolul 54 - Retragerea autorizarii fondului in cazul retragerii autorizarii prospectului

Retragerea de catre A.S.F. a autorizarii unui prospect conduce la retragerea autorizarii fondului.

Articolul 55 - Emiterea de reglementari privind prospectul fondului

A.S.F. emite reglementari referitoare la:

a) continutul prospectului;

b) procedura de autorizare, modificare si retragere a autorizarii prospectului.

CAPITOLUL IV

Fondul

SECTIUNEA 1 - Infiintarea si autorizarea fondurilor

Articolul 56 - Infiintarea fondului

(1) Un fond poate fi administrat numai de catre un administrator autorizat in acest scop de catre A.S.F.

(2) Initiativa constituirii unui fond apartine exclusiv unui administrator autorizat, in conformitate cu decizia adoptata de catre structura de conducere a acestuia potrivit competentelor stabilite prin actul constitutiv.

Articolul 57 - Date de identificare ale fondului

(1) Sediul fondului este acelasi cu cel al administratorului.

(2) Denumirea fondului contine sintagma fond de pensii ocupationale.

Articolul 58 - Contractul de societate

(1) Contractul de societate este intocmit in forma scrisa de catre administrator.

(2) Contractul de societate reprezinta un contract-cadru de adeziune la care participantul devine parte prin semnarea actului individual de aderare.

(3) Prin derogare de la prevederile art. 1910 alin. (2) si (3) din Codul civil, republicata, cu modificarile ulterioare, contractul de societate poate fi modificat la propunerea administratorului, cu acordul angajatorului/angajatorilor.

(4) A.S.F. analizeaza modificarile prevazute la alin. (3) si aproba sau respinge prin decizie modificarea contractului de societate.

Articolul 59 - Contractul de administrare

(1) Contractul de administrare se incheie de catre angajator cu un administrator autorizat de A.S.F.

(2) A.S.F. elaboreaza modelul contractului-cadru de administrare, care contine in mod obligatoriu urmatoarele:

a) partile contractante;

b) principiile schemei de pensii ocupationale;

c) principalele drepturi si obligatii ale partilor contractante si modalitatea de implementare;

d) obligatiile de informare ale administratorului fata de participanti si autoritati;

e) raspunderea partilor contractante;

f) durata contractului de administrare, modalitatile de modificare si de incetare a contractului de administrare.

Articolul 60 - Modificarea contractului de administrare

(1) In situatia modificarii contractului de administrare, A.S.F. analizeaza modificarile propuse si le aproba sau respinge prin decizie.

(2) In cazul in care angajatorul si administratorul nu convin asupra termenilor de modificare a contractului de administrare, angajatorul poate decide incetarea contractului de administrare si transferul angajatilor sai, a activelor personale ale acestora, precum si a schemei de pensii catre un alt fond, avand drept obligatie sa actioneze in interesul participantilor, cu prudenta si diligenta.

(3) In cazul in care un singur angajator a incheiat un contract de administrare pentru un fond, in termen de 12 luni de la data ramanerii definitive a hotararii de pronuntare a falimentului angajatorului, participantii solicita administratorului transferul activelor personale la un fond de pensii ocupationale sau transferul activelor personale la un fond de pensii facultative.

(4) In situatia in care participantii nu isi exprima optiunea in termenul prevazut la alin. (3), administratorul transfera activele personale ale acestora la un fond de pensii facultative selectat conform reglementarilor emise de A.S.F.

Articolul 61 - Reprezentarea fondului in raport cu administratorii si tertii

(1) Angajatorul reprezinta participantii la fond in relatiile cu administratorul.

(2) Administratorul reprezinta fondul in raporturile cu tertii, inclusiv in fata instantelor judecatoresti.

(3) Actiunile si cererile in legatura cu administrarea fondului, introduse la instantele judecatoresti, de participanti sau de institutiile publice, sunt scutite de taxa judiciara de timbru.

(4) Administratorul este obligat sa informeze angajatorul despre activitatea desfasurata, in conformitate cu contractul de administrare si cu reglementarile A.S.F.

Articolul 62 - Autorizarea fondului

(1) Fondul este autorizat de catre A.S.F.

(2) Decizia de autorizare a fondului se elibereaza in baza unei cereri formulate de catre administratorul care va administra respectivul fond, insotita de urmatoarele:

a) documentul care atesta, dupa caz, autorizarea ca administrator de fonduri de catre autoritati competente dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau apartinand Spatiului Economic European;

b) contractul de administrare;

c) contractele de depozitare si custodie incheiate intre administratorul fondului si depozitar, contracte incheiate sub conditia autorizarii fondului si care intra in vigoare la data autorizarii acestuia;

d) contractul incheiat intre administratorul fondului si auditorul financiar, pentru auditarea activitatii fondului, contract incheiat sub conditia autorizarii fondului si care intra in vigoare la data autorizarii acestuia;

e) contractul de societate;

f) proiectul prospectului;

g) actul individual de aderare la fond;

h) dovada existentei a cel putin 100 de persoane care vor fi participanti la fond;

i) dovada platii taxei pentru cererea de autorizare.

Articolul 63 - Analiza cererii de autorizare a unui fond

(1) A.S.F. analizeaza cererea de autorizare a unui fond si, in termen de 30 de zile calendaristice de la inregistrarea acesteia si a documentatiei prevazute la art. 62 alin. (2), procedeaza la aprobarea sau la respingerea cererii, prin decizie scrisa si motivata.

(2) Orice solicitare a A.S.F. de informatii suplimentare sau de modificare a documentelor prezentate intrerupe termenul prevazut la alin. (1), un nou termen incepand sa curga de la data depunerii respectivelor informatii sau modificari, depunere care nu poate fi facuta mai tarziu de 30 de zile calendaristice de la data solicitarii A.S.F., sub sanctiunea respingerii cererii de autorizare a unui fond.

(3) Decizia de autorizare sau decizia de respingere, dupa caz, se comunica in termen de 10 zile lucratoare de la adoptarea acesteia.

Articolul 64 - Respingerea cererii de autorizare a unui fond

(1) A.S.F. respinge cererea de autorizare a unui fond, daca:

a) cererea sau documentele primite nu sunt conforme cu dispozitiile prezentei legi;

b) documentele prezentate contin clauze sau, dimpotriva, nu contin anumite clauze, fapt ce poate avea ca efect prejudicierea intereselor participantilor la fond sau nu protejeaza in mod adecvat interesele participantilor;

c) exista posibilitatea ca administrarea fondului, ca volum sau complexitate, sa nu fie desfasurata in conformitate cu practica administrarii solide si prudente a fondurilor, potrivit reglementarilor A.S.F.

(2) In cazul respingerii cererii de autorizare a unui fond, A.S.F. informeaza administratorul care a formulat cererea despre motivele respingerii.

Articolul 65 - Retragerea autorizarii fondului

(1) A.S.F. poate retrage autorizarea unui fond in urmatoarele situatii:

a) cand nu sunt respectate prevederile prospectului;

b) cand numarul de participanti la fond a scazut sub minimul legal de 100 de persoane si se mentine timp de 12 luni consecutiv;

c) cand este in interesul participantilor;

d) cand rata de rentabilitate a unui fond este mai mica decat rata de rentabilitate minima pentru 6 trimestre consecutive.

(2) Administratorului ii este interzisa investirea activelor fondului din momentul retragerii autorizarii fondului.

Articolul 66 - Decizia de respingere si decizia de retragere a autorizarii fondului

(1) Decizia de respingere a cererii de autorizare a fondului si decizia de retragere a autorizarii fondului pot fi atacate la instanta de contencios administrativ competenta, potrivit legii.

(2) Contestatia adresata instantei de contencios administrativ competente nu suspenda, pe timpul solutionarii acesteia, decizia de retragere a autorizarii fondului.

(3) In termen de 10 zile lucratoare de la data expirarii perioadei de contestare sau, dupa caz, de la data ramanerii definitive a hotararii judecatoresti prin care s-a solutionat contestatia, A.S.F. publica anuntul privind retragerea autorizarii fondului in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, si pe pagina de internet a A.S.F.

Articolul 67 - Resursele financiare si cheltuielile legate de administrare suportate de fond

(1) Fondul primeste contributiile participantilor dupa autorizarea administratorului si fondului.

(2) Resursele financiare ale fondului sunt:

a) contributiile convertite in unitati de fond;

b) drepturile cuvenite mostenitorilor participantilor, definiti conform prevederilor Codului civil, la care acestia au renuntat sau care nu au fost revendicate in termenul de prescriptie de 10 ani de la data decesului participantului;

c) sumele reprezentand plati ale administratorului/angajatorului din resurse proprii conform obligatiilor asumate de administrator prin prospect sau de catre angajator prin schema de pensii ocupationale;

d) sumele provenite din investirea veniturilor prevazute la lit. a)-c).

(3) Cheltuielile legate de administrare suportate de fond sunt urmatoarele:

a) comisionul de administrare;

b) comisionul de depozitare si de custodie;

c) comisioanele de tranzactionare;

d) comisioanele bancare;

e) onorariul pentru auditul situatiilor financiare ale fondului.

(4) Un fond nu poate fi declarat in stare de faliment.

Articolul 68 - Emiterea de reglementari privind infiintarea si autorizarea fondurilor

A.S.F. emite reglementari referitoare la:

a) infiintarea si autorizarea fondurilor;

b) continutul minim al contractului de societate prin care se constituie un fond, precum si procedura de modificare a acestuia;

c) continutul minim al contractului de administrare, precum si procedura de modificare a acestuia;

d) operatiunile de incasari si plati efectuate prin conturile fondului;

e) fuziunea fondurilor.

SECTIUNEA a 2-a

Supravegherea speciala si administrarea speciala

Articolul 69 - Supravegherea speciala

(1) Supravegherea speciala are drept scop aplicarea unor masuri suplimentare pentru limitarea riscurilor si asigurarea redresarii fondului, in vederea protejarii intereselor participantilor si ale mostenitorilor acestora, definiti conform prevederilor Codului civil, in situatia in care se constata deficiente in urma supravegherii sau controalelor efectuate de A.S.F. si care nu sunt situatii de natura a institui administrarea speciala.

(2) Supravegherea speciala se instituie de catre A.S.F., concomitent cu desemnarea Consiliului de supraveghere speciala.

(3) A.S.F. notifica administratorului instituirea supravegherii speciale, prin decizie scrisa si motivata, care poate fi contestata la instanta judecatoreasca competenta, conform prevederilor legislatiei in vigoare referitoare la contenciosul administrativ.

(4) Membrii Consiliului de supraveghere speciala au acces la toate documentele si evidentele fondului si ale administratorului, fiind obligati sa pastreze confidentialitatea informatiilor.

(5) Consiliul de supraveghere speciala nu se substituie organelor de conducere ale administratorului.

(6) Consiliul de supraveghere speciala asista si supervizeaza activitatea administratorului referitoare la fond.

(7) Consiliul de supraveghere speciala are urmatoarele atributii:

a) analizeaza situatia financiara a fondului si a administratorului si prezinta A.S.F. rapoarte periodice despre aceasta;

b) urmareste modul in care administratorul aplica masurile de remediere a deficientelor constatate in actele de control intocmite de organele de control ale A.S.F.;

c) urmareste realizarea planului de remediere a deficientelor sau de redresare financiara a fondului, propus de administrator;

d) suspenda sau desfiinteaza actele de decizie ale administratorului, contrare reglementarilor prudentiale sau care determina deteriorarea situatiei financiare a fondului;

e) propune A.S.F. aplicarea de sanctiuni in situatia in care administratorul nu respecta masurile dispuse de Consiliul de supraveghere speciala;

f) alte atributii stabilite de A.S.F.

(8) In perioada exercitarii supravegherii speciale, Consiliul de supraveghere speciala avizeaza deciziile adoptate de organele de conducere ale administratorului.

(9) A.S.F. emite reglementari referitoare la supravegherea speciala.

Articolul 70 - Instituirea administrarii speciale

(1) Administrarea speciala are drept scop exercitarea raspunderii fiduciare de a pastra valoarea activelor fondurilor si de a limita pierderile, in vederea protejarii drepturilor cuvenite participantilor si mostenitorilor acestora, definiti conform prevederilor Codului civil.

(2) Administrarea speciala se instituie in cazul retragerii autorizatiei prospectului si a fondului si/sau a autorizatiei de administrare.

(3) In ziua lucratoare urmatoare datei adoptarii deciziei de retragere a autorizatiei de administrare ori a autorizatiei prospectului si a fondului, A.S.F. notifica administratorul cu privire la retragerea autorizatiei si solicita oferte celorlalti administratori pentru preluarea in administrare speciala a fondului.

Articolul 71 - Desemnarea administratorului special

(1) In termen de 5 zile calendaristice de la data notificarii, administratorii transmit ofertele de administrare speciala.

(2) In termen de 5 zile calendaristice de la expirarea termenului prevazut la alin. (1), A.S.F. selecteaza ofertele de administrare speciala.

(3) Principalele criterii de selectie a ofertelor constau in performanta administratorilor, politica investitionala si nivelul cheltuielilor legate de administrare.

(4) Administratorul selectat potrivit criteriilor de selectie prevazute la alin. (3) preia in administrare activele fondului.

(5) In cazul in care administratorii nu transmit oferte, A.S.F. desemneaza un administrator special, dupa expirarea termenului prevazut la alin. (1), dintre administratorii autorizati.

Articolul 72 - Transferul participantilor in perioada administrarii speciale

(1) In ziua lucratoare, urmatoare desemnarii administratorului special, A.S.F. anunta fiecare angajator al participantilor la fond despre necesitatea alegerii unui nou administrator, in termen de 90 de zile calendaristice.

(2) In termen de 30 de zile calendaristice de la implinirea termenului prevazut la alin. (1), administratorul special procedeaza la efectuarea transferului activelor personale ale participantilor la noul fond ales de catre fiecare angajator.

Articolul 73 - Decizia de instituire a administrarii speciale si decizia de desemnare a administratorului special

Decizia de instituire a administrarii speciale si decizia de desemnare a administratorului special pot fi contestate la instanta de contencios administrativ competenta, potrivit legii.

Articolul 74 - Informarea participantilor privind administrarea speciala

Anuntul privind instituirea sau revocarea administrarii speciale, precum si a administratorului special desemnat se publica, de catre A.S.F., in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, si pe pagina de internet a A.S.F.

Articolul 75 - Emiterea de reglementari privind administrarea speciala

A.S.F. emite reglementari referitoare la:

a) criteriile de selectare si conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca administratorul special;

b) atributiile administratorului special;

c) procedura de administrare a fondului pana la data ramanerii definitive a hotararii instantei de contencios administrativ competente.

SECTIUNEA a 3-a

Transferul participantilor

Articolul 76 - Transferul unui participant de la un fond la un alt fond

(1) Transferul unui participant de la un fond la un alt fond se poate realiza in conditiile prevazute de prospectul fondului de la care se transfera si la care se transfera.

(2) La incetarea relatiilor contractuale cu angajatorul, participantul poate sa opteze pentru:

a) transferul valorii activului personal la unul sau mai multe fonduri de pensii ocupationale si/sau facultative;

b) pastrarea calitatii de participant, urmand a cumula activele personale la momentul deschiderii dreptului de pensie.

(3) Un fond de pensii reglementat de prezenta lege poate primi activul personal al unui participant care se transfera de la un alt fond de pensii facultative sau de la un alt fond de pensii ocupationale.

(4) Este interzisa aplicarea de penalitati la transfer, in conditiile prezentei legi.

Articolul 77 - Viramentul de lichiditati banesti in cazul unui transfer

(1) Participantul care doreste sa transfere activul personal la un alt fond este obligat sa instiinteze administratorul fondului de la care doreste sa se transfere si sa ii transmita acestuia o solicitare in acest sens. Dispozitiile art. 76 se aplica in mod corespunzator.

(2) In luna urmatoare celei in care a fost depusa cererea de transfer, administratorul efectueaza transferul de lichiditati banesti catre noul fond.

(3) Transferul de lichiditati banesti cuprinde activul personal, calculat la valoarea unitatii de fond valabila pentru ziua in care se efectueaza plata, precum si garantiile prevazute de prospect, dupa caz, mai putin deducerile legale.

Articolul 78 - Emiterea de reglementari privind transferul participantilor

A.S.F. emite reglementari cu privire la procedura care trebuie indeplinita de catre administratori si de catre participanti, in vederea realizarii transferului activului personal la un alt fond.

CAPITOLUL V

Participanti, contributii si conturi ale participantilor

Articolul 79 - Calitatea de participant la un fond

(1) Calitatea de participant poate fi dobandita de catre:

a) angajatul, functionarul public sau persoana autorizata sa desfasoare o activitate independenta, potrivit legii, persoana care isi desfasoara activitatea in functii elective sau care este numita in cadrul autoritatii executive, legislative ori judecatoresti, pe durata mandatului, membrul unei societati cooperative potrivit dispozitiilor Legii nr. 1/2005 privind organizarea si functionarea cooperatiei, republicata, cu modificarile ulterioare, precum si alta persoana care realizeaza venituri asimilate salariilor, venituri din activitati profesionale sau agricole, care adera la un fond si care contribuie sau/si in numele careia s-au platit contributii la un fond si are un drept viitor la o pensie ocupationala;

b) persoana pentru care se platesc, in baza unor contracte de mandat sau contracte de management, contributii la un fond, din care rezulta un drept viitor la o pensie ocupationala;

c) persoana care actioneaza ca propriul sau angajator, exercita o activitate independenta sau orice asocieri intre acestea si a semnat un contract de administrare incheiat cu un administrator.

(2) In categoria persoanelor fizice care exercita o activitate independenta sunt incluse si persoanele asigurate in alte sisteme de asigurari sociale neintegrate in sistemul public de pensii.

(3) Persoanele prevazute la alin. (2) negociaza si semneaza direct cu administratorul contractul de administrare a pensiei ocupationale si un act individual de aderare la fond.

(4) La un fond pot participa angajatii unuia sau ai mai multor angajatori.

Articolul 80 - Actul individual de aderare la un fond

(1) Actul individual de aderare la un fond este semnat de catre viitorul participant si de catre administratorul fondului.

(2) In situatia in care angajatul opteaza sa contribuie la un fond, contributia acestuia se stabileste prin actul individual de aderare.

(3) Inainte de semnarea actului individual de aderare, viitorii participanti sunt informati asupra:

a) prevederilor schemei de pensii ocupationale si ale prospectului;

b) rezultatelor anterioare ale investitiilor aferente fondului de pensii pe o perioada de minimum cinci ani sau pe toata durata de operare a fondului, in cazul in care aceasta este mai mica de cinci ani.

(4) Este interzisa oferirea de beneficii colaterale unei persoane cu scopul de a o convinge sa adere sau sa ramana participant la un fond.

Articolul 81 - Contributiile angajatorului la un fond

(1) Contributiile angajatorului la un fond se stabilesc prin schema de pensii ocupationale.

(2) Obligatia legala a angajatorului este limitata la valoarea cu care se hotaraste sa contribuie, conform regulilor stabilite prin schema, precum si a comisionului stabilit prin contractul de administrare incheiat cu un administrator, pentru fiecare angajat al sau care indeplineste conditiile de eligibilitate.

Articolul 82 - Identificarea contributiilor pe baza codului numeric personal

(1) Contributiile angajatorului si ale angajatului se datoreaza, se colecteaza si se vireaza de catre angajator pe baza numelui, prenumelui si a codului numeric personal al participantului.

(2) Contributiile persoanelor prevazute la art. 79 alin. (1) lit. c) si alin. (2) sunt virate direct de catre acestea pe baza numelui, prenumelui si a codului numeric personal al participantului.

Articolul 83 - Drepturile si obligatiile participantilor la un fond

(1) Drepturile si obligatiile participantilor la un fond se stabilesc conform prospectului.

(2) Angajatorul poate stabili cuantumuri diferentiate de contributie proprie pentru angajatii sai pe criterii de vechime, functie sau drepturi salariale.

(3) Incheierea unor relatii contractuale intre o persoana si un angajator nu poate fi conditionata de obligarea persoanei prevazute la art. 79 alin. (1) de a contribui in nume propriu la un fond.

(4) Angajatorul nu poate face retineri din veniturile pe care i le datoreaza angajatului pentru contributiile datorate de angajat la un fond fara acordul scris al angajatului, consemnat in actul individual de aderare la un fond sau, ulterior, intr-o notificare transmisa administratorului si angajatorului.

Articolul 84 - Forma-cadru a actului individual de aderare si modificarea acesteia

(1) Forma-cadru a actului individual de aderare, precum si modificarea acesteia sunt stabilite de catre A.S.F., prin reglementari.

(2) Forma actului individual de aderare se stabileste si se poate modifica de catre administrator numai cu autorizarea A.S.F.

Articolul 85 - Nivelul contributiilor platite la un fond si regimul fiscal al acestora

(1) Angajatorul retine atat contributiile proprii, cat si contributiile angajatilor sai care au calitatea de participant la un fond si le vireaza odata cu contributiile de asigurari sociale obligatorii.

(2) Administratorul este obligat sa notifice angajatorului si participantului neindeplinirea obligatiei de plata fata de fond.

(3) Contributia proprie a unui participant poate fi de maximum o treime din veniturile sale salariale brute lunare sau din veniturile asimilate acestora fara a depasi, impreuna cu celelalte retineri pe care le-ar avea, jumatate din salariile nete lunare, respectiv din veniturile asimilate.

(4) Contributia poate fi impartita intre angajat si angajator potrivit prevederilor stabilite de schema si actul individual de aderare.

(5) Sumele reprezentand contributiile la fonduri de pensii ocupationale din Romania sunt deductibile fiscal in conformitate cu legislatia fiscala.

(6) Participantii pot, in orice moment, sa modifice, cu respectarea nivelului prevazut la alin. (3), sa suspende sau sa inceteze contributiile proprii la un fond, fara niciun fel de sanctiune, instiintand in scris administratorul si angajatorul cu cel putin 30 de zile calendaristice inainte de data suspendarii sau incetarii contributiilor.

(7) Modificarea prevazuta la alin. (6) se considera implicita prin plata unei alte sume decat cea prevazuta in actul individual de aderare.

(8) Instiintarea prevazuta la alin. (6) nu afecteaza calitatea de participant la fond.

(9) Angajatorul poate decide, in orice moment, sa modifice, sa suspende sau sa inceteze contributiile la un fond pentru angajatii sai, instiintand in scris, administratorul si angajatii cu cel putin 30 de zile calendaristice inainte de data aplicarii deciziei.

Articolul 86 - Incetarea platii

(1) Daca un participant inceteaza plata contributiei, acesta isi pastreaza drepturile, conform regulilor prospectului si/sau schemei de pensii ocupationale, cu exceptia cazului in care a solicitat un transfer de lichiditati banesti catre alt fond.

(2) Daca un participant devine incapabil de a presta o munca, ca urmare a invaliditatii, acesta va avea dreptul de a primi contravaloarea activului personal, in conformitate cu reglementarile A.S.F.

(3) Daca un participant decedeaza inainte de pensionare, contravaloarea activului personal se distribuie mostenitorilor participantilor, definiti conform prevederilor Codului civil, conform actului de succesiune.

(4) Participantul la un fond din Romania, care a fost detasat intr-o alta tara, are dreptul la continuarea platii contributiilor la acel fond pe durata detasarii sale.

(5) Participantii la un fond au dreptul la egalitate de tratament si in cazul schimbarii locului de munca, domiciliului sau resedintei intr-o alta tara, stat membru al Uniunii Europene sau stat apartinand Spatiului Economic European, acestia putand pastra dreptul la pensia ocupationala castigata in cadrul fondurilor din Romania sau putandu-si transfera contravaloarea activului personal, in cuantumul ramas dupa scaderea tuturor taxelor si a cheltuielilor aferente prevazute in prospect.

Articolul 87 - Proprietarul activului personal

(1) Participantul este proprietarul activului personal din contul sau, in conditiile prevazute in schema de pensii ocupationale.

(2) Activul personal este insesizabil, nu poate fi gajat sau cesionat si nu poate face obiectul unor masuri de executare silita sau al unor masuri asiguratorii, sub sanctiunea nulitatii absolute a actelor prin care se instituie.

Articolul 88 - Convertirea in unitati de fond

(1) Contributiile la un fond si transferurile de lichiditati banesti primite se convertesc in unitati de fond si diviziuni ale acestora, calculate cu 4 zecimale, la valoarea unitatii de fond valabila pentru ziua in care se face convertirea.

(2) Convertirea prevazuta la alin. (1) se realizeaza in termen de 4 zile lucratoare de la data incasarii contributiei.

Articolul 89 - Valoarea initiala a unitatii de fond

Pentru fondurile nou-infiintate, prima convertire in unitati de fond care urmeaza platii primei contributii la fond corespunde unei valori a unitatii de fond de 10 lei.

Articolul 90 - Calculul unitatii de fond

(1) Valoarea activelor nete ale unui fond si valoarea unitatii de fond se calculeaza zilnic de catre administrator si depozitar, pe baza datelor din ziua precedenta, si se comunica A.S.F. conform reglementarilor acesteia.

(2) In situatia in care exista neconcordante intre administrator si depozitar privind valoarea activului net al fondului si valoarea unitatii de fond, valorile corecte sunt convenite de catre administrator si depozitar pe baza reglementarilor A.S.F.

(3) Valorile corecte stabilite conform prevederilor alin. (2), cauzele neconcordantelor si modul de solutionare se comunica A.S.F. in 3 zile lucratoare.

Articolul 91 - Emiterea de reglementari cu privire la participanti, contributii si conturi

A.S.F. emite reglementari cu privire la:

a) aderarea si evidenta participantilor;

b) colectarea contributiilor individuale ale participantilor;

c) regulile de calcul al rentabilitatii fondurilor, inclusiv regulile de rotunjire a valorilor obtinute;

d) principiile, regulile si metodologia de evaluare a activelor fondurilor;

e) metoda de calcul al activului net si unitatilor de fond;

f) raportarea activului net si a unitatilor de fond;

g) protectia participantilor in cazul fuziunii fondurilor.

CAPITOLUL VI

Activitati transfrontaliere

Articolul 92 - Activitati si proceduri transfrontaliere

(1) Un administrator autorizat de catre A.S.F. pentru a administra fonduri de pensii ocupationale poate sa desfasoare activitati transfrontaliere. De asemenea, administratorii care au fost autorizati, avizati sau supusi unei proceduri similare in vederea functionarii ca administrator de fonduri de pensii ocupationale intr-un stat membru al Uniunii Europene sau apartinand Spatiului Economic European pot desfasura activitate transfrontaliera in Romania, cu respectarea prevederilor legale aplicabile.

(2) Un administrator autorizat de catre A.S.F. pentru a administra fonduri de pensii ocupationale poate sa desfasoare activitati transfrontaliere dupa autorizarea prealabila a A.S.F.

(3) Administratorul notifica intentia sa de a desfasura activitati transfrontaliere autoritatii competente din statul membru de origine si furnizeaza urmatoarele informatii:

a) denumirea statului sau statelor membre gazda, dupa caz;

b) denumirea angajatorului si adresa sediului principal al acestuia;

c) principalele caracteristici ale schemei de pensii care urmeaza sa fie gestionata pentru angajator.

(4) In termen de 3 luni de la primirea tuturor informatiilor prevazute la alin. (3), autoritatea competenta din statul membru de origine verifica daca structura administrativa, situatia financiara a administratorului, reputatia si calificarile profesionale sau experienta persoanelor din structura de conducere a administratorului sunt compatibile cu activitatea transfrontaliera propusa si emite unul dintre urmatoarele documente:

a) o decizie motivata, in cazul in care constata ca activitatea administratorului este incompatibila cu activitatea transfrontaliera;

b) o comunicare continand informatiile prevazute la alin. (3), catre autoritatea competenta din statul membru gazda, cu informarea administratorului cu privire la aceasta, in cazul in care constata ca activitatea administratorului este compatibila cu activitatea transfrontaliera.

(5) In cazul in care autoritatea competenta din statul membru de origine nu transmite autoritatii competente din statul membru gazda comunicarea prevazuta la alin. (4) lit. b), aceasta prezinta administratorului solicitant motivele necomunicarii informatiilor, in termen de 3 luni de la data primirii tuturor informatiilor respective. Necomunicarea informatiilor da dreptul administratorului de a se adresa instantelor judecatoresti competente din statul membru de origine.

(6) Administratorii care desfasoara activitati transfrontaliere se supun cerintelor impuse de statul membru gazda in ceea ce priveste informarea participantilor, a viitorilor participanti si a persoanelor care primesc o pensie ocupationala, care se aplica activitatii transfrontaliere.

(7) Inainte ca un administrator sa inceapa sa desfasoare o activitate transfrontaliera, autoritatea competenta din statul membru gazda informeaza autoritatea competenta din statul membru de origine, in termen de 6 saptamani de la primirea informatiilor prevazute la alin. (3), asupra dispozitiilor din legislatia privind munca si protectia sociala din statul membru gazda care sunt relevante pentru domeniul pensiilor ocupationale care reglementeaza schema de pensii administrata pentru un angajator si asupra cerintelor statului membru gazda privind informarea participantilor, a viitorilor participanti si a persoanelor care primesc o pensie ocupationala, care se aplica activitatii transfrontaliere. Autoritatea competenta din statul membru de origine comunica aceste informatii administratorului.

(8) La primirea informatiilor prevazute la alin. (7) sau daca nu primeste nicio informatie din partea autoritatii competente a statului membru de origine la expirarea perioadei prevazute la alin. (7), administratorul poate incepe sa desfasoare activitatea transfrontaliera, in conformitate cu dispozitiile din legislatia privind munca si protectia sociala din statul membru gazda care sunt relevante pentru domeniul pensiilor ocupationale si cu cerintele statului membru gazda privind informarea conform alin. (7).

(9) Autoritatea competenta din statul membru gazda informeaza autoritatea competenta din statul membru de origine asupra oricaror schimbari semnificative survenite in dispozitiile din legislatia privind munca si protectia sociala din statul membru gazda relevante pentru domeniul pensiilor ocupationale, care pot afecta caracteristicile schemei de pensii in ceea ce priveste activitatea transfrontaliera, precum si asupra oricarei schimbari semnificative a cerintelor statului membru gazda privind informatiile prevazute la alin. (7). Autoritatea competenta din statul membru de origine comunica aceste informatii administratorului.

(10) Autoritatea competenta din statul membru gazda supravegheaza administratorul in permanenta in ceea ce priveste conformarea activitatilor sale cu dispozitiile din legislatia privind munca si protectia sociala din statul membru gazda care sunt relevante pentru domeniul pensiilor ocupationale si cu cerintele statului membru gazda privind informarea participantilor, a viitorilor participanti si a persoanelor care primesc o pensie ocupationala, care se aplica activitatii transfrontaliere. Daca supravegherea releva nereguli, autoritatea competenta din statul membru gazda informeaza fara intarziere autoritatea competenta din statul membru de origine, care, in colaborare cu autoritatea competenta din statul membru gazda, adopta masurile necesare pentru a determina administratorul sa puna capat incalcarii constatate. Masurile necesare pot consta inclusiv in interzicerea sau restrictionarea activitatii administratorului.

(11) Daca, in urma masurilor luate de autoritatea competenta din statul membru de origine sau deoarece aceasta nu a adoptat masuri adecvate, administratorul continua sa incalce dispozitiile aplicabile din legislatia privind munca si protectia sociala din statul membru gazda care sunt relevante pentru domeniul pensiilor ocupationale sau cerintele statului membru gazda privind informatiile, autoritatea competenta din statul membru gazda poate, dupa ce informeaza autoritatea competenta din statul membru de origine, sa ia masurile necesare pentru a preveni sau sanctiona viitoare nereguli, inclusiv, daca este strict necesar, sa interzica administratorului sa furnizeze servicii pentru angajatorul din statul membru gazda.

(12) Autoritatea indeplineste rolul de autoritate competenta din statul membru de origine sau de autoritate competenta din statul membru gazda, dupa caz.

Articolul 93 - Transferuri transfrontaliere

(1) Un administrator poate sa transfere total sau partial pasivele unui fond, provizioanele tehnice si alte obligatii si drepturi, precum si activele aferente sau contravaloarea acestora catre un alt fond.

(2) In cazul in care A.S.F. indeplineste rolul de autoritate competenta din statul membru de origine, aceasta se asigura ca efortul financiar ce il presupune transferul nu este suportat de restul participantilor din fondul de la care se efectueaza transferul sau de participantii actuali si de beneficiarii fondului catre care se efectueaza transferul.

(3) Transferul este conditionat de acordul prealabil al majoritatii participantilor, in conformitate cu reglementarile emise de A.S.F.

Articolul 94 - Conditiile transferului

(1) Informatiile privind conditiile transferului sunt puse la dispozitia participantilor in timp util, de catre administratorul de la care se efectueaza transferul, inainte de depunerea cererii prevazute la alin. (3).

(2) Transferul total sau partial al pasivelor unui fond, al provizioanelor tehnice si al altor obligatii si drepturi, precum si al activelor aferente sau al numerarului echivalent acestora este autorizat de catre autoritatea competenta din statul membru de origine al administratorului fondului catre care se efectueaza transferul, dupa obtinerea acordului prealabil al autoritatii competente din statul membru de origine al administratorului de la care se efectueaza transferul.

(3) Administratorul fondului catre care se efectueaza transferul trebuie sa depuna cererea de autorizare a transferului, iar autoritatea competenta din statul membru de origine al acestuia autorizeaza transferul sau respinge cererea de autorizare a transferului si comunica administratorului decizia, in termen de 3 luni de la data primirii cererii.

(4) Cererea de autorizare a transferului prevazuta la alin. (3) contine urmatoarele informatii:

a) acordul scris intre administratorul fondului de la care se efectueaza transferul si administratorul fondului catre care se efectueaza transferul, precizand conditiile transferului;

b) principalele caracteristici ale schemei de pensii a fondului la care se face transferul;

c) pasivele sau provizioanele tehnice care urmeaza sa fie transferate si alte obligatii si drepturi, precum si activele aferente sau numerarul echivalent acestora;

d) denumirile si localizarea sediilor principale ale administratorilor fondurilor implicate in transfer, precum si denumirea statului membru in care este inregistrat sau autorizat fiecare administrator;

e) sediul principal si denumirea angajatorului;

f) dovada acordului prealabil, in conformitate cu alin. (2);

g) atunci cand este cazul, denumirile statelor membre a caror legislatie privind munca si protectia sociala relevanta in domeniul schemelor de pensii ocupationale este aplicabila schemei de pensii in cauza.

(5) Autoritatea competenta din statul membru de origine in care se afla administratorul fondului catre care se efectueaza transferul transmite cererea prevazuta la alin. (3) autoritatii competente din statul membru de origine al administratorului fondului de la care se efectueaza transferul, fara intarziere, dupa primirea cererii.

(6) Autoritatea competenta din statul membru de origine al administratorului fondului catre care se efectueaza transferul evalueaza daca:

a) toate informatiile prevazute la alin. (4) au fost furnizate de catre administratorul fondului catre care se efectueaza transferul;

b) structura administrativa, situatia financiara a administratorului fondului catre care se efectueaza transferul si reputatia, calificarea sau experienta profesionala a persoanelor care il gestioneaza sunt compatibile cu transferul propus;

c) interesele pe termen lung ale participantilor la fondul catre care se efectueaza transferul si partea transferata din fond, conform alin. (4) lit. c), sunt protejate in mod adecvat pe durata transferului si ulterior acestuia;

d) provizioanele tehnice ale administratorului fondului catre care se efectueaza transferul sunt integral finantate la data transferului, in cazul in care transferul are ca rezultat o activitate transfrontaliera;

e) activele care urmeaza sa fie transferate sunt suficiente si adecvate pentru a acoperi pasivele, provizioanele tehnice, precum si alte obligatii si drepturi care urmeaza sa fie transferate, in conformitate cu normele aplicabile in statul membru de origine al administratorului fondului catre care se efectueaza transferul.

(7) Autoritatea competenta din statul membru de origine al administratorului fondului de la care se efectueaza transferul evalueaza daca:

a) in cazul unui transfer partial al pasivelor, provizioanelor tehnice si al altor obligatii si drepturi, precum si al activelor aferente sau al numerarului echivalent acestora apartinand fondului, interesele pe termen lung ale participantilor si beneficiarilor ramasi in fond sunt protejate in mod adecvat;

b) drepturile individuale ale participantilor sunt cel putin aceleasi in urma transferului;

c) activele fondului care urmeaza sa fie transferate sunt suficiente si adecvate pentru a acoperi pasivele, provizioanele tehnice, precum si alte obligatii si drepturi care urmeaza sa fie transferate, in conformitate cu legislatia aplicabila sistemului de pensii ocupationale.

(8) Autoritatea competenta din statul membru de origine al administratorului fondului de la care se efectueaza transferul comunica rezultatele evaluarii prevazute la alin. (7) in termen de 8 saptamani de la primirea cererii prevazute la alin. (3) pentru a permite autoritatii competente din statul membru de origine al administratorului fondului catre care se efectueaza transferul sa ia o decizie in conformitate cu alin. (3).

(9) In cazul respingerii cererii de autorizare a transferului, autoritatea competenta a statului membru de origine al administratorului fondului catre care se efectueaza transferul isi motiveaza decizia in termenul de 3 luni prevazut la alin. (3).

(10) Decizia de respingere a cererii de autorizare a transferului sau nesolutionarea cererii de autorizare de catre autoritatea competenta a statului membru de origine al administratorului fondului catre care se efectueaza transferul face obiectul dreptului de a exercita o cale de atac in fata instantelor din statul membru de origine al respectivului administrator.

(11) Autoritatea competenta din statul membru de origine al administratorului fondului catre care se efectueaza transferul informeaza autoritatea competenta din statul membru de origine al administratorului fondului de la care se efectueaza transferul cu privire la decizia prevazuta la alin. (3), in termen de 2 saptamani de la adoptarea respectivei decizii.

(12) In cazul in care transferul are ca rezultat o activitate transfrontaliera, autoritatea competenta din statul membru de origine al administratorului fondului de la care se efectueaza transferul informeaza, in termen de alte 4 saptamani, autoritatea competenta din statul membru de origine al administratorului fondului catre care se efectueaza transferul cu privire la cerintele din legislatia privind munca si protectia sociala relevante pentru domeniul pensiilor ocupationale in temeiul carora trebuie gestionata schema de pensii si cu privire la cerintele statului membru gazda privind informarea participantilor, a viitorilor participanti si a persoanelor care primesc o pensie ocupationala, care se aplica activitatii transfrontaliere.

(13) Autoritatea competenta a statului membru de origine al administratorului fondului catre care se efectueaza transferul comunica acestuia informatiile prevazute la alin. (12), in termen de o saptamana de la primire.

(14) La primirea deciziei de autorizare prevazute la alin. (3) sau in cazul in care nu se primeste nicio informatie cu privire la decizia din partea autoritatii competente din statul membru de origine al administratorului catre care se efectueaza transferul la expirarea perioadei prevazute la alin. (13), administratorul fondului catre care se efectueaza transferul poate incepe administrarea activelor si pasivelor, precum si a celorlalte drepturi si obligatii transferate.

(15) In cazul in care administratorul catre care se efectueaza transferul desfasoara activitati transfrontaliere, se aplica prevederile art. 92 alin. (9) - (11).

(16) A.S.F. indeplineste rolul de autoritate competenta din statul membru de origine sau de autoritate competenta din statul membru gazda, dupa caz.

Articolul 95 - Emiterea de reglementari cu privire la activitatile transfrontaliere

A.S.F. emite reglementari cu privire la activitatile transfrontaliere.

CAPITOLUL VII

Investitiile si evaluarea activelor fondurilor

Articolul 96 - Reguli de investire prudentiala

(1) A.S.F. verifica indeplinirea obligatiei administratorilor de investire prudentiala a activelor fondurilor, cu respectarea, in principal, a urmatoarelor reguli:

a) investirea in interesul pe termen lung al participantilor si beneficiarilor, precum si al mostenitorilor acestora, definiti conform prevederilor Codului civil, iar in cazul unui potential conflict de interese, administratorul care gestioneaza activele fondului trebuie sa adopte masuri ca investirea sa se faca numai in interesul acestora;

b) investirea intr-un mod care sa asigure securitatea, calitatea, lichiditatea si profitabilitatea lor;

c) investirea preponderenta in instrumente tranzactionate pe o piata reglementata, astfel cum este prevazuta in legislatia privind piata de capital;

d) investitiile in instrumente financiare derivate sunt permise doar in masura in care contribuie la scaderea riscurilor investitiei;

e) activele se diversifica in mod corespunzator, astfel incat sa se evite dependenta excesiva de un anumit activ, emitent sau grup de societati si concentrari de riscuri pe ansamblul activelor;

f) investirea activelor fondurilor de catre administratorii acestora nu trebuie sa fie bazata in mod exclusiv si mecanic pe ratinguri de credit emise de agentiile de rating de credit;

g) investirea activelor fondurilor de catre administratorii acestora sa tina seama de potentialul impact pe termen lung al deciziilor de investitii asupra factorilor de mediu, sociali si de guvernanta.

(2) A.S.F. poate decide sa nu aplice regulile prevazute la alin. (1) lit. c) si e) pentru investitiile in titluri de stat.

Articolul 97 - Declaratia privind politica de investitii

(1) Administratorul elaboreaza o declaratie privind politica de investitii, in forma scrisa.

(2) Declaratia privind politica de investitii respecta regulile de investire si contine:

a) strategia de investire a activelor, in raport cu natura si durata obligatiilor;

b) metode de evaluare a riscurilor investitionale;

c) procedurile de management al riscului;

d) metoda de revizuire a regulilor de investire;

e) persoanele responsabile de adoptarea deciziilor si realizarea investitiilor, mecanismul pentru adoptarea deciziilor;

f) descrierea modului in care politica de investitii tine seama de factorii de mediu, sociali si de guvernanta, daca este cazul.

(3) Declaratia privind politica de investitii se revizuieste si se completeaza ori de cate ori intervine o schimbare importanta in politica de investitii sau cel putin o data la 3 ani, cu informarea participantilor referitor la noua politica investitionala.

Articolul 98 - Investitiile fondului

(1) Administratorul investeste activele fondului in instrumente financiare, precum si in alte forme de investitii prevazute in reglementarile adoptate de A.S.F. Dispozitiile art. 96 se aplica in mod corespunzator.

(2) Investitiile prevazute la alin. (1), dupa caz, sunt efectuate in conformitate cu legislatia privind piata de capital si cu reglementarile Bancii Nationale a Romaniei privind operatiunile valutare si operatiunile cu titluri de stat.

(3) Administratorul poate investi maximum:

a) 5% din activele unui fond in instrumente financiare emise de catre fiecare angajator al participantilor la respectivul fond;

b) 10% din activele unui fond in instrumente financiare emise de catre societatile apartinand aceluiasi grup ca angajatorul participantilor la respectivul fond si persoanele afiliate.

Articolul 99 - Regimul fiscal pentru investitiile activelor fondurilor

Investitiile activelor fondurilor si rezultatele investirii sunt scutite de impozit.

Articolul 100 - Dreptul de vot in adunarile generale

(1) Administratorul exercita, in numele fondului, dreptul de vot in adunarile generale ale actionarilor societatilor in care s-au investit activele fondului.

(2) Votul este exercitat exclusiv in beneficiul participantilor la fond.

Articolul 101 - Interdictii privind investirea, dobandirea si instrainarea activelor fondului

(1) Activele fondului nu pot fi investite in:

a) active care, potrivit legii, nu pot fi dobandite sau instrainate;

b) active a caror evaluare este incerta, precum antichitati, lucrari de arta, autovehicule si altele asemenea;

c) orice alte active stabilite prin reglementarile A.S.F.

(2) Activele fondului nu pot fi dobandite de la sau instrainate catre:

a) administratorul, depozitarul sau auditorul financiar al fondului;

b) administratorul special al fondului;

c) angajatorul/angajatorii care contribuie la fond sau sindicatul/sindicatele acestuia/acestora;

d) persoanele afiliate entitatilor prevazute la lit. a)-c);

e) oricare alte persoane sau entitati prevazute prin reglementarile A.S.F.

(3) Activele fondului nu pot constitui garantii si nu pot fi utilizate pentru acordarea de credite, sub sanctiunea nulitatii absolute a actelor prin care se constituie garantia sau se acorda creditul, cu exceptia garantiei/marjei/colateralului constituite/constituit pentru tranzactionarea instrumentelor financiare derivate stabilite prin reglementarile A.S.F., utilizate doar in masura in care contribuie la scaderea riscurilor investitiei sau faciliteaza gestionarea eficienta a portofoliului.

(4) A.S.F. poate stabili, prin reglementari, restrictii suplimentare pentru investitii, in scopul protejarii intereselor participantilor.

Articolul 102 - Ratele de rentabilitate

Administratorul unui fond calculeaza in prima zi lucratoare a fiecarui trimestru rata de rentabilitate a fondului pe ultimele 24 de luni si o comunica A.S.F. in aceeasi zi, iar dupa implinirea a 5 ani de la primirea de contributii, rata de rentabilitate se calculeaza pentru o perioada de 60 de luni.

Articolul 103 - Emiterea de reglementari privind investitiile si evaluarea activelor fondurilor

A.S.F. emite reglementari privind:

a) norme calitative si cantitative referitoare la activele fondului;

b) reguli de intocmire si raportare pentru declaratia privind politica de investitii;

c) procentul maxim care poate fi investit in categoriile de instrumente financiare;

d) procentul maxim din activele unui fond care poate fi investit intr-o singura societate, grup de emitenti si persoanele afiliate lor, precum si in fiecare categorie de active ale acestora;

e) modul de aplicare a regulilor si principiilor de investire a activelor fondurilor si modalitatea de evaluare a activelor;

f) utilizarea instrumentelor financiare derivate pentru acoperirea riscurilor;

g) tehnicile si procedurile privind aplicarea unor restrictii suplimentare pentru investitii, in scopul protejarii intereselor participantilor;

h) metodologia de calcul si de raportare ale ratelor de rentabilitate.

CAPITOLUL VIII

Provizionul tehnic

Articolul 104 - Provizionul tehnic

(1) Provizionul tehnic este asigurat de catre administrator din surse proprii, in scopul asigurarii unui volum adecvat de obligatii financiare corespunzator angajamentelor financiare rezultate din intreg portofoliul de scheme de pensii administrate.

(2) Provizionul poate fi asigurat si de catre angajator din surse proprii, in conditiile prevazute de schema si prospect.

(3) Administratorul trebuie sa mentina permanent un nivel al provizioanelor tehnice corespunzator obligatiilor financiare rezultate din prospectele fondurilor administrate.

(4) Nivelul provizioanelor tehnice prevazute la alin. (3) trebuie sa fie stabilit pe baze prudentiale, sa fie adecvat si suficient, in conformitate cu natura, dimensiunea si complexitatea riscurilor asociate administratorului si/sau fondurilor administrate si in acord cu urmatoarele principii:

a) nivelul minim al provizioanelor tehnice se calculeaza printr-o evaluare actuariala suficient de prudenta, luandu-se in considerare toate angajamentele pentru plata beneficiilor si a contributiilor, asa cum reies din schema de pensii ocupationale a fondului;

b) ratele maxime ale dobanzii utilizate se aleg in mod prudent si se determina in conformitate cu legislatia nationala. Aceste rate prudente ale dobanzii se calculeaza luandu-se in considerare randamentul activelor corespunzatoare detinute de administrator si randamentul viitor al investitiilor si/sau randamentele obligatiunilor de inalta calitate ori guvernamentale;

c) tabelele biometrice folosite pentru calculul provizioanelor tehnice se bazeaza pe principii de prudentialitate, tinandu-se cont de principalele caracteristici ale grupului de participanti si ale schemelor de pensii ocupationale, in special de evolutia prevazuta pentru riscurile relevante;

d) metodele si baza de calcul pentru provizioanele tehnice raman in general constante de la un exercitiu financiar la altul. Discontinuitatile pot fi justificate de schimbarea legislatiei, a conditiilor economice sau demografice pe care se bazeaza provizioanele.

(5) Calculul provizioanelor tehnice se realizeaza anual de catre un actuar si este supus auditarii de catre un auditor financiar avizat de A.S.F.

(6) Administratorul constituie provizionul tehnic in baza valorii rezultate din calculul cel mai recent, efectuat conform modelului standard stabilit prin reglementarile A.S.F. sau pe baza unui model intern ori partial intern.

(7) Administratorul are obligatia de a instiinta A.S.F. asupra elaborarii si utilizarii modelului intern sau partial intern si de a transmite toate specificatiile acestuia cu cel putin 90 de zile inainte de utilizarea sa pentru calculul provizionului tehnic.

(8) Administratorul are obligatia de a constitui provizionul tehnic sau de a majora valoarea acestuia in termen de 60 de zile lucratoare de la data efectuarii calculului.

(9) A.S.F. poate sa impuna cerinte suplimentare pentru calculul provizioanelor tehnice, in cazul in care considera aceasta masura necesara pentru protejarea corespunzatoare a intereselor participantilor, potrivit reglementarilor A.S.F.

Articolul 105 - Activele financiare necesare acoperirii provizionului tehnic

(1) Activele financiare necesare acoperirii provizionului tehnic provin din resursele financiare proprii ale administratorului sau ale angajatorului, dupa caz.

(2) Provizionul tehnic trebuie sa contina in permanenta active suficiente si adecvate pentru a acoperi obligatiile pentru intreg portofoliul de scheme de pensii administrate.

(3) Categoriile de instrumente financiare permise a acoperi provizioanele tehnice, precum si calitatea acestora se stabilesc prin reglementarile A.S.F. si trebuie sa respecte principiile de investire referitoare la securitatea, calitatea, lichiditatea si profitabilitatea activelor fondului.

(4) Depozitarul fondului pastreaza in custodie activele care acopera provizioanele tehnice si tine evidenta acestora, similar regulilor aplicate activelor fondurilor, conform reglementarilor A.S.F.

(5) Activitatea de custodie si evidenta a activelor corespunzatoare provizionului tehnic se desfasoara in baza unui contract incheiat intre administrator/angajator si depozitar, avand un continut minim similar cu cel al contractului de custodie incheiat pentru activele fondului administrat.

(6) Costurile aferente activitatii de custodie si evidenta a activelor corespunzatoare provizionului tehnic se suporta de catre administrator/angajator.

(7) Evaluarea activelor corespunzatoare provizionului tehnic se realizeaza de catre administrator si depozitar pe baza principiilor de evaluare aplicabile activelor fondurilor.

(8) Administratorul efectueaza operatiuni de constituire, majorare sau diminuare a valorii contului in care sunt evidentiate activele corespunzatoare provizionului tehnic.

(9) Activele necesare acoperirii provizioanelor tehnice nu pot fi gajate sau cesionate si nu pot face obiectul executarii silite sau al unor masuri asiguratorii impotriva administratorului si/sau a depozitarului si/sau angajatorului, sub sanctiunea nulitatii absolute a acestora.

(10) A.S.F. poate permite, ca pe o perioada determinata, administratorul sa nu detina active suficiente pentru a acoperi provizioanele tehnice, cu conditia realizarii unui plan concret si fezabil de acoperire a provizioanelor. Cerintele pe care trebuie sa le indeplineasca planul de acoperire a provizioanelor se stabilesc prin reglementarile A.S.F.

(11) Prevederile alin. (1) - (10), precum si prevederile art. 104 se aplica in mod corespunzator si in cazul activitatii transfrontaliere.

(12) In cazul activitatii transfrontaliere, daca conditia prevazuta la alin. (2) nu este indeplinita, A.S.F., in calitatea de autoritate competenta a statului membru de origine, intervine prompt si solicita administratorului sa elaboreze imediat masurile adecvate si sa le puna in aplicare fara intarziere, astfel incat participantii si beneficiarii sa fie protejati in mod adecvat.

Articolul 106 - Rezerve suplimentare

(1) Administratorii contribuie la Fondul de garantare, in situatia in care prospectele aferente fondurilor administrate prevad acoperirea riscurilor biometrice si/sau garanteaza rata de rentabilitate a investitiilor sau un anumit nivel al garantiilor.

(2) In situatii exceptionale sau in alte cazuri de natura sa prejudicieze interesele participantilor, A.S.F. poate adopta masuri specifice si punctuale.

(3) Administratorii prevazuti la art. 4 alin. (2) calculeaza si detin rezerve suplimentare in conformitate cu legislatia privind plata pensiilor private.

Articolul 107 - Emiterea de reglementari cu privire la provizionul tehnic

A.S.F. emite reglementari cu privire la:

a) categoriile de instrumente financiare permise pentru acoperirea provizioanelor tehnice, precum si calitatea acestora;

b) regulile privind pastrarea in custodie si evidenta a activelor care acopera provizioanele tehnice;

c) operatiunile de constituire, majorare sau diminuare a valorii contului in care sunt evidentiate activele corespunzatoare provizionului tehnic;

d) regulile privind constituirea si calcularea provizionului tehnic;

e) calculul actuarial al contributiei anuale datorate Fondului de garantare.

CAPITOLUL IX

Plata drepturilor participantilor

Articolul 108 - Dreptul la pensia ocupationala

(1) Dreptul la pensia ocupationala se deschide, la cererea participantului, in conditiile prevazute de schema si prospect si in conformitate cu legislatia privind plata pensiilor private.

(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), la cererea participantului, dreptul la pensia ocupationala se poate deschide incepand cu data implinirii varstei standard de pensionare prevazuta de sistemul public de pensii, respectiv cu data implinirii varstei de pensionare reglementata de alte acte normative, in raport cu categoria profesionala din care face parte, dupa caz.

(3) Participantul al carui activ personal nu este suficient pentru acordarea unei pensii ocupationale primeste o plata unica sau plati esalonate in rate pe o durata de maximum 5 ani, la cerere.

Articolul 109 - Obtinerea unei pensii ocupationale

(1) Activul personal este folosit numai pentru obtinerea unei pensii ocupationale.

(2) Fac exceptie de la prevederile alin. (1) urmatoarele categorii de persoane care beneficiaza de contravaloarea activului personal:

a) mostenitorii participantilor, definiti conform prevederilor Codului civil;

b) persoanele pensionate de invaliditate pentru afectiuni care nu mai permit reluarea activitatii, al caror activ personal la data acordarii pensiei de invaliditate nu este suficient pentru a putea primi o pensie ocupationala;

c) persoanele al caror activ personal la data pensionarii pentru limita de varsta, prevazuta la art. 108 alin. (2), nu este suficient pentru a putea primi o pensie ocupationala.

(3) In cazul decesului unui participant inainte de deschiderea dreptului la pensia ocupationala, contravaloarea activului personal revine mostenitorilor acestuia, in conditiile legii, conform actului de succesiune.

Articolul 110 - Plata pensiilor ocupationale

(1) Plata pensiilor ocupationale se efectueaza in conformitate cu legislatia privind plata pensiilor private.

(2) Pensia ocupationala se supune dispozitiilor legale privind impozitarea pensiilor si executarea silita.

Articolul 111 - Emiterea de reglementari cu privire la plata drepturilor participantilor

A.S.F. emite reglementari cu privire la utilizarea activului personal al participantului la un fond de pensii ocupationale.

CAPITOLUL X

Obligatii de raportare si transparenta

Articolul 112 - Principii

(1) Administratorul furnizeaza:

a) viitorilor participanti cel putin informatiile referitoare la:

(i) prevederile schemei de pensii ocupationale si ale prospectului;

(ii) prevederile actului individual de aderare la un fond;

(iii) rezultatele anterioare ale investitiilor aferente fondului de pensii pe o perioada minima de cinci ani sau pe toata durata de operare a fondului, in cazul in care aceasta este mai mica de cinci ani;

b) participantilor cel putin informatiile referitoare la:

(i) prevederile schemei de pensii ocupationale si ale prospectului;

(ii) prevederile actului individual de aderare la un fond;

(iii) informarea privind drepturile de pensie prevazuta la art. 116;

(iv) optiunile de plata;

(v) raportarile prevazute la art. 117 alin. (3).

c) beneficiarilor care primesc o pensie ocupationala cel putin informatiile referitoare la:

(i) prevederile schemei de pensii ocupationale si ale prospectului;

(ii) prevederile actului individual de aderare la un fond;

(iii) prestatii datorate si optiuni de plata aferente;

(iv) raportarile prevazute la art. 117 alin. (3).

(2) Informatiile prevazute la alin. (1) trebuie:

a) sa fie actualizate in mod regulat;

b) sa fie scrise intr-un limbaj clar, concis si comprehensibil, evitandu-se utilizarea jargonului si a termenilor tehnici atunci cand se pot utiliza cuvinte din limbajul curent;

c) sa nu induca in eroare si sa se asigure coerenta la nivelul vocabularului si al continutului;

d) sa fie prezentate in asa fel incat sa fie usor de citit;

e) sa fie disponibile in limba romana;

f) sa fie puse la dispozitia participantilor, a viitorilor participanti si a beneficiarilor care primesc o pensie ocupationala, in mod gratuit, prin mijloace electronice sau pe hartie.

(3) A.S.F. poate adopta sau mentine dispozitii suplimentare cu privire la informatiile care trebuie puse la dispozitia participantilor, a viitorilor participanti si a beneficiarilor care primesc o pensie ocupationala.

(4) Informatiile care trebuie comunicate in faza de plata a pensiilor sunt furnizate de catre administratorii prevazuti la art. 4 alin. (2), in conformitate cu legislatia privind plata pensiilor private.

Articolul 113 - Raportul anual al administratorului

(1) Administratorul elaboreaza, cel mai tarziu la data de 31 mai a fiecarui an, un raport anual cu informatii corecte si complete despre activitatea desfasurata in anul calendaristic precedent.

(2) Raportul prevazut la alin. (1) contine urmatoarele elemente cu privire la administrator si la fondul pe care il administreaza:

a) componenta structurii de conducere;

b) numele si adresa actionarilor care detin mai mult de 5% din totalul actiunilor si procentul detinut de acestia din totalul actiunilor;

c) denumirea si sediul depozitarului si ale auditorului;

d) principiile de guvernanta pe care le aplica administratorul;

e) detalii privind prospectul fondului;

f) orice alte informatii prevazute de reglementarile A.S.F.

Articolul 114 - Raportul privind investitiile fiecarui fond

(1) Administratorul elaboreaza si transmite A.S.F., cel mai tarziu la data de 31 ianuarie a fiecarui an, un raport privind investitiile fiecarui fond.

(2) Raportul trebuie sa contina urmatoarele elemente:

a) aspecte privind conformarea cu principiile prevazute in declaratia privind politica de investitii;

b) structura portofoliului de investitii la sfarsitul perioadei de raportare;

c) procentul activelor unui fond investite intr-o singura societate sau in fiecare clasa de active ale acesteia;

d) orice alte informatii prevazute de reglementarile A.S.F.

Articolul 115 - Raportul privind evaluarea interna a riscurilor

(1) Administratorul transmite A.S.F., semestrial sau fara intarziere dupa orice modificare importanta a profilului de risc, un raport privind evaluarea interna a riscurilor.

(2) Raportul prevazut la alin. (1) are in vedere dimensiunea si organizarea interna a administratorului, precum si volumul, natura, amploarea si complexitatea activitatilor desfasurate si contine urmatoarele elemente:

a) o descriere a modului in care evaluarea interna a riscurilor este integrata in procesul de gestionare si in procesul decizional la nivelul administratorului;

b) o evaluare a eficacitatii sistemului de gestionare a riscurilor;

c) o descriere a modului in care administratorul previne conflictele de interese cu angajatorul;

d) o evaluare a nevoilor de finantare ale administratorului, inclusiv o descriere a planului de redresare, daca este cazul;

e) o evaluare a riscurilor existente pentru participanti si beneficiari, precum si pentru mostenitorii acestora si a eficientei oricaror masuri corective, dupa caz;

f) o evaluare calitativa a mecanismelor pentru protectia drepturilor de pensie, inclusiv, dupa caz, a garantiilor si/sau a altor tipuri de sprijin financiar din partea angajatorului;

g) o evaluare calitativa a riscurilor operationale;

h) in cazul in care factorii de mediu, sociali si de guvernanta sunt luati in considerare in cadrul deciziilor investitionale, o evaluare a riscurilor noi sau emergente, inclusiv a riscurilor legate de schimbarile climatice, utilizarea resurselor si mediu, a riscurilor sociale si a riscurilor legate de deprecierea activelor din cauza modificarii reglementarilor;

i) orice alte informatii prevazute de reglementarile A.S.F.

(3) In sensul alin. (2), administratorul trebuie sa dispuna de metode de identificare si evaluare a riscurilor la care este sau ar putea fi expus pe termen scurt si lung si care ar putea avea un impact asupra capacitatii sale de a isi indeplini obligatiile. Metodele respective trebuie sa fie proportionale cu volumul, natura, amploarea si complexitatea riscurilor inerente activitatilor acestuia. Metodele sunt descrise in evaluarea interna a riscurilor.

(4) Evaluarea interna a riscurilor trebuie sa fie luata in considerare in deciziile strategice ale administratorului.

Articolul 116 - Informare privind drepturile de pensie

(1) Administratorul transmite anual, fiecarui participant, un document intitulat "Informare privind drepturile de pensie", gratuit, la ultima adresa de posta electronica comunicata, cel mai tarziu la data de 31 mai a fiecarui an, pentru anul calendaristic anterior. Participantii primesc, gratuit, la cerere, un exemplar pe hartie, in scris, la ultima adresa postala comunicata, in plus fata de cel primit prin mijloace electronice. Orice modificare semnificativa fata de anul anterior a informatiilor continute in informare este clar indicata.

(2) Informarea anuala prevazuta la alin. (1) contine urmatoarele informatii pentru participanti:

a) datele cu caracter personal ale participantului, in conformitate cu legislatia aplicabila, inclusiv o indicatie clara a varstei legale de pensionare aplicabile;

b) denumirea administratorului, adresa acestuia si indicarea fondului de pensii al participantului;

c) daca este cazul, informatii cu privire la garantiile complete sau partiale oferite de prospectul de pensii si precizarea eventualelor documente care cuprind informatii suplimentare cu privire la garantii;

d) informatii referitoare la proiectiile privind contravaloarea activului personal, tinand seama de varsta de pensionare prevazuta la lit. a), precum si o declaratie de declinare a responsabilitatii cu privire la faptul ca proiectiile pot diferi de valoarea finala a beneficiilor primite. Daca proiectiile de pensie au la baza proiectii economice, respectivele informatii ofera o varianta optimista, precum si o varianta pesimista, tinandu-se cont de natura specifica a schemei de pensii;

e) informatii referitoare la drepturile dobandite sau la activul personal acumulat, tinandu-se seama de natura specifica a schemei de pensii;

f) informatii cu privire la contributiile platite de angajator si de participant la fondul de pensii, pentru ultimele 12 luni;

g) defalcarea costurilor deduse din fondul de pensii pentru anul calendaristic anterior;

h) informatii cu privire la nivelul de finantare a schemei de pensii in ansamblu;

i) indicatii cu privire la modul in care pot fi obtinute informatii suplimentare, inclusiv: informatii practice suplimentare cu privire la optiunile de care dispun participantii in cadrul fondului, informatiile referitoare la conturile anuale si rapoartele anuale, informatii privind principiile politicii de investitii si informatii privind nivelul sumelor acumulate in conturile individuale in cazul incetarii contractului de munca;

j) orice alte informatii prevazute de reglementarile A.S.F.

(3) In cazul in care un participant la un fond din Romania isi schimba locul de munca, domiciliul sau resedinta intr-un alt stat membru al Uniunii Europene sau stat apartinand Spatiului Economic European, administratorul ii comunica, in scris, informatii adecvate referitoare la drepturile sale de pensie ocupationala si optiunile sale in acest caz.

(4) Forma-cadru a informarii anuale prevazute la alin. (1) se stabileste prin reglementarile A.S.F.

Articolul 117 - Situatiile financiare si alte obligatii de raportare

(1) Administratorul informeaza anual angajatorul despre valoarea si procentul investitiilor in diverse categorii de active corespunzatoare ultimei date de evaluare din ultima luna, incluzand referinte despre emitentii valorilor mobiliare care reprezinta cel putin 1% din valoarea activelor financiare ale fondului.

(2) Administratorul transmite A.S.F., anual sau ori de cate ori este necesar, urmatoarele:

a) situatiile financiare anuale si opinia auditorului financiar pentru fiecare fond administrat;

b) situatiile financiare anuale si opinia auditorului financiar pentru activitatea proprie a administratorului;

c) situatia comisioanelor platite pentru depozitar, administrator, auditor financiar, comisioanelor de tranzactionare si bancare, precum si alte situatii solicitate de Autoritate privind cheltuielile fondului;

d) numarul de participanti la fiecare fond;

e) alte informatii solicitate de A.S.F.

(3) Administratorul pune, la cerere, gratuit, la dispozitia participantilor si mostenitorilor acestora, definiti conform prevederilor Codului civil:

a) declaratia privind politica de investitii a fondului;

b) situatiile financiare anuale proprii insotite de raportul de audit;

c) situatiile financiare ale fondului insotite de raportul de audit;

d) informatii referitoare la ipotezele utilizate pentru generarea proiectiilor prevazute la art. 116 alin. (2) lit. d);

e) alte situatii stabilite prin reglementarile A.S.F.

(4) Administratorul publica pe pagina proprie de internet:

a) declaratia privind politica de investitii a fondului;

b) raportul anual al administratorului;

c) situatiile financiare anuale proprii insotite de raportul de audit;

d) situatiile financiare ale fondului insotite de raportul de audit;

e) alte situatii stabilite prin reglementarile A.S.F.

Articolul 118 - Emiterea de reglementari cu privire la obligatii de raportare si transparenta

A.S.F. emite reglementari cu privire la cerintele tehnice de raportare pentru:

a) raportul anual al administratorului;

b) raportul privind investitiile fiecarui fond;

c) raportul privind evaluarea interna a riscurilor;

d) informarea privind drepturile de pensie;

e) situatiile financiare anuale si raportarile contabile semestriale;

f) alte obligatii de raportare si transparenta.

CAPITOLUL XI

Depozitarul activelor

Articolul 119 - Numirea unui depozitar

(1) Pentru fiecare dintre fondurile administrate, administratorul incheie contracte de depozitare si de custodie cu o institutie de credit avizata in acest scop de A.S.F.

(2) Depozitarul poate incheia contracte de depozitare si de custodie cu mai multi administratori, cu conditia de a pastra activele, operatiunile si inregistrarile fiecarui fond separat de cele ale altor fonduri, precum si de propriile active.

(3) Poate fi depozitar in sensul prezentei legi si orice entitate autorizata in aceasta calitate pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene sau apartinand Spatiului Economic European.

(4) Depozitarii care au fost autorizati, avizati sau supusi unei proceduri similare in vederea functionarii ca depozitar al activelor fondurilor de pensii ocupationale intr-un stat membru al Uniunii Europene sau apartinand Spatiului Economic European sunt exceptati de la cerinta avizarii de catre A.S.F.

Articolul 120 - Avizarea depozitarului

(1) Pot solicita avizarea ca depozitar institutiile de credit aflate sub supravegherea Bancii Nationale a Romaniei.

(2) Pentru obtinerea avizului ca depozitar, o institutie de credit depune la A.S.F. o cerere de avizare insotita de documente din care sa rezulte indeplinirea urmatoarelor conditii:

a) obiectul de activitate autorizat de Banca Nationala a Romaniei cuprinde si activitatea de depozitare si de custodie a activelor fondurilor de pensii private;

b) nu se afla in procedura de redresare sau de rezolutie;

c) nu este persoana afiliata administratorului;

d) prezinta suficiente garantii financiare si profesionale pentru a-si putea desfasura eficient activitatile care ii revin ca depozitar si pentru a-si indeplini obligatiile aferente acestei functii;

e) a achitat taxa de avizare;

f) indeplineste alte cerinte prevazute in prezenta lege si in reglementarile A.S.F. prevazute la art. 127.

(3) A.S.F. poate solicita institutiilor de credit prevazute la alin. (2), in termen de 30 de zile calendaristice de la primirea cererii pentru avizare, documente si informatii suplimentare, pe care acestea trebuie sa le furnizeze in maximum 30 de zile calendaristice de la data primirii solicitarii.

(4) A.S.F. analizeaza cererea de avizare si, in termen de 30 de zile calendaristice de la inregistrarea acesteia si a documentatiei prevazute la alin. (2) si (3), dupa caz, procedeaza la aprobarea sau la respingerea cererii, prin decizie scrisa si motivata.

(5) Orice solicitare a A.S.F. de informatii suplimentare sau de modificare a documentelor prezentate intrerupe termenul prevazut la alin. (4), un nou termen incepand sa curga de la data depunerii respectivelor informatii sau modificari, depunere care nu poate fi facuta mai tarziu de 30 de zile calendaristice de la data solicitarii A.S.F., sub sanctiunea respingerii cererii de avizare.

(6) Avizul sau decizia de respingere, dupa caz, se comunica in termen de 10 zile lucratoare de la adoptare.

(7) Decizia de respingere a cererii de avizare poate fi atacata la instanta de contencios administrativ competenta, potrivit legii.

(8) Modificarea continutului documentelor care au stat la baza avizarii se notifica, in prealabil, A.S.F.

Articolul 121 - Interdictii privind depozitarul

(1) Angajatii sau membrii structurii de conducere ai depozitarului nu pot fi membri ai structurii de conducere sau angajati ai administratorului fondului ale carui active le pastreaza si nici membri ai structurii de conducere a angajatorului.

(2) Depozitarul nu acorda credite, sub orice forma, administratorului cu care are incheiate contracte de depozitare si de custodie a activelor fondului.

Articolul 122 - Atributiile depozitarului

(1) Depozitarul are urmatoarele atributii:

a) sa primeasca in custodie si sa pastreze in siguranta activele si inregistrarile referitoare la toate activele fondului si activele corespunzatoare provizionului tehnic;

b) sa calculeze si sa transmita A.S.F. valoarea activelor si a activului net aferente fondului, conform reglementarilor A.S.F.;

c) sa transmita administratorului informatii privind activele fondurilor;

d) sa calculeze si sa raporteze valoarea activelor corespunzatoare provizionului tehnic, conform reglementarilor A.S.F.;

e) sa indeplineasca instructiunile administratorului, cu exceptia cazului in care acestea sunt contrare legislatiei in vigoare;

f) sa transmita A.S.F. raportarile privind activele fondului si activele corespunzatoare provizionului tehnic, in conditiile si la termenele stabilite prin reglementarile acesteia;

g) sa furnizeze A.S.F. informatii privind toate aspectele activitatii de depozitare si de custodie desfasurate, inclusiv orice detalii, clarificari si explicatii, precum si sa puna la dispozitia acesteia toate documentele aferente acesteia;

h) sa se asigure ca in tranzactiile care implica activele unui fond orice contravaloare este achitata in termenele uzuale;

i) sa se asigure ca veniturile obtinute din investirea activelor fondului sunt utilizate in conformitate cu prevederile legale aplicabile;

j) sa indeplineasca orice alte cerinte prevazute de reglementarile A.S.F. prevazute la art. 127.

(2) In indeplinirea obligatiilor prevazute in contractul de depozitare, administratorul si depozitarul actioneaza in mod onest, echitabil, profesionist, independent si in interesul participantilor si mostenitorilor acestora, definiti conform prevederilor Codului civil.

(3) Activitatile desfasurate de depozitar in legatura cu administratorul trebuie separate din punct de vedere operational si ierarhic de alte activitati care ar putea crea conflicte de interese interne sau intre acesta si participanti, respectiv mostenitorii acestora, definiti conform prevederilor Codului civil.

(4) In situatia aparitiei unor conflicte de interese, acestea sunt gestionate, monitorizate si comunicate administratorului.

Articolul 123 - Pastrarea in conditii de siguranta a activelor si raspunderea depozitarului

(1) Activele unui fond de pensii, reprezentand instrumente financiare care pot fi pastrate in custodie, sunt incredintate unui depozitar pentru pastrare in conditii de siguranta.

(2) Depozitarul pastreaza in custodie toate instrumentele financiare care pot fi inregistrate intr-un cont de instrumente financiare deschis in registrele depozitarului si toate instrumentele financiare care pot fi livrate fizic depozitarului.

(3) In scopul prevazut la alin. (1), depozitarul se asigura ca activele fondului sunt inregistrate in evidentele depozitarului in conturi separate, in conformitate cu prevederile Legii nr. 126/2018 privind pietele de instrumente financiare, deschise in numele fondului de catre administrator, astfel incat acestea sa poata fi identificate in mod clar, in orice moment, ca apartinand fondului.

(4) Pentru activele fondului, altele decat cele prevazute la alin. (1), depozitarul verifica daca acestea apartin fondului si tine evidenta activelor respective. Verificarea se efectueaza pe baza informatiilor sau documentelor furnizate de administrator si pe baza unor dovezi externe, atunci cand acestea sunt disponibile. Depozitarul isi actualizeaza permanent evidentele.

(5) Depozitarul raspunde fata de administrator si fata de participanti si mostenitorii acestora, definiti conform prevederilor Codului civil, pentru orice pierdere suferita de acestia ca rezultat al neindeplinirii obligatiilor sale in mod nejustificat sau al indeplinirii necorespunzatoare a acestora.

(6) Raspunderea depozitarului prevazuta la alin. (5) ramane aceeasi, chiar daca depozitarul incredinteaza unei terte parti active pe care le pastreaza in conditii de siguranta sau o parte din acestea.

(7) Depozitarul trebuie sa indeplineasca urmatoarele cerinte:

a) sa se asigure ca instrumentele financiare sunt pastrate si protejate in mod corespunzator, prin separarea activelor fondului de activele sale proprii;

b) sa tina evidente care sa permita administratorului si A.S.F. sa identifice toate activele fondului in orice moment si fara intarziere;

c) sa ia masurile necesare pentru a evita conflictele de interese in ceea ce priveste pastrarea in conditii de siguranta a activelor;

d) sa informeze A.S.F., la solicitarea acesteia, cu privire la modul in care sunt pastrate activele fondului;

e) sa puna in aplicare instructiunile administratorului, cu exceptia cazului in care acestea contravin legii sau procedurilor administratorului.

Articolul 124 - Executarea silita

Activul fondului nu poate face obiectul unor masuri de executare silita sau al unor masuri asiguratorii impotriva administratorului si/sau depozitarului, sub sanctiunea nulitatii absolute a actelor prin care se instituie.

Articolul 125 - Retragerea avizului depozitarului

(1) Autoritatea poate retrage avizul depozitarului in una dintre urmatoarele situatii:

a) pentru aceleasi motive pentru care respinge cererea de avizare;

b) avizul a fost obtinut pe baza unor declaratii false sau prin orice alt mijloc ilegal, cu incalcarea prevederilor legale in vigoare;

c) la cererea depozitarului respectiv;

d) ca efect al lichidarii, fuziunii sau divizarii depozitarului;

e) depozitarea activelor financiare ale unui fond neautorizat;

f) neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiilor care rezulta din prezenta lege, din reglementarile A.S.F. sau din contractul de depozitare;

g) evenimente care prejudiciaza interesele participantilor;

h) depozitarul se afla in procedura de redresare sau de rezolutie.

(2) A.S.F. informeaza depozitarul, administratorul si Banca Nationala a Romaniei despre retragerea motivata a avizului, in termen de 5 zile lucratoare de la luarea deciziei.

(3) In situatia retragerii avizului depozitarului, acesta este obligat sa prezinte A.S.F. raportul privind activele fondului care i-au fost incredintate, auditat de un auditor financiar, pe cheltuiala depozitarului.

(4) Decizia de retragere a avizului poate fi atacata la instanta de contencios administrativ competenta, potrivit legii.

(5) Contestatia adresata instantei de contencios administrativ competente nu suspenda, pe timpul solutionarii acesteia, decizia de retragere a avizului depozitarului.

(6) In termen de 10 zile lucratoare de la data expirarii perioadei de contestare sau, dupa caz, de la data ramanerii definitive a hotararii judecatoresti prin care s-a solutionat contestatia, Autoritatea publica anuntul privind retragerea avizului depozitarului in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, si pe pagina de internet a A.S.F.

Articolul 126 - Contractul de depozitare si contractul de custodie

(1) Contractul de depozitare si contractul de custodie cuprind clauze privind:

a) drepturile si obligatiile depozitarului si ale administratorului;

b) comisionul depozitarului si modul de calcul al acestuia;

c) raspunderea contractuala a partilor si alte elemente prevazute in reglementarile A.S.F.;

d) incetarea contractului.

(2) Incetarea contractului de depozitare si a contractului de custodie este notificata A.S.F. de catre administrator, conform reglementarilor A.S.F.

(3) Schimbarea depozitarului se face astfel incat sa fie asigurata continuitatea activitatii de depozitare si custodie.

(4) Fostul depozitar transmite noului depozitar, in termen de 30 de zile calendaristice de la desemnarea acestuia, activele fondului si copii ale tuturor documentelor privind activitatea sa in legatura cu acesta.

Articolul 127 - Emiterea de reglementari privind depozitarul activelor

A.S.F. emite reglementari cu privire la:

a) obligatiile depozitarului in domeniul reglementat de prezenta lege;

b) continutul minim al contractului-cadru de depozitare;

c) continutul minim al contractului-cadru de custodie;

d) activitatea de depozitare si custodie a activelor fondului si a activelor corespunzatoare provizionului tehnic;

e) criteriile de avizare si de retragere a avizului pentru depozitar.

CAPITOLUL XII

Auditorul financiar

Articolul 128 - Avizarea auditorului financiar

(1) Situatiile financiare ale fondurilor si ale administratorilor acestora se auditeaza de catre un auditor financiar, avizat de catre A.S.F.

(2) Pentru avizarea de catre A.S.F., auditorul financiar trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

a) sa fie persoana juridica, membru activ al autoritatii competente din domeniul auditului financiar;

b) sa fi functionat anterior solicitarii avizarii minimum 4 ani, cu exceptia persoanei juridice rezultate dintr-o fuziune/divizare, caz in care acest termen include si functionarea persoanei/persoanelor juridice din care aceasta provine;

c) sa aiba competenta si onorabilitate in domeniul auditului financiar;

d) sa nu fi fost sanctionat de catre autoritatile romane sau straine din domeniul auditului sau din domeniul financiar-bancar cu interdictia de a desfasura activitati de audit financiar;

e) sa aiba incheiat un contract de asigurare de raspundere civila profesionala, in conformitate cu normele privind asigurarea pentru risc profesional, contract valabil pe intreaga durata a efectuarii misiunilor de audit financiar;

f) sa nu fie persoana afiliata angajatorului, administratorului sau depozitarului.

(3) A.S.F. analizeaza cererea pentru avizarea auditorului financiar si, in termen de 30 de zile calendaristice de la inregistrarea acesteia si a documentatiei din care sa rezulte indeplinirea conditiilor prevazute la alin. (2), procedeaza la aprobarea sau la respingerea cererii, prin decizie scrisa si motivata.

(4) Orice solicitare a A.S.F. de informatii suplimentare sau de modificare a documentelor prezentate intrerupe termenul prevazut la alin. (3), un nou termen incepand sa curga de la data depunerii respectivelor informatii sau modificari, depunere care nu poate fi facuta mai tarziu de 30 de zile calendaristice de la data solicitarii A.S.F., sub sanctiunea respingerii cererii pentru avizarea auditorului financiar.

(5) Decizia de avizare sau decizia de respingere, dupa caz, se comunica in termen de 10 zile lucratoare de la adoptarea acesteia.

(6) Auditorul care a fost autorizat, avizat sau supus unei proceduri similare in vederea functionarii ca auditor in sistemul pensiilor ocupationale intr-un stat membru al Uniunii Europene sau apartinand Spatiului Economic European este exceptat de la cerinta avizarii de catre A.S.F.

Articolul 129 - Contractul de audit

(1) Contractul de audit incheiat intre administrator si auditorul financiar trebuie sa respecte urmatoarele conditii:

a) contractul de audit se incheie pana la data de 30 septembrie a anului in curs, astfel incat sa intre in vigoare incepand cu data de 1 ianuarie a anului urmator;

b) pretul contractului de audit se stabileste in moneda agreata intre parti, cu exceptia contractelor de audit incheiate pentru auditul situatiilor financiare ale fondurilor, pentru care pretul se stabileste in lei;

c) este interzisa modificarea clauzei contractului cu privire la pret in cursul unui an calendaristic pentru contractele de audit incheiate pentru auditul situatiilor financiare ale fondurilor.

(2) Administratorii au obligatia sa solicite A.S.F. avizarea contractului de audit, in termen de 15 zile calendaristice de la incheiere.

(3) Administratorii au obligatia sa solicite A.S.F. avizarea modificarii contractului de audit, in termen de 15 zile calendaristice de la modificare.

(4) Prin exceptie de la prevederile alin. (3), modificarea contractului de audit privind prelungirea termenului acestuia se notifica A.S.F. de catre administrator, in termen de 15 zile calendaristice de la data modificarii.

Articolul 130 - Raportul de audit financiar

(1) Auditorul financiar intocmeste un raport de audit financiar, in conformitate cu standardele de audit si cu legislatia aplicabila.

(2) Raportul de audit al situatiilor financiare anuale aplicabil administratorilor fondurilor include:

a) o referire privind modul de respectare a prevederilor referitoare la:

(i) metodologia de calcul si evidenta a provizionului tehnic constituit de administrator;

(ii) categoriile de active destinate acoperirii provizionului tehnic constituit de administrator;

(iii) regulile de diversificare pentru activele destinate acoperirii provizionului tehnic constituit de administrator;

(iv) calculul si evidenta veniturilor administratorului constituite conform legii;

b) o referire privind practicile si procedurile administratorului privind controlul intern si auditul intern, precum si eventualele deficiente constatate si recomandarile facute pentru remedierea acestora.

(3) Raportul de audit al situatiilor financiare anuale aplicabil unui fond include:

a) o referire privind auditarea anuala a valorii activului net si a valorii unitatii de fond;

b) o referire privind respectarea prevederilor legale referitoare la:

(i) calculul, convertirea si evidenta contributiilor individuale ale participantilor la fondurile de pensii ocupationale;

(ii) calculul si evidenta comisionului de administrare;

(iii) calculul si evidenta activelor fondurilor, inclusiv a dividendelor de incasat;

(iv) calculul si evidenta operatiunilor de incasari si plati efectuate prin conturile fondului;

(v) calculul si evidenta transferurilor participantilor intre fonduri;

(vi) calculul si evidenta utilizarii activului personal al participantului la un fond, in caz de invaliditate, deces sau deschiderea dreptului la pensie, conform legii;

(vii) calculul si evidenta provizioanelor tehnice constituite de administrator, categoriile de active admise sa acopere provizioanele tehnice ale administratorului constituite de administrator, precum si regulile de diversificare pentru activele admise sa acopere provizioanele tehnice constituite de administrator;

(viii) calculul si evidenta garantiei minime pentru fiecare participant al fondului;

c) o referire privind practicile si procedurile controlului si auditului intern aplicate fondului, precum si eventualele deficiente constatate si recomandarile facute pentru remedierea acestora.

(4) Raportul de audit financiar al situatiilor financiare anuale ale fondului nu poate fi intocmit de acelasi auditor financiar mai mult de 5 ani consecutivi.

Articolul 131 - Scrisoarea auditorului financiar catre conducere

(1) Auditorul financiar are obligatia de a transmite A.S.F., in termen de 30 de zile calendaristice de la finalizarea raportului de audit, scrisoarea adresata conducerii administratorului.

(2) In situatia in care nu a fost emisa o scrisoare catre conducere, auditorul financiar transmite Autoritatii, in termenul prevazut la alin. (1), o comunicare scrisa, care sa prezinte motivele pentru care nu a fost emisa scrisoarea catre conducere.

(3) In urma recomandarilor formulate de catre auditorul financiar in scrisoarea catre conducere, administratorul elaboreaza un plan de masuri care cuprinde modalitati si termene concrete de realizare.

(4) Planul de masuri prevazut la alin. (3) se comunica A.S.F. in termen de 30 de zile calendaristice de la primirea scrisorii auditorului financiar de catre conducerea administratorului.

Articolul 132 - Deficientele semnificative

(1) Auditorul financiar are obligatia de a informa A.S.F. si conducerea entitatii auditate, in situatia constatarii unor aspecte semnificative care pot avea una din urmatoarele consecinte:

a) incalcarea legii si/sau a reglementarilor A.S.F., prin care sunt stabilite conditiile de autorizare si de desfasurare a activitatii entitatii auditate;

b) afectarea situatiei patrimoniale a entitatii auditate;

c) potentiale riscuri de discontinuitate in desfasurarea activitatii entitatii auditate;

d) exprimarea unei opinii cu rezerve asupra situatiilor financiare ale entitatii auditate.

(2) Obligatia prevazuta la alin. (1) este indeplinita in termen de o zi lucratoare de la data constatarii.

(3) In cazul in care constata deficiente semnificative in activitatea auditorului financiar in legatura cu auditul situatiilor financiare ale fondului sau administratorului acestuia, A.S.F. poate sesiza autoritatea competenta in domeniul auditului financiar, solicitand acesteia adoptarea masurilor corespunzatoare, potrivit legii.

(4) In termen de 30 de zile calendaristice de la pierderea calitatii de membru activ al auditorului financiar, autoritatea competenta in domeniul auditului financiar informeaza A.S.F. despre aceasta.

Articolul 133 - Emiterea de reglementari privind auditorul financiar

A.S.F. emite reglementari cu privire la:

a) modelul-cadru al raportului de audit;

b) elementele obligatorii asupra carora auditorul financiar trebuie sa formuleze opinie;

c) scrisoarea catre conducerea administratorului;

d) procedura aplicabila in cazul pierderii calitatii de membru activ al unui auditor financiar;

e) cerintele de informare referitoare la auditul financiar;

f) constatarea deficientelor semnificative in activitatea auditorului financiar in legatura cu auditul situatiilor financiare ale fondului sau administratorului acestuia.

CAPITOLUL XIII

Supravegherea activitatii

Articolul 134 - Obiectivul supravegherii prudentiale

(1) Supravegherea prudentiala are ca obiectiv principal protectia drepturilor participantilor si mostenitorilor acestora, definiti conform prevederilor Codului civil, soliditatea financiara a administratorului si stabilitatea pietei sistemului de pensii ocupationale.

(2) In vederea exercitarii activitatii de supraveghere prudentiala, A.S.F. realizeaza activitati de reglementare, autorizare si control al entitatilor prevazute la art. 2 alin. (1) lit. a), b) si d) -f).

(3) In vederea exercitarii activitatii de supraveghere a entitatilor prevazute la art. 2 alin. (1) lit. c), A.S.F. realizeaza activitati de reglementare, avizare si control al depozitarilor, numai cu privire la activitatea de depozitare si custodie a activelor fondurilor de pensii ocupationale.

Articolul 135 - Sfera supravegherii prudentiale

Entitatile prevazute la art. 2 alin. (1) sunt supuse supravegherii prudentiale, in privinta urmatoarelor elemente, dupa caz:

a) modul si conditiile de organizare si functionare;

b) aderarea, evidenta si colectarea contributiilor participantilor;

c) convertirea contributiilor participantilor;

d) evidenta si gestionarea conturilor individuale ale participantilor;

e) evidenta si desfasurarea operatiunilor;

f) provizioanele tehnice si finantarea acestora;

g) regulile de investire;

h) administrarea investitiilor;

i) sistemul de guvernanta;

j) informatiile care trebuie furnizate participantilor si mostenitorilor acestora, definiti conform prevederilor Codului civil;

k) transparenta si raportare.

Articolul 136 - Principiile generale ale supravegherii prudentiale

(1) A.S.F. raspunde de supravegherea prudentiala a administratorilor.

(2) A.S.F. se asigura ca supravegherea se bazeaza pe o abordare proactiva si bazata pe riscuri.

(3) Supravegherea administratorilor consta intr-o combinatie adecvata de activitati bazate pe raportari prudentiale si controale la fata locului.

(4) Competentele de supraveghere se exercita in timp util si in mod proportional cu volumul, natura, amploarea si complexitatea activitatilor administratorilor.

(5) A.S.F. ia in calcul in mod corespunzator impactul potential al actiunilor sale asupra stabilitatii sistemelor financiare din Uniunea Europeana, in special in situatii de urgenta.

Articolul 137 - Competente de interventie si atributii principale ale Autoritatii

(1) Pentru desfasurarea activitatii in conformitate cu prevederile prezentei legi, A.S.F. are urmatoarele atributii principale:

a) acordarea sau retragerea autorizarilor;

b) acordarea sau retragerea avizelor;

c) protejarea drepturilor participantilor si mostenitorilor acestora, definiti conform prevederilor Codului civil;

d) supravegherea prudentiala a activitatilor prevazute de prezenta lege, desfasurate de catre entitatile autorizate/avizate;

e) informarea si educarea populatiei cu privire la scopurile si principiile de functionare a fondurilor de pensii ocupationale si a administratorilor;

f) comunicarea in mod public a informatiilor privind procesul de supraveghere prudentiala si a datelor statistice agregate cu privire la aspecte-cheie ale aplicarii cadrului prudential;

g) colaborarea cu alte institutii, autoritati, organisme si organizatii interne si internationale, pentru a asigura reglementarea si supravegherea eficienta a sistemului de pensii ocupationale;

h) controlul activitatilor prevazute de prezenta lege, desfasurate de catre entitatile autorizate/avizate;

i) desfasurarea altor activitati prevazute in prezenta lege.

(2) A.S.F. isi exercita atributiile prevazute in prezenta lege in mod transparent, independent si responsabil, cu respectarea prevederilor art. 157 privind secretul profesional.

(3) A.S.F. isi exercita atributiile de control asupra entitatilor autorizate/avizate, conform planului de control aprobat.

(4) A.S.F. are calitatea procesuala activa si poate interveni in orice proces impotriva administratorilor, persoane fizice sau juridice care se afla intr-o relatie juridica cu acestia, atunci cand o astfel de actiune este necesara in scopul protejarii participantilor.

Articolul 138 - Procesul de supraveghere prudentiala

(1) In exercitarea atributiilor sale, A.S.F. are dreptul de a solicita si primi de la administrator, angajator, depozitar si/sau auditorul financiar, dupa caz, urmatoarele informatii si documente:

a) documente care privesc schema, prospectul, fondul sau administratorul acestuia;

b) orice registre, fisiere informatice sau alte evidente care privesc schema, prospectul, fondul sau administratorul acestuia;

c) conturile anuale si rapoartele anuale, rapoartele interne intermediare, evaluari actuariale si previziuni detaliate, situatii contabile privind activele si pasivele, documente din care rezulta respectarea politicii de investitii, documente care fac dovada platii contributiilor, rapoarte ale persoanelor responsabile cu auditul situatiilor financiare anuale, precum si toate documentele necesare supravegherii.

(2) A.S.F. are competenta necesara pentru a reexamina strategiile, operatiunile si raportarile intocmite de administrator, luand in considerare volumul, natura, amploarea si complexitatea activitatilor acestuia.

(3) Reexaminarea prevazuta la alin. (2) se realizeaza tinand seama de volumul, natura, amploarea si complexitatea activitatilor administratorilor vizati, in conformitate cu reglementarile A.S.F., si contine:

a) o evaluare a cerintelor calitative referitoare la sistemul de guvernanta;

b) o evaluare a riscurilor cu care se confrunta administratorul;

c) o evaluare a capacitatii administratorului de a evalua si a gestiona riscurile cu care se confrunta acesta.

Articolul 139 - Informatii furnizate A.S.F.

(1) A.S.F., in cadrul procesului de supraveghere si control, poate solicita structurii de conducere a administratorului sau persoanelor care detin functii-cheie sa furnizeze in orice moment informatii privind toate aspectele activitatii sau sa puna la dispozitie toate documentele in cauza.

(2) A.S.F. poate controla relatiile dintre administrator si alte societati, in situatiile in care administratorul externalizeaza acestor societati orice activitati care influenteaza situatia financiara a administratorului sau care sunt relevante pentru o supraveghere eficace.

(3) A.S.F. poate controla spatiile in care administratorul isi desfasoara activitatea si, daca este cazul, spatiile in care se desfasoara activitatile externalizate, pentru a verifica daca acestea se deruleaza in conformitate cu prezenta lege si cu reglementarile A.S.F.

(4) A.S.F. poate solicita informatii din partea administratorului in orice moment cu privire la activitatile externalizate.

Articolul 140 - Registrul

(1) Registrul prevazut la art. 13 alin. (1) din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificarile si completarile ulterioare, se completeaza cu o sectiune continand entitatile autorizate sau avizate sa desfasoare activitati in sistemul de pensii ocupationale.

(2) Sectiunea prevazuta la alin. (1) cuprinde informatii cu privire la:

a) denumirea fondului si codul prevazut in decizia de autorizare a fondului;

b) denumirea administratorului, sediul acestuia, numarul de ordine in registrul comertului, codul unic de inregistrare si codul prevazut in decizia de autorizare a administratorului;

c) numele persoanelor din structura de conducere a administratorului;

d) denumirea depozitarului, sediul acestuia, numarul de ordine in registrul comertului, codul unic de inregistrare si codul prevazut in avizul acordat depozitarului;

e) denumirea auditorului financiar, sediul acestuia, numarul de ordine in registrul comertului, codul unic de inregistrare si codul prevazut in avizul acordat auditorului financiar;

f) alte informatii prevazute in reglementarile A.S.F.

(3) In cazul activitatilor transfrontaliere desfasurate in conformitate cu art. 92-94, registrul A.S.F. prevazut la alin. (1) contine, de asemenea, informatii privind statele membre in care functioneaza administratorii.

Articolul 141 - Publicarea sanctiunilor

(1) Fara intarziere nejustificata, A.S.F. publica orice sanctiune sau masura administrativa aplicata pentru incalcarea prezentei legi si fata de care nu a fost initiata exercitarea dreptului la o cale de atac in termen, inclusiv informatii cu privire la tipul si natura incalcarii si la identitatea persoanelor responsabile de aceasta.

(2) In cazul in care publicarea identitatii persoanelor juridice ori a identitatii sau a datelor cu caracter personal ale persoanelor fizice este considerata de catre A.S.F. ca fiind disproportionata, pe baza unei evaluari efectuate de la caz la caz cu privire la proportionalitatea publicarii unor astfel de date, sau in cazul in care publicarea respectiva ar pune in pericol stabilitatea pietelor financiare sau o ancheta in curs, A.S.F. poate decide sa amane publicarea, sa nu publice aceste informatii sau sa publice sanctiunile sub forma anonima.

(3) Autoritatea notifica Autoritatea Europeana pentru Asigurari si Pensii Ocupationale cu privire la orice decizie de a interzice sau de a restrictiona activitatile unui administrator.

Articolul 142 - Solutionarea sesizarilor

(1) Orice persoana interesata si care se considera vatamata intr-un drept al sau de catre o persoana sau o entitate cu atributii in sistemul de pensii ocupationale poate formula o sesizare catre A.S.F.

(2) In situatia in care sesizarea are ca obiect activitatea unui administrator, aceasta se depune in prealabil, in vederea solutionarii, la respectivul administrator.

(3) In termen de 30 de zile calendaristice de la primirea sesizarii, A.S.F. comunica un raspuns persoanei prevazute la alin. (1), cu respectarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 233/2002, cu modificarile ulterioare.

(4) Raspunsul prevazut la alin. (3) poate fi contestat la instanta de contencios administrativ, in termen de 30 de zile calendaristice de la comunicare.

(5) Dupa epuizarea cailor administrative de atac, persoanele prevazute la alin. (1) se pot adresa instantelor judecatoresti competente, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

Articolul 143 - Emiterea de reglementari privind supravegherea

A.S.F. emite reglementari cu privire la:

a) actualizarea informatiilor din registrul prevazut de art. 140;

b) procedura privind solutionarea plangerilor formulate impotriva administratorului si a sesizarilor cu privire la activitatea acestuia;

c) raportarea informatiilor care vor fi comunicate public privind:

(i) procesul de supraveghere prudentiala;

(ii) date statistice agregate cu privire la aspecte-cheie ale aplicarii cadrului prudential.

CAPITOLUL XIV

Raspunderea juridica

Articolul 144 - Dispozitii generale

(1) Incalcarea de catre administrator, angajator, depozitar si de catre auditorul financiar a prevederilor prezentei legi sau ale reglementarilor emise in aplicarea acesteia atrage raspunderea civila, contraventionala sau penala, dupa caz.

(2) Administratorul, angajatorul, depozitarul si auditorul financiar raspund fata de participanti si mostenitorii acestora, definiti conform prevederilor Codului civil, dupa caz, pentru prejudiciile cauzate prin neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiilor care le revin, cu exceptia cazurilor de forta majora.

(3) Persoanele fizice din structura de conducere prevazuta la art. 3 alin. (1) lit. qq) raspund pentru nerespectarea prevederilor prezentei legi si ale reglementarilor A.S.F. emise in aplicarea acesteia, aplicabile administratorului.

(4) Orice persoana care se considera vatamata ca urmare a neaplicarii sau a aplicarii necorespunzatoare a prevederilor prezentei legi are dreptul de a se adresa instantelor judecatoresti competente.

Articolul 145 - Regimul sanctionatoriu

(1) A.S.F. aplica sanctiuni si masuri administrative pentru incalcarea prevederilor prezentei legi si reglementarilor emise in aplicarea acesteia.

(2) Sanctiunile si masurile administrative prevazute la alin. (1) sunt eficace, proportionale si cu efect de descurajare.

(3) La stabilirea tipului si cuantumului sanctiunii sau masurilor administrative dispuse in temeiul exercitarii competentelor sale conform prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 93/2012, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 113/2013, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale prezentei legi, A.S.F. are in vedere principiul proportionalitatii si al rationamentului calificat, precum si toate circumstantele relevante ale savarsirii faptei, inclusiv urmatoarele aspecte, dupa caz:

a) gravitatea si durata incalcarii;

b) gradul de raspundere care revine persoanei fizice sau juridice responsabile de incalcare;

c) importanta profiturilor obtinute sau a veniturilor rezultate din evitarea pierderilor de catre persoana fizica sau juridica responsabila, in masura in care acestea pot fi determinate;

d) prejudiciile suferite de participanti, de mostenitorii acestora, definiti conform prevederilor Codului civil, si, dupa caz, de angajator ca urmare a incalcarii, in masura in care acestea pot fi determinate;

e) masura in care persoana fizica sau juridica responsabila coopereaza cu A.S.F. in vederea remedierii faptelor constatate;

f) incalcarile anterioare savarsite de persoana fizica sau juridica responsabila;

g) eventualele masuri luate de catre contravenient, ulterior savarsirii faptei, pentru a limita pagubele, pentru acoperirea prejudiciului sau pentru remedierea deficientelor produse prin savarsirea faptei.

Articolul 146 - Infractiuni

(1) Constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amenda impiedicarea prin orice mijloace de catre reprezentantul legal, de catre angajat, prepus ori de catre alta persoana din cadrul entitatii supuse controlului, conform prezentei legi, in mod nejustificat, a personalului cu atributii de control din cadrul A.S.F. de a intra in spatiile supuse controlului, in conditiile prevazute de prezenta lege.

(2) Constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 1 la 3 ani sau cu amenda desfasurarea fara drept a unei activitati pentru care prezenta lege prevede obligatia detinerii unei decizii de autorizare sau a unui aviz emis de catre A.S.F.

(3) Constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 1 la 5 ani sau cu amenda urmatoarele fapte:

a) utilizarea resurselor fondului prevazute la art. 67 alin. (2) in alte scopuri decat cele prevazute de prezenta lege;

b) utilizarea lichiditatilor banesti ale unui participant la un fond in alte scopuri decat cele prevazute de prezenta lege.

Articolul 147 - Contraventii

(1) Constituie contraventii, in masura in care nu sunt savarsite in astfel de conditii incat sa fie considerate, potrivit legii, infractiuni, urmatoarele fapte:

a) nerespectarea de catre administrator, de catre persoanele care fac parte din conducerea acestuia sau de catre persoanele care detin functii-cheie:

(i) a obligatiilor prevazute in cuprinsul prezentei legi si in reglementarile A.S.F. emise in aplicarea acesteia;

(ii) a masurilor prevazute prin actele de autorizare, supraveghere, reglementare si control ale A.S.F.;

(iii) a prevederilor existente in reglementarile proprii ale administratorului in domeniul pensiilor ocupationale;

b) neexecutarea obligatiilor depozitarului si auditorului financiar, in legatura cu activitatea desfasurata in cadrul sistemului de pensii ocupationale;

c) nerespectarea de catre angajator a prevederilor art. 45 alin. (4), art. 46 alin. (2), art. 83 alin. (4) si art. 85 alin. (9);

d) nerespectarea de catre administrator sau de catre persoanele care fac parte din conducerea acestuia ori a persoanelor care detin functii-cheie a obligatiilor prevazute la art. 14, art. 16 alin. (2), art. 22, 24, art. 25 alin. (1) si (3), art. 26 alin. (1), (2) si (4), art. 27 alin. (1), (3) si (6), art. 28 alin. (1), (2), (3), art. 29 alin. (1), (4) si (6), art. 30 alin. (1), art. 31, 32, 35, art. 36 alin. (2) si (6), art. 39 alin. (1), art. 40, art. 42 alin. (3) si (4), art. 49 alin. (2), art. 52 alin. (3), art. 61 alin. (4), art. 65 alin. (2), art. 76 alin. (4), art. 77 alin. (2), art. 85 alin. (2), art. 92, art. 101 alin. (1) - (3), art. 104 alin. (8), art. 106 alin. (1), art. 113 alin. (1), art. 114 alin. (1), art. 115 alin. (1), art. 116 alin. (1), art. 117, art. 119 alin. (1), art. 129 alin. (2) - (4), art. 131 alin. (3) si a regulilor de investire prudentiala prevazute la art. 96 alin. (1);

e) nerespectarea de catre persoanele care detin functii-cheie a prevederilor art. 26 alin. (3) si (4);

f) nerespectarea de catre persoana care conduce structura de audit intern a obligatiilor prevazute la art. 27 alin. (9) si (11);

g) nerespectarea de catre persoana care indeplineste functia actuariala a obligatiilor prevazute la art. 28 alin. (4);

h) nerespectarea de catre persoana care conduce structura de control intern/conformitate a prevederilor art. 29 alin. (7);

i) nerespectarea de catre persoana care conduce structura de administrare a riscurilor a prevederilor art. 30 alin. (6) si (7);

j) nerespectarea de catre administrator a interdictiilor prevazute la art. 17 referitoare la activele financiare ale acestuia;

k) nerespectarea de catre administrator sau de catre depozitar a prevederilor art. 88, art. 90 alin. (3) si art. 98 alin. (1) si (2) referitoare la activitatea fondului;

l) nerespectarea de catre administrator, depozitar sau de catre persoanele care fac parte din conducerea acestora a prevederilor art. 104 alin. (1) - (7) si art. 105 alin. (1) - (9) referitoare la provizionul tehnic;

m) nerespectarea de catre depozitar sau de catre persoanele care fac parte din conducerea acestuia a prevederilor art. 122 si art. 123 alin. (1) - (4) si (7) referitoare la activitatea de depozitare si de custodie a activelor fondului;

n) nerespectarea de catre auditorul financiar a prevederilor art. 130, art. 131 alin. (1) si (2) si art. 132 alin. (1) si (2);

o) impiedicarea exercitarii drepturilor conferite A.S.F. de catre lege, precum si refuzul nejustificat al oricarei persoane de a raspunde solicitarilor A.S.F. in exercitarea atributiilor care ii revin, conform prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 93/2012, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 113/2013, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale prezentei legi.

(2) Savarsirea contraventiilor prevazute la alin. (1) se sanctioneaza cu:

a) avertisment scris;

b) amenda contraventionala;

c) interzicerea dreptului de a ocupa functii care necesita aprobarea, de catre A.S.F., pentru o perioada cuprinsa intre 1 si 5 ani de la data comunicarii deciziei de sanctionare sau de la o alta data prevazuta expres in decizie;

d) retragerea avizului/autorizarii acordate persoanelor din structura de conducere a administratorului si persoanelor cu functii-cheie;

e) restrangerea sau interzicerea dreptului administratorului de a dispune de propriile active;

f) retragerea autorizarii administratorului, a avizului depozitarului sau a avizului auditorului financiar.

(3) Sanctiunile contraventionale principale prevazute la alin. (2) lit. a) sau b) pot fi aplicate cumulativ cu oricare dintre sanctiunile contraventionale complementare prevazute la alin. (2) lit. c) -f).

(4) Prin derogare de la prevederile art. 8 alin. (2) lit. a) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare Ordonanta Guvernului nr. 2/2001, limitele amenzilor se stabilesc dupa cum urmeaza:

a) pentru persoanele juridice: incepand de la 0,1% si pana la 5% din capitalul social, subscris si varsat;

b) pentru persoanele fizice: incepand de la 1.000 lei si pana la 100.000 lei.

(5) Amenzile contraventionale aplicate potrivit prezentei legi se fac venit la bugetul de stat.

(6) A.S.F. poate aplica sanctiuni persoanei juridice supravegheate in situatia in care constata savarsirea unei fapte contraventionale, precum si persoanelor fizice din structura de conducere si/sau persoanelor care detin functii-cheie, carora le este imputabila respectiva contraventie.

(7) Constatarea contraventiilor se face de catre persoanele din cadrul A.S.F., care au atributii privind supravegherea si/sau controlul respectarii legislatiei din domeniul pensiilor ocupationale, ori de catre alte persoane, imputernicite in acest scop, prin decizie a presedintelui A.S.F.

Articolul 148 - Procedura de stabilire si constatare a contraventiilor

(1) Prevederile prezentei legi, referitoare la contraventii, se completeaza cu dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001, in masura in care nu contravin prezentei legi.

(2) Procedura de constatare a contraventiilor, precum si de aplicare a sanctiunilor este prevazuta prin reglementarile A.S.F.

(3) Actul administrativ prin care A.S.F. aplica sanctiunea cu amenda constituie titlu executoriu.

Articolul 149 - Prescriptia aplicarii si executarii sanctiunilor contraventionale

(1) Prin derogare de la prevederile art. 13 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001, termenul de prescriptie a aplicarii si executarii sanctiunii contraventionale este de 3 ani de la data savarsirii faptei.

(2) Prin derogare de la prevederile art. 13 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, in cazul contraventiilor continue, termenul prevazut la alin. (1) curge de la data constatarii faptei.

Articolul 150 - Masuri administrative

(1) A.S.F. poate sa dispuna masuri administrative de prevenire a unor situatii de natura sa afecteze buna functionare a sistemului de pensii ocupationale sau masuri de remediere a unor deficiente.

(2) Masurile administrative se dispun in mod proportional cu volumul, natura, amploarea si complexitatea activitatilor entitatii supravegheate.

(3) A.S.F. dispune urmatoarele masuri administrative:

a) suspendarea exercitiului dreptului de vot al actionarilor, in cazurile in care nu mai indeplinesc cerintele legale privind calitatea actionariatului unui administrator care desfasoara o politica individuala sau comuna care pericliteaza asigurarea unei gestiuni sanatoase si prudente a administratorului si a fondului, in detrimentul participantilor si mostenitorilor acestora, definiti conform prevederilor Codului civil;

b) limitarea sau interzicerea, pe o perioada cuprinsa intre 90 si 180 de zile, a anumitor operatiuni ale administratorului reglementate de lege;

c) restrangerea exercitiului administratorului de a dispune de propriile active sau interzicerea acestui drept.

(4) Masurile administrative prevazute la alin. (3) pot fi aplicate distinct sau impreuna cu sanctiunile principale sau complementare prevazute la art. 147 alin. (2).

(5) Autoritatea poate decide, dupa caz, atentionarea persoanei fizice si/sau juridice in situatia in care constata nerespectarea obligatiilor cuprinse in prezenta lege sau in normele emise in aplicarea acesteia, care au o gravitate redusa, care nu au adus atingere intereselor participantilor, care sunt sub pragul de materialitate si care pot fi incadrate ca fiind erori operationale izolate.

CAPITOLUL XV

Accesul la informatii si secretul profesional

Articolul 151 - Documente suplimentare

(1) In procesul de autorizare/avizare, precum si in exercitarea atributiilor de supraveghere si control realizate in temeiul prezentei legi, A.S.F. poate solicita entitatilor orice documente si informatii pe care le considera necesare.

(2) A.S.F. poate verifica orice aspect legat de cererea de autorizare/avizare a entitatii, fiind indreptatita:

a) sa se adreseze autoritatilor competente;

b) sa solicite documente si informatii din alte surse, potrivit legii.

Articolul 152 - Accesul la informatii

(1) Entitatile autorizate sau avizate, dupa caz, in temeiul prezentei legi, furnizeaza, la solicitarea A.S.F., orice informatii, detalii, clarificari, inclusiv rapoarte referitoare la activitatea desfasurata.

(2) A.S.F. are acces la orice documente intocmite in cadrul activitatii desfasurate in domeniul pensiilor ocupationale de catre entitatile prevazute la alin. (1).

(3) A.S.F. asigura confidentialitatea informatiilor primite, cu exceptia celor de natura penala.

(4) A.S.F. utilizeaza informatii confidentiale obtinute in temeiul prezentei legi in scopul exercitarii atributiilor sale, in urmatoarele scopuri:

a) pentru a verifica daca administratorii indeplinesc conditiile legale;

b) pentru a facilita monitorizarea activitatilor administratorilor;

c) pentru a impune masuri corective, inclusiv sanctiuni administrative;

d) pentru a publica indicatori-cheie de performanta;

e) in cadrul contestatiilor formulate impotriva deciziilor Autoritatii;

f) in cadrul actiunilor in instanta introduse in ceea ce priveste prevederile prezentei legi.

(5) Transmiterea catre A.S.F. a informatiilor stabilite de prezenta lege nu constituie o incalcare a obligatiei de pastrare a secretului profesional.

(6) Autoritatile si institutiile publice furnizeaza in mod gratuit A.S.F. informatiile solicitate in scopul indeplinirii de catre aceasta a atributiilor care ii revin potrivit prevederilor prezentei legi.

Articolul 153 - Schimbul de informatii

(1) A.S.F. coopereaza cu supraveghetorii sau autoritatile si organismele competente din alte state membre, garantand secretul profesional, in conditiile prevazute la art. 157, si utilizarea informatiilor numai in scopul exercitarii supravegherii.

(2) A.S.F. participa in calitate de membru sau reprezinta Romania la asociatiile internationale ale autoritatilor de reglementare si supraveghere, la conferintele si intalnirile internationale in sistemul de pensii ocupationale.

(3) In scopul intaririi stabilitatii si integritatii sistemului de pensii ocupationale, A.S.F. colaboreaza cu alte institutii si autoritati din tara si din strainatate, acestea cuprinzand, in special, autoritatile de supraveghere si reglementare a pietelor financiare din statele membre ale Uniunii Europene sau apartinand Spatiului Economic European, Comisia Europeana, Comitetul european pentru risc sistemic, Autoritatea Europeana pentru Asigurari si Pensii Ocupationale, Autoritatea Bancara Europeana, Autoritatea Europeana pentru Valori Mobiliare si Piete.

(4) Colaborarea se realizeaza prin schimb de informatii, de experienta sau in orice alt mod, potrivit legii si/sau acordurilor incheiate cu institutiile si autoritatile prevazute la alin. (1) si cu asociatiile internationale prevazute la alin. (2), in scopul indeplinirii atributiilor lor specifice si in conditii de reciprocitate si de asigurare a confidentialitatii informatiilor astfel furnizate.

(5) Institutiile si autoritatile publice furnizeaza A.S.F. informatiile pe care le considera necesare sau care sunt solicitate de aceasta, in scopul realizarii unei supravegheri eficiente si al indeplinirii obiectivelor A.S.F.

(6) Informatiile primite ca urmare a schimbului de informatii intre autoritati si informatiile obtinute prin verificarea la fata locului se divulga doar cu acordul expres al autoritatii competente de la care provin informatiile sau cu cel al autoritatii competente a statului membru in care s-a efectuat verificarea la fata locului.

(7) A.S.F. poate autoriza comunicarea de informatii confidentiale referitoare la supravegherea prudentiala a unui administrator catre comisii parlamentare de ancheta si catre alte entitati nationale cu atributii de ancheta, in cazul in care sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:

a) entitatile cu atributii de ancheta au competenta, in temeiul legislatiei nationale, de a cerceta sau a examina actiunile autoritatilor responsabile de supravegherea administratorilor sau de elaborare a legislatiei privind aceasta supraveghere;

b) informatiile sunt strict necesare pentru exercitarea competentei prevazute la lit. a);

c) persoanelor care au acces la informatii le revin obligatiile privind pastrarea secretului profesional;

d) in cazul in care informatiile provin de la alt stat membru, acestea sunt comunicate cu acordul explicit al autoritatilor competente din statul membru de provenienta si doar in scopurile pentru care respectivele autoritati si-au dat acordul.

(8) In schimburile de informatii, transmiterea si comunicarea acestora, exista obligatia respectarii cel putin a urmatoarelor conditii:

a) schimbul, transmiterea sau comunicarea de informatii se realizeaza in scopul indeplinirii functiei de supraveghere sau de control;

b) informatiile primite fac obiectul obligatiei privind pastrarea secretului profesional;

c) in cazul in care informatiile provin din alt stat membru, acestea nu sunt divulgate fara acordul expres al autoritatii competente din statul de provenienta si, daca este cazul, sunt comunicate exclusiv in scopurile pentru care respectiva autoritate si-a dat acordul.

Articolul 154 - Inactivitatea pe o perioada de 2 ani a entitatilor autorizate/avizate

Daca entitatea autorizata sau avizata de catre A.S.F. nu are activitate pe o perioada de 2 ani de la data obtinerii deciziei de autorizare sau a avizului, A.S.F. ii poate retrage autorizarea/avizul, dupa caz.

Articolul 155 - Taxele de autorizare, avizare si functionare

(1) Taxele de autorizare, avizare si functionare se stabilesc prin reglementarile adoptate de A.S.F.

(2) Taxele prevazute la alin. (1) se achita de catre solicitant.

(3) In cazul respingerii cererii de autorizare sau de avizare, taxa perceputa nu se restituie.

Articolul 156 - Prelucrarea datelor cu caracter personal

(1) Entitatile prevazute la art. 2 prelucreaza datele cu caracter personal ale participantilor si ale mostenitorilor acestora, definiti conform prevederilor Codului civil, in scopul indeplinirii obligatiilor prevazute de prezenta lege si de reglementarile Autoritatii, cu respectarea Regulamentului (UE) 2016/679 a Parlamentului European si a Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor) si a prevederilor Legii nr. 190/2018 privind masuri de punere in aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor).

(2) Prelucrarea datelor cu caracter personal la nivelul A.S.F. se realizeaza exclusiv in scopul indeplinirii atributiilor de protectie a participantilor si a mostenitorilor acestora, definiti conform prevederilor Codului civil, cu respectarea dispozitiilor prezentei legi, ale Regulamentului (UE) 2016/679 si ale Legii nr. 190/2018.

Articolul 157 - Secretul profesional

(1) Persoanele care au fost sau sunt angajate in cadrul A.S.F. au obligatia de a respecta secretul profesional si nu pot divulga informatiile obtinute in context profesional niciunei persoane fizice sau juridice decat intr-o forma sintetica sau agregata, astfel incat entitatile prevazute la art. 2 sa nu poata fi identificate.

(2) Fara a aduce atingere prevederilor alin. (1), informatiile confidentiale pot fi comunicate, in conditiile legii, organelor judiciare in timpul procedurilor judiciare, in procedurile de insolventa in cazul in care societatile autorizate sau avizate, conform prezentei legi, sunt declarate insolvente sau in procesul de lichidare.

Articolul 158 - Dreptul de ancheta al Parlamentului European

Prevederile art. 152, 153 si 157 nu aduc atingere dreptului de ancheta conferit Parlamentului European prin art. 226 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene.

CAPITOLUL XVI

Dispozitii finale

Articolul 159 - Abrogare

La mentiunea privind transpunerea normelor Uniunii Europene din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 470 din 31 mai 2006, cu modificarile si completarile ulterioare, litera c) se abroga.

Articolul 160 - Intrarea in vigoare

(1) Prezenta lege intra in vigoare la 30 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

(2) Reglementarile emise de catre A.S.F. in aplicarea prezentei legi se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Prezenta lege transpune prevederile Directivei (UE) 2016/2.341 a Parlamentului European si a Consiliului din 14 decembrie 2016 privind activitatile si supravegherea institutiilor pentru furnizarea de pensii ocupationale (IORP), publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE), seria L, nr. 354 din 23 decembrie 2016.

Servicii pentru Angajatori

Indiferent de marimea sau obiectul de activitate, uneori, companiile au nevoie si de ajutorul unor specialisti in dreptul muncii. Confruntarea cu probleme care decurg raporturile de munca cu salariatii, in special cele privitoare la incheierea, modificarea, suspendarea sau incetarea acestora, poate provoca pierderi financiare daca nu sunt abordate in mod corespunzator.
Sunt Angajator

Servicii pentru Salariati

Pentru multi salariati, drepturile legale si cele care decurg din contractul de munca (individual sau colectiv) sunt ingradite sau limitate in mod netemeinic, uneori abuziv, de catre cei care sunt obligati sa le respecte si, implicit, sa le acorde integral. Daca sunteti implicat intr-un conflict sau litigiu de munca, apelarea la un speciaslit, cel putin, va reduce stresul dvs.
Sunt Salariat