OUG 157/2020 privind acordarea unui ajutor financiar sub forma de voucher pentru incurajarea si sprijinirea copiilor in practicarea sportului de performanta


Recunoscand importanta relatiei dintre sport, activitate fizica si sanatate, Organizatia Mondiala a Sanatatii a adoptat in anul 2004 o strategie mondiala asupra dietei, activitatii fizice si sanatatii.

Deoarece la nivelul Uniunii Europene au fost adoptate Strategia Europa 2020 si Cartea Alba a Sportului European, care subliniaza importanta dezvoltarii sportului de masa si de performanta,

luand in considerare importanta practicarii sportului de catre copii si cresterea numarului de sportivi legitimati care sa practice activitati sportive in cadrul organizat, cresterea contributiei la asigurarea bazei de selectie pentru sportul de performanta prin practicarea sistematica a sportului, adresata copiilor din sistemul de invatamant primar si gimnazial, incurajarea practicarii activitatilor fizice si sportive in mod continuu si organizat cu scopul de a asigura baza sportului de performanta prin formarea si educarea sportiva a copiilor,

prin introducerea acestui sprijin Guvernul intervine printr-o masura urgenta in favoarea cresterii numarului de sportivi legitimati.

Tinand cont ca activitatea sportiva a intrat intr-un regres fara precedent, de la inceputul evolutiei pandemiei de COVID-19 pe teritoriul Romaniei, situatie in care majoritatea cluburilor sportive, membre afiliate ale federatiilor sportive nationale pe ramura de sport, sunt in situatia de a opri activitatea sportiva si competitionala in totalitate,

luand in considerare ca aceasta situatie are ca efect indepartarea sportivilor de performanta legitimati, respectiv a antrenorilor de practicarea sportului de performanta,

intrucat atat persoanele implicate indirect in sustinerea activitatii sportive, cat si parintii copiilor care practica sport de performanta au o atitudine negativa in privinta evolutiei pandemiei de COVID-19,

importanta implicarii in practicarea sportului de catre copii conduce la asigurarea bazei de selectie pentru sportul de performanta, prin practicarea sistematica a sportului, adresata copiilor din sistemul de invatamant primar si gimnazial.

Luand in considerare ca toate aceste elemente vizeaza interesul public si constituie situatii extraordinare, a caror reglementare nu poate fi amanata,

tinand cont de necesitatea imperativa de crestere a numarului de sportivi legitimati care sa practice sportul de performanta intr-un cadru organizat,

este imperios necesar sa fie adoptate masuri imediate pentru instituirea cadrului normativ pentru combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 in domeniul sportului si pentru cresterea bazei de selectie pentru sportul de performanta si inalta performanta.

Neadoptarea ordonantei de urgenta va conduce la scaderea dramatica a practicarii sportului de performanta in randul copiilor si juniorilor si va afecta nivelul competitional national.

Totodata neadoptarea ordonantei de urgenta va afecta imaginea si reprezentarea Romaniei in competitiile sportive internationale oficiale pe termen scurt, mediu si lung.

In temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,

Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

Art. 1. -

Se aproba acordarea unui ajutor financiar, in anul 2020, sub forma de vouchere pe suport hartie, in vederea achizitionarii de echipamente sportive pentru incurajarea si sprijinirea copiilor nascuti in perioada 1 ianuarie 2005-31 decembrie 2014 si care nu au mai fost legitimati la un club sportiv, in vederea practicarii sportului de performanta.

Art. 2. -

Ajutorul financiar se asigura de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Tineretului si Sportului, din capitolul 68.01 Asigurari si asistenta sociala. Voucherele se distribuie de catre directiile judetene pentru sport si tineret, respectiv Directia pentru Sport si Tineret a Municipiului Bucuresti prin cluburile sportive la care s-au legitimat persoanele prevazute la art. 1.

Art. 3. -

(1) Valoarea voucherului este in suma de 300 lei si reprezinta venit neimpozabil, conform prevederilor art. 62 lit. a) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

(2) Voucherul se acorda persoanelor prevazute la art. 1 care se legitimeaza in cadrul unui club sportiv incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta pana la data de 30 noiembrie 2020.

(3) In cazul in care valoarea echipamentelor sportive este mai mica decat valoarea voucherului, unitatile afiliate nu acorda rest in bani.

Art. 4. -

(1) Voucherul este netransmisibil, avand o perioada de valabilitate de 6 luni de la data tiparirii.

(2) Pentru a putea beneficia de vouchere, persoanele prevazute la art. 1 se vor legitima la un club sportiv, detinator al unui certificat de identitate sportiva.

(3) Daca valoarea produsului achizitionat este mai mare decat valoarea voucherului, diferenta este suportata de catre parintele sau reprezentantul legal al persoanelor prevazute la art. 1.

Art. 5. -

(1) Cererea pentru acordarea voucherelor se depune de catre parintele sau reprezentantul legal al persoanelor prevazute la art. 1 la clubul sportiv la care acestea se legitimeaza.

(2) Situatia centralizata privind beneficiarii de vouchere se depune de catre clubul sportiv la care s-au legitimat persoanele prevazute la art. 1 la directia judeteana pentru sport si tineret, respectiv Directia pentru Sport si Tineret a Municipiului Bucuresti, in a carei raza teritoriala isi are sediul structura sportiva.

Art. 6. -

(1) Voucherele se emit de catre unitatile autorizate de Ministerul Finantelor Publice, denumite in continuare unitati emitente.

(2) Unitatile emitente desfasoara aceasta activitate in baza autorizatiei de functionare, acordata de Ministerul Finantelor Publice. Autorizatia de functionare se acorda potrivit criteriilor stabilite de catre Ministerul Finantelor Publice, prin ordin al ministrului finantelor publice, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

(3) Pot avea calitatea de unitati emitente persoanele juridice infiintate in baza Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si institutiile de credit, persoane juridice romane si sucursalele institutiilor de credit autorizate in state membre ale Uniunii Europene si notificate catre Banca Nationala a Romaniei, potrivit legii, cu respectarea prevederilor alin. (1) si (2).

(4) Unitatile emitente sunt obligate sa ia masurile necesare pentru asigurarea circulatiei in conditii de siguranta a voucherelor pe suport hartie pentru achizitia de echipamente sportive pentru incurajarea si sprijinirea copiilor in vederea practicarii sportului de performanta.

(5) Unitatile emitente sunt obligate sa selecteze unitatile afiliate care accepta voucherele pe suport hartie pentru achizitia de echipamente sportive pentru incurajarea si sprijinirea copiilor in vederea practicarii sportului de performanta, pe baza unor proceduri transparente si nediscriminatorii, care sa acopere intreaga arie de destinatari finali, si sa se asigure ca sunt acoperite toate zonele tarii, astfel incat orice persoana sa poata achizitiona echipamente sportive de la o astfel de unitate afiliata.

(6) Unitatile emitente sunt obligate sa deschida conturi sau subconturi de plati distincte, prin care se vireaza sumele reprezentand incasarile si platile aferente valorii nominale a voucherelor pe suport hartie pentru achizitia de echipamente sportive, astfel incat sa permita o evidenta clara a sumelor utilizate in temeiul contractului de achizitie publica incheiat cu Ministerul Tineretului si Sportului si cu unitatile care accepta voucherele pe suport hartie.

(7) Inchiderea acestor conturi sau subconturi de plati se face numai dupa ce unitatea emitenta face dovada catre institutiile financiare autorizate ca valoarea nominala a voucherelor pe suport hartie emise si incasate de unitatea emitenta a fost decontata integral unitatilor afiliate.

(8) Ministerul Tineretului si Sportului vireaza unitatii emitente sumele aferente voucherelor pe suport hartie, in vederea achizitionarii de echipamente sportive pentru incurajarea si sprijinirea copiilor in vederea practicarii sportului de performanta, astfel:

a) valoarea nominala - intr-un cont distinct disponibil cu afectatiune speciala deschis la Trezoreria Statului, cont din care unitatea emitenta vireaza sumele incasate in conturile prevazute la alin. (6), deschise la institutii de credit;

b) costul aferent emiterii voucherelor pe suport hartie - in conturile deschise la unitatile Trezoreriei Statului prevazute la art. 6 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea si utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

(9) Sumele derulate prin operatiunile cu vouchere pe suport hartie de catre unitatile emitente nu pot fi utilizate pentru reinvestirea acestor fonduri in alte scopuri.

(10) Ministerul Tineretului si Sportului, pe baza contractului de achizitie publica, transfera catre unitatea emitenta atat contravaloarea nominala a voucherelor pe suport hartie distribuite destinatarilor finali, cat si costul emiterii.

(11) Contractarea serviciilor privind emiterea voucherelor pe suport hartie pentru achizitia de echipamente sportive, pentru incurajarea si sprijinirea copiilor in vederea practicarii sportului de performanta de catre Ministerul Tineretului si Sportului se realizeaza in conditiile Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv Hotararea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare. La estimarea contractului de achizitie publica nu se ia in calcul valoarea nominala a voucherelor pe suport hartie.

(12) Voucherele emise pe suport hartie nu pot fi transferate destinatarilor finali daca, la data stabilita pentru transfer, Ministerul Tineretului si Sportului nu a achitat unitatii emitente, integral, contravaloarea nominala a voucherelor pe suport hartie, inclusiv costurile aferente emiterii acestora.

(13) Voucherele pot fi utilizate numai la unitatile afiliate care au incheiat cu unitatea emitenta selectata de catre beneficiar contracte/protocoale/conventii/acorduri sau orice alt document care reglementeaza drepturile si obligatiile partilor.

(14) Fiecare voucher este valabil, daca are inscris numarul cu care a fost inseriat de catre unitatea emitenta si va contine urmatoarele informatii:

a) numele si adresa emitentului si datele sale de identificare;

b) perioada de valabilitate;

c) numele, prenumele si codul numeric personal al beneficiarului;

d) interdictia de a fi utilizat pentru alte scopuri decat pentru cel care a fost emis;

e) valoarea nominala.

(15) Unitatea emitenta care a fost declarata castigatoare a procedurii de achizitie publica organizate de Ministerul Tineretului si Sportului pentru selectarea operatorului economic in vederea emiterii voucherelor trebuie sa faca dovada, in termen de maximum 10 zile de la data atribuirii contractului de achizitie publica, sub sanctiunea decaderii din calitatea de castigatoare a procedurii de achizitie publica, ca dispune de capital social sau de dotare, dupa caz, subscris si varsat, ce reprezinta echivalentul in lei a cel putin 500.000 euro, luandu-se in calcul cursul de schimb la data infiintarii societatii sau la data ultimei majorari a capitalului social, inregistrata la registrul comertului sau in actul constitutiv, dupa caz.

(16) In cazul in care procedura de achizitie publica prevazuta la alin. (15) a fost castigata de un operator economic care detine autorizatie de functionare ca unitate emitenta pentru unul sau mai multe tipuri de bilete de valoare prevazute de Legea nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, cu modificarile si completarile ulterioare, de Legea nr. 248/2015 privind stimularea participarii in invatamantul prescolar a copiilor provenind din familii defavorizate, cu modificarile si completarile ulterioare, de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanta, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 94/2014, cu modificarile si completarile ulterioare, de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 115/2020 privind unele masuri pentru sprijinirea categoriilor de persoane cele mai defavorizate care beneficiaza de mese calde pe baza de tichete sociale pe suport electronic pentru mese calde, acordate din fonduri externe nerambursabile, precum si unele masuri de distribuire a acestora si respectiv Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 133/2020 privind unele masuri pentru sprijinirea categoriilor de elevi cei mai defavorizati care beneficiaza de sprijin educational pe baza de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educational acordate din fonduri externe nerambursabile, precum si unele masuri de distribuire a acestora, dupa caz, conditia de existenta a unei valori minime a capitalului social sau de dotare, dupa caz, subscris si varsat, prevazuta de alin. (15), se aplica cumulativ cu nivelul minim prevazut pentru unitatile emitente de tichete de masa, tichete cadou si tichete de cresa, vouchere de vacanta, tichete sociale pe suport electronic pentru mese calde si respectiv tichete sociale pentru gradinita, dupa caz.

(17) Datele personale ale beneficiarilor urmeaza sa fie colectate, stocate si gestionate cu respectarea normelor de protectie a datelor cu caracter personal.

Art. 7. -

(1) Ministerul Finantelor Publice poate dispune masura suspendarii autorizatiei de functionare eliberate unitatilor emitente in cazul nerespectarii dispozitiilor art. 6 alin. (4) si (6).

(2) Ministerul Finantelor Publice poate dispune masura retragerii autorizatiei de functionare eliberate unitatilor emitente in urmatoarele situatii:

a) in cazul nerespectarii criteriilor de autorizare aprobate prin ordin al ministrului finantelor publice in baza carora s-a acordat autorizatia de functionare;

b) in cazul nerespectarii dispozitiilor art. 6 alin. (8) si (9).

(3) Constatarea situatiilor prevazute la art. (1) si (2) se face de catre o echipa de specialisti a carei componenta se aproba prin ordin al ministrului finantelor publice.

(4) Acordarea autorizatiei de functionare a unitatilor emitente si dispunerea masurii de suspendare/retragere a acesteia in urma constatarii situatiilor prevazute la alin. (1) si (2) se fac de catre o comisie a carei componenta si procedura de lucru se aproba prin ordin al ministrului finantelor publice.

(5) Voucherele se utilizeaza pe perioada de valabilitate a acestora. Sumele aferente voucherelor ramase neutilizate se returneaza Ministerului Tineretului si Sportului de catre unitatea emitenta, in termen de 30 de zile de la data expirarii valabilitatii acestora.

Art. 8. -

In termen de 10 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, prin ordin al ministrului tineretului si sportului se aproba normele metodologice de aplicare a acesteia si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Servicii pentru Angajatori

Indiferent de marimea sau obiectul de activitate, uneori, companiile au nevoie si de ajutorul unor specialisti in dreptul muncii. Confruntarea cu probleme care decurg raporturile de munca cu salariatii, in special cele privitoare la incheierea, modificarea, suspendarea sau incetarea acestora, poate provoca pierderi financiare daca nu sunt abordate in mod corespunzator.
Sunt Angajator

Servicii pentru Salariati

Pentru multi salariati, drepturile legale si cele care decurg din contractul de munca (individual sau colectiv) sunt ingradite sau limitate in mod netemeinic, uneori abuziv, de catre cei care sunt obligati sa le respecte si, implicit, sa le acorde integral. Daca sunteti implicat intr-un conflict sau litigiu de munca, apelarea la un speciaslit, cel putin, va reduce stresul dvs.
Sunt Salariat