Legea nr. 135/2009 privind aprobarea OUG nr. 92/2008 privind statutul functionarului public denumit manager publicParlamentul Romaniei adopta prezenta lege.


Articol unic
Se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 92 din 24 iunie 2008 privind statutul functionarului public denumit manager public, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 484 din 30 iunie 2008, cu modificarile ulterioare, cu urmatoarele modificari si completari:

1. La articolul 6 alineatul (2), litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"b) pentru programul de formare prevazut la art. 3 alin. (1) lit. b), sa fie functionari publici sau personal contractual din sectorul public, cu experienta de minimum un an in sectorul public;".

2. La articolul 8, alineatul (6) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(6) Obligatia prevazuta la alin. (1) se considera indeplinita si in situatiile in care managerii publici isi desfasoara activitatea in cadrul autoritatilor autonome, al structurilor de specialitate ale Parlamentului Romaniei, respectiv in cadrul aparatului Administratiei Prezidentiale, al inaltei Curti de Casatie si Justitie, al Parchetului de pe langa inalta Curte de Casatie si Justitie si al Consiliului Legislativ."

3. La articolul 9, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Pe intreaga perioada de formare si pana la data numirii in functia publica specifica de manager public, cursantii si stagiarii au drepturile si obligatiile stabilite prin prezenta ordonanta de urgenta. Perioada de formare pana la numirea in functia publica specifica de manager public constituie vechime in munca, in functia publica si in specialitatea studiilor absolvite."

4. Articolul 10 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 10
Raporturile de serviciu si contractele de munca dintre participantii la programele de formare si autoritatile si institutiile publice unde acestia si-au desfasurat activitatea ca functionari publici sau personal contractual, anterior selectiei, inceteaza, in conditiile legii, de la data inmatricularii participantilor la programele de formare respective."

5. La articolul 11, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 11
(1) Pe perioada stagiilor in administratia publica din cadrul programelor de formare, participantii sunt sprijiniti si coordonati de persoane care ocupa, in conditiile legii, o functie publica de conducere, denumiti in continuare mentori, desemnati in conditiile prevazute prin normele de aplicare a prezentei ordonante de urgenta."

6. La articolul 15 alineatul (3), inaintea literei a), care devine litera a^1), se introduce o noua litera, litera a), cu urmatorul cuprins:
"a) nevoile institutionale si profilurile propuse de autoritatile si institutiile publice;".

7. Articolul 18 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 18
Managerul public si desfasoara activitatea in subordinea directa a unui inalt functionar public sau, dupa caz, in subordinea unui functionar public de conducere care ocupa o functie publica cel putin la nivelul functiei de director ori o functie publica specifica asimilata acesteia."

8. La articolul 21, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(4) Un evaluator extern nu poate indeplini simultan atributiile prevazute la alin. (3) lit. a) si b) in cadrul aceleiasi sesiuni de evaluare, cu privire la aceleasi persoane."

9. La articolul 23, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(2) Conditia de participare la concursurile organizate pentru ocuparea functiilor publice de conducere, prevazuta la art. 58 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 188/1999, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se considera indeplinita prin absolvirea programelor de formare prevazute la art. 3 alin. (1)."

10. La articolul 32, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 32
(1) Pe durata derularii proiectelor cu finantare partiala sau integrala din alte surse decat bugetul de stat, pentru programele de formare prevazute la art. 3 alin. (1) lit. a) si b), prin exceptie de la prevederile art. 4, respectiv de la prevederile art. 6 alin. (1) si art. 28 alin. (1) lit. c) pct. 1, promovarea si derularea acestor programe si, respectiv, recrutarea si selectia, prin concurs national se fac in conditiile stabilite prin contractele de finantare a acestor proiecte."


Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia Romaniei, republicata.

Servicii pentru Angajatori

Indiferent de marimea sau obiectul de activitate, uneori, companiile au nevoie si de ajutorul unor specialisti in dreptul muncii. Confruntarea cu probleme care decurg raporturile de munca cu salariatii, in special cele privitoare la incheierea, modificarea, suspendarea sau incetarea acestora, poate provoca pierderi financiare daca nu sunt abordate in mod corespunzator.
Sunt Angajator

Servicii pentru Salariati

Pentru multi salariati, drepturile legale si cele care decurg din contractul de munca (individual sau colectiv) sunt ingradite sau limitate in mod netemeinic, uneori abuziv, de catre cei care sunt obligati sa le respecte si, implicit, sa le acorde integral. Daca sunteti implicat intr-un conflict sau litigiu de munca, apelarea la un speciaslit, cel putin, va reduce stresul dvs.
Sunt Salariat