Ordinul nr. 774/2009, privind modificarea unor acte normative referitoare la Programul pentru compensarea cu 90 la suta a pretului de referinta al medicamentelor, pentru pensionari


Nr. 774/681

Ministerul Sanatatii

Casa Nationala de Asigurari de Sanatate

Avand in vedere:

- Referatul de aprobare nr. I.B. 6.012 din 18 iunie 2009 al Ministerului Sanatatii si nr. D.G. 1.344 din 17 iunie 2009 al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate;

- Hotararea Guvernului nr. 186/2009 privind aprobarea Programului pentru compensarea cu 90% a pretului de referinta al medicamentelor, cu modificarile ulterioare;

- Hotararea Guvernului nr. 1.714/2008 pentru aprobarea Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anul 2009, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Hotararea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzand denumirile comune internationale corespunzatoare medicamentelor de care beneficiaza asiguratii, cu sau fara contributie personala, pe baza de prescriptie medicala, in sistemul de asigurari sociale de sanatate, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Hotararea Guvernului nr. 680/2009 privind modificarea unor acte normative referitoare la Programul pentru compensarea cu 90% a pretului de referinta al medicamentelor, pentru pensionari,

in temeiul dispozitiilor:

- art. 281 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare;

- art. 7 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 1.718/2008 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare;

- art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 972/2006, cu modificarile si completarile ulterioare,

ministrul sanatatii si presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate emit urmatorul ordin:

Art. I. - In cuprinsul Ordinului ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 416/428/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anul 2009, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 210 si nr. 210 bis in 1 aprilie 2009, al Ordinului ministrului sanatatii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 832/302/2008 privind aprobarea formularelor de prescriptie medicala cu regim special pentru medicamente cu si fara contributie personala si a Normelor metodologice privind utilizarea si modul de completare a formularelor de prescriptie medicala cu regim special pentru medicamente cu si fara contributie personala, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 361 din 12 mai 2008, cu modificarile si completarile ulterioare, al Ordinului ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 224/336/2009 privind aprobarea Normelor tehnice de realizare a Programului pentru compensarea cu 90% a pretului de referinta al medicamentelor pentru pensionarii cu venituri realizate numai din pensii de pana la 600 lei/luna, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 123 din 27 februarie 2009, si al Ordinului ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 417/431/2009 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor nationale de sanatate in anul 2009, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 211 din 1 aprilie 2009, cu modificarile si completarile ulterioare, sintagma "numai din pensii de pana la 600 lei/luna" se inlocuieste cu sintagma "numai din pensii de pana la 700 lei/luna".

Art. II. - Ordinul ministrului sanatatii publice si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 832/302/2008 privind aprobarea formularelor de prescriptie medicala cu regim special pentru medicamente cu si fara contributie personala si a Normelor metodologice privind utilizarea si modul de completare a formularelor de prescriptie medicala cu regim special pentru medicamente cu si fara contributie personala, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 361 din 12 mai 2008, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:

1. Anexa nr. 1 se modifica si se inlocuieste cu anexa la prezentul ordin.

2. In anexa nr. 2, la capitolul II punctul 2 litera c) subpunctul (iii), sintagma "numai din pensii de pana la 600 lei/luna se bifeaza categoria 0-600 lei/luna" se inlocuieste cu sintagma "numai din pensii de pana la 700 lei/luna se bifeaza categoria 0-700 lei/luna".

Art. III. - Pana la epuizarea actualelor stocuri de formulare de prescriptii medicale, care prevad pragul valoric de 600 lei, acestea pot fi utilizate in paralel cu formularul de prescriptie medicala cu prag valoric de 700 lei, dar nu mai tarziu de 30 septembrie 2009.

Art. IV. - Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si intra in vigoare la data de 1 iulie 2009.

Ministrul sanatatii, Presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate,
Ion Bazac

Servicii pentru Angajatori

Indiferent de marimea sau obiectul de activitate, uneori, companiile au nevoie si de ajutorul unor specialisti in dreptul muncii. Confruntarea cu probleme care decurg raporturile de munca cu salariatii, in special cele privitoare la incheierea, modificarea, suspendarea sau incetarea acestora, poate provoca pierderi financiare daca nu sunt abordate in mod corespunzator.
Sunt Angajator

Servicii pentru Salariati

Pentru multi salariati, drepturile legale si cele care decurg din contractul de munca (individual sau colectiv) sunt ingradite sau limitate in mod netemeinic, uneori abuziv, de catre cei care sunt obligati sa le respecte si, implicit, sa le acorde integral. Daca sunteti implicat intr-un conflict sau litigiu de munca, apelarea la un speciaslit, cel putin, va reduce stresul dvs.
Sunt Salariat