OUG 86/2010 pentru modificarea si completarea OUG nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru incalzirea locuintei, precum si a unor facilitati populatiei pentru plata energiei termice


Avand in vedere contextul economic generat de nivelul actual al veniturilor colectate la bugetul de stat, care impune luarea de urgenta a unor masuri care sa asigure atingerea tintelor de deficit ale bugetului general consolidat in anul 2010 si stabilitatea economica a Romaniei,

tinand seama ca nerespectarea angajamentelor asumate de Romania prin acordurile de imprumut incheiate cu organismele internationale poate determina pierderea instrumentelor financiare negociate, cu implicatii grave asupra echilibrelor macroeconomice si a potentialului de relansare economica,
avand in vedere, pe de o parte, impactul financiar considerabil asupra bugetului de stat, ca urmare a acordarii nejustificate in raport cu nevoile reale a unor drepturi de asistenta sociala, iar pe de alta parte necesitatea asigurarii unui cadru legal coerent si unitar care sa asigure acordarea masurilor de protectie sociala persoanelor aflate in nevoie reala, se impune adoptarea de masuri imediate pentru modificarea reglementarilor ce stabilesc conditiile de acordare a ajutorului pentru incalzirea locuintei, prin luarea in considerare a tuturor veniturilor realizate de beneficiarul dreptului.
In considerarea faptului ca elementele sus-mentionate vizeaza un interes public si constituie o situatie extraordinara a carei reglementare nu poate fi amanata, se impune modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru incalzirea locuintei, precum si a unor facilitati populatiei pentru plata energiei termice, aprobata prin Legea nr. 245/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.
In temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,
Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

Art. I
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru incalzirea locuintei, precum si a unor facilitati populatiei pentru plata energiei termice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 119 din 25 februarie 2003, aprobata prin Legea nr. 245/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 16^2, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
i申(4) La stabilirea venitului net mediu lunar pe membru de familie si, dupa caz, al persoanei singure, se iau in calcul toate veniturile nete realizate de membrii acesteia in luna anterioara depunerii cererii, inclusiv cele care provin din drepturi de asigurari sociale de stat, asigurari de somaj, obligatii legale de intretinere, indemnizatii, alocatii si ajutoare cu caracter permanent si alte creante legale, cu exceptia burselor de studiu si a burselor sociale, precum si a sprijinului financiar prevazut de Hotararea Guvernului nr. 1.488/2004 privind aprobarea criteriilor si a cuantumului sprijinului financiar ce se acorda elevilor in cadrul Programului national de protectie sociala i申Bani de liceui申, cu modificarile si completarile ulterioare.i申

2. La articolul 16^2, dupa alineatul (4) se introduc doua noi alineate, alineatele (4^1) si (4^2), cu urmatorul cuprins:
i申(4^1) Daca familia sau persoana singura are in proprietate cel putin unul dintre bunurile cuprinse in anexa nr. 3 la prezenta ordonanta de urgenta, nu beneficiaza de ajutor pentru incalzirea locuintei.
(4^2) La completarea cererii si declaratiei pe propria raspundere privind componenta familiei si veniturile acesteia, solicitantul ajutorului social are si obligatia declararii bunurilor prevazute la alin. (4^1).i申

3. La articolul 16^12, alineatul (4) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
i申(4) La stabilirea venitului net mediu lunar pe membru de familie si, dupa caz, al persoanei singure, se iau in calcul toate veniturile realizate de membrii acesteia in luna anterioara depunerii cererii, prevederile art. 16^2 alin. (4)i申(4^2) aplicandu-se corespunzator.i申

4. Articolul 16^16 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
i申Art.16^16
(1) Pentru verificarea veridicitatii datelor inscrise in declaratiile pe propria raspundere privind componenta familiei si veniturile acesteia, primarii dispun efectuarea prin sondaj de anchete sociale. Anchetele sociale pot fi efectuate si la sesizarea unor terti.
(2 ) Anchetele sociale prevazute la alin. (1) se efectueaza, dupa cum urmeaza:
a) pentru minimum 20% din numarul beneficiarilor, in cazul unitatilor administrativ-teritoriale cu un numar de pana la 20.000 de locuitori;
b) pentru minimum 15% din numarul beneficiarilor, in cazul unitatilor administrativ-teritoriale cu un numar intre 20.001 si 50.000 de locuitori;
c) pentru minimum 8% din numarul beneficiarilor, in cazul unitatilor administrativ-teritoriale cu un numar intre 50.001 si 100.000 de locuitori;
d) pentru minimum 3% din numarul beneficiarilor, in cazul unitatilor administrativ-teritoriale cu un numar de peste 100.001 locuitori.
(3) In situatia in care familia sau persoana singura beneficiara de ajutor pentru incalzirea locuintei refuza sa furnizeze informatiile si documentele necesare pentru intocmirea anchetei sociale sau in urma anchetelor sociale efectuate prin sondaj se constata ca la completarea cererii si declaratiei pe propria raspundere privind componenta familiei si veniturile acesteia nu a declarat corect numarul membrilor de familie si/sau nu a completat lista bunurilor aflate in proprietate conform dispozitiilor art. 16^2 alin. (4^2), dreptul la ajutorul pentru incalzirea locuintei inceteaza incepand cu luna urmatoare, iar sumele platite necuvenit cu acest titlu se recupereaza in conditiile legii.
(4) In situatia prevazuta la alin. (3), daca se constata ca fapta titularului constituie infractiune, primarul are obligatia sa sesizeze organul de urmarire penala.i申

5. Articolul 16^17 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
i申Art. 16^17
(1) Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale monitorizeaza si controleaza prin personalul imputernicit si prin institutiile abilitate din subordine aplicarea prevederilor prezentei ordonante de urgenta cu privire la acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei.
(2) La solicitarea agentiilor teritoriale, primarii, furnizorii/distribuitorii de energie termica si gaze naturale, precum si celelalte institutii implicate au obligatia de a furniza date si informatii cu privire la aplicarea prevederilor prezentei ordonante de urgenta.i申

6. Articolul 21 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
i申Art. 21
(1) Nerespectarea dispozitiilor art. 15 alin. (1) si (2), art. 16^2 alin. (1), (2), (4^2) si alin. (5)i申(7), art. 16^4 alin. (1), (2), alin. (4)i申(6) si alin. (9), ale art. 16^6, 16^7, art. 16^8 alin. (1), art. 16^10 alin. (1), (4) si (8), ale art. 16^12 alin. (3) si (8), ale art. 16^13 alin. (7) si ale art. 16^16 alin. (1) si (2) constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 1.000 lei la 10.000 lei.
(2) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de catre:
a) organele cu atributii de control ale Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale pentru nerespectarea dispozitiilor art. 15 alin. (1) si (2), art. 16^2 alin. (1), alin. (4^2) si alin. (5)i申(7), art. 16^4 alin. (1), (2), alin. (4)i申(6) si alin. (9), ale art. 16^6, 16^7, art. 16^8 alin. (1), art. 16^10 alin. (1), (4) si (8), ale art. 16^12 alin. (3) si (8), ale art. 16^13 alin. (7) si ale art. 16^16 alin. (1) si (2);
b) organele cu atributii de control ale autoritatii administratiei publice locale pentru nerespectarea dispozitiilor art. 16^4 alin. (1), (2), (4), (5) si (9), art. 16^6, 16^7, art. 16^8 alin. (1).
(3) In situatia in care sesizarea nerespectarii dispozitiilor art. 16^4 alin. (1), (2), (4), (5) si (9), art. 16^6, 16^7, art. 16^8 alin. (1) si aplicarea sanctiunilor prevazute in comun la alin. (2) se realizeaza de catre unul dintre organele de control prevazute la alin. (2), la verificarea efectuata de celalalt organ de control, in raportul de inspectie sau de control se va consemna acest fapt si nu vor fi aplicate din nou sanctiunile prevazute la alin. (1).
(4) Incasarea de catre furnizorii de energie termica a sumelor de la titularii de contract de furnizare a energiei termice, precum si a fondurilor de la bugetul de stat si bugetele locale, acordate conform legii, in alte conturi decat cele tip ESCROW constituie contraventie si se sanctioneaza in conformitate cu prevederile art. 1 alin. (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 115/2001 privind reglementarea unor masuri de asigurare a fondurilor necesare in vederea furnizarii energiei termice si a gazelor naturale pentru populatie, aprobata cu modificari prin Legea nr. 84/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.
(5) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevazute la alin. (4) se fac de catre organele de control ale Ministerului Finantelor Publice.i申

7. Dupa anexa nr. 2 se introduce o noua anexa, anexa nr. 3, avand cuprinsul prevazut in anexa la prezenta ordonanta de urgenta.

Art. II
Pentru sezonul rece 1 noiembrie 2010i申31 martie 2011, termenele prevazute la art. 15 alin. (1) si (2), art. 16^1, art. 16^2 alin. (5) si la art. 16^4 alin. (1), (4) si (5) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 5/2003, aprobata prin Legea nr. 245/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, se prelungesc cu maximum 20 de zile lucratoare.

Art. III
Prevederile art. I se aplica incepand cu sezonul rece 1 noiembrie 2010i申31 martie 2011.

Art. IV
In termen de 30 zile de la aprobarea prezentei ordonante de urgenta, Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale va supune spre aprobare Guvernului proiectul de hotarare pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru incalzirea locuintei, precum si a unor facilitati populatiei pentru plata energiei termice, cu modificarile si completarile ulterioare, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.350/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. V
Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru incalzirea locuintei, precum si a unor facilitati populatiei pentru plata energiei termice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 119 din 25 februarie 2003, aprobata prin Legea nr. 245/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta ordonanta de urgenta, se va republica, dupa aprobarea acesteia prin lege, dandu-se textelor o noua numerotare.


ANEXA (Anexa nr. 3 la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 5/2003) - LISTA cuprinzand bunurile ce conduc la excluderea acordarii ajutorului pentru incalzirea locuinteiBUNURI IMOBILE:
i申 cladiri sau alte spatii locative in afara locuintei de domiciliu sau alte imobile aflate in proprietate, cu exceptia locuintei de domiciliu.

BUNURI MOBILE:
1. mijloace de transport: autoturisme care depasesc 1.600 cmc, autoutilitare, autocamioane de orice fel si remorci, salupe, barci cu motor, scutere de apa, iahturi, autobuze, microbuze;
----------
Se excepteaza mijloacele de transport adaptate din proprietatea persoanelor cu handicap, precum si cele necesare pentru uzul personal al persoanelor care locuiesc in Rezervatia biosferei i申Delta Dunariii申.
2. utilaje agricole: tractor, combina autopropulsata;
3. utilaje de prelucrare agricola: presa de ulei, moara de cereale;
4. utilaje de prelucrat lemnul: gater, drujba sau alte utilaje de prelucrat lemnul actionate hidraulic, mecanic sau electric;
5. depozite bancare cu valoare de peste 3.000 lei.

TERENURI:

Terenuri          Familii cu 1i申3 persoane         Familii cu peste 3 persoane

1. Terenuri de imprejmuire a locuintei si curtea aferenta (teren intravilan), care depasesc 1.000
 m^2 in zona urbana si 2.000 m^2 in zona rurala

2. Terenuri in zona colinara si de ses
i申 arabil si faneata             2,00 ha           3,00 ha
i申 forestier                 2,00 ha           3,00 ha
i申 vii, livezi, gradini de legume si flori  1,00 ha           1,50 ha

3. Terenuri in zona montana
i申 forestier                 2,00 ha           3,00 ha
i申 vii, livezi                1,50 ha           2,00 ha
i申 pasuni si fanete             4,00 ha           5,00 haCATEGORII DE ANIMALE/PASARI:
1. peste 3 bovine;
2. peste 5 porcine;
3. peste 20 de ovine/caprine;
4. peste 15 familii de albine.

NOTA:
Familiile si persoanele singure care au in proprietate cel putin unul dintre bunurile cuprinse in aceasta lista nu beneficiaza de ajutor pentru incalzirea locuintei.
SURSA: Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale pentru stabilirea suprafetelor terenurilor si cursurilor de apa, precum si pentru stabilirea numarului de categorii de animale.

Servicii pentru Angajatori

Indiferent de marimea sau obiectul de activitate, uneori, companiile au nevoie si de ajutorul unor specialisti in dreptul muncii. Confruntarea cu probleme care decurg raporturile de munca cu salariatii, in special cele privitoare la incheierea, modificarea, suspendarea sau incetarea acestora, poate provoca pierderi financiare daca nu sunt abordate in mod corespunzator.
Sunt Angajator

Servicii pentru Salariati

Pentru multi salariati, drepturile legale si cele care decurg din contractul de munca (individual sau colectiv) sunt ingradite sau limitate in mod netemeinic, uneori abuziv, de catre cei care sunt obligati sa le respecte si, implicit, sa le acorde integral. Daca sunteti implicat intr-un conflict sau litigiu de munca, apelarea la un speciaslit, cel putin, va reduce stresul dvs.
Sunt Salariat