Hotararea nr. 8/2011 privind acordarea treptelor de competenta profesionala asistentilor sociali


COLEGIUL NATIONAL AL ASISTENTILOR SOCIALI

Avand in vedere necesitatea luarii unor masuri cu caracter de urgenta, care sa asigure eficientizarea activitatilor de incadrare in trepte de competenta profesionala a asistentilor sociali, in scopul asigurarii premiselor necesare incadrarii pe functii a acestora,
in temeiul dispozitiilor art. 13 alin. (1) lit. m) din Regulamentul de organizare si functionare al Colegiului National al Asistentilor Sociali, cu completarile ulterioare,
Biroul executiv al Colegiului National al Asistentilor Sociali hotaraste:

Art. 1
(1) Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, treptele de competenta profesionala prevazute in anexa nr. 1 la Codul deontologic al profesiei de asistent social nr. 1/2007, se acorda persoanelor prevazute la art. 2 alin. (2) lit. a)ad) din Legea nr. 466/2004 privind Statutul asistentului social, carora le-a fost aprobata cererea de inscriere ca membru in Colegiul National al Asistentilor Sociali, in functie de criteriul vechimii in specialitatea studiilor necesare exercitarii profesiei de asistent social cumulativ cu cel al practicii in domeniul asistentei sociale realizate dupa obtinerea diplomei de licenta in specializarea asistenta sociala, dupa cum urmeaza:
a) mai putin de 12 luni vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii profesiei de asistent social si vechime de practica in domeniu a treapta de competenta profesionala debutant;
b) minimum un an vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii profesiei de asistent social si minimum un an vechime de practica in domeniu a treapta de competenta profesionala practicant;
c) minimum 3 ani vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii profesiei de asistent social si minimum 3 ani vechime de practica in domeniu a treapta de competenta profesionala specialist;
d) minimum 5 ani vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii profesiei de asistent social si minimum 5 ani vechime de practica in domeniu a treapta de competenta profesionala principal.
(2) In cazul persoanelor care indeplinesc conditiile de vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii profesiei de asistent social, dar nu indeplinesc sau nu pot face dovada indeplinirii conditiei de vechime a practicii in domeniu, treptele de competenta se acorda in functie de criteriul vechimii practicii in domeniu, asa cum rezulta din documentele justificative, potrivit transelor de vechime prevazute la alin. (1).

Art. 2
Prevederile art. 1 se aplica in mod corespunzator si persoanelor prevazute la art. 34 alin. (1) din Legea nr. 466/2004 care au obtinut diploma de licenta in specializarea asistenta sociala.

Art. 3
(1) Acordarea treptelor de competenta se realizeaza de catre Biroul executiv al Colegiului National al Asistentilor Sociali, la propunerea Comisiei de avizare si atestare profesionala, in baza analizarii cererii si documentelor depuse de solicitant si se inscriu in avizul de exercitare a profesiei.
(2) Cererea si documentele necesare se depun la secretariatul Colegiului National al Asistentilor Sociali personal, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire sau curierat rapid, urmand a fi solutionata in termen de 60 de zile de la data inregistrarii cererii. In situatia depunerii unei documentatii incomplete, termenul se prelungeste cu inca 30 de zile.

Art. 4
In vederea incadrarii in trepte de competenta, persoanele interesate vor prezenta urmatoarele documente:
a) cerere de eliberare a avizului de exercitare a profesiei in original;
b) fotocopia cartii de identitate;
c) fotocopia uneia dintre diplomele prevazute de art. 2 alin. (2) din Legea nr. 466/2004;
d) declaratie pe propria raspundere ca nu se afla in situatiile de interdictie/incompatibilitate prevazute de Legea nr. 466/2004;
e) certificat de cazier judiciar, in original;
f) adeverinta medicala sau certificat medical, in original;
g) dovada indeplinirii conditiei de vechime a practicii in domeniul asistentei sociale (carte de munca/contract de munca, fisa de post, adeverinta eliberata de angajator);
h) curriculum vitae, in original;
i) scrisoare de motivatie si 3 recomandari din partea unor asistenti sociali;
j) dovada achitarii taxei de analizare a dosarului;
k) alte documente stabilite prin decizie a presedintelui.

Art. 5
(1) Avizele de exercitare a profesiei eliberate in conditiile prevazute la art. 1 alin. (1) lit. a)ac) sunt valabile o perioada determinata, respectiv un an, in cazul asistentului social debutant, si 2 ani, pentru asistentul social practicant si asistentul social specialist, de la data eliberarii acestora.
(2) In cazul in care in perioada de valabilitate a avizelor de exercitare a profesiei prevazute la alin. (1) intervine suspendarea/incetarea raporturilor de munca/serviciu, asistentul social are obligatia de a notifica aceste aspecte Colegiului National al Asistentilor Sociali, in termen de 5 zile lucratoare de la data ivirii situatiei de suspendare/incetare.
(3) In situatia suspendarii raporturilor de munca/serviciu in perioada de valabilitate a avizelor de exercitare a profesiei eliberate pe perioada determinata, valabilitatea acestora poate fi prelungita, dupa reluarea activitatii asistentului social, cu perioada aferenta suspendarii, de catre Biroul executiv al Colegiului National al Asistentilor Sociali, la propunerea Comisiei de avizare si atestare profesionala.

Art. 6
(1) Trecerea intr-o treapta de competenta superioara se realizeaza la cererea persoanei interesate, la care se anexeaza urmatoarele documente:
a) documentele prevazute la art. 4 lit. b), d)ah) si j);
b) adeverinta eliberata de angajator, din care sa rezulte ca in perioada scursa de la acordarea ultimei trepte de competenta solicitantul nu s-a aflat in situatii de suspendare/incetare a raporturilor de munca/serviciu.
(2) La calcularea perioadelor necesare trecerii intr-o treapta de competenta superioara nu se iau in considerare perioadele in care solicitantul a avut suspendate/incetate raporturile de munca/serviciu sau cele in care a avut suspendat avizul de exercitare a profesiei.

Art. 7
(1) Avizul de exercitare a profesiei cu inscrierea treptei de competenta stabilita potrivit prevederilor prezentei hotarari se elibereaza separat de atestatul de libera practica.
(2) Asistentii sociali care au obtinut avizul de exercitare a profesiei treapta de competenta principal pot solicita obtinerea atestatului de libera practica in conditiile Legii nr. 466/2004 si ale Regulamentului de organizare si functionare al Colegiului National al Asistentilor Sociali, cu completarile ulterioare.
(3) Perioada lucrata, dupa intrarea in vigoare a Legii nr. 466/2004, ca practica in domeniul asistentei sociale de catre persoanele care pana la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari nu au formulat cerere de inscriere in Colegiul National al Asistentilor Sociali nu se ia in calcul la stabilirea perioadei minime prevazute la art. 9 alin. (5) lit. a) din Legea nr. 466/2004, necesara pentru obtinerea atestatului de libera practica.

Art. 8
(1) Asistentii sociali care au obtinut trepte de competenta in temeiul dispozitiilor Hotararii Consiliului National al Colegiului National al Asistentilor Sociali nr. 2/2010 pentru aprobarea Normelor privind accesul in profesia de asistent social pot solicita, in conformitate cu dispozitiile prezentei hotarari, reanalizarea treptelor de competenta acordate.
(2) Solicitarile prevazute la alin. (1) pot fi depuse pana la data de 1 decembrie 2011 si sunt scutite de plata taxei de analiza a dosarului.

Art. 9
(1) Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se suspenda aplicarea prevederilor Hotararii Consiliului National al Colegiului National al Asistentilor Sociali nr. 2/2010 pentru aprobarea Normelor privind accesul in profesia de asistent social, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 586 din 18 august 2010.
(2) Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga orice alta dispozitie contrara incidenta aspectelor reglementate in prezenta hotarare.
(3) Dispozitiile prezentei hotarari se aplica pana la adoptarea de catre Congresul National al Colegiului National al Asistentilor Sociali a unei hotarari cu privire la organizarea si exercitarea profesiei de asistent social.

Art. 10
(1) Asistentii sociali au obligatia aplicarii parafei profesionale individuale pe actele profesionale pe care le intocmesc.
(2) Modelul si continutul parafei profesionale se stabilesc prin decizia presedintelui Colegiului National al Asistentilor Sociali.

Art. 11
Se mandateaza presedintele Colegiului National al Asistentilor Sociali in vederea emiterii de decizii, pentru punerea in aplicare si detalierea prezentei hotarari.

Art. 12
Prezenta hotarare se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si intra in vigoare la data publicarii.

Servicii pentru Angajatori

Indiferent de marimea sau obiectul de activitate, uneori, companiile au nevoie si de ajutorul unor specialisti in dreptul muncii. Confruntarea cu probleme care decurg raporturile de munca cu salariatii, in special cele privitoare la incheierea, modificarea, suspendarea sau incetarea acestora, poate provoca pierderi financiare daca nu sunt abordate in mod corespunzator.
Sunt Angajator

Servicii pentru Salariati

Pentru multi salariati, drepturile legale si cele care decurg din contractul de munca (individual sau colectiv) sunt ingradite sau limitate in mod netemeinic, uneori abuziv, de catre cei care sunt obligati sa le respecte si, implicit, sa le acorde integral. Daca sunteti implicat intr-un conflict sau litigiu de munca, apelarea la un speciaslit, cel putin, va reduce stresul dvs.
Sunt Salariat