Spor de mobilitate si spor de confidentialitate

Hotararea nr. 3523 din 31.05.2010 , Pronuntata de Curtea de Apel CRAIOVA

Alte Consultatii Juridice

Imposibilitatea obligarii salariatului la semnarea unui act aditional la contractul individual de munca prin care se renunta la sporul pentru lucrul sambata si duminica
Obligatia angajatorului de a asigura transportul salariatilor de la locul de munca la domiciliu
Calculul salariului personalului din invatamant. Salariul minim pe economie. Neincluderea sporului de vechime in cuprinsul salariului
Functionar public delegate. Acordarea sporurilor
Neplata diurnei, intrucat se plateste indemnizatie de mobilitate
Decontarea cheltuielilor de transport salariatului delegat
Decizia angajatorului de inlocuire a unui salariat cu un altul pe considerente de varsta si capacitate de mobilitate
Zile libere pentru timpul aferent transportul la/de la locul de munca
Compensarea muncii de noapte. Refuzul angajatorului de a acorda un spor la salariu pentru munca desfasurata in zilele de repaus saptamanal
Calculul sporului de vechime in munca se face din salariul brut sau de baza?
Modificarea unilaterala a locului muncii de angajator cu sistarea platii sporului de vechime in munca si a celui de confidentialitate
Obligatia angajatorului de plata a diurnei, cazarii si transportului salariatului care lucreaza la distanta fata de domiciliu
Posibilitatea introducerii in CIM a unei clauze de confidentialitate
Obligarea salariatului la returnarea sporului de fidelitate
Conducator auto ambulanta. Sporuri salariale cuvenite

Eventualele prestatii pentru asemenea clauze nu se cuvin automat prin simplul fapt ca o persoana exercita o anumita functie, ci ele trebuie stabilite prin negocierea partilor si înscrise în contractul individual de munca sau în CCM la nivel de unitate.

Fara înscrierea lor în aceste doua acte si fara sa existe un act normativ care sa impuna obligatia acordarii acestor drepturi fara a fi înscrise în contractele respective acordarea acestora nu are nici un temei legal.


      Prin sentinta nr. 2157/06.04.2009, pronuntata de Tribunalul Gorj în dosar nr.2057/95/2009 s-a respins actiunea formulata de petentul N.I., împotriva intimatilor Consiliul Local Motru, Primaria Motru, Primarul orasului Motru.
      Pentru a se pronunta astfel, instanta a retinut :
      Petentul  este angajat în cadrul Primariei Motru ca sofer la Directia Economica.
      Conform prevederilor art.25 si 26 din Codul Muncii prin clauza de mobilitate, partile în contractul individual de munca stabilesc ca, în considerarea specificului muncii, executarea obligatiilor de serviciu de catre salariat nu se realizeaza într-un loc stabil de munca.
      In acest caz salariatul beneficiaza de prestatii suplimentare în bani sau în natura.
      Prin clauza de confidentialitate partile convin ca, pe toata durata contractului individual de munca si dupa încetarea acestuia, sa nu transmita date sau informatii de care au luat cunostinta în timpul executarii contractului, în conditiile stabilite în regulamentele interne, în contractele colective de munca sau în contractele individuale de munca.
     Nerespectarea acestei clauze de catre oricare dintre parti atrage obligarea celui în culpa la plata de daune-interese.
Deosebit de remuneratia de baza astfel stabilita, în considerarea specificului muncii si a importantei sociale a serviciilor profesionale pe care aceasta le executa, în temeiul art.25 si 26 din Codul Muncii, salariatul poate negocia prestatii suplimentare în bani reprezentand clauza de mobilitate si clauza de confidentialitate.
      Potrivit art.155 din Codul muncii, salariul cuprinde salariul de baza, indemnizatiile, sporurile, precum si alte adaosuri.
      Salariul, astfel cum este definit în art.155 din Codul muncii, este negociat între parti cu ocazia încheierii contractului individual de munca.
      Aceste doua sporuri de confidentialitate si mobilitate nu au caracter obligatoriu pentru angajator, ci pot fi negociate cu ocazia încheierii contractului de munca.
      Ca urmare, nu exista o obligatie legala sau conventionala a angajatorului de acordare a celor doua sporuri, care sa fie adusa la îndeplinire prin intermediul unei hotarari judecatoresti.
      Impotriva acestei sentinte a declarat recurs reclamantul N. I. criticand-o pentru nelegalitate si netemeinicie .
      In motivarea recursului reclamantul a aratat ca instanta de fond nu a tinut cont de sustinerile sale, întrucat potrivit fisei postului, a Legii 53/2003 si a contractului de munca este raspunzator pentru nerespectarea confidentialitatii informatiilor  care nu au caracter public.
      Desi, chiar daca nu exista expres o clauza de confidentialitate în contractul individual de munca, exista obligatii pe care angajatorul i le impune în acest sens.
      In cazul sporului de mobilitate este aceeasi situatie. Prin fisa postului este obligat sa mearga pe teren, deoarece ca sofer nu îsi desfasoara activitatea într-un loc stabil, ci este obligat sa se deplaseze, atat în judet cat si în tara.
      Instanta nu a tinut cont de faptul ca toti colegii sai au castigat aceste drepturi în instanta, fiind singurul care nu a obtinut sporurile solicitate.
      In drept, recursul a fost întemeiat pe prev. art.299-316 C.pr.civila.
      Legali citati intimatii nu au depus întampinare la dosar.
      Examinand sentinta, prin prisma motivelor de recurs  invocate cat si din oficiu, în conformitate cu dispoz. art.3041 Curtea a retinut  urmatoarele :
      Recurentul reclamant este angajat în cadrul Primariei municipiului Motru avand functia de muncitor III - sofer.
      Avandu-se în vedere ca recurentul este sofer în cadrul Primariei, specificul muncii acestuia implica deplasari permanente ale salariatului, mentiunea în acest sens din fisa postului nu constituie clauza de mobilitate.
In ceea ce priveste sporul de mobilitate si confidentialitate, se retine ca în temeiul art. 25 si 26 din Codul muncii, reclamantul poate negocia prestatii suplimentare în bani reprezentand clauza de mobilitate si clauza de confidentialitate.
Reiese deci, în mod evident, ca eventualele prestatii pentru asemenea clauze nu se cuvin automat prin simplul fapt ca o persoana exercita o anumita functie, ci ele trebuie stabilite prin negocierea partilor si înscrise în contractul individual de munca sau în CCM la nivel de unitate. Fara înscrierea lor în aceste doua acte si fara sa existe un act normativ care sa impuna obligatia acordarii acestor drepturi fara a fi înscrise în contractele respective acordarea acestora nu are nici un temei legal.
Se retine ca reclamantii nu au prevazute în contractele individuale de munca sau în fisa postului astfel de clauze. Din acest punct de vedere sustinerea recurentului în sensul ca i se cuvin deoarece si ceilalti colegi beneficiaza de ele este nefondata.
In fisa postului se mentioneaza la rubrica \"responsabilitati\" ca recurentul raspunde de pastrarea secretului de serviciu, ceea ce reprezinta obligatia legala de confidentialitate prevazuta de art.39 alin.2 lit. f din Codul muncii, obligatie ce incumba oricarui salariat în derularea raportului de munca si care nu trebuie confundata cu clauza de confidentialitate prevazuta de art.26 din Codul muncii.
Astfel, în temeiul obligatiei legale de confidentialitate, salariatul este tinut de respectarea secretului de serviciu, în vreme ce clauza de confidentialitate vizeaza o sfera mai larga de informatii. Prin clauza de confidentialitate se stabilesc informatiile suplimentare în legatura cu care salariatul trebuie sa se abtina de la divulgare, în plus fata de cele care fac deja obiectul obligatiei legale de confidentialitate.
      Pentru considerentele expuse, constatand ca sentinta atacata este una legala si temeinica, în baza art. 312 Cod proc. civ. recursul va fi respins ca nefondat.

Servicii pentru Angajatori

Indiferent de marimea sau obiectul de activitate, uneori, companiile au nevoie si de ajutorul unor specialisti in dreptul muncii. Confruntarea cu probleme care decurg raporturile de munca cu salariatii, in special cele privitoare la incheierea, modificarea, suspendarea sau incetarea acestora, poate provoca pierderi financiare daca nu sunt abordate in mod corespunzator.
Sunt Angajator

Servicii pentru Salariati

Pentru multi salariati, drepturile legale si cele care decurg din contractul de munca (individual sau colectiv) sunt ingradite sau limitate in mod netemeinic, uneori abuziv, de catre cei care sunt obligati sa le respecte si, implicit, sa le acorde integral. Daca sunteti implicat intr-un conflict sau litigiu de munca, apelarea la un speciaslit, cel putin, va reduce stresul dvs.
Sunt Salariat