Calitatea de angajat a reclamantului. Neacordarea pretentiilor solicitate

Hotararea nr. 79/R din 18.01.2008, Pronuntata de Curtea de Apel Targu Mures

Alte Consultatii Juridice

Micsorarea salariului si modificarea fisei postului unilateral de catre angajator
Salariata insarcinata, angajata pe durata determinata. Ajungerea la termen a contractului individual de munca pe durata determinata. Prelungirea contractului individual de munca
Efectuarea concediului de odihna in anul urmator. Refuzul angajatorului de a acorda concediu de odihna
Obligatia angajatorului de a asigura transportul salariatilor de la locul de munca la domiciliu
Mutarea salariatului pe alt loc de munca, fara o decizie scrisa a angajatorul. Locul efectuarii preavizului in caz de demisie
Altercatie intre salariat si angajator. Neplata drepturilor salariale si refuzul eliberarii unei adeverinte
Implinirea termenului contractului individual de munca pe durata determinata. Indicarea gresita a temeiul de drept in cuprinsul deciziei de constatare a incetarii contractului individual de munca emise de angajator
Punerea in intarziere a angajatorului pentru neplata salariului
Termenul in care angajatorul informeaza salariatului asupra prelungirii sau nu a contractului individual de munca pe durata determinata
Renuntarea angajatorului la beneficiul termenului de preaviz, fara efectuarea mentiunilor corespunzatoare in Revisal. Refuzul compensarii in bani a zilelor de concediu de odihna neefectuat
Trecerea temporara a salariatului pe alt post din dispozitia angajatorului, urmata de refuzul acestuia de a permite revenirea pe postul detinut initial. Obligarea la semnarea unei noi fise a postului
Neplata orelor suplimentare de catre angajator
Posibilitatea incetarii CIM prin notificare in timpul perioadei de proba la acelasi angajator, in situatia schimbarii functiei
Refuzul angajatorului de a acorda concediu fara plata pentru formare profesionala
In lipsa fisei postului, este indreptatit angajatorul sa dispuna concedierea daca salariatul refuza executarea sarcinilor de serviciu?

La dosarul cauzei este atacata adresa emisa de Primaria Municipiului G – prin care se aduce la cunostinta instantei ca reclamantul nu a avut calitatea de angajat al institutiei. Totodata la dosarul instantei se afla si Hotararea nr. 100/2004 privind modificarea Hotararii nr. 56/2003 pentru stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul 2004-2005, adresa nr. 2806/2006 si carnetul de munca al reclamantului.

Astfel ca din actele aratate mai sus, nu rezulta ca reclamantul a avut calitatea de angajat al paratei – prin încheierea unui contract de munca individual – astfel cum se prevede în dispozitiile Codului Muncii art. 16 si prin art. 1 din Legea nr. 168/1999 si în conditii de negociere în contracte de munca individuale sau prin contracte colectiv. 2. Mai mult chiar prin adresa nr. 2806/2006, parata a informat reclamantul ca într-adevar acesta a desfasurat activitatea de taxator la parcarile auto pentru Clubul Sportiv E.G. – fiind remunerat fara a avea forme de „angajat”, perioada ce nu a fost trecuta în cartea sa de munca, prin urmare nu s-a calculat si plata contributiei pentru asigurari sociale – care în sistemul public sunt asigurate în mod obligatoriu prin efectul legii.

Prin sentinta civila nr. 2389/19.09.2007, pronuntata de Tribunalul Harghita în dosarul nr. (...), a respins actiunea formulata de reclamantul L.D., împotriva paratei Primaria municipiului G. Pentru a pronunta aceasta sentinta prima instanta a retinut ca la data de 21.06.2007 s-a înregistrat contestatia reclamantului L.D., în contradictoriu cu Primaria municipiului G, prin care solicita obligarea acestei institutii la plata sumei de 200.000 Ron, cu titlu de pretentii, avandu-se în vedere si dosarele cu nr. 855/02.03.2005 al Tribunalului Harghita si 1397/2006 si (...) ale Curtii de Apel Targu Mures, acvirate la prezentul dosar.

In motivarea actiunii reclamantul a aratat ca a fost angajatul paratei în calitate de „taxator parcare auto”, desfasurand activitate în temeiul unui contract individual de munca, considerand totodata ca este îndreptatit la plata sumelor mai sus aratate, cu titlu de pretentii.

De asemenea reclamantul a contestat si adresa cu nr. 2806/2006, emisa de catre Primaria Municipiului G, prin care i se aducea la cunostinta faptul ca, din evidentele acestei institutii nu rezulta în niciun fel calitatea de salariat al primariei.

Parata, Primaria Municipiului G, nu a depus întampinare în prezenta cauza.

Ca mijloace de proba s-au depus la dosar în xerocopie Hotararea nr. 100/2004 privind modificarea Hotararea nr. 56/2003 pentru stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul 2004-2005, Adresa nr. 2806/2006 emisa de parata si carnetul de munca al reclamantului.

Analizand actele si lucrarile dosarului instanta de fond a constatat urmatoarele:

Un prim aspect relevant în solutionarea prezentului litigiu este acela ca, reclamantul, dupa cum rezulta din probatoriul administrat în cauza, nu are si nu a avut niciodata calitatea de salariat al institutiei parate, astfel, nu rezulta faptul ca, între petent si parata ar fi existat vreodata un raport juridic de munca, caracterizat prin încheierea unui contract individual de munca, dupa cum este reglementat în mod expres prin art. 1 alin. (1) din Legea nr. 168/1999 si art. 10 din Codul Muncii.

Raporturile de munca stabilite între salariati si unitatile la care acestia sunt încadrati se desfasoara cu respectarea prevederilor legale, precum si în conditii negociate prin contractele colective si individuale de munca.

Pe de alta parte, pretentiile reclamantului privind obligarea paratei la plata sumei de 200.000 S., precum si a primarului Municipiului G la plata sumei de 100.000 S., sunt în totalitate neîntemeiate, instanta procedand la respingerea acestora.

Impotriva acestei hotarari a declarat recurs reclamantul.

A solicitat obligarea Primariei Municipiului H., la plata sumei de 200.000 Ron, precum si a primarului municipiului G, la plata sumei de 100.000 Ro, cu titlul de pretentii, avandu-se în vedere dosarele nr. 855/02.03.2006 al Tribunalului Harghita si 1397/2006 si (...) ale Curtii de Apel Tg.M, sustinand ca a fost angajatul paratei în calitate de „taxator parcare auto” în baza unui „contract”.

Examinand actiunea dedusa judecatii, prin raportare la motivele invocate, precum si la dispozitiile legale invederate în cauza, Curtea va respinge recursul pentru considerentele ce succed:

Reclamantul solicita a se constata ca a fost angajatul parate în calitate de „taxator parcare auto” si se considera astfel îndreptatit la plata sumelor mai sus aratate, cu titlul de pretentii.

La dosarul cauzei este atacata adresa emisa de Primaria Municipiului G – prin care se aduce la cunostinta instantei ca reclamantul nu a avut calitatea de angajat al institutiei. Totodata la dosarul instantei se afla si Hotararea nr. 100/2004 privind modificarea Hotararii nr. 56/2003 pentru stabilirea impozitelor si taxelor locale pe anul 2004-2005, adresa nr. 2806/2006 si carnetul de munca al reclamantului.

Astfel ca din actele aratate mai sus, nu rezulta ca reclamantul a avut calitatea de angajat al paratei – prin încheierea unui contract de munca individual – astfel cum se prevede în dispozitiile Codului Muncii art. 16 si prin art. 1 din Legea nr. 168/1999 si în conditii de negociere în contracte de munca individuale sau prin contracte colectiv.

Mai mult chiar prin adresa nr. 2806/2006, parata a informat reclamantul ca într-adevar acesta a desfasurat activitatea de taxator la parcarile auto pentru Clubul Sportiv E.G – fiind remunerat fara a avea forme de „angajat”, perioada ce nu a fost trecuta în cartea sa de munca, prin urmare nu s-a calculat si plata contributiei pentru asigurari sociale – care în sistemul public sunt asigurate în mod obligatoriu prin efectul legii.

Pentru considerentele expuse, Curtea constata ca în cauza nu sunt incidente motivele de recurs, iar în temeiul art. 312 C. proc. civ., recursul declarat de reclamant va fi respins ca nefondat.

Servicii pentru Angajatori

Indiferent de marimea sau obiectul de activitate, uneori, companiile au nevoie si de ajutorul unor specialisti in dreptul muncii. Confruntarea cu probleme care decurg raporturile de munca cu salariatii, in special cele privitoare la incheierea, modificarea, suspendarea sau incetarea acestora, poate provoca pierderi financiare daca nu sunt abordate in mod corespunzator.
Sunt Angajator

Servicii pentru Salariati

Pentru multi salariati, drepturile legale si cele care decurg din contractul de munca (individual sau colectiv) sunt ingradite sau limitate in mod netemeinic, uneori abuziv, de catre cei care sunt obligati sa le respecte si, implicit, sa le acorde integral. Daca sunteti implicat intr-un conflict sau litigiu de munca, apelarea la un speciaslit, cel putin, va reduce stresul dvs.
Sunt Salariat