Concediere ilegala. Principiul egalitatii de tratament fata de toti salariatii

Hotararea nr. 333 din 23.02.2011 , Pronuntata de Tribunalul BAC?U

Alte Consultatii Juridice

Concediere pe motivul desfiintarii postului. Conditii de reangajare sau blocare post
Concediere pentru motive care nu tin de persoana salariatului, fara desfiintarea efectiva a postului. Post esential pentru desfasurarea activitatii societatii
Concediere pentru motive care nu tin de persoana salariatului. Acordarea ajutorului de somaj
Consecintele anularii deciziei de concediere de catre instanta de judecata. Efectele obligatiei de reintegrare in munca
Concediere abuziva pentru necorespundere profesionala
Neplata salariului timp de 6 luni motiv de concediere?
Data depunerii cererii de demisie, pentru respectarea termenului de preaviz. Concediere pe durata preavizului in caz de demisie
In lipsa fisei postului, este indreptatit angajatorul sa dispuna concedierea daca salariatul refuza executarea sarcinilor de serviciu?
Nulitatea deciziei de concediere, pentru nemotivarea ei in drept
Imposibilitatea reintegrarii salariatului pe post in urma anularii deciziei de concediere
Concediere in timpul efectuarii concediului medical
Consiliul Director al unei asociatii non-profit doreste concedierea administratorului angajat cu CIM
Efectuarea de noi angajari dupa desfiintarea de posturi urmate de concediere
Nerespectarea termenului de preaviz conduce la anularea deciziei de concediere
Concedierea pe motivul desfiintarii locului de munca in situatia implinirii perioadei de concediu pt crestere copil

Prin contestatia formulata de contestatorul D.D., se solicita în contradictoriu cu SC O.V.I.G. SA, constatarea nulitatii absolute a deciziei de concediere nr. 1014/05.10.2009, raportat la dispozitiile art. 62 alin. 1 si 74 alin. 1, art. 76 din Codul muncii.

Se arata ca nu i s-au acordat 20 de zile preaviz care trebuia sa înceapa sa curga de la 07.05.2009 si nu de la 08.09.2009, de asemenea adresa nr. 5228/07.05.2009 cu referire la termenul de preaviz nu a fost comunicata la 30 de zile dupa emiterea deciziei nr. 151/06.04.2009 care apare în motivarea adresei de preaviz.
Decizia de concediere nu este motivata, situatia de fapt din adresa nr. 5228/07.05.2009 se raporteaza la decizia nr. 151/06.04.2009 prin care se face mentiunea ca „postul ocupat de dumneavoastra urmeaza a fi desfiintat”, în timp ce decizia de concediere se raporteaza la decizia nr. 5/21.11.2007.
Decizia este motivata sumar, de asemenea raportat la decizia nr. 151/06.04.2009 mentionata în adresa de preaviz,  cat si la decizia nr. 5/21.11.2007, termenul de emitere a deciziei de 30 de zile este depasit, mai mult decizia nr. 5/2007 nu poate constitui temei de concediere în anul 2009, întrucat în perioada 2007-2009 nu a existat un raport de audit în care sa se analizeze situatia economica a societatii.
In ce priveste temeiul de drept invocat respectiv art. 65 alin. 1 din Codul muncii, acesta nu este sustinut de probe întrucat postul sau nu a fost efectiv desfiintat, acesta existand urmare a transformarii în postul „sef agentie” ca atare se apreciaza ca, desfiintarea locului de munca nu a fost efectiva, neavand o cauza reala si serioasa, unitatea nefacandu-i oferta de a ocupa postul de sef agentie urmare a înfiintarii Agentiei B., unde a fost numita ca sef de agentie colega sa care ocupa postul de director adjunct.
La dosar s-au depus decizia nr. 1014/2009, adresa nr. 5228/2009.
Prin întampinarea depusa se solicita respingerea actiunii întrucat la nivelul companiei   O.V.I.G. SA Bucuresti s-au adoptat strategii menite sa asigure continuarea activitatii si redimensionarea companiei, corespunzator volumului de activitate, astfel s-a decis includerea a 14 agentii si 47 puncte de lucru din care parte s-au transformat în puncte de lucru, iar o sucursala s-a transformat în agentie, împrejurare în care au fost concediati 142 de salariati.
In speta Agentia Stefan cel Mare din B. a fost desfiintata, avand consecinta desfiintarii tuturor posturilor. Se sustine ca potrivit deciziei nr. 151/06.04.2009 s-a înfiintat Agentia B..
Apreciaza intimata ca în speta concedierea are la baza o cauza reala serioasa.
In ce priveste tardivitatea emiterii deciziei de concediere se apreciaza ca dispozitiile art. 62 alin. 1 si 76 din Codul muncii nu-si gasesc aplicabilitate în cazul concedierii dispusa în temeiul art. 76 din Codul muncii.
La dosar s-au depus acte: contractul individual de munca nr. 846/1997, decizia 090/05.05.1990, decizia nr. 5/24.11.2007 si nr. 151/06.04.2009, încheierea 43657/21.05.2009 dosar 226067/2009, certificat radiere, încheierea nr. 5262/04.06.2009, certificate medicale.
Contestatia s-a depus în termen, este motivata si legal scutita de plata taxei de timbru.
In ce priveste tardivitatea emiterii deciziei se constata ca dispozitiile art. 65 din Codul muncii nu prevad un termen de emitere a deciziei, în speta nefiind vorba despre o decizie de sanctionare.
In cauza s-au depus acte, s-a administrat proba cu interogatoriu pentru societate.
Instanta analizand actele si lucrarile dosarului constata:
Prin decizia nr. 1014/05.10.2009 s-a dispus începand cu 06.10.2009 încetarea raporturilor de munca ale contestatorului cu unitatea intimata în temeiul art. 65 alin.1 din Codul muncii, urmare a desfiintarii locului de munca.
Potrivit alin. 2, contestatorului i-a fost acordat preaviz pentru perioada 08.09.2009-05.10.2009, respectiv 20 de zile cu dreptul de a absenta în perioada preavizului 4 ore pentru gasirea unui nou loc de munca.
Potrivit alin.4 „criteriile avute în vedere pentru stabilirea oridinii de prioritate la concediere sunt cele prevazute în contractul colectiv de munca al  SC O.V.I.G. SA.
Emiterea deciziei de concediere a avut la baza decizia nr. 5 a Consiliului de Supraveghere al SC O.V.I.G. SA din 21.11.2007, care stabileste organele de conducere ale unitatii. In ce priveste adresa nr. 5228/2009 în care s-a stabilit durata preavizului, s-au avut în vedere dispozitiile deciziei nr. 151/06.04.2009 prin care s-a desfiintat postul ocupat de acesta, urmare a aprobarii radierii Sucursalei B., unde acesta lucra si totodata aprobarea înfiintarii Agentiei B. la aceeasi adresa.
Potrivit deciziei nr. 79/27.02.2009 fara numar de înregistrare la societatea intimata, urmare a situatiei economico-financiare a societatii s-a aprobat desfiintarea unui numar de 142 de posturi si initierea procedurii de concediere colectiva.
Astfel potrivit protocolului nr. 310/18.03.2009 încheiat cu reprezentantii salariatilor urmare a notificarii intentiei de concediere colectiva nr. 268/10.03.2009 s-au stabilit criteriile ce vor fi avute în vedere la concediere.
Potrivit art 71 ind. 1 din codul muncii: „ în situatia în care, ulterior consultarii cu sindicatul sau reprezentantii salariatilor, potrivit art. 69, 71 din Codul muncii, angajatorul decide aplicarea masurii concedierii colective, acesta are obligatia de a notifica în scris I.T.M. si A.T.O.F.M., cu cel putin 30 de zile calendaristice anterioare datei emiterii deciziilor de concediere.
Notificarea trebuie sa cuprinda toate informatiile relevante cu privire la intentia de concediere colectiva, precum si rezultatele consultarilor cu sindicatul sau reprezentantii salariatilor prevazute de art. 69 alin. 1 si 71, în special motivele concedierilor, numarul total al salariatilor, numarul salariatilor afectati de concediere si data sau perioada în care vor avea loc concedierile.
Potrivit alin. 3 „angajatorul are obligatia sa comunice o copie a notificarii prevazute la alin.1 sindicatului sau reprezentantilor salariatilor, la aceeasi data la care a comunicat-o I.T.M. si A.T.O.F.M.”.
In speta desi în protocolul privind consultarile cu reprezentantii salariatilor înregistrat la societate sub nr. 310/18.03.2009, fila 65 dosar se vorbeste de notificarea nr. 268/10.03.2009, aceasta nu s-a depus la dosar, nu s-a facut dovada comunicarii institutiilor prevazute de art 71 ind. 1 alin. 3 din Codul muncii.
Mai mult la fila 68 dosar, s-a depus o notificare înregistrata la societate sub nr. 332/20.03.2009 care poarta numere de înregistrare 11802/20.03.2009 AJOFM Bucuresti si IGM Bucuresti nr. 20112/20.03.2009.
De asemenea din continutul acestei notificari, fila 69 dosar, rezulta ca s-a stabilit ca data propusa pentru încetarea raporturilor de munca 25.04.2009, ori în speta decizia s-a emis la 05.10.2009.
Potrivit actelor dosarului instanta considera ca intimata a lucrat cu doua notificari nr. 332/20.03.2009, fila 60 si 68 si o alta cu nr. 268/10.03.2008 la care face referire  protocolul nr. 310/18.03.2009, fila 65 , care nu a fost comunicata potrivit art. 71 ind. 1 alin.3 din Codul muncii cu referire la art. 79 din Contractul colectiv de munca la nivel national, notificare care nu a fost depusa la dosarul cauzei,
In ce priveste decizia nr. 1014/05.10.2009 ce formeaza obiectul contestatiei se constata ca aceasta nu îndeplineste conditiile art. 74 din Codul Muncii care stabileste ca „decizia de  concediere se comunica salariatului în scris si trebuie sa contina în mod obligatoriu: motivele care determina concedierea, durata preavizului, criteriile de stabilire a ordinii de prioritati conform art. 69 alin. 2 lit. d, numai în cazul concedierilor colective”, lista locurilor de munca disponibile în unitate si termenul în care poate opta pentru a ocupa un loc vacant.
In speta este vorba despre o concediere colectiva aspect aratat de unitate prin protocolul-fila 65 dosar.
In ce priveste lista locurilor de munca se apreciaza ca, desi art. 74 vorbeste de situatia salariatilor concediati în conditiile art. 64, instanta apreciaza ca procedandu-se contrar salariatii concediati în conditiile art. 65 ar fi discriminati fata de cei concediati  în conditiile art. 64 fiind încalcat astfel unul din principiile fundamentale  reglementate de capitolul II ale Codului muncii, respectiv principiul nediscriminarii în cadrul relatiilor de munca unde trebuie sa functioneze principiul egalitatii de tratament fata de toti salariatii si angajatorii.
Un alt motiv de nelegalitate a deciziei este si lipsa criteriilor avute în vedere la concediere,  angajatorul facand trimitere generic la contractul colectiv de munca al SC O.V.I.G. SA fara a se trece anul.
Instanta mai constata potrivit actelor dosarului ca în cauza concedierea nu a fost efectiva, întrucat prin decizia  nr. 151/06.04.2009 emisa ulterior initierii concedierii februarie-martie 2009 s-a dispus aprobarea radierii Sucursalei B. si în acelasi timp înfiintarea Agentiei B. care functioneaza la aceeasi adresa.
Se apreciaza ca în cauza nu sunt îndeplinite conditiile art. 65 din Codul  Munciidesfiintare nefiind efectiva cu o cauza reala si serioasa”.
In speta comparand fisa postului contestatorului cu cea a fostului director adjunct al Sucursalei B. actualmente sef de Agentie B. constata ca sunt identice.
In ce priveste fisele privind reteaua teritoriala OMNIASIG, statele de functii, se constata ca acestea nu poarta numar de înregistrare la societate, nefiind certificate  în conformitate cu dispozitiile art. 112 alin. 5 din C.pr.civ.
Pentru considerentele aratate se apreciaza ca în cauza sunt incidente dispozitiile art 78 din Codul muncii urmand a se dispune anularea deciziei, plata despagubirilor egale cu salariile indexate, majorate si reactualizate  si cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat salariatul începand cu data emiterii deciziei si pana la data pronuntarii, urmand ca în temeiul art. 274 C. pr. civ sa se ia act ca nu s-au solicitat cheltuieli de judecata.
Pentru considerentele aratate, instanta avand în vedere dispozitiile art. 5, 40, 64, 65, 71 ,74, 78, 281, 285, 287 din Codul Muncii si ale Contractului colectiv de munca la nivel national, instanta va admite contestatia promovata de  contestatorul D.D.

Servicii pentru Angajatori

Indiferent de marimea sau obiectul de activitate, uneori, companiile au nevoie si de ajutorul unor specialisti in dreptul muncii. Confruntarea cu probleme care decurg raporturile de munca cu salariatii, in special cele privitoare la incheierea, modificarea, suspendarea sau incetarea acestora, poate provoca pierderi financiare daca nu sunt abordate in mod corespunzator.
Sunt Angajator

Servicii pentru Salariati

Pentru multi salariati, drepturile legale si cele care decurg din contractul de munca (individual sau colectiv) sunt ingradite sau limitate in mod netemeinic, uneori abuziv, de catre cei care sunt obligati sa le respecte si, implicit, sa le acorde integral. Daca sunteti implicat intr-un conflict sau litigiu de munca, apelarea la un speciaslit, cel putin, va reduce stresul dvs.
Sunt Salariat