Sporul de mobilitate si sporul de confidentialitate. Conditii de acordare

Hotararea nr. 94 din 03.02.2009 , Pronuntata de Curtea de Apel SUCEAVA

Alte Consultatii Juridice

Micsorarea salariului si modificarea fisei postului unilateral de catre angajator
Mutarea salariatului pe alt post, in absenta vreunui motiv disciplinar
Prelungirea CIM pe durata determinata. Depasirea termenului de 36 luni
Calculul perioadei de preaviz in cazul demisiei
Functionar public. Refuzul acordarii concediului fara plata
Inlocuirea temporara a unui salariat aflat in concediu. Modificarea fisei postului
Inregistrarea tardiva a contractului individual de munca in Revisal. Contestarea procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei
Salariata insarcinata, angajata pe durata determinata. Ajungerea la termen a contractului individual de munca pe durata determinata. Prelungirea contractului individual de munca
Concediu platit pentru redactarea tezei de doctorat, in continuarea concediului de studii
Imposibilitatea obligarii salariatului la semnarea unui act aditional la contractul individual de munca prin care se renunta la sporul pentru lucrul sambata si duminica
Calculul orelor suplimentare efectuate. Compensarea cu zile de concediu de odihna
Transferul salariatilor. Obligarea salariatului sa semneze actul aditional privind modificarea locului muncii
Termenul in care trebuie incheiat actul aditional. Majorarea salariului incepand cu o data anterioara semnarii actului aditional la CIM
Obligarea salariatului sa semneze noua fisa a postului
Efectuarea concediului de odihna in anul urmator. Refuzul angajatorului de a acorda concediu de odihna

Prin actiunea adresata Tribunalului Botosani – Sectia civila si înregistrata la data de 18.07.2008, reclamantul N.V., în contradictoriu cu paratul Spitalul Judetean de Urgenta „Mavromati” Botosani, a solicitat obligarea paratului la plata sumelor aferente clauzei de mobilitate si confidentialitate pentru perioada 2004 – 2007 si, respectiv, 2004 – 2008.

In motivarea actiunii, reclamantul a aratat ca a solicitat acordarea sporurilor de mobilitate si confidentialitate la fel ca toti juristii din orasul Botosani, dar nu i-au fost acordate de la data înscrierii în Colegiul Consilierilor Juridici Botosani, respectiv 15.12.2004; ca aceste drepturi sunt prevazute de Codul muncii si de Statutul consilierilor juridici si sunt valabile pentru toti juristii indiferent de institutia unde lucreaza si ca juristii Casei de Asigurari de Sanatate Botosani au obtinut drepturile respective tot prin  hotarari judecatoresti si ca reprezentantii Spitalului Judetean de Urgenta Botosani considera ca drepturile solicitate de catre el nu pot fi acordate în lipsa unei hotarari judecatoresti.
Prin întampinarea depusa la termenul de judecata din 15.10.2008, paratul a aratat ca este de acord cu admiterea actiunii formulata de reclamant, precizand ca acesta a primit sporul de confidentialitate si de mobilitate începand cu anul 2008, iar pentru perioada anterioara, Comitetul director a hotarat, avand în vedere încheierea anului financiar, ca toate solicitarile salariale sa fie rezolvate prin instanta.
Prin sentinta nr. 1497 din 29.10.2008 a Tribunalului Botosani – Sectia civila, s-a admis în parte actiunea reclamantului N.V., în contradictoriu cu paratul Spitalul Judetean de Urgenta „Mavromati”Botosani.
A fost obligat paratul sa plateasca reclamantului:
- sporul de confidentialitate, în procent de 25% din salariul de încadrare, pentru perioada 1.01.2005 – 31.12.2007;
- sporul de mobilitate, în procent de 25% din salariul de încadrare, pentru perioada 1.01.2005 – 30.11.2006.
Pentru a se pronunta astfel, instanta de fond a avut în vedere precizarile formulate de reclamant la termenul de judecata din 29.10.2008, în sensul ca a solicitat drepturi salariale reprezentand sporul de confidentialitate si respectiv sporul de mobilitate pentru perioada 1.01.2005 – 31.12.2007 si 1.01.2005 – 30.11.2007.
S-a retinut ca reclamantul a fost înscris ca membru al Colegiului consilierilor juridici Botosani începand cu 15.12.2004, iar potrivit deciziei nr. 11 din 8.01.2007 i s-a acordat sporul de mobilitate de 25% din salariul de încadrare începand cu 1.11.2007 si, respectiv, sporul de confidentialitate în procent de 25% din salariul de încadrare începand cu 1.01.2008, potrivit deciziei nr. 141 din 10.03.2008, ambele fiind emise de acelasi parat.
Dupa ce, în considerentele sentintei nr. 1497 din 29.10.2008, se fac referiri la prevederile art. 25 si 26 din Codul muncii, prevederi ce vizeaza conditiile de acordare a sporului de mobilitate si, respectiv, de confidentialitate, instanta de fond conchide în sensul ca, desi pretentiile reclamantului exced perioada de timp prevazuta de prevederile art. 283 lit. c din Codul muncii, constata ca paratul Spitalul Judetean de Urgenta „Mavromati” Botosani a recunoscut datoriile fata de reclamant, aratand prin întampinare ca este de acord cu admiterea actiunii reclamantului.
Impotriva sus-mentionatei sentinte civile, paratul Spitalul Judetean de Urgenta „Mavromati” Botosani a declarat recurs, care, desi nemotivat în drept, poate fi considerat a fi întemeiat pe prevederile art. 304 pct. 9 din Codul  de procedura civila.
In motivarea acestui recurs, recurentul a sustinut ca dispozitiile art. 25 si 26 din Codul muncii, pe care instanta de fond îsi întemeiaza hotararea, nu au caracter imperativ, conditii în care acordarea sporurilor de mobilitate si confidentialitate ramane exclusiv la latitudinea partilor contractante, care pot negocia si include asemenea sporuri în contractul individual de munca; ca actul normativ care reglementeaza salarizarea personalului contractual din unitatile sanitare – O.U.G. nr. 115/24.11.2004 - nu contine nici o dispozitie privind obligativitatea acordarii unor sporuri de natura celor solicitate de reclamant.
A mai sustinut ca, din faptul ca unitatea recurenta a decis sa acorde sporurile solicitate începand cu 1.01.2008 nu se poate desprinde prezumtia ca recurentul ar fi de acord cu acordarea retroactiva a sporurilor solicitate.
Examinand recursul de fata, Curtea îl constata întemeiat, în sensul celor ce se vor retine în continuare.
Astfel, plecand de la prevederile art. 25 si 26 din Codul muncii, Curtea constata ca sporul de mobilitate si, respectiv, sporul de confidentialitate, poate fi acordat unui salariat, în masura în care acordarea unui astfel de spor a facut obiectul unei negocieri între angajat si angajator si a fost inclus în contractul individual de munca al angajatului.
Ca este asa, rezulta indubitabil din modul de redactare a sus-mentionatelor texte normative.
Astfel, potrivit art. 25 din Codul muncii, „prin clauza de mobilitate partile în contractul individual de munca stabilesc ca, în considerarea specificului muncii, executarea obligatiilor de serviciu de catre salariat nu se realizeaza într-un loc stabil de munca. In acest caz, salariatul beneficiaza de prestatii suplimentare în bani sau în natura”.
Potrivit art. 26 alin. 1 din acelasi cod „prin clauza de confidentialitate partile convin ca, pe toata durata contractului individual de munca si dupa încetarea acestuia, sa nu transmita date sau informatii de care au luat la cunostinta în timpul exercitarii contractului, în conditiile stabilite în regulamentele interne, în contractele colective de munca sau în contractele individuale de munca”.
Interpretarea literala si rationala a acestor daca texte normative conduce clar spre concluzia ca pentru ca un salariat sa beneficieze de cele doua sporuri, aceste drepturi salariale trebuie stabilite si sa se convina  asupra lor, de comun acord, de catre angajat si angajator si sa fie incluse în contractul individual de munca al angajatului.
Ori, în cauza judecatii, aceste sporuri au fost acordate reclamantului, în conditiile art. 25 si 26 din Codul muncii începand cu 1.01.2008 si nu anterior.
Faptul ca prin întampinarea depusa la instanta de fond, paratul este de acord cu actiunea reclamantului (pozitie procesuala ce excede analizei de fata) nu poate fi de natura a conduce la eludarea sensului unor dispozitii normative cat se poate de clare, simpla afirmatie a paratului ca este de acord cu actiunea reclamantului neputand conferi acestuia din urma accesul la drepturi salariale într-o alta modalitate decat cea stabilita de legiuitor.
Fata de cele de mai sus, curtea, avand în vedere prevederile art. 312 alin. 1 si 2, precum si ale art. 304 pct. 9 din Codul de procedura civila, a admis recursul declarat în cauza, a modificat în totalitate sentinta recurata si a respins, ca nefondata, actiunea reclamantului.

Servicii pentru Angajatori

Indiferent de marimea sau obiectul de activitate, uneori, companiile au nevoie si de ajutorul unor specialisti in dreptul muncii. Confruntarea cu probleme care decurg raporturile de munca cu salariatii, in special cele privitoare la incheierea, modificarea, suspendarea sau incetarea acestora, poate provoca pierderi financiare daca nu sunt abordate in mod corespunzator.
Sunt Angajator

Servicii pentru Salariati

Pentru multi salariati, drepturile legale si cele care decurg din contractul de munca (individual sau colectiv) sunt ingradite sau limitate in mod netemeinic, uneori abuziv, de catre cei care sunt obligati sa le respecte si, implicit, sa le acorde integral. Daca sunteti implicat intr-un conflict sau litigiu de munca, apelarea la un speciaslit, cel putin, va reduce stresul dvs.
Sunt Salariat