Dreptul persoanei ce are calitate de asociat al unei societati comerciale de a fi salarizata pentru munca depusa in baza contractului individual de munca

Hotararea nr. 335 din 16.05.2006, Pronuntata de Curtea de Apel IASI

Alte Consultatii Juridice

Micsorarea salariului si modificarea fisei postului unilateral de catre angajator
Mutarea salariatului pe alt post, in absenta vreunui motiv disciplinar
Calculul perioadei de preaviz in cazul demisiei
Functionar public. Refuzul acordarii concediului fara plata
Inlocuirea temporara a unui salariat aflat in concediu. Modificarea fisei postului
Inregistrarea tardiva a contractului individual de munca in Revisal. Contestarea procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei
Salariata insarcinata, angajata pe durata determinata. Ajungerea la termen a contractului individual de munca pe durata determinata. Prelungirea contractului individual de munca
Concediu platit pentru redactarea tezei de doctorat, in continuarea concediului de studii
Imposibilitatea obligarii salariatului la semnarea unui act aditional la contractul individual de munca prin care se renunta la sporul pentru lucrul sambata si duminica
Calculul orelor suplimentare efectuate. Compensarea cu zile de concediu de odihna
Transferul salariatilor. Obligarea salariatului sa semneze actul aditional privind modificarea locului muncii
Termenul in care trebuie incheiat actul aditional. Majorarea salariului incepand cu o data anterioara semnarii actului aditional la CIM
Obligarea salariatului sa semneze noua fisa a postului
Efectuarea concediului de odihna in anul urmator. Refuzul angajatorului de a acorda concediu de odihna
Refuzul salariatului de a semna incetarea CIM prin acordul partilor

Prin sentinta civila nr. 1835 din 23.11.2005, Tribunalul Iasi a respins actiunea promovata de C.A. în contradictoriu cu SC ANY SRL retinand ca, la data de 3.02.1992, reclamanta si societatea parata SC ANY SRL au încheiat un contract de munca.

Prin decizia nr. 1/23.05.2003, unitatea parata a dispus încetarea contractului individual de munca al reclamantului C.A. Aceasta a contestat decizia emisa de parata, iar Tribunalul Iasi, prin sentinta civila nr. 601 din 26.09.2003 a dispus anularea deciziei nr. 1/23.05.2003.
Curtea de Apel Iasi, prin decizia nr. 786/30.11.2004 a mentinut dispozitia Tribunalului Iasi privind anularea deciziei.
Reclamanta C.A. nu a facut dovada ca a solicitat si repunerea partilor în situatia anterioara emiterii actului de concediere conform dispozitiilor art. 78 din Codul Muncii.
In speta, nu s-a facut dovada ca s-a dispus reintegrarea reclamantei pe postul avut anterior emiterii deciziei de concediere.
Potrivit dispozitiilor art. 154 (1) din Codul Muncii, „salariul reprezinta contraprestatia muncii depuse de salariat în baza contractului individual de munca”.
Conform actului aditional la statutul societatii comerciale SC ANY SRL Iasi (fila 33 dosar), reclamanta este asociat si administrator al acestei societati.
Avand în vedere ca în speta nu s-a facut dovada prestarii unei munci în baza contractului individual de munca, instanta a respins cererea privind obligarea paratei la plata drepturilor salariale ca neîntemeiata.
Impotriva acestei sentinte au declarat recurs atat C.A, cat si S.C. ANY S.R.L:
Analizand actele si lucrarile dosarului în raport cu criticile formulate de parti si de prevederile legale incidente, curtea a admis,prin decizia nr. 335/16.05.2006, recursul declarat de C.A.
In acest sens, s-a retinut ca, prin decizia nr. 1/23.05.2003 SC ANY SRL a dispus încetarea contractului individual de munca al salariatei C.A.,însa aceasta decizie a fost anulata prin sentinta civila nr. 601/26.09.2003 a Tribunalului Iasi, sentinta ce a ramas definitiva si irevocabila prin decizia nr.786/2004 a Curtii de Apel Iasi.
Dupa pronuntarea deciziei nr. 786/2004 a Curtii de Apel Iasi, prin cererea din 12.01.205, C.A. a solicitat administratoarei  SC ANY SRL – I.C. – sa-i puna la dispozitie documentele contabile ale societatii pentru ca aceasta sa-si poata desfasura activitatea.
Prin adresa nr. 2/14.01.2005, S.C. ANY S.R.L.  (fila 62 dosar fond) recunoaste calitatea de salariat a recurentei C.A., punandu-i în vedere sa vina cu propuneri pentru justificarea zilnica a activitatii pe care o va desfasura în cadrul societatii, conform art. 109 din Codul Muncii, în caz contrar urmand ca societatea sa apeleze la organele de specialitate în vederea normarii muncii salariatei.
Procesul-verbal încheiat în cadrul adunarii generale a asociatilor SC ANY SRL din 22.05.2005 atesta ca I.C. – administrator al acestei societati – a solicitat revocarea din functie a administratorului C.A., care nu ar fi respectat hotararea adunarii generale din 11.08.2004 prin care s-a dat termen ca acest administrator sa remedieze unele deficiente constatate, iar deficientele respective nu au fost remediate.
Prin hotararea nr. 2/22.05.2005 emisa de SC ANY SRL s-a dispus revocarea doamnei C.A. din functia de administrator al acestei societati, dar aceasta hotarare a fost anulata prin sentinta civila nr. 4/23.02.206 a Tribunalului Iasi.
La interogatoriul luat SC ANY SRL (fila 136 fond), aceasta a recunoscut ca recurenta C.A. este în fapt si în drept asociat si administrator al societatii, iar I.T.M. Iasi, prin adresa nr. 101694/P.E. din 1.11.2005, confirma ca, în urma anularii deciziei de concediere nr. 1 din 23.05.2005, contractul individual de munca nr. 135/3.02.1992 încheiat între societate si C.A. a ramas în vigoare.
Delegatia emisa de SC ANY SRL la 30.03.2005 (fila 147 dosar fond) atesta ca administratorul societatii C.A. a fost mandatata sa reprezinte interesele societatii, în dosarul nr. 958/2004 al Tribunalului Iasi.
Adresa nr. 2/17.01.2005 emisa de SC ANY SRL prin care se încunostinteaza Administratia Finantelor Publice Locale Iasi despre schimbarea sediului este semnata de C.A., în calitate administrator, adresa purtand si sigiliul societatii emitente.
Recurenta a depus la dosarul cauzei si alte înscrisuri pe care aceasta le-a întocmit în calitate de administrator al SC ANY SRL dupa anularea deciziei de concediere, dupa cum urmeaza: declaratia de impunere nr. 1/10.01.2005, adresa nr. 42835/17.06.2005 înaintata D.G.F.P.L. Iasi, cererea de depunere a situatiei financiare anuale din 21.06.2005, adresa nr. 15/17.03.2006 înaintata de I.T.M.
Toate aceste înscrisuri atesta ca, dupa anularea deciziei de concediere, desi prin hotarare judecatoreasca nu s-a dispus reintegrarea salariatei pe postul de administrator al SC ANY SRL, C.A. si-a reluat raporturile de munca prestand efectiv activitatile pentru societate, iar celalalt administrator al SC ANY SRL a recunoscut calitatea de salariat a acesteia.
In consecinta, curtea a retinut ca potrivit art. 154 din Codul Muncii, pentru munca prestata în baza contractului individual de munca, C.A. are dreptul la salariul care a fost stabilit prin acest contract si care nu i-a fost platit de catre angajator.
Fata de cele ce preced, curtea a constatat ca hotararea instantei de fond a fost data cu aplicarea gresita a legii, ceea ce determina incidenta în cauza a motivului de recurs prevazut de art. 304 pct. 9 Cod procedura civila si a modificat în tot sentinta în sensul admiterii actiunii si obligarea societatii la plata drepturilor salariale catre reclamanta recurenta.

Servicii pentru Angajatori

Indiferent de marimea sau obiectul de activitate, uneori, companiile au nevoie si de ajutorul unor specialisti in dreptul muncii. Confruntarea cu probleme care decurg raporturile de munca cu salariatii, in special cele privitoare la incheierea, modificarea, suspendarea sau incetarea acestora, poate provoca pierderi financiare daca nu sunt abordate in mod corespunzator.
Sunt Angajator

Servicii pentru Salariati

Pentru multi salariati, drepturile legale si cele care decurg din contractul de munca (individual sau colectiv) sunt ingradite sau limitate in mod netemeinic, uneori abuziv, de catre cei care sunt obligati sa le respecte si, implicit, sa le acorde integral. Daca sunteti implicat intr-un conflict sau litigiu de munca, apelarea la un speciaslit, cel putin, va reduce stresul dvs.
Sunt Salariat