Acordarea drepturilor salariale in situatia in care salariatul nu solicita si reintegrarea in postul detinut anterior concedierii nelegale.

Hotararea nr. 1088 din 17.11.2008, Pronuntata de Curtea de Apel ALBA IULIA

Alte Consultatii Juridice

Micsorarea salariului si modificarea fisei postului unilateral de catre angajator
Mutarea salariatului pe alt post, in absenta vreunui motiv disciplinar
Prelungirea CIM pe durata determinata. Depasirea termenului de 36 luni
Calculul perioadei de preaviz in cazul demisiei
Functionar public. Refuzul acordarii concediului fara plata
Inlocuirea temporara a unui salariat aflat in concediu. Modificarea fisei postului
Inregistrarea tardiva a contractului individual de munca in Revisal. Contestarea procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei
Salariata insarcinata, angajata pe durata determinata. Ajungerea la termen a contractului individual de munca pe durata determinata. Prelungirea contractului individual de munca
Concediu platit pentru redactarea tezei de doctorat, in continuarea concediului de studii
Imposibilitatea obligarii salariatului la semnarea unui act aditional la contractul individual de munca prin care se renunta la sporul pentru lucrul sambata si duminica
Calculul orelor suplimentare efectuate. Compensarea cu zile de concediu de odihna
Transferul salariatilor. Obligarea salariatului sa semneze actul aditional privind modificarea locului muncii
Termenul in care trebuie incheiat actul aditional. Majorarea salariului incepand cu o data anterioara semnarii actului aditional la CIM
Obligarea salariatului sa semneze noua fisa a postului
Efectuarea concediului de odihna in anul urmator. Refuzul angajatorului de a acorda concediu de odihna

Prin actiunea în conflict de munca înregistrata la Tribunalul Sibiu sub dosar nr. 1559/85/2008 reclamanta H.D.  chemat-o în judecata pe parata S.C. E S.R.L. TALMACIU solicitand:

- obligarea paratei la plata sumei de 880 lei, reprezentand contravaloarea salariului de care a fost lipsita pe perioada 1 martie-1 aprilie 2008.
In motivarea actiunii sale reclamanta sustine ca prin sentinta civila nr.238/2008 a Tribunalului s-a constata nulitatea absoluta a deciziei de concediere nr.3/2007 emisa de parata si s-a dispus obligarea acesteia la plata salariului de care reclamanta a fost lipsita pe perioada octombrie 2007-februarie 2008. Reclamanta a fost lipsita însa de salariu pana la data de 1 aprilie 2008, data la care s-a angajat.
In drept invoca art.78 alin.1 Codul Muncii.
     Prin întampinarea depusa în cauza parata S.C. E S.R.L. TaLMACIU solicita respingerea actiunii.
Prin sentinta civila nr.660/11.06.2008 pronuntata de Tribunalul Sibiu în dosar civil sub nr. 1559/85/2008, s-a admis actiunea în conflict de munca formulata de reclamanta H.D. în contradictoriu cu parata S.C. E S.R.L. TaLMACIU si în consecinta:
A fost obligata parata la plata catre reclamanta a sumei de 880 lei, reprezentand contravaloarea salariului pe perioada 1 martie-1 aprilie 2008.
A fost obligata parata la plata catre reclamanta a sumei de 450 lei cu titlu cheltuieli de judecata.
Se retine în considerentele acestei hotararii ca reclamanta are dreptul în conditiile art.78 alin.1 Codul Muncii la plata sumelor datorate cu titlu de drepturi salariale de care ar fi beneficiat daca nu i s-ar fi desfacut contractul de munca si întrucat reclamanta s-a angajat la data de 1.04.2008, pana la aceasta data parata îi datoreaza salariul de care ar fi beneficiat daca nu ar fi fost concediata nelegal.
Impotriva acestei sentinte a declarat, recurs, în termenul legal prev. de art.180 din Legea nr.168/1999, parata S.C. E S.R.L. TaLMACIU, solicitand admiterea acestuia, modificarea în totalitate a sentintei recurate în sensul respingerii actiunii formulate de reclamanta.
In dezvoltarea motivelor de recurs se arata ca instanta a pronuntat o hotarare cu aplicarea si interpretarea eronata a dispozitiilor art.78 alin.1 Codul Muncii, în conditiile în care intimata nu a solicitat reintegrarea pe postul detinut anterior.
Prin întampinarea depusa în aceasta faza procesuala de intimata H. D.   se solicita respingerea recursului ca nefondat, motivand faptul ca prin art.78 alin.1 Codul Muncii legiuitorul a dorit ca despagubirea sa fie integrala, pe toata durata pe parcursul careia salariatul a fost nelegal lipsit de salariu si ca angajatorul nu a contestat cuantumul despagubirilor.
CURTEA, analizand sentinta atacata prin prisma criticilor formulate cat si din oficiu conform cerintelor art.304 indice 1 Cod procedura civila în limitele statuate de art. 306 alin.2 Cod procedura civila a retinut urmatoarele:
Prin sentinta civila nr. 238/06.03.2008 pronuntata de Tribunalul Sibiu în dosar nr. 5273/85/2007 s-a constatat nulitatea absoluta a Deciziei nr.3/22.10.2007 emisa de societatea recurenta de fata si în consecinta  a fost obligata aceasta la plata salariului de care intimata a fost lipsita pe perioada octombrie 2007- februarie 2008.
Instanta de judecata s-a pronuntat în acel cadru procesual strict în limita obiectului sesizarii, asa încat este de retinut faptul ca nu s-a formulat capat de cerere de reintegrare pe postul detinut anterior.
In lipsa acestui capat de cerere în mod corect, despagubirile vor fi datorate de angajator într-o aplicare si interpretare corecta a prevederilor art.78 alin.1 Codul Muncii, de la data concedierii nelegale si pana la data pronuntarii sentintei de reintegrare asa cum a statuat si practica judiciara si nici de cum pana la  data gasirii unui nou loc de munca de catre salariatul concediat - data care ar fi cu totul arbitrara.
Asa fiind, curtea a constatat ca solutia primei instante reflecta o aplicare si interpretare gresita a dispozitiilor legale incidente, ceea ce reprezinta un motiv de modificare a hotararii expres prev. de art.304 punct 9 Cod procedura civila, astfel ca în conformitate cu art.312 alin.1 Cod procedura civila a admis ca fondat recurs, a modificat hotararea în sensul respingerii ca nelegale si netemeinice a pretentiilor salariale formulate în cauza de reclamanta.

Servicii pentru Angajatori

Indiferent de marimea sau obiectul de activitate, uneori, companiile au nevoie si de ajutorul unor specialisti in dreptul muncii. Confruntarea cu probleme care decurg raporturile de munca cu salariatii, in special cele privitoare la incheierea, modificarea, suspendarea sau incetarea acestora, poate provoca pierderi financiare daca nu sunt abordate in mod corespunzator.
Sunt Angajator

Servicii pentru Salariati

Pentru multi salariati, drepturile legale si cele care decurg din contractul de munca (individual sau colectiv) sunt ingradite sau limitate in mod netemeinic, uneori abuziv, de catre cei care sunt obligati sa le respecte si, implicit, sa le acorde integral. Daca sunteti implicat intr-un conflict sau litigiu de munca, apelarea la un speciaslit, cel putin, va reduce stresul dvs.
Sunt Salariat