Raspunderea salariatilor pentru pagubele materiale produse angajatorului. Sarcina probei

Hotararea nr. 480 din 6.06.2006, Pronuntata de Curtea de Apel PLOIESTI

Alte Consultatii Juridice

Salariata insarcinata, angajata pe durata determinata. Ajungerea la termen a contractului individual de munca pe durata determinata. Prelungirea contractului individual de munca
Transferul salariatilor. Obligarea salariatului sa semneze actul aditional privind modificarea locului muncii
Efectuarea concediului de odihna in anul urmator. Refuzul angajatorului de a acorda concediu de odihna
Obligatia angajatorului de a asigura transportul salariatilor de la locul de munca la domiciliu
Punerea in intarziere a angajatorului pentru neplata salariului
Renuntarea angajatorului la beneficiul termenului de preaviz, fara efectuarea mentiunilor corespunzatoare in Revisal. Refuzul compensarii in bani a zilelor de concediu de odihna neefectuat
Trecerea temporara a salariatului pe alt post din dispozitia angajatorului, urmata de refuzul acestuia de a permite revenirea pe postul detinut initial. Obligarea la semnarea unei noi fise a postului
Prevederea in CCM a posibilitatii salariatilor de a renuntat la zilele de concediu care exced minimului de zile de concediu de odihna garantat de lege
Refuzul angajatorului de a acorda concediu fara plata pentru formare profesionala
Obligarea salariatilor sa semneze act aditional de reducere a salariului. Compensarea zilelor de repaus saptamanal lucrate
Revenirea la serviciu dupa efectuarea concediului pentru crestere copil. Obligatia angajatorului
Obligatia angajatorului dea permite revenirea la serviciu a salaiatului caruia i-a incetat perioada de concediu pentru crestere copil
Decizia angajatorului de inlocuire a unui salariat cu un altul pe considerente de varsta si capacitate de mobilitate
Compensarea in bani a concediului de odihna neefectuat, in cazul insolventei angajatorului
Refuzul angajatorului de a elibera o adeverinta care sa ateste grupa de munca

Salaria?ii r?spund patrimonial în temeiul normelor ?i principiilor r?spunderii civile contractuale pentru pagubele materiale produse angajatorului din vina ?i în leg?tur? cu munca lor, ipotez? în care angajatorul are obliga?ia, în conformitate cu art.287 din acela?i cod, s? fac? dovada atât a prejudiciului, cât ?i a vinov??iei salariatului.

Reclamanta SC L.D.P. DÂMBOVI?A SA a chemat în judecat? civil? pe pârâtul OAD, solicitând ca prin hot?rârea ce se va pronun?a s? fie obligat la plata sumei de 936 lei RON reprezentând c/val a 279 litri motorin?, reprezentând dep??ire de consum normat.
În motivarea ac?iunii, reclamanta a ar?tat c? pârâtul în calitate de ?ofer a avut în primire o autobasculant? de 16 tone ?i la momentul încet?rii activit??ii, odat? cu predarea fi?elor de activitate, s-a constatat c? acesta dep??ise consumul normat cu o cantitate de 279 litri motorin?.
În dovedirea ac?iunii, reclamanta a solicitat proba cu acte.
Dup? administrarea probatoriilor, Tribunalul Dâmbovi?a, a respins ac?iunea ca neîntemeiat?.
Pentru a pronun?a aceast? solu?ie instan?a de fond a re?inut c? potrivit art.270 Codul muncii, salaria?ii r?spund patrimonial în temeiul normelor ?i principiilor r?spunderii civile contractuale pentru pagubele materiale produse angajatorului din vina ?i în leg?tur? cu munca lor, ipotez? în care angajatorul are obliga?ia, în conformitate cu art.287 din acela?i cod, s? fac? dovada atât a prejudiciului, cât ?i a vinov??iei salariatului.
Din înscrisurile depuse ?a dosar întocmite în mod unilateral de c?tre reclamant? ?i care nu poart? semn?tura de confirmare a pârâtului, nu rezult? c? în luna august 2005 s-ar fi dep??it consumul normat la autobasculanta condus? de pârât, neexistând în primul rând confirmarea de c?tre pârât a primirii combustibilului men?ionat în fi?a de activitate pe aceast? lun?.
Pentru a se face dovada acestei împrejur?ri, instan?a a dispus din oficiu s? se depun? la dosar foile de alimentare zilnic?, care în mod obligatoriu trebuie s? cuprind? ?i semn?tura persoanei care a primit combustibilul, îns? reclamanta nu s-a conformat celor dispuse de c?tre instan??.
În atare ipotez?, tribunalul a concluzionat c? în cauz? nu s-a f?cut dovada prejudiciului ?i a respins ac?iunea ca neîntemeiat?.
Împotriva acestei sentin?e reclamanta a declarat recurs, criticând solu?ia ca netemeinic? ?i nelegal?, în sensul c? în mod gre?it tribunalul nu   ?i-a însu?it probatoriul administrat de aceasta, întrucât fi?ele respective corespund realit??ii, în acestea fiind eviden?iate atât cantit??ile de combustibil primite de pârât, cât ?i distan?ele parcurse.
Apreciaz? recurenta c? referirea din considerentele sentin?ei la o alt? hot?râre judec?toreasc? pronun?at? între acelea?i p?r?i dep??e?te limitele învestirii, în raport cu obiectul ac?iunii.
Examinând solu?ia, prin prisma actelor ?i lucr?rilor de la dosar, a criticilor formulate de recurent? ?i a dispozi?iilor legale incidente în cauz?, curtea a constatat c? nu este afectat? legalitatea ?i temeinicia acesteia.
În mod corect instan?a de fond a stabilit c? angajarea r?spunderii patrimoniale a salariatului fa?? de angajator poate fi f?cut? numai în condi?iile prev?zute de art.270 Codul muncii ?i c? pentru a se face dovada prejudiciului ?i a conduitei culpabile, constând în îndeplinirea defectuoas? ori neîndeplinirea sarcinilor de serviciu de c?tre salariat, angajatorului îi revine sarcina probei, conform art.287 din acela?i cod.
În spe??, reclamanta în calitate de angajator avea obliga?ia ca odat? cu introducerea ac?iunii s? depun? la dosar ?i toate actele care au stat la baza stabilirii existen?ei ?i întinderii prejudiciului, ori, pentru a face aceast? prob? reclamanta nu a depus la dosar decât fi?a de activitate pe luna august 2005, întocmit? de aceasta, prob? insuficient? atât pentru dovedirea culpei, cât ?i pentru dovedirea prejudiciului.
În condi?iile în care reclamanta nu a depus ?i alte probe la dosar, de?i i-au fost cerute de c?tre instan??, în temeiul rolului activ, cerere reiterat? ?i de c?tre instan?a de recurs, curtea a constatat c? în mod corect tribunalul a respins ac?iunea, motiv pentru care recursul a fost respins ca nefondat.

Servicii pentru Angajatori

Indiferent de marimea sau obiectul de activitate, uneori, companiile au nevoie si de ajutorul unor specialisti in dreptul muncii. Confruntarea cu probleme care decurg raporturile de munca cu salariatii, in special cele privitoare la incheierea, modificarea, suspendarea sau incetarea acestora, poate provoca pierderi financiare daca nu sunt abordate in mod corespunzator.
Sunt Angajator

Servicii pentru Salariati

Pentru multi salariati, drepturile legale si cele care decurg din contractul de munca (individual sau colectiv) sunt ingradite sau limitate in mod netemeinic, uneori abuziv, de catre cei care sunt obligati sa le respecte si, implicit, sa le acorde integral. Daca sunteti implicat intr-un conflict sau litigiu de munca, apelarea la un speciaslit, cel putin, va reduce stresul dvs.
Sunt Salariat