Plangere contraventionala impotriva procesului-verbal intocmit de catre un agent constatator din cadrul I.T.M.

Hotararea nr. 1817 din 08.07.2010, Pronuntata de Judecatoria TARGU NEAMT

Alte Consultatii Juridice

Micsorarea salariului si modificarea fisei postului unilateral de catre angajator
Mutarea salariatului pe alt post, in absenta vreunui motiv disciplinar
Prelungirea CIM pe durata determinata. Depasirea termenului de 36 luni
Functionar public. Refuzul acordarii concediului fara plata
Inlocuirea temporara a unui salariat aflat in concediu. Modificarea fisei postului
Inregistrarea tardiva a contractului individual de munca in Revisal. Contestarea procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei
Salariata insarcinata, angajata pe durata determinata. Ajungerea la termen a contractului individual de munca pe durata determinata. Prelungirea contractului individual de munca
Imposibilitatea obligarii salariatului la semnarea unui act aditional la contractul individual de munca prin care se renunta la sporul pentru lucrul sambata si duminica
Transferul salariatilor. Obligarea salariatului sa semneze actul aditional privind modificarea locului muncii
Obligatia angajatorului de a asigura transportul salariatilor de la locul de munca la domiciliu
Recompensarea orelor de consemn la locul de munca
Incetarea CIM pe durata perioadei de proba. Documente comunicate salariatului
Mutarea salariatului pe alt loc de munca, fara o decizie scrisa a angajatorul. Locul efectuarii preavizului in caz de demisie
Altercatie intre salariat si angajator. Neplata drepturilor salariale si refuzul eliberarii unei adeverinte
Obligatia acordarii de zile consecutive de repaus saptamanal. Unitatea lucreaza in mod continuu 6 zile pe saptamana

Prin cererea înregistrat? pe rolul Judec?toriei petenta SC B.C. SRL, prin reprezentant legal B.N., a formulat plângere contraven?ional? împotriva procesului-verbal seria NT nr. 10532, încheiat la data de 25.03.2010, de c?tre un agent constatator din cadrul I.T.M.

În motivarea plângerii, reprezentantul petentei a ar?tat c? s-a constatat în actul atacat c? numita M.P. nu avea întocmite forme legale pentru angajare, de?i presta activitate specific? raporturilor de munc?, pentru societate. S-a mai ar?tat c? acesteia i se încheiase, din 12.01.2010, contract individual de munc?, urmând ca, în 20 de zile s? fie înregistrat la ITM.
În consecin??, a solicitat anularea procesului-verbal ?i exonerarea de plata amenzii, de 3000 lei.
În dovedire, a solicitat proba cu înscrisuri ?i testimonial?, cu martorii B.M. ?i M.P.
Plângerea nu a fost întemeiat? în drept.
Plângerea contraven?ional? este scutit? de la plata taxelor judiciare de timbru ?i a timbrului judiciar în conformitate cu dispozi?iile art. 36 din OG nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraven?iilor ?i art. 15 lit. i din Legea nr. 146/1997 ?i art. 1 din O.G. nr. 32/1995 privind timbrul judiciar.
În ap?rare, intimatul a depus la dosarul cauzei întâmpinare, prin care a solicitat respingerea plângerii ca neîntemeiat?, ar?tând c? procesul-verbal a fost legal întocmit.
A mai ar?tat acesta c? reprezentantul contravenientei nu a prezentat, la data controlului, contractul de munc?, invocând declara?ia angajatei M.P., de la data controlului.
În drept, intimatul a invocat prevederile Codului de procedur? civil?, Legea 53/2003 ?i OG 2/2001.
În dovedire, a depus înscrisuri.
La data de 02.07.2010, au fost audia?i martorii propu?i de petent?.
Analizând actele ?i lucr?rile dosarului precum ?i sus?inerile p?r?ilor, instan?a re?ine urm?toarele:
In fapt, la data de 25.03.2010, petenta SC B.C. SRL a fost sanc?ionat? contraven?ional cu amend? în valoare de 3000 lei, de c?tre un inspector din cadrul intimatului ITM, pentru nerespectarea prevederilor art. 276 alin. 1 lit. e din Legea nr. 53/2003 modificat? ?i completat?.
Pentru a dispune sanc?ionarea contraven?ional?, s-a re?inut în cuprinsul procesului-verbal seria NT nr. xxxxxxxx  c?, în data de 25.03.2010, ora 14:40, la SC B.C.SRL, s-a constatat c? angajatorul a primit la munc? pe M. P. ( data începerii activit??ii – 01.12.2009 ), f?r? a-i întocmi contract individual de munc?, contrar prevederilor art. 16 alin. 1 ?i art. 276 alin. 1 din Legea nr. 53/2003 modificat? ?i completat?.
În drept, având în vedere dispozi?iile art. 34 alin. 1 din OG nr. 2/2001, instan?a este datoare s? verifice legalitatea ?i temeinicia procesului-verbal de contraven?ie.
În ceea ce prive?te legalitatea procesului-verbal evocat, instan?a re?ine c? acesta a fost legal întocmit, fa?? de prevederile art. 16 ?i 17 alin. din OG nr. 2/2001, unde sunt prev?zute cauzele de nulitate ale actului de constatare ?i sanc?ionare contraven?ional?.
Analizând cel de-al doilea aspect propus de prevederile art. 34 alin. 1, se constat? c? procesul-verbal atacat îndepline?te condi?iile de temeinicie pentru sanc?ionarea în mod valabil a contravenientei, având în vedere înscrisurile aflate la dosar, astfel:
În ceea ce prive?te for?a probant? a procesului-verbal, instan?a apreciaz? c?, în m?sura în care fapta contraven?ional? re?inut? în sarcina petentei a fost constatat? personal de c?tre inspectorul ITM, acesta beneficiaz? de o prezum?ie relativ? de adev?r, f?când dovada asupra st?rii de fapt re?inute, pân? la proba contrarie. Relativ la prezum?ia evocat?, trebuie amintit c?, potrivit jurispruden?ei instan?ei de contencios european al drepturilor omului, ar fi lipsit de logic? s? le fie recunoscut statelor parte la Conven?ie dreptul de a învesti organe administrative cu competen?a de sanc?ionare a unor fapte minore (a se vedea in acest sens cauza Lauko împ. Slovaciei, hot?râre din 2 septembrie 1998, § 64), fiind conform? Conven?iei procedura de aplicare ?i executare a unei sanc?iuni contraven?ionale pe baza unui act necontestat în fa?a unei instan?e, având implicit ?i valoare probatorie, iar în momentul formul?rii unei contesta?ii judiciare împotriva unui alt act de acela?i gen, acordarea unei relevante probatorii acestuia sa contravin? CEDO.
Actul de sanc?ionare se coroboreaz? cu procesul-verbal de control nr. xxxxx/25.03.2010 ?i anexele aferente ( filele 20-25 ), cu declara?ia dat? de angajata M.P. la data controlului ( fila 28 ), ?i cu lista c?r?ilor individuale de munc? ?i a carnetelor de munc? aflate în gestiunea ITM ( fila 29 ), înscrisuri din care reiese f?r? dubiu c? M. P. era angajata petentei de la data de 01.12.2009, f?r? contract de munc? semnat, iar în eviden?a ITM era înregistrat la data controlului un singur angajat legal al societ??ii, respectiv B.M.
În raport de aceste aprecieri, nu poate fi acceptat? ipoteza prezentat? de martorii audia?i, conform cu care M.P. nu era angajata societ??ii, ci doar ?inea locul angajatei B.M. Aceste declara?ii sunt în v?dit? discrepan?? cu scenariul prezentat în ac?iunea introductiv?, în care se afirm? c? persoana în cauz? era angajat?, urmând s? fi înregistrat contractul individual de munc? în 20 de zile. Or depozi?iile martorilor, care relev? contrariul, negând c? M.P. ar fi fost vreodat? angajata petentei, nu pot fi avute în vedere, instan?a apreciindu-le ca nesincere, fiind în mod clar afectate de subiectivism, din moment ce B.M. este so?ia administratorului societ??ii, iar M. P. este ruda acestora.
De asemenea, contractul individual de munc? înregistrat la ITM, sub nr. xxxx( fila 10 ), deci cu mult dup? data controlului, nu este concludent, din moment ce nu apare ca fiind înregistrat cu num?r ?i dat? în registrul de eviden?? al salaria?ilor contravenientei.
Tot din punct de vedere al temeiniciei procesului-verbal contestat, instan?a re?ine c? fapta contraven?ional? pentru care petenta a ini?iat demersul justi?iar, este prev?zut? ?i sanc?ionat? de art. 276 alin. 1 lit. e din Legea nr. 53/2003 potrivit c?ruia constituie contraven?ie ,, primirea la munc? a persoanelor f?r? încheierea unui contract individual de munc?, potrivit art. 16 alin. (1), cu amend? de la 3.000 lei la 4.000 lei pentru fiecare persoan? identificat?, f?r? a dep??i valoarea cumulat? de 100.000 lei”.
În conformitate cu prevederile art. 16 alin 1 din acela?i act normativ ,, Contractul individual de munc? se încheie în baza consim??mântului p?r?ilor, în form? scris?, în limba român?. Obliga?ia de încheiere a contractului individual de munc? în form? scris? revine angajatorului. Angajatorul persoan? juridic?, persoana fizic? autorizat? s? desf??oare o activitate independent?, precum ?i asocia?ia familial? au obliga?ia de a încheia, în form? scris?, contractul individual de munc? anterior începerii raporturilor de munc?”.
Sub aspectul laturii obiective, elementul material al contraven?iei s-a materializat prin inac?iunea petentei de a încheia contract individual de munc? pentru angajata M.P., în form? scris?, anterior începerii raporturilor de munc? deoarece aceast? obliga?ie legal? îi incumba acesteia, în calitate de angajator.
Urmarea imediat? a faptei s?vâr?ite de c?tre petent?, const? în lezarea valorii sociale care asigur? un climat de ordine ?i securitate social? necesar desf??ur?rii normale a activit??ii de munc?.
Leg?tura de cauzalitate dintre fapta s?vâr?it? de petent? ?i urmarea imediat?, rezult?, ex re, din îns??i s?vâr?irea (in)ac?iunii incriminate.
Sub aspectul laturii subiective, atitudinea psihic? a petentei fa?? de fapt? ?i urm?rile acesteia îmbrac? forma vinov??iei în modalitatea inten?iei indirecte deoarece a prev?zut rezultatul faptelor sale ?i de?i nu l-a urm?rit, a acceptat posibilitatea producerii acestuia.
Fata de cele expuse, instan?a apreciaz? c? sunt îndeplinite cumulativ elementele constitutive ale faptei contraven?ionale prev?zute de art. 276 alin. 1 lit. e din Legea nr. 53/2003, iar conduita petentei se situeaz? în sfera ilicitului contraven?ional, ce constituie temei al r?spunderii contraven?ionale.
În ceea ce prive?te sanc?iunea contraven?ional?, instan?a re?ine c? prin procesul-verbal s-a aplicat petentei amenda contraven?ional? în cuantum de 3000 lei pentru s?vâr?irea contraven?iei prev?zute de art. 276 alin. 1 lit. e din Legea nr. 53/2003.
Referitor la individualizarea sanc?iunii, instan?a va avea în vedere criteriile prev?zute de art. 21 lin. 3 din O.G. nr. 2/2001 care prevede c? sanc?iunea se aplic? în limitele prev?zute de actul normativ ?i trebuie s? fie propor?ional? cu gradul de pericol social al faptei, ?inându-se seama de împrejur?rile în care a fost s?vâr?it? fapta, de modul ?i mijloacele de s?vâr?ire a acesteia, de scopul urm?rit, de urmarea produs? precum ?i de circumstan?ele personale ale contravenientului.
În concret, instan?a apreciaz? c? faptele comise de petent? prezint? un grad de pericol social relativ moderat avându-se în vedere circumstan?ele reale ale acesteia respectiv, modalitatea de s?vâr?ire, înc?lcarea obliga?iei legale de a încheia contract de munc?, nerecunoa?terea faptei.
Fata de aceste criterii de individualizare, instan?a apreciaz? ca sanc?iunea aplicat? de agentul constatator este individualizat? în mod corect spre minimul special al acesteia, precum ?i faptul c? numai o sanc?iune pecuniar? este susceptibil? de a determina conformarea conduitei reprezentantului societ??ii în sensul respect?rii prevederilor legale în vigoare.
A?a fiind, va fi respins?, ca neîntemeiat?, plângerea.
În temeiul principiului disponibilit??ii, instan?a va luat act c? nu au fost solicitate cheltuieli de judecat?.

Servicii pentru Angajatori

Indiferent de marimea sau obiectul de activitate, uneori, companiile au nevoie si de ajutorul unor specialisti in dreptul muncii. Confruntarea cu probleme care decurg raporturile de munca cu salariatii, in special cele privitoare la incheierea, modificarea, suspendarea sau incetarea acestora, poate provoca pierderi financiare daca nu sunt abordate in mod corespunzator.
Sunt Angajator

Servicii pentru Salariati

Pentru multi salariati, drepturile legale si cele care decurg din contractul de munca (individual sau colectiv) sunt ingradite sau limitate in mod netemeinic, uneori abuziv, de catre cei care sunt obligati sa le respecte si, implicit, sa le acorde integral. Daca sunteti implicat intr-un conflict sau litigiu de munca, apelarea la un speciaslit, cel putin, va reduce stresul dvs.
Sunt Salariat